EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 11, 2012

Економіка

Т. О. Фролова

к. е. н., доцент кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

В. П. Приходько

к. і. н., заступник голови, Закарпатська обласна державна адміністрація

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРИЙНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ У РЕГІОНАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ

П. І. Мірошниченко

к. е. н., доцент кафедри інженерії та загальноосвітніх дисциплін, Антрацитівський факультет гірництва і транспорту, Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВУГІЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

О. Ю. Могилевська

к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту, "Міжнародний університет", м. Київ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

С. В. Онікієнко

к. е. н., докторант кафедри банківських інвестицій, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

РЕФОРМУВАННЯ БАЗЕЛЬСЬКОЇ КОНЦЕПЦІЇ РЕГУЛЮВАННЯ

Ф. А. Ганбаров

к. э. н, Институт экономики, Национальная академия наук Азербайджана

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ СНГ: ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Г. Ю. Олійник

к. е. н., доц. кафедри "Менеджмент організацій і логістики", Державний економіко-технологічний університет транспорту

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ У ФОРМУВАННІ ПІДГОТОВЧОГО ПРОЦЕСУ В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

О. В. Бакалінський

к. е. н., доцент, Національний технічний університет України "КПІ"

СИСТЕМА ЗБАЛАНСОВАНИХ МАРКЕТИНГОВИХ ПОКАЗНИКІВ У ПРОЕКТАХ ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ ВИДІВ ПАСАЖИРСЬКОГО РУХОМОГО СКЛАДУ ЗАЛІЗНИЦЬ

І. М. Грищенко

д. е. н., професор, чл.-кор. НАПНУ, заслужений працівник освіти України, ректор, Київський національний університет технологій та дизайну

ПРОДОВОЛЬЧА САМОЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ РЕГІОНУ В УМОВАХ ДЕІНТЕГРАЦІЇ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

О. В. Сніжко

д.е.н., доцент, Інститут міжнародних відносин, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

А. Д. Наумова

Інститут міжнародних відносин, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

КАТАСТРОФІЧНІ ОБЛІГАЦІЇ ЯК УНІВЕРСАЛЬНИЙ ФІНАНСОВИЙ ІНСТРУМЕНТ

В. К. Береговий

к. е. н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ МОЛОКОМ І МОЛОКОПРОДУКЦІЄЮ

М. П. Денисенко

д. е. н., професор, Київський національний університет технологій та дизайну

ФОРМУВАННЯ МІЖГАЛУЗЕВИХ ЗВ'ЯЗКІВ І ЇХ ВПЛИВ НА СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Т. В. Стройко

к. е. н., доцент, доцент кафедри організації виробництва та агробізнесу, Миколаївський державний аграрний університет

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ВИД ІНВЕСТУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ

Ю. Б. Молочник

аспірант, Національний університет "Львівська політехніка"

Н. О. Шпак

д. е. н., доцент кафедри кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

ОЦІНЮВАННЯ МЕТОДІВ АКТИВІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ КОМУНІКАЦІЙНОЇ СФЕРИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Т. Д. Мельник

здобувач, Національний університет водного господарства і природокористування, м. Рівне

ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ КОМПЛЕКСІВ

І. В. Жила

аспірант, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Н. Р. Меликов

соискатель, Азербайджанский государственный єкономический университет

НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОГАШЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛГОВ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

І. В. Попов

аспірант, ДННУ "Академія фінансового управління"

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

А. П. Гейдор

аспірант кафедри економіки підприємств, ДВНЗУ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ДІАГНОСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

М. В. Кондрашова

к. держ. упр., Академія муніципального управління

СЛАБКІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

О. Г. Барило

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник наукового відділу, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

О. Я. Зубов

кандидат військових наук, доцент, заступник начальника, Інститут державного військового управління з навчальної роботи Національного університету оборони України

С. П. Потеряйко

кандидат військових наук, доцент кафедри державної служби, менеджменту та навчання за міжнародними проектами, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Ж. Д. Анпілогова

к. е. н., Академія муніципального управління

ГАЛУЗЕВА СТРУКТУРА СУЧАСНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Й ДИНАМІКА ЇЇ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

І. Л. Гасюк

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, завідувач кафедри фізичної культури та валеології, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

СПОРТ ВИЩИХ ДОСЯГНЕНЬ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

Ю. О. Литвин

к. е. н., докторант, Дніпропетровський державний аграрний університет

КОНЦЕПЦІЯ ЗАХИСНОЇ ФУНКЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

М. В. Коновалова

аспірант, КНУ імені Тараса Шевченка

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ІННОВАЦІЇ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

В. В. Генералюк

аспірант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПО ЗАПОБІГАННЮ ПОРУШЕНЬ ВИБОРЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА

В. П. Жук

здобувач, Академія муніципального управління, м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Л. П. Оверчук

Український центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, м. Київ

УКРАЇНСЬКА ПРАКТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ ЩОДО ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Л. Д. Оліфіренко

доцент кафедри менеджменту та державного управління, Чернігівський державний технологічний університет

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ КОРПОРАЦІЙ В УКРАЇНІ

С. П. Татусяк

магістр державного управління, Голова міжнародного товариства "Україна — Польща — Німеччина"

МЕХАНІЗМИ РЕГІОНАЛЬНОГО ВРЯДУВАННЯ У ЗМІЦНЕННІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили