Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 11, 2021

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.11

Завантажити журнал №11, 2021

Економіка

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.11.5

І. Л. Сазонець

д. е. н., професор, професор кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності, ВНПЗ "Дніпровський гуманітарний університет"

А. С. Саленко

к. е. н., начальник відділу роботи з ризиками, моніторингу операцій та ризиків, Головне управління ДПС у Одеській області

ЗНАННЯ ТА ІННОВАЦІЇ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА

І. Sazonets

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Economics and Management Tourist Activity, Dnieper Humanities University

А. Salenko

PhD in Economics, Head of the work department with risks, transaction monitoring and risks, Main Department of the State Tax Service іn the Odessa region

KNOWLEDGE AND INNOVATION AS THE MAIN DETERMINANTS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF POST-INDUSTRIAL SOCIETY

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.11.11

A. Rusnak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economics, Kherson Branch of the Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Kherson, Ukraine

D. Lomonosov

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Kherson Branch of the Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Kherson, Ukraine

METHODOLOGY FOR DETERMINING THE EFFECTIVENESS OF INNOVATION ACTIVITIES IN AN INDUSTRIAL ENTERPRISE

А. В. Руснак

д. е. н., професор, професор кафедри економіки, Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Херсон, Україна

Д. А. Ломоносов

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Херсон, Україна

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.11.17

T. Busarieva

PhD in Economics, Associate Professor, Specialist for ensuring the work of the Supervisory Board of NPC "Ukrenergo"

TRANSFORMATION OF NEW ECONOMY FROM "HOMO ECONOMICUS" TO "HOMO CORPORATIVUS"

Т. Г. Бусарєва

к. е. н., доцент, фахівець по забезпеченню роботи, Наглядова Рада НЕК "Укренерго"

ТРАНСФОРМАЦІЯ НОВОЇ ЕКОНОМІКИ ВІД "HOMO ECONOMICUS" ДО "HOMO CORPORATIVUS"

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.11.22

М. Я. Височанська

к. е. н., Інститут агроекології і природокористування НААН

КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ НА ПРИКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ

M. Vysochanska

PhD in Economics, Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS, Kyiv, Ukraine

CONCEPTUAL ASPECTS OF AGRICULTURAL SECTOR DEVELOPMENT IN THE BORDER TERRITORIES OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.11.29

О. П. Яремко

к. е. н., Тернопільське обласне управління лісового і мисливського господарства

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ БАЗИС ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ПОДІЛЬСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РЕГІОНУ

O. Yaremko

PhD in Economics, Ternopil Regional Department of Forestry and Hunting

METHODOLOGICAL BASIS OF FORMATION OF THE FOREST MANAGEMENT SYSTEM OF THE PODILSK ECONOMIC REGION

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.11.35

О. В. Юринець

к. е. н., доцент, професор кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МИТНИХ УРГЕНТНИХ ІНСТРУМЕНТІВ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

O. Yurynets

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Foreign Economic and Customs Activity, Lviv Polytechnic National University, Lviv

MODEL OF FORMATION AND USE OF CUSTOMS URGENT INSTRUMENTS OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF EURO-ATLANTIC INTEGRATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.11.42

Р. В. Безпалий

аспірант, кафедра корпоративних фінансів і контролінгу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЦИФРОВИХ ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ГЛОБАЛЬНИЙ ВИМІР ТА УКРАЇНСЬКА ПРАКТИКА

R. Bezpalyi

Postgraduate student, Department of Corporate Finance and Controlling, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF DIGITAL FINANCIAL TECHNOLOGIES: THE GLOBAL DIMENSION AND UKRAINIAN PRACTICE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.11.48

Я. В. Юрченко

слухач магістратури кафедри маркетингу та управління бізнесом, Національний університет "Києво-Могилянська академія"

AВТOМOБIЛЬНИЙ ЛІЗИНГ В УКРАЇНІ: ДOЦIЛЬНICТЬ ВИКOРИCТAННЯ ДЛЯ МАЛИХ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ (ТАКСОПАРКІВ)

Y. Yurchenko

Master's Student of the Department of Marketing and Business Administration, National University of Kyiv-Mohyla Academy

CAR LEASING IN UKRAINE: EXPEDIENCY OF USE FOR SMALL AUTO ENTERPRISES (TAXI FLEETS)

Державне управління

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.11.55

А. С. Близнюк

д. держ. упр., професор кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СИСТЕМНІЙ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ ТА СУСПІЛЬСТВА

A. Bliznyuk

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management

FORMATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION SUPPORT IN THE SYSTEMIC INTERACTION OF THE STATE AND SOCIETY

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.11.60

О. І. Васильєва

д. держ. упр., професор, професор кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Н. В. Васильєва

д. держ. упр., доцент, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

ІННОВАЦІЙНЕ ЛІДЕРСТВО В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

O. Vasylieva

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Public Administration and Public Service, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Ukraine

N. Vasylieva

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Professor of the Department of Regional Administration, Local Self-Government and Urban Management, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

INNOVATIVE LEADERSHIP IN PUBLIC GOVERNANCE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.11.65

Н. І. Обушна

д. держ. упр., доцент, професор кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Н. В. Махінчук

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, завідувач стоматологічного відділення Центральної поліклініки МВС України

СИСТЕМА СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ ЯК ОБ'ЄКТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

N. Obushna

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Professor of the Department of Public Governance and Public Service, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

N. Makhinchuk

Postgraduate student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine; Head of the dental department of the Central Polyclinic of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine

SYSTEM OF DENTAL ASSISTANCE TO THE POPULATION AS AN OBJECT OF STATE REGULATION IN THE FIELD OF HEALTHCARE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.11.72

С. В. Свірко

д. е. н., професор, професор кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет "Житомирська політехніка"

СКЛАДОВІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ В КОНТЕКСТІ ОБ'ЄКТНОЇ УВАГИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

S. Svirko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economic Security, Public Management and Administration, Zhytomyr Polytechnic State University

COMPONENTS OF STATE SECURITY IN THE CONTEXT OF OBJECTIVE ATTENTION OF PUBLIC ADMINISTRATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.11.79

В. О. Кушнір

к. держ. упр., докторант кафедри стратегічних комунікацій навчально-наукового центру стратегічних комунікацій у сфері забезпечення національної безпеки та оборони, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД КЕРІВНИХ ДОКУМЕНТІВ ЩОДО ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ: ПРОЕКТ ПОЛІТИКИ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ ЗІ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ

V. Kushnir

PhD in Public Administration, Doctoral candidate of the Department of Strategic Communications of the educational and research center of strategic communications in the sphere of national security and defense, National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv

PROPOSALS FOR THE FORMATION OF CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF GUIDING DOCUMENTS FOR THE FUNCTIONING OF THE SYSTEM OF STRATEGIC COMMUNICATIONS: POLICY IN THE SECURITY AND DEFENSE SECTOR OF UKRAINE ON STRATEGIC COMMUNICATIONS

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.11.85

Ю. Л. Мохова

к. держ. упр., доцент магістратури державного управління Центру післядипломної освіти, Донецький національний технічний університет, м. Покровськ

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ

Y. Mokhova

PhD in Public Administration PhD in Public Administration, Associate Professor of Master of Public Administration of the Center for Postgraduate Education, Donetsk National Technical University, Pokrovsk

IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGIONAL POLICY IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF PUBLIC SERVICES

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.11.90

Д. В. Бізонич

к. т. н., директор, ТОВ "Еталонтехсервіс", м. Харків, Україна

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

D. Bizonych

PhD in Technical Sciences, Director, "Etalontechservice" LLC, Kharkiv, Ukraine

FINANCIAL RESOURCES OF HOUSING AND COMMUNAL ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF DECENTRALIZATION OF MODERN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.11.98

Є. В. Котух

к. т. н., доцент кафедри комп'ютерних наук, Сумський державний університет, м. Суми

ТИПИ ВЛАДНИХ ВІДНОСИН У СТРАТЕГІЇ КІБЕРБЕЗПЕКИ

Ye. Kotukh

PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Computer Science, Sumy State University, Sumy

TYPES OF POWER RELATIONS IN CYBERSECURITY STRATEGY

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.11.103

Г. Д. Ярова

к. держ. упр., доцент кафедри менеджменту та ділового адміністрування, Приватний вищий навчальний заклад "Університет штучного інтелекту та цифровізації"

ГЕНЕЗИС НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ НА КОМУНІКАЦІЇ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

H. Yarova

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Management and Business Administration, Private Higher Educational Institution "University of Artificial Intelligence and Digitization"

GENESIS OF SCIENTIFIC VIEWS ON COMMUNICATION IN PUBLIC ADMINISTRATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.11.108

К. Ю. Редько

к. е. н., старший викладач, факультет менеджменту та маркетингу, кафедра міжнародної економіки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Д. О. Аленіна

студентка, факультет соціології і права, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ ЯК ДЖЕРЕЛА ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГІЇ

K. Redko

PhD in Economics, Senior Lecturer, Faculty of Management and Marketing, Department of International Economy, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

D. Alenina

Student, Faculty of Sociology and Law, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

EXPERIENCE OF USING WASTE AS SOURCES OF RENEWABLE ENERGY

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.11.115

А. О. Рибка

аспірант кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

АНАЛІЗ ФАКТОРІВ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

А. Rybka

Postgraduate student of the Department of Public Administration and Public Service, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ANALYSIS OF FACTORS PROMOTING THE EFFECTIVE FORMATION AND DEVELOPMENT OF INNOVATIVE HUMAN CAPITAL

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.11.121

Р. В. Антонюк

аспірант кафедри публічної політики та політичної аналітики, Національна академія державного управління при Президентові України

"ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ" ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ТЕРМІНУ

R. Antonіuk

Postgraduate student of the Department of Public Policy and Political Analysis, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

"PUBLIC POLICY COUNTERING TERRORISM" AS A COMPONENT OF NATIONAL SECURITY: THE ESSENCE AND MAIN MEANING OF THE TERM

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.11.126

І. В. Печенкін

аспірант, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка

РОЗВИТОК ТА БАЗОВІ ДЕФІНІЦІЇ КАТЕГОРІАЛЬНО-ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ МЕХАНІЗМІВ ОСКАРЖЕННЯ СЕРВІСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

I. Pechenkin

Postgraduate student, Educational and Scientific Institute of Public Administration and Civil Service of the Taras Shevchenko National University of Kyiv

DEVELOPMENT AND DEFINITIONS OF THE CATEGORIAL-CONCEPTUAL APPARATUS OF MECHANISMS OF APPEALS OF SERVICE ACTIVITY OF PUBLIC AUTHORITIES

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.11.135

У. Д. Токарева

аспірант, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь, Україна

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ СУСПІЛЬНОЇ ТА ГРОМАДЯНСЬКОЇ БЕЗБАР'ЄРНОСТІ

U. Tokareva

Postgraduate Student of Donetsk State University of Management, Mariupol, Ukraine

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF PUBLIC AND CIVIL INCLUSION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент