Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 11, 2014

Завантажити журнал №11, 2014

Ю. М. Маршавін

д. е. н., доцент, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

ТЕРИТОРІАЛЬНО-ГАЛУЗЕВА СТРУКТУРА ЗАЙНЯТОСТІ: ТАКСОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

Yu Marshavin

Dr.S. (Econ), Docent, First Vice Rector, Ukrainian State Employment Service Training Institute

TERRITORIAL AND SECTORAL STRUCTURE OF EMPLOYMENT: THE TAXONOMIC ANALYSIS

Економіка

Н. О. Лоханова

д. е. н., доцент, професор кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, Одеський національний економічний університет

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ КОМПАНІЇ

N. Lokhanova

doctor of Economics, associate Professor, Professor of the Department of accounting and audit, Odessa National Economic University

ACCOUNTING POLICY AS A MEANS OF ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE COMPANY

О. В. Покатаєва

д. е. н., професор, Класичний приватний університет

С. О. Давидков

аспірант, Класичний приватний університет

ВПЛИВ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇНИ

O. Pokatayeva

doctor of economic science, professor ,Classic Private University

S. Davydkov

graduate student, Classic Private University

INFLUENCE OF TAX POLICY ON SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT

І. О. Жувагіна

к. е. н., ст. викладач кафедри економіки та організації виробництва, Первомайський політехнічний інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Г. І. Обуховська

ст. викладач кафедри фундаментальних загально технічних дисциплін, Первомайський політехнічний інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИК ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ

I. Zhuvahina

Ph.D., senior lecturer in economics and organization of production, Pervomajskiy Polytechnic Institute National University of Shipbuilding named after admiral Makarov

G. Obukhovskа

Senior lecturer in general fundamental technical disciplines, Pervomajskiy Polytechnic Institute National University of Shipbuilding named after admiral Makarov

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF METHODS FOR ASSESSING THE INVESTMENT POTENTIAL OF THE COMPANY: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS

О. О. Піддубна

к. е. н., завідувач кафедри економічної кібернетики, Обласний комунальний вищий навчальний заклад "Інститут підприємництва "Стратегія"

Н. А. Іваннікова

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства і маркетингу, Обласний комунальний вищий навчальний заклад "Інститут підприємництва "Стратегія"

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ РЕЙТИНГОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

О. Piddubna

Candidate of Economic Science, head of Department of Economic cybernetics regional municipal higher educational institution "Strategy", the Institute for Entrepreneurship, Zhovti Vody

N. Ivannikova

Candidate of Economic Science, Associate Professor, Associate Professor of Department of Economics of Enterprise and Marketing regional municipal higher educational institution "Strategy", the Institute for Entrepreneurship, Zhovti Vody

COMPARATIVE DESCRIPTION OF METHODS OF RATING EVALUATIO NOFTHE FINANCIAL STATEOF TRADE ENTERPRISE

В. Я. Князькова

к. е. н., кафедра фінансів, грошового обігу і кредиту, Одеський інститут фінансів УДУФМТ

ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ

V. Knyazkova

Candidate Degree in Economic Sciences, Finance and Monetary Department, Odessa Institute of Finance of Ukraine State University of Finance and International Trade

PROBLEMS OF UKRAINE TAX SYSTEM REFORMING IN THE CONDITIONS OF AN AGGRAVATION OF THE CRISIS PHENOMENA

К. В. Марченко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та економічної теоріі, БДПУ, м. Бердянськ

ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСФЕРУ ТА ЗЛИТТЯ ФІНАНСОВИХ І КАПІТАЛЬНИХ АКТИВІВ ТНК В МЕЖАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

К. Marchenko

Ph.D in Economics, Associate Professor of Department of Business Economics and Economic Theory, Berdyansk State Pedagogical University, Berdyansk

TRENDS IN MERGERS AND TRANSFER OF FINANCIAL ASSETS AND CAPITAL TNC'S WITHIN THE GLOBAL ECONOMY

Т. С. Муляр

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій, Житомирський національний агроекологічний університет

ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ГАЛУЗЕВОГО ХМЕЛЯРСЬКОГО КЛАСТЕРА

T. Mulyar

The Candidate of Economic Science, assistant professor, the chair of management of organizatios Zhytomyr National Agroecological University

THE FORMATION JF TERRITORY AND BRANCH HOP CLUSTER

О. В. Назаренко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічного контролю та аудиту, Сумський національний аграрний університет

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВІДОБРАЖЕННЯ КАПІТАЛЬНИХ ВИТРАТ НА ПОЛІПШЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В СОБІВАРТОСТІ ОТРИМАНОЇ ПРОДУКЦІЇ

O. Nazarenko

candidate of sciences, associate professor of economic control and audit Sumy National Agrarian University

SCIENTIFIC AND PRACTICAL ASPECTS OF CAPITAL EXPENDITURE REFLECTION FOR AGRICULTURAL LAND IMPROVING IN THE COST OF GETTING PRODUCTION

Г. Ю. Олійник

к. е. н., докторант, Класичний приватний університет

КРИТЕРІЇ І ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЄЮ ГАЛУЗІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

G. Oliinyk

Candidate of economics ciences, doctoral candidate, Classic private university

CRITERIA AND PRINCIPLES OF MANAGEMENT RESTRUCTURING OF INDUSTRY OF RAILWAY TRANSPORT

В. В. Сєргєєва

к. т. н., старший викладач кафедри економіки та обліку господарської діяльності, Нововолинський факультет Тернопільського національного економічного університету

ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ НИЗЬКОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ДЕПРЕСИВНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

V. Syerhyeyeva

Ph.D., senior lecturer in "Economics and account of economic activity", Novovolynsk Faculty of Ternopil National Economic University

SOLUTIONS TO THE PROBLEM OF LOW COMPETITIVENESS IN THE DISADVANTAGED UKRAINIAN REGIONS

Є. М. Терехов

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України", м. Суми

ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ВИЗНАЧЕННЯ ГЕОПОЛІТИЧНОГО КУРСУ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ КООРДИНАТ ЗАХІД — СХІД

I. Terekhov

Ph.D., Associate Professor, Department of Economic Cybernetics, "Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine", Sumy

ECONOMIC CONSEQUENCES OF THE DEFINITION OF GEOPOLITICAL POLICY OF UUKRAINE IN THE COORDINATE SYSTEM WEST — EAST

І. І. Ткачук

к. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємства та економічної теорії, Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ

АНАЛІЗ КЛАСИЧНИХ МОДЕЛЕЙ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

I. Tkachuk

PhD (Economics), Senior Lecturer, Department of economy of enterprise and economic theory, Kharkov institute of trade and economics KNUTE

ANALYSIS OF THE CLASSICAL MODELS OF CORPORATE MANAGEMENT

Г. О. Швиданенко

к. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємств, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

А. Ю. Рикуніч

аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРОЮ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

G. Shvydanenko

candidate of economic sciences, professor, head of enterprise economics department, Kyiv national economic university named after Vadym Hetman

A. Rykunich

research student, Kyiv national economic university named after Vadym Hetman

THE MODEL OF MACHINE-BUILDING PLANT INFRASTRUCTURE MANAGEMENT

Ю. В. Нетесаний

к. е. н., доцент, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, м. Київ

К. М. Косюк

студент, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, м. Київ

СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ УКРАЇНИ

Y. Netesanyi

PhD, associate professor, Ukrainian State University of Finance and International Trade, Kyiv

K. Kosiuk

Student, Ukrainian State University of Finance and International Trade, Kyiv

CURRENT STATE OF THE MERGERS AND ACQUISITIONS IN UKRAINE

І. В. Христофорова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Донецький інститут залізничного транспорту

Ю. О. Маслова

студентка IV курсу спеціальності "Облік і аудит", Донецький інститут залізничного транспорту

ПЕРЕВІРКА ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПІ: ВНУТРІШНІЙ ТА ЗОВНІШНІЙ АСПЕКТ

I. Khrystoforova

Ph.D. in Economics, associate Professor,Accounting and Auditing Department, Donetsk Institute of Railway Transport

Y. Maslova

Fourth year student, speciality of 'Accounting and Auditing', Donetsk Institute of Railway Transport

AUDIT SERVICES QUALITY CONTROL IN UKRAINE AND EUROPE: INTERNAL AND EXTERNAL ASPECTS

В. С. Толуб'як

д. н. держ. упр., доцент кафедри фінансів, Тернопільський національний економічний університет

Г. І. Козак

аспірант кафедри фінансів, Тернопільський національний економічний університет

ЗАЛУЧЕННЯ МІГРАЦІЙНОГО КАПІТАЛУ ДО ФОРМУВАННЯ АКТИВІВ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ

V. Tolubyak

d. n. derzh. upr., Associate Professor of Finance, Ternopil National Economic University

G. Kozak

Postgraduate Department of Finance, Ternopil National Economic University

ATTRACTING MIGRATION CAPITAL TO THE FORMATION OF ASSET PRIVATE PENSION FUNDS

А. С. Селютіна

здобувач кафедри фінансові ринки, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ ЕМІСІЇ ПРИВІЛЕЙОВАНИХ АКЦІЙ ТА ЇХ ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ

A. Selyutina

Researcher at Financial markets Department, Kyiv National Economics University named after Vadum Getman

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF PREFERRED STOCKS ISSUE AND THEIR INVESTMENT ATTRACTIVENESS: THE EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES AND DOMESTIC MARKET REALITIES

Т. А. Далєвська

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

T. Dalievska

the post-graduate student of Kyiv national university of trade and economics

FOREIGN EXPERIENCE OF BUSINESS ACTIVITIES IN THE SYSTEM OF LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL SUPPORT

С. В. Фетько

старший викладач кафедри обліку, аудиту та фінансів, Карпатський інститут підприємництва ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

Н. В. Бошота

здобувач кафедри економіки підприємства, менеджменту та логістики, ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ЯК ГАЛЬМУЮЧИЙ ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

S. Fetko

Senior Lecturer, Department of Accounting, Auditing and Finance, Institute of Business Carpathian Universities "Open International University of Human Development "Ukraine"

N. Boshota

Postgraduate of business economics, management and logistics, SHEE "Uzhgorod National University"

PROBLEMATIC ASPECTS OF INVESTMENT ACTIVITY IN UKRAINE AS AN INHIBITING FACTOR IN ECONOMIC DEVELOPMENT

Г. І. Артюх

студентка 5 курсу, Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ХАРАКТЕРИСТИКА РИЗИКУ КРАЇНИ ТА ФАКТОРИ, ЩО НА НЬОГО ВПЛИВАЮТЬ

G. Artiukh

5 th year student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE DESCRIPTION OF COUNTRY RISK AND THE FACTORS, WHICH AFFECT IT

Д. О. Плеханов

доктор наук з державного управління, доцент, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

МЕХАНІЗМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВИРОБНИКІВ

D. Plekhanov

doctor of sciences of public administration, associate professor, Black sea state university of the name of Mogyly Peter

MECHANISMS OF FINANCIAL SUPPORT OF AGRICULTURAL PRODUCERS

П. С. Покатаєв

д. держ. упр., доц., Класичний приватний університет

Ю. П. Козаченко

аспірант, Класичний приватний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОГО СТАНУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

P. Pokatayev

Doctor of Sciences in Public Administration, Аssociate Professor, Classical Private University

J. Kozachenko

graduate student, Classic Private University

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ASPECTS CURRENT STATUS OF LOCAL GOVERNMENT IN UKRAINE

Т. В. Дракохруст

к. н. держ. упр., викладач кафедри державного і муніципального управління, Тернопільський національний економічний університет

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

T. Drakhohrust

PhD of Science in Public Administration, lecturer of department of public and municipal administration, Ternopil National Economic University

SOME ASPECTS OF THE INSTITUTIONAL DEVELOPMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION IN MODERN UKRAINE

М. В. Сіцінська

к. держ. упр., докторант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ ПРОЕКТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТИЧНОГО ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ НАД СЕКТОРОМ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

M. Sitsinska

doctoral student in public administration and management National academy of public administration the President of Ukraine

THE ORETICAL BASES OF DEVELOPMENT OF THE DRAFT NATIONAL STRATEGY THE DEVELOPMENT OF CIVIL DEMOCRATIC CONTROL OVER THE SECURITY SECTOR AND DEFENSE OF UKRAINE

В. В. Олійник

к. пед. н., докторант, ДВНЗ "Університет менеджменту освіти"

КОНТРОЛЬ, КООРДИНАЦІЯ Й ФІНАНСУВАННЯ ЯК ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЮ ОСВІТОЮ

V. Oleinik

Ph.D. in education, doctoral, University Education Management

CONTROL, COORDINATION AND FINANCING AS A FUNCTION PUBLIC ADMINISTRATION POSTGRADUATE EDUCATION

А. В. Бєлоусов

аспірант кафедри права та європейської інтеграції, ХарРІ НАДУ, м. Харків

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

A. Belousov

post-graduate student of the Department of law and European integration of KRI NAPA, Kharkov

METHODOLOGICAL ASPECTS OF IMPROVING THE SYSTEM OF STATE MANAGEMENT OF DISASTER RISK

А. В. Коваленко

здобувач кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування, ХарРІ НАДУ, начальник відділу з захисту прав споживачів Сєвєродонецької міської ради Луганської обл.

ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ КОНТРОЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

A. Kovalenko

competitor of Department of Regional Development and Local Self-Government, Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration under the Office of the President of Ukraine, Deputy Head of the Consumer Protection Advice, City Council of Severodonetsk, Lugansk region

EXPERT EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE CONTROL OF LOCAL GOVERNMENT CONSUMER PROTECTION

О. П. Ігнатенко

к. е. н., докторант Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗНАЧЕННЯ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

O. Ignatenko

PhD in economic science, Doctorant of National Economy, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

THE INVESTMENT VALUE OF HOUSEHOLD WASTE IN THE AREA OF BEAUTIFICATION OF HUMAN SETTLEMENTS

А. Ю. Якимчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ЗБЕРЕЖЕННІ БІОРІЗНОМАНІТТЯ УКРАЇНИ

A. Yakymchuk

PhD in Economics, Аssociate Professor of department of Public Administration and Local management, NUWMNRU, Rivne

THE ROLE OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS IN BIODIVERSITY CONSERVATION OF UKRAINE

В. О. Алексейчук

аспірант, Чернігівський державний інститут економіки і управління

НЕОБХІДНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ В УКРАЇНІ

V. Alekseychuk

Postgraduate, Chernihiv State Institute of Economics and Management

THE NEED FOR STATE REGULATION OF THE PRODUCTION BAKERY PRODUCTS IN UKRAINE

О. Г. Кулик

здобувач, Академія муніципального управління

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

O. Kulic

Competitor Academy of Municipal Management

BASIC DIRECTIONS OF STATE SUPPORT OF SUBJECTS OF SMALL BUSINESS ARE IN AGRICULTURE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент