Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 11, 2017

Економіка

Н. В. Резнікова

д. е. н., доцент, доцент кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

О. А. Іващенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Національна академія статистики, обліку і аудиту

ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ НОВИХ ЦЕНТРІВ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УМОВАХ НОВОЇ НОРМИ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК ПРОЯВ НЕОЗАЛЕЖНОСТІ

N. Reznikova

Doctor of Economics, Associate Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

O. Ivashchenko

PhD (Econ.), Associate Professor of the Department of management of foreign trade activities of National Academy of statistics, accounting and audit

PROSPECTS FOR THE EMERGING NEW CENTERS OF ECONOMIC GROWTH IN THE CONTEXT OF NEW NORM OF THE GLOBAL ECONOMY: A MANIFESTATION OF NEO-DEPENDENCE

В. В. Джеджула

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та інноваційного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

І. Ю. Єпіфанова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та інноваційного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Н. О. Оранська

магістрант, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА ЗА УМОВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

V. Dzhedzhula

D. Sc. (Economics), Professor, Vinnitsa National Technical University, Vinnitsa

І. Yepіfanova

PhD (Economіcs), Assocіate Professor, Vіnnіtsa Natіonal Technіcal Unіversіty, Vіnnіtsa

N. Oranska

undergraduate, Vіnnіtsa Natіonal Technіcal Unіversіty, Vіnnіtsa

ESTІMATІON OF EFFІCІENCY OF ANTІ-CRІSІS ENTERPRІSE MANAGEMENT ІN THE CONDІTІONS OF ІNNOVATІVE DEVELOPMENT

М. В. Устименко

к. е. н., асистент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

УЗГОДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ УЧАСНИКІВ МІЖНАРОДНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ: ДОСВІД КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

M. Ustymenko

Ph.D., Assistant at the Department of International Economics and Marketing, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

MATCHING THE PARTICIPANTS' ECONOMIC INTERESTS AT INTERNATIONAL INVESTMENT MARKETS: CASE OF СENTRAL & EAST EUROPE COUNTRIES

Е. О. Мехтієв

к. е. н.

ЕКОНОМІЧНА МОТИВАЦІЯ УЧАСНИКІВ СЕК'ЮРИТИЗАЦІЇ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ КАПІТАЛІВ

E. Mekhtiiev

PhD

THE ECONOMIC MOTIVATION SECURITIZATION PARTICIPANTS IN INTERNATIONAL CAPITAL MARKETS

Р. О. Мадяр

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", м. Ужгород

Ю. Б. Кушнір

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", м. Ужгород

М. І. Далекорей

к. філос. н., доцент кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", м. Ужгород

ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

R. Madyar

Ph. D in economics, associate professor, the lecturer of economic theory department, Uzhhorod National State University

Y. Kushnir

Ph. D in economics, associate professor, the lecturer of economic theory department, Uzhhorod National State University

M. Dalekorey

Ph. D in phylosophy, associate professor, the lecturer of the department of international studios and public communications, Uzhhorod National State University

TRANSNATIONALIZATION OF UKRAINIAN BUSINESS INTO GLOBAL ECONOMICS

О. Р. Сергєєва

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Університет імені Альфреда Нобеля

СУЧАСНИЙ СТАН ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

O. Sergeeva

PhD in Public Administration, Associate Professor, Alfred Nobel University

MODERN CONDITION OF THE GLOBAL ECONOMY IN THE WORLD FORMATION

О. М. Сазонець

Завідувач кафедри міжнародної економіки, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

М. С. Ганкіна

аспірант кафедри міжнародної економіки, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ ФУНКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

O. Sazonetz

Head of Department of international Economics, national University of water management and nature resources use, Rivne

M. Gankina

Postgraduate student, Department of international Economics, national University of water management and nature resources use, Rivne

THE WAYS OF IMPLEMENTATION OF SOCIO-COMMUNICATIVE FUNCTIONS OF THE ENTERPRISES OF INTERNATIONAL TOURISM IN PRACTICE

О. А. Шлапак

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Донецький національний університет ім. Василя Стуса

О. O. Коваленко

к. т. н., доцент, доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет

МОДЕЛЬ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ КОМУНІКАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВ

O. Shlapak

PhD, Associate Professor of Department Management Donetsk National University by Vasyl Stus

O. Kovalenko

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of Department Software Vinnytsia National Technical University

MODEL MULTICRITERIA OPTIMIZATION COMMUNICATION ENVIRONMENT ENTERPRISES

В. В. Харчук

магістр, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

С. В. Войтко

д. е. н., професор кафедри міжнародної економіки факультету менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ В ПРОМИСЛОВИХ КЛАСТЕРНИХ СТРУКТУРАХ

V. Kharchuk

Student, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

S. Voitko

Doctor of Economics, professor of International Economics department at Faculty of Management and Marketing of the National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

MANAGEMENT OF FINANCIAL FLOWS IN THE INDUSTRIAL CLUSTER STRUCTURES

Є. В. Золотухін

аспірант кафедри фінансів, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКІВ МІСЦЕВИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Ye. Zolotukhin

postgraduate student of the Finance Department, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

COMPARATIVE FOREIGN EXPERIENCE ANALYSIS OF FUNCTIONING OF LOCAL BORROWING MARKETS: LESSONS FOR UKRAINE

П. В. Пірникоза

аспірант кафедри податків та фіскальної політики Тернопільського національного економічного університету

ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ: ФІСКАЛЬНИЙ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТИ

P. Pirnykoza

postgraduate student of Taxes and Fiscal Policy Department of Ternopil National Economic University

LEGALIZATION OF GAMBLING BUSINESS IN UKRAINE: FISCAL AND ECONOMIC ASPECTS

Т. О. Костюк

аспірант кафедри економіки праці і соціального розвитку, Національний університет біоресурсів і природокористування України

АЗЕРБАЙДЖАНО-УКРАЇНСЬКІ ВІДНОСИНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

T. Kostiuk

PhD student Department of Economics Labor and Social Development National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

AZERBAIJANI-UKRAINIAN RELATIONS: CURRENT STATUS AND WAYS OF STRENGTHENING THE ECONOMIC SECURITY OF AGRICULTURAL

М. Ю. Ананьєв

старший викладач кафедри міжнародних фінансів, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ

МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

М. Ananiev

senior lecturer of the International Finance Department, Kyiv National Economic University named after Vadim Hetman, Kyiv

MONETARY POLICY AND ITS IMPACT ON SECURITIES MARKET

Б. М. Сєркова

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

B. Sierkova

Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE STUDY OF THE MANAGEMENT OF INNOVATIVE ENTERPRISE DEVELOPMENT

Державне управління

Є. Г. Карташов

д. н. з держ. упр., завідувач кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін, Інститут менеджменту та психології НАПН України, м. Київ[||]Doctor of Public Administration, head of project management disciplines and zahalnofahovyh Institute of Management and Psychology NAPS Ukraine, Kyiv

РОЗВИТОК ПРОЕКТІВ ВІДТВОРЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

М. В. Гаман

д. н. з держ. упр., професор, перший заступник керуючого справами Апарату Верховної Ради України

ПЛАНУВАННЯ У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

N. Haman

PhD in Public Administration, Professor, Deputy Administrator of the Verkhovna Rada of Ukraine

PLANNING IN THE IMPLEMENTATION STRATEGY FOR SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT

М. В. Болдуєв

д. н. з держ. упр., професор, Класичний приватний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

M. Bolduyev

Doctor of Public Administration, Professor, Classic Private University

ORGANIZATIONAL-ECONOMIC METHODS OF STIMULATION OF INTEGRATION PROCESSES IN AGRICULTURE AT REGIONAL LEVEL

С. Т. Полторак

к. пед. н., професор, м. Київ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕФОРМУВАННЯМ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

S. Poltorak

PhD in pedagogical sciences, Full Professor, Kyiv

MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION CONCERNING REFORMING OF THE ARMED FORCES OF UKRAINE

Н. Г. Клименко

к. держ. упр., доцент, докторант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України

НЕДЕРЖАВНІ ІНСТИТУЦІЇ: ЇХ ВИДИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

N. Klimеnko

PhD (Рublic Аdministration), associate professor, doctoral student of the Department of globalistics, European integration and national security administration National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

NON-GOVERNMENTAL INSTITUTIONS: TYPES AND THEIR CLASSIFICATION

О. Є. Цевельов

начальник управління контролю та документального забезпечення, Адміністрація Державної прикордонної служби України, м. Київ

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГРОЗ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

O. Tseveloyv

The head of Department of control and documentary support the administration of the State border service of Ukraine

SCIENTIFIC APPROACHES TO THE DEFINITION OF THREATS TO NATIONAL SECURITY OF UKRAINE IN THE SPHERE OF SECURITY OF THE STATE BORDER

Ю. С. Дмитренко

науковий співробітник, Науково-методичний центр кадрової політики Міністерства оборони України

ІНСТИТУЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІГРАФНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Yu. Dmitrenko

Researcher, Scientific and Methodological Centre of Personnel Policy of the Ministry of Defense of Ukraine

INSTITUTIONAL MECHANISM OF STATE REGULATION OF POLYGRAPH TECHNOLOGIES USAGE

Н. П. Стучинська

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

ЕВОЛЮЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТАТИСТИКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ІНДЕКСАЦІЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВПЛИВІВ)

N. Stuchynska

postgraduate student of department of globalization, European integration and national security management, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

EVOLUTION OF ECONOMIC STATISTICS IN GLOBALIZATION (ON THE EXAMPLE INDEXING IMPACT OF GLOBALIZATION)

А. П. Миколаєць

здобувач, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

A. Mykolayets

applicant Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

THEORETICAL FOUNDATIONS AND FOREIGN EXCHANGE CONTROL FEATURES IN UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент