Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 11, 2015

Завантажити журнал №11, 2015

Економіка

В. В. Божкова

д. е. н., доцент, професор кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю, Сумський державний університет, м. Суми

О. М. Дериколенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та бізнес-адмініструванння, Сумський державний університет, м. Суми

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ДЛЯ ВЕНЧУРНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. Bozkhova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of Department of Marketing and Management of Innovative Activities, Sumy State University, Sumy

O. Derykolenko

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of Department of Economics and Business Administration, Sumy State University, Sumy

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO FORMING STRATEGY FOR VENTURE INDUSTRIAL ENTERPRISES

В. В. Зельдіс

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Миколаївський міжрегіональний інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", Миколаїв

ЗАСТОСУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ДЕРИВАТИВІВ У СТРАТЕГІЯХ АРБІТРАЖУ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

V. Zeldis

Ph.D., Associate Professor, Department of Finance, Mykolaiv interregional Interregional Institute, Open International University of Human Development "Ukraine", Mykolaiv

THE USE OF FINANCIAL DERIVATIVES ARBITRAGE STRATEGIES ON SECURITIES MARKET

І. Ф. Гнибіденко

д. е. н., професор, завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

ІНВЕСТУВАННЯ В СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІЙ СФЕРІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

I. Gnybidenko

Ph.D. in Economics, Professor, Head of Chair of Personnel Management and Labour Economics of Personnel training Institute of State employment service of Ukraine

INVESTMENT IN SOCIAL LABOR SPHERE, THEIR STATUS AND THE IMPACT ON THE TRANSFORMATION OF INSTITUTIONS OF SOCIAL PROTECTION

В. М. Хопчан

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Тернопільський національний економічний університет

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

V. Hopchan

The Candidate of Economics, associate professor of department Economic Theory, Ternopil national economic university

CURRENT STATUS AND FUTURE REGULATION OF INVESTMENT IN UKRAINE

Я. Ю. Дем'ян

ст. викладач кафедри менеджменту та управління економічними процесами, Мукачівський державний університет

ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ

Ya Demyan

senior lecturer of management and economic process department, Mukachevo state university

RESEARCH OF THE COMPREHENSIVE RANKING OF INVESTMENT ATTRECTIVNESS OF THE REGIONS OF UKRAINE

Л. О. Матвейчук

к. е. н., докторант Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ І ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ

L. Matvejciuk

PhD, doctoral student of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

FORMATION OF INFORMATION MODEL FOR INTERACTION BETWEEN LEGAL ENTITIES AND TAX AUTHORITIES

А. В. Кудінова

к. е. н., доцент, доцент кафедри політичної економії факультетів управління і управління персоналом та маркетингу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

ВИРОБНИЦТВО І СПОЖИВАННЯ В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ: ХАРАКТЕР ВЗАЄМОДІЇ

A. Kudinova

Ph. D., Associate Professor, Department of political economy of human resources and marketing faculties, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

PRODUCTION AND CONSUMPTION IN THE GLOBAL ECONOMY: THE NATURE OF THE INTERACTION

Є. С. Лазеба

аспірант, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

E. Lazeba

PhD candidate, Poltava State Agrarian Academy, Poltava city

ECONOMIC INCENTIVES FOR RATIONAL LAND USE AND PROTECTION IN POLTASKIY REGION

А. О. Оксак

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЗЛИТТІВ ТА ПОГЛИНАНЬ В УКРАЇНІ

A. Oksak

Ph.D Student at the Department of Enterprise Economic in Taras Shevchenko National University of Kyiv

STATE REGULATION OF MERGERS AND ACQUISITIONS IN UKRAINE

Є. В. Самофал

студент економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ АКЦІЙ В УМОВАХ СКЛАДНОПРОГНОЗОВАНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

Y. Samofal

student at Faculty of Economics, Taras Shevchenko National University of Kyiv

EVALUATION OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF COMPANIES IN UNPREDICTABLE ECONOMIC ENVIRONMENT

Я. Ф. Радиш

доктор наук з державного управління, професор

В. Д. Долот

кандидат наук з державного управління

Н. О. Васюк

кандидат наук з державного управління, кафедра управління охороною суспільного здоров'я Національної академії державного управління при Президентові України

СУЧАСНИЙ ЗАРУБІЖНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ДОСВІД ДЛЯ КЕРІВНИКІВ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

Y. Radysh

Doctor of Public Administration

V. Dolot

PhD in Public Administration

N. Vasiuk

PhD in Public Administration, Dept. of Public Health National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

MODERN FOREIGN MANAGEMENT EXPERIENCE FOR LEADERS MEDICAL INSTITUTIONS UKRAINE

Г. Л. Рябцев

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри державної політики та суспільного розвитку, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

НОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА ГАРАНТУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

G. Riabtsev

Doctor of Science in public administration, associate professor, professor of public policy and social development, the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

NEW APPROACHES TO IDENTIFYING AND PROVIDING ENERGY SECURITY OF UKRAINE

О. С. Качний

к. держ. упр., докторант, Академія муніципального управління, м. Київ

ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ "КОМФОРТНЕ МІСТО" ЯК НАЙДІЄВІШИЙ, ВСЕСВІТНЬО ВИЗНАНИЙ МЕХАНІЗМ ОПТИМІЗАЦІЇ Й МОДЕРНІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОДИНИЦІ

А. Kachnyj

PhD in Public Administration, the postdoctoral student of the Academy of Municipal Management, Kyiv

THE INTRODUCTION OF THE CONCEPT OF "COMFORTABLE CITY" AS THE MOST EFFECTIVE, INTERNATIONALLY RECOGNIZED MECHANISM OPTIMIZATION AND MODERNIZATION OF THE ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL UNIT

О. Є. Архипов

д. техн. н., професор кафедри інформаційної безпеки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ

Є. О. Архипова

к. філос. н., доцент кафедри теорії та практики управління, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ ІНВЕСТИЦІЙ В СИСТЕМУ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

O. Arkhypov

Doctor of Technical Sciences, Professor of the Information Security Department, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

Ye Arkhypovа

PhD in Philosophy, Associate Professor of the Department of Theory and Practice of Management, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

FEATURES OF THE DEFINITION OF THE VOLUME OF INVESTMENT IN PROTECTION OF INFORMATION RESOURCES

Н. В. Вострікова

асистент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності

Ю. В. Шпак

д. держ. упр., професор, в.о. завідувача кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

АНАЛІЗ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ФУНКЦІЙ І ЗАВДАНЬ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ІЗ УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ В УКРАЇНІ

N. Vostrikova

Assistant of Public Administration, Documentation and Information Activities Department

Y. Shpak

Doctor of Public Administration, Professor, Acting head of Public Administration, Documentation and Information Activities Department, National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

ANALYSIS AND OPTIMIZATION OF FUNCTIONS AND TASKS CENTRAL BODIES OF THE EXECUTIVE POWER OF WATER RESOURCES MANAGEMENT IN UKRAINE

С. В. Фоменко

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ У КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ УКРАЇНА-ЄС

S. Fomenko

Postgraduate student, Chair for Globalistics, European Integration, and National Security Administration, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

CULTURAL POLICY DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF THE ASSOCIATION AGREEMENT BETWEEN UKRAINE AND THE EU IMPLEMENTATION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент