Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 11, 2018

Завантажити журнал №11, 2018

Економіка

О. С. Будзяк

д. е. н., професор, завідувач кафедри екології та економіки землекористування, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, м. Київ

В. М. Будзяк

д. е. н., професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

O. Budzyak

Doctor of Economics, professor Head of the Department of Ecology and Land Use Economics State Ecology Academy of Postgraduate Education and Management

V. Budzуak

Doctor of economics, professor Professor of the Department of International Economic Relations Kyiv National University of Trade and Economics

ECOLOGIZATION OF USE OF LAND IN THE CONTEXT OF EURO INTEGRATION PROCESSES

В. В. Джеджула

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та інноваційного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

І. Ю. Єпіфанова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та інноваційного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

М. Ю. Дзюбко

магістрант, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ

V. Dzhedzhula

D. Sc. (Economics), Professor, Vinnitsa National Technical University, Vinnitsa

І. Yepіfanova

PhD (Economіcs), Assocіate Professor, Vіnnіtsa Natіonal Technіcal Unіversіty, Vіnnіtsa

M. Dzyubko

undergraduate, Vіnnіtsa Natіonal Technіcal Unіversіty, Vіnnіtsa

DIRECTIONS OF INCREASING THE EFFICIENCY OF THE ENTERPRISES OF THE DAIRY INDUSTRY

O. M. Ткаченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і права, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГІВ

O. Tkachenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economic and Law, National university of food technologies

ESTIMATION OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF UKRAINE THROUGH THE PRISM OF INTERNATIONAL RATINGS

В. Ю. Гордополов

к. е. н., доцент, Київський національний торговельно-економічний університет

Т. М. Тростенюк

аспірант, Житомирський державний технологічний університет

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОДЕРЖАНИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ЯК СКЛАДОВА ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ ПІДПРИЄМСТВА

V. Gordopolov

Ph.D., assistant Professor, Kyiv national university of trade and economics

T. Trostenіuk

Ph.D. student, Zhytomyr State Technological University

ACCOUNTING ACCOUNT OF FOREIGN INVESTMENT ACQUIRED AS A COMPOSITION OF INVESTMENT CLIMATE ENTERPRISE

Ю. Ю. Вергелюк

к. е. н., доцент кафедри фінансових ринків, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА КРЕДИТНОГО РИНКУ

Yu. Vergeliuk

PhD in Economics, associate professor of department of financial markets, University of the state fiscal service of Ukraine, Irpin

FINANCIAL SECURITY OF THE CREDIT MARKET

М. О. Кіпа

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця, м. Харків

ТЕОРЕТИЧНІ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

M. Kipa

M. Kipa, assistant Professor at the Finance Department, Kharkiv national University of Economics named after S. Kuznetz

THEORETICAL MODELS OF FORMATION OF ORGANIZATIONAL AND METHODICAL PROVISION OF RESTRUCTURING

Г. О. Швиданенко

к. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємств, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

М. А. Теплюк

к.е.н., асистент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

С. О. Бесараб

асистент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

G. Shvidanenko

Professor PhD, SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", orcid.org/0000-0002-6730-1372, Ukraine

M. Tepliuk

Assistant PhD, SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", orcid.org/0000-0001-6823-336X, Ukraine

S. Bessarab

Assistant, SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Ukraine

DEVELOPMENT OF INNOVATIVE BUSINESS IN BECOMING A KNOWLEDGE ECONOMY

О. О. Бассова

к. е. н., доцент кафедри фінансів та обліку, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ Університету "Україна", м. Миколаїв

УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Bassova

Ph.D., assistant professor of finance and accounting, Nicholas Interregional Institute of Human Development Universities University " Ukraine ", Муkolaev

MANAGEMENT OF CAPITAL OF TRADING ENTERPRISES

А. І. Мелещенко

к. ф. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Запорізький національний технічний університет

М. М. Ситніков

к. техн. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Запорізький національний технічний університет

МІЖНАРОДНИЙ РУХ КАПІТАЛУ ТА ЕКОНОМІЧНІ РИЗИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ФІНАНСОВИХ КРИЗ

A. Meleshenko

Candidate of Philological Sciences, Associated Professor of International Economical Relations, Zaporozhye National Technical University

M. Sitnikov

Candidate of Technical Sciences, Associated Professor of International Economical Relations, Zaporozhye National Technical University

INTERNATIONAL CAPITAL FLOW AND ECONOMIC RISKS OF UKRAINE IN THE COTEXT OF FINANCIAL CRISES

О. С. Корепанов

к. е. н., доцент, доцент кафедри статистики, обліку та аудиту, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків

СТАТИСТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЕКТОРУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

O. Korepanov

PhD, Associate Professor, Associate Professor of Statistics, Accounting and Auditing Department, V.N. Karazіn Kharkiv National University

STATISTICAL DEFINITION OF ECONOMIC ACTIVITIES TYPES OF THE INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES SECTOR

А. М. Савченко

к. е. н., доцент кафедри аудиту та економічного аналізу, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

І. А. Гудим

здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ТА ПОДАТКУ НА ВИВЕДЕНИЙ КАПІТАЛ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

А. Savchenko

Ph.D., associate professor of department of audit and economic analysis, University of government fiscal service of Ukraine, Irpin

I. Hudym

bread-winner of higher education of the first (bachelor) level, University of government fiscal service of Ukraine, Irpin

COMPARATIVE ANALYSIS OF INCOME TAX AND TAX ON THE SHOWN OUT CAPITAL: MODERN REALITIES AND PROSPECTS

М. В. Ляшенко

молодший науковий співробітник Інституту стратегічних оцінок

ЕКОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА ЛОКАЛІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

M. Liashenko

junior researcher, Institute of Strategic Assessments

ENVIRONMENTAL PARADIGM OF LOCALIZATION LIVESTOCK PRODUCTION

В. П. Голівер

аспірант, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

УДОСКОНАЛЕННЯ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

V. Holiver

postgraduate student, SHEE "Krivorozhskiy national university", Kriviy Rig

IMPROVEMENT FOR THE QUALITY OF CORPORATE GOVERNANCE RATING ASSESSMENT

Державне управління

О. І. Васильєва

д. держ. упр., професор, професор кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Н. В. Васильєва

д. держ. упр., доцент, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОНЯТЬ ЩОДО ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

O. Vasylieva

Doctor of Science in Public Administration, professor, professor of Public Administration and Public Service Department of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

N. Vasylieva

Doctor of Science in Public Administration, associate professor, professor of Regional Administration, Local Self-Government and Urban Management Department of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

FORMATING SYSTEMS CONCEPT ABOUT PROFESSIONALIZATION OF PUBLIC SERVICE IN UKRAINE

А. П. Хряпинський

к. ю. н., докторант Навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

В. О. Шведун

д. держ. упр., завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЯК ЗАПОРУКА ФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ТУРИСТИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ

A. Hryapynskyy

PhD in law sciences, doctoral candidate of the Educational, Research and Production Center, National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

V. Shvedun

Doctor of Sciences in Public Administration, Head of the Department of Management of the Educational, Research and Production Center, National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

IMPROVEMENT OF POLICY OF STATE REGULATION OF TERRITORIAL DEVELOPMENT AS THE GUARANTEE OF FORMATION OF DOMESTIC TOURIST COMPLEXES

І. М. Грищенко

д. держ. упр., доцент кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності ННІ післядипломної освіти, Національний університет біоресурсів та природокористування України, м. Київ

ФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ

I. Gryshchenko

Doctor of Public Administration, Professor of the Department of Public Administration and Innovation Management of the Institute of Postgraduate Education of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

FORMING OF PUBLIC POLITICS IS IN THE FIELD OF AN ELECTORAL PROCESS

Л. Х. Тихончук

к. держ. упр., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ІНСТИТУЦІЙ В УДОСКОНАЛЕННІ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАТЕГІЧНИХ КОРПОРАЦІЙ УКРАЇНИ

L. Tikhonchuk

PhD Public Administration, Associate Professor, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

НE ROLE OF INTERNATIONAL INSTITUTIONS IN IMPROVING THE SYSTEM OF STATE REGULATION OF THE ACTIVITIES OF STRATEGIC CORPORATIONS IN UKRAINE

В. М. Михайлов

к. держ. упр., професор кафедри державної служби, менеджменту та навчання за міжнародними проектами, начальник науково-методичного центру мережі освітніх установ цивільного захисту, Інституту державного управління у сфері цивільного захисту

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ГІБРИДНИХ ЗАГРОЗ

V. Mykhailov

сandidate of sciences of Public Administration, Professor of Department of Public Service, management and studying according to international projects, head of the scientific and methodological center of the network of educational institutions of civil Protection of Institute of the Public Administration in Sphere of Civil Protection

ENSURING SAFETY OF CIVIL POPULATION UNDER CONDITIONS OF HYBRID HAZARDS AVAILABILITY

З. В. Гбур

к. держ. упр., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ, Україна

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Z. Hbur

PhD (public administration science), doctoral student, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

FOREIGN EXPERIENCE IN ENSURING THE COUNTRY'S ECONOMIC SECURITY

Є. В. Козловський

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри міжнародного туризму, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

Т. І. Ткаченко

к. геогр. н., доцент, доцент кафедри міжнародного туризму, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТАМИ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

Ye. Kozlovskyi

PhD in Public Administration, Associate Professor, Assistant Professor of the Dept. of International Tourism, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

T. Tkachenko

Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor, Assistant Professor of the Dept. of International Tourism, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

THE ORGANIZATIONAL AND LEGAL BASES OF REALIZATION THE FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY BY SUBJECTS OF TOURISM BUSINESS

Я. О. Бомчак

аспірант кафедри державознавства і права, Національна академія державного управління при Президентові України

РЕАЛІЗАЦІЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК ОБ'ЄКТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Yа. Bomchak

post-graduate student of the Chair of State Studies and Law at the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

IMPLEMENTATION OF THE STATE POLICY IN THE SPHERE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION BY LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES AS AN OBJECT OF SCIENTIFIC RESEARCH

В. К. Подорваний

здобувач, Навчально-науково-виробничий центр, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

АДАПТАЦІЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ ДО СЬОГОДЕННЯ

V. Podorvanyi

applicant of the Educational, Research and Production Center, National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

ADAPTATION OF THE SYSTEM OF STATE REGULATION OF SOCIAL DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS WITH SPECIFIC CONDITIONS OF TRAINING TO MODERN CONDITIONS

О. В. Сивак

к. п. н., GR директор ТОВ "СFC Consulting"

С. В. Воробйов

аспірант кафедри інформаційної політики та цифрових технологій, Національна академія державного управління при Президентові України, голова Наглядового комітету NGO e-Ecology

ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ЦИФРОВОЇ ДЕМОКРАТІЇ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ УРЯДОМ ТА НЕУРЯДОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

O. Syvak

PhD, GR director "СFC Consulting" llc,

S. Vorobev

PhD student of the Department of Information Policy and digital technologies of the National Academy public administration under the President of Ukraine Chairman of the Supervisory Committee NGO e-Ecology

THE USE OF E-DEMOCRACY TOOLS FOR THE IMPLEMENTATION ENVIRONMENTAL PROTECTION MEASURES OF GOVERMENT AND NGO'S

Майсара Алкум

аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ КОНСТРУКТИВНОГО ДІАЛОГУ МІЖ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ

Maysara Alqum

Post-graduate student, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

INTERNATIONAL EXPERIENCE IN ORGANIZING CONSTRUCTIVE DIALOGUE BETWEEN CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS AND GOVERNMENT BODIES

А. А. Поплавський

здобувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія Управління персоналом

ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ ТА ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ

A. Poplavskyi

a applicant of the Department of Public Administration of the Interregional Academy of Human Resources Management

STATE AND MANAGEMENT ACTIVITY IN THE FIGHT AGAINST CORRUPTION AND ORGANIZED CRIME

А. М. Федорова

аспірант кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності, ННІ післядипломної освіти Національного університету біоресурсів та природокористування України, м. Київ

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ДЕФІНІЦІЇ "БЕЗПЕКА"

A. Fedorova

Postgraduate student of the Department of Public Administration and Innovation Management of the Education and Research Institute of Continuing Education of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

A COMPARATIVE ANALYSIS OF WHAT IS DEFINED BY "SAFETY"

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент