Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 12, 2010

Економіка

М. П. Бутко

д. е. н., професор, Чернігівський державний технологічний університет

О. П. Сосновська

здобувач, Львівський інститут регіональних досліджень

ВПЛИВ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА РОЗВИТОК ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНІВ

О. М. Тарабукіна

ст.викладач, Житомирський державний технологічний університет

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ТЕРИТОРІЇ ЯК МОТИВУЮЧИЙ ФАКТОР ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Н. В. Яшкіна

кандидат технічних наук, в.о.доцента кафедри менеджменту, Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпропетровськ

ЩОДО ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙ У РОЗВИТОК СТРАТЕГІЧНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ПІДРОЗДІЛІВ

С. О. Савелко

здобувач, Академія муніципального управління

СУПЕРЕЧНОСТІ ТА ЗАГРОЗИ ІНВЕСТИЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ КРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ

Т. П. Гайдукова

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ ЗАХОДІВ З ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

В. А. Гайдук

к. е. н., РВПС України НАН України

ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА ЯК ЧИННИК ВПЛИВУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

О. В. Чернова

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та підприємництва

О. В. Пазиніч

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та підприємництва, Національний університет державної податкової служби України

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ В МІЖНАРОДНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ

А. Ф. Баторшина

к. е. н., доцент кафедри міжнародних фінансів ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана"

Л. М. Цуприк

студент магістратури факультету МЕіМ ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана"

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ КРИЗ

Г. А. Мохонько

старший викладач, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Видавничо-поліграфічний інститут

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

Н. В. Коба

асистент кафедри менеджменту, НТУУ "Київський політехнічний інститут"

ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

В. В. Іщенко

аспірант, Національний університет державної податкової служби

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ОПОДАТКУВАННЯ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ

О. М. Костюк

аспірант, Національний технічний університет України "КПІ"

РОЗВИТОК МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

С. П. Леонтович

аспірант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" УААН

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ У АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

О. М. Кондрашов

д. держ. упр., Академія муніципального управління

СИСТЕМА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ

В. І. Гурковський

кандидат наук з державного управління, науковий консультант, Науково-дослідний центр правової інформатики Академії правових наук України

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Т. А. Крушельницька

к. е. н. докторант кафедри економічної теорії і історії економіки, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ І КРАЇН-ЧЛЕНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

В. В. Комірна

к. е. н., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

МОДЕЛЬ ЗМІСТОВОГО НАПОВНЕННЯ ПОНЯТТЯ "РЕГІОН"

Н. В. Бондарчук

к. е. н., доц., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Л. М. Пісьмаченко

д. н. держ. упр., доцент, професор кафедри обліку і аудиту, Академія митної служби України

В. М. Шевченко

аспірант, ст. викладач кафедри обліку і аудиту, Дніпропетровський університет економіки та права

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО РОЗРАХУНКІВ ПОКАЗНИКІВ ЧИСЕЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ВУЗІВСЬКИХ ЕЛЕКТРОННИХ БІБЛІОТЕК

В. Ю. Степанов

доцент кафедри філософії та політології, Харківська державна академія культури

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

І. В. Клименко

кандидат фізико-математичних наук, доцент, докторант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ ЯК ІННОВАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

А. І. Буханевич

здобувач кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ГРОМАДСЬКА УЧАСТЬ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Н. М. Карпенко

здобувач, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ДЕРЖАВИ ЗА ПРОЦЕСАМИ КОНКУРЕНЦІЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент