Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 11, 2019

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11

Завантажити журнал №11, 2019

Економіка

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.5

О. В. Назаренко

д. е. н., доцент, професор кафедри економічного контролю та аудиту, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

АУДИТ ЛОГІСТИЧНОГО СЕГМЕНТУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ

O. Nazarenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Economic Control and Audit, Sumy National Agrarian University, Sumy

AUDIT OF THE LOGISTICS SEGMENT OF ENTERPRISE'S ACTIVITIES: COMPONENTS AND PRIORITIES

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.10

Т. Г. Васильців

д. е. н., професор, в. о. завідувача відділу соціально-гуманітарного розвитку регіонів, ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"

Р. Л. Лупак

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки, Львівський торговельно-економічний університет

О. В. Рудковський

д. е. н., професор, Варшавський університет сільського господарства, провідний науковий співробітник, Інститут кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України

С. О. Бєлікова

аспірант, Національний інститут стратегічних досліджень

АСПЕКТИ БЕЗПЕКИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГІБРИДНИХ ЗАГРОЗ

T. Vasyltsiv

Doctor of Economic Sciences, Professor, Acting Head of the Department of Social and Economic Development of the Regions, State Enterprise "Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine", Lviv, Ukraine

R. Lupak

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economics, Lviv University of Trade and Economics, Lviv, Ukraine

O. Rudkovsky

Doctor of Economic Sciences, Professor, Warsaw University of Life Science's, Warsaw, Poland, leading researcher, Institute of Forage and Agriculture of Podillya of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

S. Byelikova

post-graduate, National Institute for Strategic Studies

ASPECTS OF SAFETY OF DEVELOPMENT OF UKRAINE TOURISM IN THE CONDITIONS OF HYBRID THREATS

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.16

І. А. Островський

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків, Україна

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ: МІЖНАРОДНІ ПОРІВНЯННЯ І РЕГІОНАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ

I. Ostrovskyi

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of Department of Economic theory and international Economics O. M. Beketov, National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv, Ukraine

INSTITUTIONALISATION OF INNOVATION PROCESSES IN UKRAINE: INTERNATIONAL COMPARISONS AND REGIONAL CONTEXT

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.20

О. В. Кузик

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ІННОВАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ КОМУНІКАЦІЙ У МАРКЕТИНГУ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

O. Kuzyk

PhD in Economics, associate Professor of the Department of Marketing, Ivan Franko National University of L'viv

MARKETING COMMUNICATION MANAGEMENT IN THE AGRARIAN BUSINESS OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.26

О. О. Олійник

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ РОЗРОБКИ ТА МОДЕЛЮВАННЯ

O. Oliynik

PhD in Economics, Associate Professor, of the Department of Finance, Banking and Insurance, Dnipro State University of Agrarian and Economics

FINANCIAL STRATEGY OF THE AGRARIAN ENTERPRISE: THE THEORETICAL ASPECT OF DEVELOPMENT AND MODELING

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.32

А. Б. Войтенко

к. держ. упр., Заслужений юрист України, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

В. П. Якобчук

к. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

М. Ф. Плотнікова

к. е. н., доцент, доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: ШЛЯХ ВІД ОБ'ЄДНАННЯ ДО РОЗВИТКУ ОТГ

A. Voytenko

PhD in Public Administration, Honored Lawyer of UkraineZhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

V. Yakobchuk

PhD in Economics, Professor, Head of the Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

M. Plotnikova

PhD in Economics, Associated Professor, Associated Professor of the Department of innovative entrepreneurship and investment activities, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

DECENTRALIZATION: THE WAY FROM INTEGRATION TO WARD DEVELOPMENT UTC

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.40

І. Г. Лаврук

дослідник кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

С. І. Тодорюк

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

В. І. Кифяк

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

НЕРІВНІСТЬ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

I. Lavruk

researcher, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

S. Todoriuk

PhD in Economics, assistant of Department of business economics and Human Resource management, Chernivtsi Yuriy Fedkovich National University

V. Kyfyak

PhD in Economics, Associate Professorof Department of business economics and Human Resource management, Chernivtsi Yuriy Fedkovich National University

INCOME INEQUALITY IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.45

М. Т. Аббасзаде

д. ф. э., докторант, Институт Экономики НАНА

ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА С УЧЕТОМ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

M. Abbaszade

Ph. D in economics, doctorant of Institute of Economics of ANAS

THE ISSUES FOR ENSURING ECONOMIC GROWTH TAKING INTO ACCOUNT NATIONAL ECONOMIC SECURITY

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.50

О. І. Сахненко

старший викладач кафедри менеджменту та військового господарства,Національна академія Національної гвардії України, м. Харків

І. В. Сахно

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та військового господарства,Національна академія Національної гвардії України, м. Харків

ІНВЕСТУВАННЯ У РОЗВИТОК ЛЮДИНИ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ

O. Sakhnenko

Senior Lecturer at the Department of Management and Military Economy,National Academy of the National Guard of Ukraine, Kharkiv

I. Sakhno

PhD in Economics, Associate Professor, Associate professor at the Department of Management and Military Economy, National Academy of the National Guard of Ukraine, Kharkiv

INVESTING IN HUMAN DEVELOPMENT AS A PRIORITY DIRECTION IN THE FORMATION AND MANAGEMENT OF HUMAN CAPITAL

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.56

С. С. Нестеренко

к. е. н., доцент, професор кафедри обліку та фінансів, директор Інституту економіки та менеджменту, Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", м. Київ

ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ КОМПАНІЙ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

S. Nesterenko

PhD in Economics, Associate Professor, Professor Department of Finance and Accounting, Open University of Human Development "Ukraine", Kiiv, Ukraine

IMPROVING THE MANAGEMENT OF COMPETITIVENESS OF COMPANIES TELECOMMUNICATIONS IN THE CONDITIONS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.61

О. А. Куліш

здобувач кафедри економіки, організації та управління підприємствами,Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ГНУЧКИМ РОЗВИТКОМ ЗАЛІЗОРУДНОГО ПІДПРИЄМСТВА

О. Kulish

Applicant of the Department of economics, organization and management of enterprises, Kryvyi Rih National University

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FLEXIBLE MANAGEMENT STRATEGY DEVELOPMENT OF IRON ORE ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.66

D. Shestakov

Postgraduate student, Department of Finance, National University of Kyiv-Mohyla Academy, Kyiv, Ukraine

O. Poliarush

MSc in Finance, Department of Finance, National University of Kyiv-Mohyla Academy, Kyiv, Ukraine

THE DEGREE OF INNOVATION: THROUGH INCREMENTAL TO RADICAL

Д. Ю. Шестаков

аспірант, кафедра фінансів, Факультет економічних наук, Національний університет "Києво-Могилянська академія", м. Київ, Україна

О. С. Поляруш

магістр, кафедра фінансів, Факультет економічних наук, Національний університет "Києво-Могилянська академія", м. Київ, Україна

СТУПІНЬ ІННОВАЦІЇ: ВІД ІНКРЕМЕНТНОЇ ДО РАДИКАЛЬНОЇ

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.76

О. І. Юхта

аспірант, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

ЕКСПОРТНО-КРЕДИТНЕ АГЕНТСТВО ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТИТУТ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ ПІДТРИМКИ ЕКСПОРТЕРІВ

O. Yukhta

Postgraduate student, GO "Institute for economics and forecasting NAS of Ukraine"

EXPORT-CREDIT AGENCY AS EFFICIENT INSTITUTE OF FINANCIAL CREDIT SUPPORT FOR EXPORTERS

Державне управління

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.82

Т. В. Іванова

д. дердж. упр, професор, професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств, Національний авіаційний університет

МЕТОДОЛОГІЯ ПРОЕКТНОГО ПІДХОДУ В РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ ПРІОРІТЕТІВ СЕРВІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ДЕРЖАВИ

T. Ivanova

Doctor of Science in Public Administration, professor, professor of the Department of Management of Foreign Economic Activity of Enterprises, National Aviation University

METHODOLOGY OF THE PROJECT APPROACH TO IMPLEMENT THE STRATEGIC PRIORITIES OF SERVICE-ORIENTED STATE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.86

Ю. О. Журавльова

к. н. держ. упр., доцент кафедри загальної економічної теорії та економічної політики, Одеський національний економічний університет

ТЕОРІЯ СУСПІЛЬНИХ БЛАГ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ

Y. Zhuravlova

PhD in Public Administration, Associate Professor, Odessa National Economic University

THEORY OF SOCIAL PROTECTION: MODERN APPROACHES TO DETERMINATION OF SATISFACTION

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.90

Д. С. Мартишин

к. н. з богосл., доцент, завідувач кафедри українознавства, православ'я та теології, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

ГЕНЕЗИС СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВОТВОРЧОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОКТРИНИ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ТЕОЛОГІЇ

D. Martyshyn

candidate sciences in theology, Associate Professor, head of the Department of Ukrainian Studies, Orthodoxy and Theology, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

THE GENESIS OF THE BECOMING OF ORGANIZATIONAL SOCIAL DOCTRINE OF THE ORTHODOX CHURCH IN THE CONTEXT OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF CHRISTIAN THEOLOGY

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.97

І. Ю. Гришова

д. е. н., професор, помічник-консультант депутата Верховної Ради України

О. П. Дяченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування,Одеський державний аграрний університет

ДЕРЖАВНА ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ

I. Gryshova

Doctor of Economic Sciences, ProfessorAssistant Consultant deputy of the Verkhovna Rada of Ukraine

O. Diachenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Odessa State Agrarian University

STATE INVESTMENT POLICY OF DEVELOPMENT OF MARINE PORTS OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.103

О. В. Кравчук

к. ю. н., доцент кафедри кримінального права та процесу, Хмельницький університет управління та права, м. Хмельницький

СТРУКТУРУВАННЯ ПРОЦЕСУ РОЗКРИТТЯ ЗЛОЧИНІВ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

O. Kravchuk

PhD in Law Sciences, Associate Professor of Criminal Law and Process Department,Khmelnytsky University of Management and Law, Khmelnytsky

THE STRUCTURING OF THE PROCESS OF CRIMES' DISCLOSURE IN PUBLIC ADMINISTRATION BY EXPERT AND CRIMINALIST ACTIVITY

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.106

В. В. Божкова

д. е. н., професор кафедри бізнес-економіки та адміністрування, фізико-математичний факультет, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

А. О. Білан

магістрантка спеціальності "Публічне управління та адміністрування", кафедра бізнес-економіки та адміністрування, фізико-математичний факультет, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

V. Bozhkova

Doctor of Economic Sciences, Professor at the Department of Business Economics and administration, Faculty of Physics and Mathematics, Sumy Anton Makarenko State Pedagogical University

А. Bilan

Master's Degree student in Public Management and Administration,Department of Business Economics and administration, Faculty of Physics and Mathematics, Sumy Anton Makarenko State Pedagogical University

THE SATISFACTION OF THE STATE INFORMATION POLICY IN THE CONDITIONS OF THE DEVELOPMENT OF INFORMATION SOCIETY IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.111

Н. І. Демчук

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Л. С. Безугла

к. н. держ. упр., доцент, доцент кафедри маркетингу,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

О. В. Ткаліч

к. е. н., доцент кафедри економіки,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

N. Demchuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance,Dnipro State Agrarian and Economic University

L. Bezugla

PhD in Public Administration, Associate Professor, Dnipro State Agrarian and Economic University

O. Tkalich

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics, Dnipro State Agrarian and Economic University

DOMESTIC TRADE IN UKRAINE: STATUS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.115

Л. М. Грень

к. пед. н., доцент, провідний науковий співробітник наукового відділу з проблем державної безпеки навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України, м. Харків

КАТЕГОРІЇ ТА ПРИНЦИПИ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ ЯК ДЕТЕРМІНАНТИ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ У ГАЛУЗІ НАУКИ "ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ"

L. Нren

candidate of pedagogic sciences, leading scientific worker at Science Department on problems of state security at Training-scientific-production Centre at National University of Civil Defense of Ukraine, Kharkiv

CATEGORIES AND PRINCIPLES OF VOCATIONAL (VOCATION-AND-TECHNICAL) TRAINING SYSTEM AS DETERMINANTS OF RESEARCH METHODOLOGY IN THE SCIENCE OF "STATE MANAGEMENT"

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.123

А. В. Турчак

аспірант, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

A. Turchak

Postgraduate Student of the Institute of Personnel Training of the State Employment Service of Ukraine

BASIC BASES OF THE STATE POLICY OF PROVIDING INFORMATION SECURITY IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.128

С. М. Худар

здобувач, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

ОСНОВНІ МОДЕЛІ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ НА ПРОЦЕСИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

S. Hudar

Postgraduate Student of the Institute of Personnel Training of the State Employment Service of Ukraine

MAIN MODELS OF THE INFLUENCE OF SOCIAL ADVERTISEMENT ON PUBLIC GOVERNMENT PROCESSES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент