Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 11, 2016

Завантажити журнал №11, 2016

Економіка

Н. В. Резнікова

д. е. н., доцент, доцент кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ІНСТИТУЦІЙНІ АКТОРИ БОРГОВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ: РОЛЬ КРЕДИТНО-РЕЙТИНГОВИХ АГЕНТСТВ ТА МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

N. Reznikova

Doctor of Economics, Associate Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

INSTITUTIONAL ACTORS OF DEBT-BASED DEPENDENCE: THE ROLE OF CREDIT RATING AGENCIES AND INTERNATIONAL FINANCIAL ORGANIZATIONS

П. І. Шилепницький

д. е. н., професор, в. о. завідувача кафедри міжнародної економіки, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, Чернівці

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО У ТРАНСКОРДОННОМУ СПІВРОБІТНИЦТВІ

P. Shylepnytskyi

Doctor of economic sciences, Professor, Department of International Economics, Yurii Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN CROSS-BORDER COOPERATION

Н. В. Харченко

д. е. н., доцент, професор кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ

N. Kharchenko

Dr.Sci. (Econ.), Associate Professor, Professor of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhia State Engineering Academy, Zaporizhzhia

EFFICIENCY OF FIXED ASSETS USE AT ENTERPRISES

Л. Г. Кльоба

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка"

ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЮ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

L. Kloba

Ph.D., Assistant Professor, Associate Professor of Finance, National University "Lviv Polytechnic"

PROCESS APPROACH TO MANAGEMENT OF BANK INVESTMENT ACTIVITIES

Н. П. Новак

к. е. н., докторант, Херсонський державний аграрний університет

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ВИРОБНИКІВ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

N. Novak

candidate of economic sciences, doctoral candidate, Kherson State Agrarian University

ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF INNOVATIVE-INVESTMENT ACTIVITY OF PRODUCERS OF ORGANIC PRODUCTS

С. В. Маловичко

к. е. н., доцент кафедри маркетингу та менеджменту, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Кривий Ріг

ЗАКУПІВЕЛЬНА ЛОГІСТИКА ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ: ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ

S. Malovychko

PhD. in Economics, associate Professor of Department of marketing and management, Donetsk National University of Economics and Ttrade named after Mykhaylo Tugan-Baranovsky, Kryvy Rig

PURCHASE LOGISTIC OF ENTERPRISES OF E-COMMERCE: PROBLEMS AND WAYS TO IMPROVE

В. В. Івата

к. е. н., доцент, Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв

І. В. Мілько

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця

К. М. Швець

аспірант, Національний технічний університет України "КПІ"

ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ РЕІНЖИНІРИНГОМ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ

V. Ivata

Ph.D. in Economics, assistant professor, National Shipbuilding University of Mykolayiv

І. Milko

Ph.D. in Economics, assistant professor of international economics and external economic management National Economic University of Kharkiv named after S. Kuznets

K. Shvets

Postgraduate student, National Technical University of Ukraine "KPI"

THE APPROACHES TO REENGINEERING MANAGEMENT OF BUSINESS PROCESS IN THE MACHINE-BUILDING ENTERPRISES

Я. В. Ромусік

к. е. н., ст. н. с. відділу економічного зростання та структурних змін в економіці, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", м. Київ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ СТАГНАЦІЇ

I. Romusik

Ph.D., senior research officer, department of economic growth and structural changes in the economy, Institute for economics and forecasting of National Academy of Sciences of Ukraine

ENSURING THE SUSTAINABILITY FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES OF UKRAINE IN CONDITIONS OF ECONOMIC STAGNATION

Л. В. Марценюк

к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпропетровськ

РОЗРАХУНОК ВИТРАТ ТА ПРИБУТКУ НА УТРИМАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ВУЗЬКОКОЛІЙНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ЛІНІЇ

L. Martseniuk

Dep. "Economics and Management", Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnipropetrovsk

THE CALCULATION OF COSTS AND PROFITS FOR THE MAINTENANCE AND SERVICING OF NARROW-GAUGE TOURIST LINES

О. С. Євсейцева

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингу, Київський національний університет технологій та дизайну

О. С. Кухар

магістр спец. "Маркетинг", Київський національний університет технологій та дизайну

АНАЛІЗ РИНКУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

O. Yevseytseva

Ph.D. in Economics, assistant professor, Department of Economic Cybernetics and Marketing, Kyiv National University of Technology and Design

O. Kukhar

master spec. "Marketing", Kyiv National University of Technology and Design

MARKET ANALYSIS RETAIL

Ю. В. Ковтуненко

к. е. н., доцент кафедри обліку аналізу і аудиту, Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса

А. Г. Олексійчук

бакалавр, Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса

Т. М. Васалатій

бакалавр, Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса

ФАКТОРИ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ВИБІР СТРАТЕГІЇ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

U. Kovtunenko

Candidate of Econ. Sciences, Associate Professor, Departmentf of accounting, analysis and audit, Odessa National Polytechnic University, Odesa

A. Oleksiichuk

bachelor, Odessa National Polytechnic University, Odesa

T. Vasalatii

bachelor, Odessa National Polytechnic University, Odesa

EXTERNAL ENVIRONMENT FACTORS THAT AFFECT THE CHOICE OF STRATEGY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

В. Д. Копьонкіна

спеціаліст, Національний університет харчових технологій, м. Київ

СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

V. Koponkina

Specialist, National University of Food Technologies, Kyiv

THE ESSENSE OF THE ECONOMIC VIABILITY

В. М. Черба

к. н. з держ. управл., доцент кафедри економічної теорії, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпропетровськ

І. С. Сіліна

студентка гр. ФК-15-3, спеціальність "Фінанси", Університет митної справи та фінансів, м. Дніпропетровськ

А. О. Лінник

студентка гр. ФК-15-3, спеціальність "Фінанси", Університет митної справи та фінансів, м. Дніпропетровськ

АНАЛІЗ РЕГІОНАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА ДИСПРОПОРЦІЙ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

V. Cherba

Ph.D. in Public Administration, Associate Professor of the Department of Economic Theory, University of Customs and Finance, Dnipropetrovsk

I. Silina

Student of group ФК-15-3, majoring in Finance, University of Customs and Finance, Dnipropetrovsk

А. Linnyk

Student of group ФК -15-3, majoring in Finance, University of Customs and Finance, Dnipropetrovsk

ANALYSIS OF REGIONAL SPECIFICS AND DISPROPORTIONS OF THE LABOR MARKET IN UKRAINE

Н. И. Исаева

к. э. н., доцент, доцент кафедры финансы, Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского, г. Харьков

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПОЛЬШИ

N. Isaeva

PhD, Assistant Professor, Associate Professor of Finance, National Aerospace University by Zhukovsky

STRATEGIC PLANNING OF REGIONAL DEVELOPMENT OF POLAND

В. В. Литвин

аспірант, Академія муніципального управління

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

V. Lytvyn

PhD student, Academy of Municipal Administration

FEATURES OF MECHANISMS OF STATE TAX POLICY IN UKRAINE

В. О. Шведун

старший науковий співробітник, Навчально-науково-виробничий центр, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

РОЗРОБКА МЕХАНІЗМУ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В СФЕРІ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

V. Shvedun

senior scientific employee of Educational-scientific-production ctnter, National University of Civil Protection of Ukraine

DEVELOPMENT OF THE MECHANISM OF INTRODUCTION OF THE CONCEPT OF STATE REGULATION IN ADVERTIZING ACTIVITY SPHERE

В. В. Нонік

к. ю. н., проректор з науково-педагогічної роботи, юридичних та соціальних питань, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ПРОЕКЦІЯ ПЕРЕТИНУ ІНТЕРЕСІВ УЧАСНИКІВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ТА ОБ'ЄКТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

V. Nonik

Cand.Jur.Sci., vice rector for scientific and pedagogical work, legal and social problems Zhytomyr state technological university, Zhytomyr

FINANCIAL ACCOUNTING AS PROJECTION OF CROSSING OF THE SOCIAL AND ECONOMIC RELATIONS PARTICIPANTS INTERESTS AND OBJECT OF PUBLIC ADMINISTRATION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент