EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 11, 2015

Завантажити журнал №11, 2015

Економіка

В. В. Божкова

д. е. н., доцент, професор кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю, Сумський державний університет, м. Суми

О. М. Дериколенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та бізнес-адмініструванння, Сумський державний університет, м. Суми

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ДЛЯ ВЕНЧУРНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. Bozkhova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of Department of Marketing and Management of Innovative Activities, Sumy State University, Sumy

O. Derykolenko

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of Department of Economics and Business Administration, Sumy State University, Sumy

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO FORMING STRATEGY FOR VENTURE INDUSTRIAL ENTERPRISES

В. В. Зельдіс

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Миколаївський міжрегіональний інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", Миколаїв

ЗАСТОСУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ДЕРИВАТИВІВ У СТРАТЕГІЯХ АРБІТРАЖУ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

V. Zeldis

Ph.D., Associate Professor, Department of Finance, Mykolaiv interregional Interregional Institute, Open International University of Human Development "Ukraine", Mykolaiv

THE USE OF FINANCIAL DERIVATIVES ARBITRAGE STRATEGIES ON SECURITIES MARKET

І. Ф. Гнибіденко

д. е. н., професор, завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

ІНВЕСТУВАННЯ В СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІЙ СФЕРІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

I. Gnybidenko

Ph.D. in Economics, Professor, Head of Chair of Personnel Management and Labour Economics of Personnel training Institute of State employment service of Ukraine

INVESTMENT IN SOCIAL LABOR SPHERE, THEIR STATUS AND THE IMPACT ON THE TRANSFORMATION OF INSTITUTIONS OF SOCIAL PROTECTION

В. М. Хопчан

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Тернопільський національний економічний університет

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

V. Hopchan

The Candidate of Economics, associate professor of department Economic Theory, Ternopil national economic university

CURRENT STATUS AND FUTURE REGULATION OF INVESTMENT IN UKRAINE

Я. Ю. Дем'ян

ст. викладач кафедри менеджменту та управління економічними процесами, Мукачівський державний університет

ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ

Ya Demyan

senior lecturer of management and economic process department, Mukachevo state university

RESEARCH OF THE COMPREHENSIVE RANKING OF INVESTMENT ATTRECTIVNESS OF THE REGIONS OF UKRAINE

Л. О. Матвейчук

к. е. н., докторант Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ І ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ

L. Matvejciuk

PhD, doctoral student of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

FORMATION OF INFORMATION MODEL FOR INTERACTION BETWEEN LEGAL ENTITIES AND TAX AUTHORITIES

А. В. Кудінова

к. е. н., доцент, доцент кафедри політичної економії факультетів управління і управління персоналом та маркетингу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

ВИРОБНИЦТВО І СПОЖИВАННЯ В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ: ХАРАКТЕР ВЗАЄМОДІЇ

A. Kudinova

Ph. D., Associate Professor, Department of political economy of human resources and marketing faculties, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

PRODUCTION AND CONSUMPTION IN THE GLOBAL ECONOMY: THE NATURE OF THE INTERACTION

Є. С. Лазеба

аспірант, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

E. Lazeba

PhD candidate, Poltava State Agrarian Academy, Poltava city

ECONOMIC INCENTIVES FOR RATIONAL LAND USE AND PROTECTION IN POLTASKIY REGION

А. О. Оксак

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЗЛИТТІВ ТА ПОГЛИНАНЬ В УКРАЇНІ

A. Oksak

Ph.D Student at the Department of Enterprise Economic in Taras Shevchenko National University of Kyiv

STATE REGULATION OF MERGERS AND ACQUISITIONS IN UKRAINE

Є. В. Самофал

студент економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ АКЦІЙ В УМОВАХ СКЛАДНОПРОГНОЗОВАНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

Y. Samofal

student at Faculty of Economics, Taras Shevchenko National University of Kyiv

EVALUATION OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF COMPANIES IN UNPREDICTABLE ECONOMIC ENVIRONMENT

Я. Ф. Радиш

доктор наук з державного управління, професор

В. Д. Долот

кандидат наук з державного управління

Н. О. Васюк

кандидат наук з державного управління, кафедра управління охороною суспільного здоров'я Національної академії державного управління при Президентові України

СУЧАСНИЙ ЗАРУБІЖНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ДОСВІД ДЛЯ КЕРІВНИКІВ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

Y. Radysh

Doctor of Public Administration

V. Dolot

PhD in Public Administration

N. Vasiuk

PhD in Public Administration, Dept. of Public Health National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

MODERN FOREIGN MANAGEMENT EXPERIENCE FOR LEADERS MEDICAL INSTITUTIONS UKRAINE

Г. Л. Рябцев

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри державної політики та суспільного розвитку, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

НОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА ГАРАНТУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

G. Riabtsev

Doctor of Science in public administration, associate professor, professor of public policy and social development, the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

NEW APPROACHES TO IDENTIFYING AND PROVIDING ENERGY SECURITY OF UKRAINE

О. С. Качний

к. держ. упр., докторант, Академія муніципального управління, м. Київ

ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ "КОМФОРТНЕ МІСТО" ЯК НАЙДІЄВІШИЙ, ВСЕСВІТНЬО ВИЗНАНИЙ МЕХАНІЗМ ОПТИМІЗАЦІЇ Й МОДЕРНІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОДИНИЦІ

А. Kachnyj

PhD in Public Administration, the postdoctoral student of the Academy of Municipal Management, Kyiv

THE INTRODUCTION OF THE CONCEPT OF "COMFORTABLE CITY" AS THE MOST EFFECTIVE, INTERNATIONALLY RECOGNIZED MECHANISM OPTIMIZATION AND MODERNIZATION OF THE ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL UNIT

О. Є. Архипов

д. техн. н., професор кафедри інформаційної безпеки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ

Є. О. Архипова

к. філос. н., доцент кафедри теорії та практики управління, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ ІНВЕСТИЦІЙ В СИСТЕМУ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

O. Arkhypov

Doctor of Technical Sciences, Professor of the Information Security Department, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

Ye Arkhypovа

PhD in Philosophy, Associate Professor of the Department of Theory and Practice of Management, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

FEATURES OF THE DEFINITION OF THE VOLUME OF INVESTMENT IN PROTECTION OF INFORMATION RESOURCES

Н. В. Вострікова

асистент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності

Ю. В. Шпак

д. держ. упр., професор, в.о. завідувача кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

АНАЛІЗ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ФУНКЦІЙ І ЗАВДАНЬ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ІЗ УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ В УКРАЇНІ

N. Vostrikova

Assistant of Public Administration, Documentation and Information Activities Department

Y. Shpak

Doctor of Public Administration, Professor, Acting head of Public Administration, Documentation and Information Activities Department, National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

ANALYSIS AND OPTIMIZATION OF FUNCTIONS AND TASKS CENTRAL BODIES OF THE EXECUTIVE POWER OF WATER RESOURCES MANAGEMENT IN UKRAINE

С. В. Фоменко

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ У КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ УКРАЇНА-ЄС

S. Fomenko

Postgraduate student, Chair for Globalistics, European Integration, and National Security Administration, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

CULTURAL POLICY DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF THE ASSOCIATION AGREEMENT BETWEEN UKRAINE AND THE EU IMPLEMENTATION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили