Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 12, 2011

Економіка

В. В. Колдовський

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики, Українська академія банківської справи НБУ (м. Суми)

О. С. Поліщук

студент магістратури відділу комп'ютерної інженерії, Східноєвропейський Середземноморський Університет (Північний Кіпр, м. Фамагуста)

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ВІДКРИТОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ОСНОВІ МЕТРИК ПРОГРАМНОГО КОДУ

Н. Г. Мельничук

к. е. н., доцент кафедри економічного аналізу та статистики, Херсонський державний аграрний університет

ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н. О. Вербицкая

преподаватель кафедры логистика, "Международный институт трудовых и социальных отношений", Минск, Беларусь

Л. А. Зенюк

преподаватель кафедры экономики и менеджмента, "Международный институт трудовых и социальных отношений", Минск, Беларусь

МИРОВОЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

А. П. Гайдуцький

д. е. н., заступник начальника Управління організації та супроводження роздрібного бізнесу, АТ "Укрексімбанк"

МАКРОЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ГРОШОВИХ ПЕРЕКАЗІВ ЯК СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ КАПІТАЛУ

А. М. Онищенко

к. е. н., доцент, докторант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ВАЛОВОГО ВИПУСКУ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ УЧАСТІ КРАЇНИ В МЕХАНІЗМАХ ЧИСТОГО РОЗВИТКУ КІОТСЬКОГО ПРОТОКОЛУ

Н. І. Богомолова

д. е. н., Державний економіко-технологічний університет транспорту

Е. О. Соколова

к. е. н., Державний економіко-технологічний університет транспорту

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИСКОРЕННЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

О. М. Зборовська

к. е. н., доцент , Дніпропетровський університет економіки та права ім. А.Нобеля

ОЦІНКА ФАКТОРІВ ВПЛИВУ МІКРОСЕРЕДОВИЩА НА ЛОГІСТИЧНІ ВИТРАТИ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Л. О. Терещенко

к. е. н., професор,кафедра аудиту ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

О. С. Сніжко

к. е. н.,доцент кафедри бухгалтерського обліку, Національна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ

Н. В. Семенченко

к. е. н., доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України "КПІ"

МЕТОДОЛОГІЯ ФІНАНСОВОЇ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНИХ КОМПАНІЙ ТА ПРИВАТНИХ КОРПОРАЦІЙ

О. М. Грицино

к. е. н., доцент кафедри фінансів підприємств, КНЕУ ім. В. Гетьмана

ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ ЛІЗИНГУ І ОРЕНДИ В УКРАЇНІ

Ф. А. Зінченко

асистент кафедри міжнародних фінансів, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

ТРАНСФОРМАЦІЯ АРХІТЕКТУРИ ОРГАНІЗОВАНИХ ФОНДОВИХ РИНКІВ РОЗВИНУТИХ КРАЇН СВІТУ

Я. І. Горбуненко

аспірант, КНУ ім. Тараса Шевченка

ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

В. В. Бондарець

здобувач кафедри економіки підприємства, обліку та аудиту, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ ВИРОБНИЦТВА БАНКІВСЬКОГО ПРОДУКТУ З УРАХУВАННЯМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

О. М. Кашуба

асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій Інституту економіки і менеджменту, Національний університет "Львівська політехніка"

ДИСТАНЦІЙНІ ОСВІТНІ ПОСЛУГИ В СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ТА ОЦІНКА ЇХ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

М. В. Ковтун

аспірант, кафедра "Економічна теорія", КНУ ім. Т.Шевченка

СТРУКТУРА РИНКУ ЖИТЛА ТА ЙОГО ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА

К. О. Сорока

старший викладач кафедри менеджменту, Дніпропетровська державна фінансова академія

СИНЕРГЕТИЧНИЙ ЕФЕКТ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Г. І. Груба

д. держ. упр., Голова правління ВАТ "Крименерго"

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ ДЕМОНОПОЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Т. В. Кондратюк

к. держ. упр.,докторант кафедри філософії і методології державного управління, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА СИСТЕМИ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

О. Г. Гіндес

к. держ. упр., Кримський економічний інститут КНЕУ ім. В. Гетьмана

СИСТЕМА ІНСТРУМЕНТІВ УПРАВЛІННЯ НАВКОЛИШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ

Н. В. Безбах

генеральний директор "Перша страхова компанія", м. Київ

ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗАСАД РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ

В. В. Брагінський

генеральний директор, УДП Укрінтеравтосервіс"

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ТРАНЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Н. А. Фойгт

к. е. н., ст. н. с., докторант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, НАДУ при Президентові України

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ'Я І ПРАЦЕЗДАТНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ПОХИЛОГО ВІКУ ЯК НЕОБХІДНА ПЕРЕДУМОВА ЗДІЙСНЕННЯ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ

М. В. Банчук

к. політ. н., доцент, докторант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

СТРАТЕГІЯ МОНІТОРИНГУ СТАНУ ЗДОРОВ'Я РЕГІОНУ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕДИЧНОЇ ПАСПОРТИЗАЦІЇ

Д. О. Плеханов

д. держ. упр., Чорноморський державний університет імені Петра Могили

КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ ДЕРЖАВИ, СПРЯМОВАНИХ НА СКЕРУВАННЯ ПОВЕДІНКИ АГРАРНОГО ТОВАРОВИРОБНИКА

Т. В. Запорожець

аспірант кафедри національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ МЕХАНІЗМІВ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ ЕТНОПОЛІТИЧНИХ КОНФЛІКТІВ

І. Л. Гасюк

доцент, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, завідувач кафедри фізичної культури та валеології, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

"ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА В ОСВІТНІЙ СФЕРІ": ПЕРСПЕКТИВНІ ШЛЯХИ ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ

І. І. Мусієнко

к. війск. н., доцент, Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національної юридичної академії України ім. Я. Мудрого

ІННОВАЦІЙНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Ю. С. Кайданович

аспірант кафедри управління освітою, Національна академія державного управління при Президентові України

ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ

С. П. Шубін

кандидат політичних наук, докторант Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування, Національна академія державного управління при Президентові України

МЕТОДОЛОГІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ ДАНИХ ДО ПОЛІТИЧНОГО МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛІЗУ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

Б. С. Дарчин

здобувач кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ НАСЕЛЕННЮ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ КАРДІОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ)

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент