Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 12, 2012

Економіка

О. В. Гончар

к. е. н., с.н.с., в.о. завідувача кафедри теорії статистики, Національна академія статистики, обліку та аудиту, завідувач відділу, НТК статистичних досліджень

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ДАНИХ ОБСТЕЖЕННЯ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ЕТАПІ ПОШИРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБІРКОВОГО ОБСТЕЖЕННЯ

О. М. Одінцов

к. е. н., Черкаський державний технологічний університет

ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ АГРОПРОМИСЛОВИХ КЛАСТЕРІВ

М. С. Пашкевич

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Державний ВНЗ "Національний гірничий університет"

РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ РЕГІОНУ

В. П. Приходько

к. і. н., заступник голови Закарпатської обласної державної адміністрації

ШЛЯХИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНИХ ВИРОБНИЧИХ КОМПЛЕКСІВ

І. В. Педь

д. е. н., доцент, фінансовий директор, Міжнародний інститут менеджменту

Ю. М. Лисенков

к. е. н., доцент, завідувач кафедри міжнародних фінансів, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

О. Я. Мельник

к. е. н., ст. викладач, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

ОСОБЛИВОСТІ МАЙНОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

В. А. Голян

д. е. н., професор кафедри обліку і аудиту, Луцький національний технічний університет

С. М. Демидюк

старший викладач кафедри фінансів та менеджменту організацій, Кіровоградський інститут розвитку людини "Україна"

А. І. Гордійчук

к. е. н., старший викладач кафедри прикладної статистики та економіки праці, Луцький національний технічний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

Т. Д. Мельник

здобувач, Національний університет водного господарства і природокористування, м. Рівне

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ЛІСОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ: ІНВЕСТИЦІЙНО-ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Ю. В. Галинська

асистент кафедри управління, Сумський державний університет

ВИДІЛЕННЯ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ РЕНТИ ПЕРШОГО РОДУ В ЗАГАЛЬНІЙ СТРУКТУРІ ДОХОДУ ПРИРОДОКОРИСТУВАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

А. П. Миргородська

аспірант, Європейський університет, м. Київ

НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

І. М. Зеліско

к. е. н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАНННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ІНТЕГРАЦІЙНИХ АГРАРНИХ ФОРМУВАНЬ

О. О. Сніцаренко

директор інвестиційно-банківської діяльності ІК АРТ-КАПІТАЛ, магістр Колумбійського університету

Г. М. Стешенко

аналітик ІК АРТ-КАПІТАЛ, асистент кафедри обчислюваної математики факультету кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ПОРІВНЯЛЬНИЙ МЕТОД ОЦІНКИ АГРОКОМПАНІЙ

Н. М. Польова

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Черкаська філія ПВНЗ "Європейський університет"

Я. О. Кулик

старший викладач кафедри менеджменту, Черкаська філія ПВНЗ "Європейський університет"

УПРАВЛІННЯ АДАПТАЦІЄЮ НОВИХ ПРАЦІВНИКІВ

С. П. Пархоменко

аспірант, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

КОНЦЕСІЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

М. О. Власенко

викладач кафедри банківської справи, ДНУ ім. Олеся Гончара

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

С. А. Гардашбеков

диссертант, НИУЦ по труду и социальным проблемам Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Реcпублики

ВЛИЯНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА УРОВЕНЬ РОЖДАЕМОСТИ

Нуриева Нушаба Али кызы

младший научный сотрудник, Центр геостратегических исследований в Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

ПОЛИТИКА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ И МЕХАНИЗМЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

М. І. Зеленська

здобувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"

ЗАСТОСУВАННЯ КОРЕЛЯЦІЙНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ БАНКУ НА МІЖБАНКІВСЬКОМУ ВАЛЮТНОМУ РИНКУ

Є. О. Коржов

аспірант, НТУУ "КПІ"

СУЧАСНІ АСПЕКТИ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

І. А. Левченко

аспірант, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

АНАЛІЗ ТА МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ

О. Ф. Запорожець

аспірант кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет

ОБЛІК СУБ'ЄКТІВ ЗЕД ЯК ДОМІНАНТА МИТНО-ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

О. В. Меленцова

аспирант, Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина

ИНСТИТУТЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: СОДЕРЖАНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ

А. И. Худиев

соискатель, Азербайджанский государственный экономический университет

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Т. О. Партута

Національний університет харчових технологій

Т. В. Фесенко

Національний університет харчових технологій

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА МЕХАНІЗМ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

М. В. Кондрашова

к. держ. упр., Академія муніципального управління

ФОРМУВАННЯ РИНКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА НЕДЕРЖАВНИХ ЦЕНТРІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ В ДЕРЖАВІ

О. Г. Бортнікова

к. філос. н, доцент кафедри національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові Україні

МЕТОДОЛОГІЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ПІДХОДУ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Ж. Д. Анпілогова

к. е. н., Академія муніципального управління

СУЧАСНІ СКЛАДОВІ ДЕРЖАВНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

В. М. Серватюк

доктор військових наук, професор, професор кафедри розвідки інституту державного військового управління, Національний університет оборони України, м. Київ

В. В. Івко

старший офіцер Міжнародно-правовий департамент Адміністрації Держприкордонслужби України, м. Київ

ЗАЛУЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ДОПОМОГИ НА ПРИКЛАДІ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

І. Л. Гасюк

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, завідувач кафедри фізичної культури та валеології, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

"СПОРТ ДЛЯ ВСІХ": ДЕРЖАВНЕ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ

В. М. Михайлов

магістр державного управління, аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІЖ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ І ПРИНЦИПИ

Ю. О. Литвин

к. е. н., докторант, Дніпропетровський державний аграрний університет

СИСТЕМНІ ЧИННИКИ ГАЛЬМУВАННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

В. П. Жук

здобувач, Академія муніципального управління, м.Київ

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент