EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 12, 2012

Економіка

О. В. Гончар

к. е. н., с.н.с., в.о. завідувача кафедри теорії статистики, Національна академія статистики, обліку та аудиту, завідувач відділу, НТК статистичних досліджень

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ДАНИХ ОБСТЕЖЕННЯ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ЕТАПІ ПОШИРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБІРКОВОГО ОБСТЕЖЕННЯ

О. М. Одінцов

к. е. н., Черкаський державний технологічний університет

ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ АГРОПРОМИСЛОВИХ КЛАСТЕРІВ

М. С. Пашкевич

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Державний ВНЗ "Національний гірничий університет"

РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ РЕГІОНУ

В. П. Приходько

к. і. н., заступник голови Закарпатської обласної державної адміністрації

ШЛЯХИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНИХ ВИРОБНИЧИХ КОМПЛЕКСІВ

І. В. Педь

д. е. н., доцент, фінансовий директор, Міжнародний інститут менеджменту

Ю. М. Лисенков

к. е. н., доцент, завідувач кафедри міжнародних фінансів, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

О. Я. Мельник

к. е. н., ст. викладач, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

ОСОБЛИВОСТІ МАЙНОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

В. А. Голян

д. е. н., професор кафедри обліку і аудиту, Луцький національний технічний університет

С. М. Демидюк

старший викладач кафедри фінансів та менеджменту організацій, Кіровоградський інститут розвитку людини "Україна"

А. І. Гордійчук

к. е. н., старший викладач кафедри прикладної статистики та економіки праці, Луцький національний технічний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

Т. Д. Мельник

здобувач, Національний університет водного господарства і природокористування, м. Рівне

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ЛІСОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ: ІНВЕСТИЦІЙНО-ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Ю. В. Галинська

асистент кафедри управління, Сумський державний університет

ВИДІЛЕННЯ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ РЕНТИ ПЕРШОГО РОДУ В ЗАГАЛЬНІЙ СТРУКТУРІ ДОХОДУ ПРИРОДОКОРИСТУВАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

А. П. Миргородська

аспірант, Європейський університет, м. Київ

НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

І. М. Зеліско

к. е. н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАНННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ІНТЕГРАЦІЙНИХ АГРАРНИХ ФОРМУВАНЬ

О. О. Сніцаренко

директор інвестиційно-банківської діяльності ІК АРТ-КАПІТАЛ, магістр Колумбійського університету

Г. М. Стешенко

аналітик ІК АРТ-КАПІТАЛ, асистент кафедри обчислюваної математики факультету кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ПОРІВНЯЛЬНИЙ МЕТОД ОЦІНКИ АГРОКОМПАНІЙ

Н. М. Польова

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Черкаська філія ПВНЗ "Європейський університет"

Я. О. Кулик

старший викладач кафедри менеджменту, Черкаська філія ПВНЗ "Європейський університет"

УПРАВЛІННЯ АДАПТАЦІЄЮ НОВИХ ПРАЦІВНИКІВ

С. П. Пархоменко

аспірант, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

КОНЦЕСІЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

М. О. Власенко

викладач кафедри банківської справи, ДНУ ім. Олеся Гончара

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

С. А. Гардашбеков

диссертант, НИУЦ по труду и социальным проблемам Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Реcпублики

ВЛИЯНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА УРОВЕНЬ РОЖДАЕМОСТИ

Нуриева Нушаба Али кызы

младший научный сотрудник, Центр геостратегических исследований в Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

ПОЛИТИКА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ И МЕХАНИЗМЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

М. І. Зеленська

здобувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"

ЗАСТОСУВАННЯ КОРЕЛЯЦІЙНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ БАНКУ НА МІЖБАНКІВСЬКОМУ ВАЛЮТНОМУ РИНКУ

Є. О. Коржов

аспірант, НТУУ "КПІ"

СУЧАСНІ АСПЕКТИ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

І. А. Левченко

аспірант, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

АНАЛІЗ ТА МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ

О. Ф. Запорожець

аспірант кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет

ОБЛІК СУБ'ЄКТІВ ЗЕД ЯК ДОМІНАНТА МИТНО-ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

О. В. Меленцова

аспирант, Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина

ИНСТИТУТЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: СОДЕРЖАНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ

А. И. Худиев

соискатель, Азербайджанский государственный экономический университет

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Т. О. Партута

Національний університет харчових технологій

Т. В. Фесенко

Національний університет харчових технологій

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА МЕХАНІЗМ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

М. В. Кондрашова

к. держ. упр., Академія муніципального управління

ФОРМУВАННЯ РИНКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА НЕДЕРЖАВНИХ ЦЕНТРІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ В ДЕРЖАВІ

О. Г. Бортнікова

к. філос. н, доцент кафедри національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові Україні

МЕТОДОЛОГІЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ПІДХОДУ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Ж. Д. Анпілогова

к. е. н., Академія муніципального управління

СУЧАСНІ СКЛАДОВІ ДЕРЖАВНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

В. М. Серватюк

доктор військових наук, професор, професор кафедри розвідки інституту державного військового управління, Національний університет оборони України, м. Київ

В. В. Івко

старший офіцер Міжнародно-правовий департамент Адміністрації Держприкордонслужби України, м. Київ

ЗАЛУЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ДОПОМОГИ НА ПРИКЛАДІ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

І. Л. Гасюк

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, завідувач кафедри фізичної культури та валеології, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

"СПОРТ ДЛЯ ВСІХ": ДЕРЖАВНЕ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ

В. М. Михайлов

магістр державного управління, аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІЖ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ І ПРИНЦИПИ

Ю. О. Литвин

к. е. н., докторант, Дніпропетровський державний аграрний університет

СИСТЕМНІ ЧИННИКИ ГАЛЬМУВАННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

В. П. Жук

здобувач, Академія муніципального управління, м.Київ

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили