EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 12, 2011

Економіка

В. В. Колдовський

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики, Українська академія банківської справи НБУ (м. Суми)

О. С. Поліщук

студент магістратури відділу комп'ютерної інженерії, Східноєвропейський Середземноморський Університет (Північний Кіпр, м. Фамагуста)

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ВІДКРИТОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ОСНОВІ МЕТРИК ПРОГРАМНОГО КОДУ

Н. Г. Мельничук

к. е. н., доцент кафедри економічного аналізу та статистики, Херсонський державний аграрний університет

ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н. О. Вербицкая

преподаватель кафедры логистика, "Международный институт трудовых и социальных отношений", Минск, Беларусь

Л. А. Зенюк

преподаватель кафедры экономики и менеджмента, "Международный институт трудовых и социальных отношений", Минск, Беларусь

МИРОВОЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

А. П. Гайдуцький

д. е. н., заступник начальника Управління організації та супроводження роздрібного бізнесу, АТ "Укрексімбанк"

МАКРОЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ГРОШОВИХ ПЕРЕКАЗІВ ЯК СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ КАПІТАЛУ

А. М. Онищенко

к. е. н., доцент, докторант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ВАЛОВОГО ВИПУСКУ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ УЧАСТІ КРАЇНИ В МЕХАНІЗМАХ ЧИСТОГО РОЗВИТКУ КІОТСЬКОГО ПРОТОКОЛУ

Н. І. Богомолова

д. е. н., Державний економіко-технологічний університет транспорту

Е. О. Соколова

к. е. н., Державний економіко-технологічний університет транспорту

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИСКОРЕННЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

О. М. Зборовська

к. е. н., доцент , Дніпропетровський університет економіки та права ім. А.Нобеля

ОЦІНКА ФАКТОРІВ ВПЛИВУ МІКРОСЕРЕДОВИЩА НА ЛОГІСТИЧНІ ВИТРАТИ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Л. О. Терещенко

к. е. н., професор,кафедра аудиту ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

О. С. Сніжко

к. е. н.,доцент кафедри бухгалтерського обліку, Національна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ

Н. В. Семенченко

к. е. н., доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України "КПІ"

МЕТОДОЛОГІЯ ФІНАНСОВОЇ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНИХ КОМПАНІЙ ТА ПРИВАТНИХ КОРПОРАЦІЙ

О. М. Грицино

к. е. н., доцент кафедри фінансів підприємств, КНЕУ ім. В. Гетьмана

ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ ЛІЗИНГУ І ОРЕНДИ В УКРАЇНІ

Ф. А. Зінченко

асистент кафедри міжнародних фінансів, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

ТРАНСФОРМАЦІЯ АРХІТЕКТУРИ ОРГАНІЗОВАНИХ ФОНДОВИХ РИНКІВ РОЗВИНУТИХ КРАЇН СВІТУ

Я. І. Горбуненко

аспірант, КНУ ім. Тараса Шевченка

ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

В. В. Бондарець

здобувач кафедри економіки підприємства, обліку та аудиту, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ ВИРОБНИЦТВА БАНКІВСЬКОГО ПРОДУКТУ З УРАХУВАННЯМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

О. М. Кашуба

асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій Інституту економіки і менеджменту, Національний університет "Львівська політехніка"

ДИСТАНЦІЙНІ ОСВІТНІ ПОСЛУГИ В СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ТА ОЦІНКА ЇХ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

М. В. Ковтун

аспірант, кафедра "Економічна теорія", КНУ ім. Т.Шевченка

СТРУКТУРА РИНКУ ЖИТЛА ТА ЙОГО ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА

К. О. Сорока

старший викладач кафедри менеджменту, Дніпропетровська державна фінансова академія

СИНЕРГЕТИЧНИЙ ЕФЕКТ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Г. І. Груба

д. держ. упр., Голова правління ВАТ "Крименерго"

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ ДЕМОНОПОЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Т. В. Кондратюк

к. держ. упр.,докторант кафедри філософії і методології державного управління, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА СИСТЕМИ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

О. Г. Гіндес

к. держ. упр., Кримський економічний інститут КНЕУ ім. В. Гетьмана

СИСТЕМА ІНСТРУМЕНТІВ УПРАВЛІННЯ НАВКОЛИШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ

Н. В. Безбах

генеральний директор "Перша страхова компанія", м. Київ

ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗАСАД РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ

В. В. Брагінський

генеральний директор, УДП Укрінтеравтосервіс"

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ТРАНЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Н. А. Фойгт

к. е. н., ст. н. с., докторант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, НАДУ при Президентові України

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ'Я І ПРАЦЕЗДАТНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ПОХИЛОГО ВІКУ ЯК НЕОБХІДНА ПЕРЕДУМОВА ЗДІЙСНЕННЯ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ

М. В. Банчук

к. політ. н., доцент, докторант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

СТРАТЕГІЯ МОНІТОРИНГУ СТАНУ ЗДОРОВ'Я РЕГІОНУ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕДИЧНОЇ ПАСПОРТИЗАЦІЇ

Д. О. Плеханов

д. держ. упр., Чорноморський державний університет імені Петра Могили

КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ ДЕРЖАВИ, СПРЯМОВАНИХ НА СКЕРУВАННЯ ПОВЕДІНКИ АГРАРНОГО ТОВАРОВИРОБНИКА

Т. В. Запорожець

аспірант кафедри національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ МЕХАНІЗМІВ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ ЕТНОПОЛІТИЧНИХ КОНФЛІКТІВ

І. Л. Гасюк

доцент, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, завідувач кафедри фізичної культури та валеології, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

"ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА В ОСВІТНІЙ СФЕРІ": ПЕРСПЕКТИВНІ ШЛЯХИ ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ

І. І. Мусієнко

к. війск. н., доцент, Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національної юридичної академії України ім. Я. Мудрого

ІННОВАЦІЙНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Ю. С. Кайданович

аспірант кафедри управління освітою, Національна академія державного управління при Президентові України

ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ

С. П. Шубін

кандидат політичних наук, докторант Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування, Національна академія державного управління при Президентові України

МЕТОДОЛОГІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ ДАНИХ ДО ПОЛІТИЧНОГО МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛІЗУ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

Б. С. Дарчин

здобувач кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ НАСЕЛЕННЮ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ КАРДІОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ)

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили