Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 12, 2013

Економіка

І. Я. Погрібний

д. е. н., зав. кафедрою бухгалтерського обліку та аудиту, Вінницький фінансово-економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ ПРИ СТВОРЕННІ ВЕРТИКАЛЬНО-ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМНО-ОРІЄНТОВАНОЇ СТРУКТУРИ

I. Ya. Pogribniy

d. e. n., zav by the department of record-keeping and audit, VFEU

FEATURES OF CONDUCT OF RECORD-KEEPING AND LEADTHROUGH OF ESTIMATION OF THE FIXED ASSETS OF ENTERPRISES AT CREATION APEAK COMPUTER-INTEGRATED SYSTEM-ORIENTED STRUCTURES

Н. О. Шевченко

д. держ. упр., доцент, професор, Академія муніципального управління

М. О. Сичова

к. е. н., доцент, доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

N. O. Shevchenko

ph.d, docent, professor, Academy of Municipal Administration

M. O. Sychova

ph.d, docent, lecturer, Dnipropetrovs'k State Agrarian University

THE PROBLEMS OF INNOVATION AND INVESTMENT DEVELOPMENT OF REGIONAL AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE

З. Б. Янченко

заслужений економіст України, к. е. н., директор Департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва Житомирської облдержадміністрації

РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ НА ПРИКЛАДІ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Z. B. Yanchenko

honored economist of Ukraine, PhD of Economics, director of Department of economic development, trade and international cooperation of Zhytomyr oblast administration

REGIONAL ASPECT OF AGRICULTURAL INVESTMENT SUPPORT ON EXAMPLE OF ZHYTOMYR REGION

Л. В. Сахневич

к. е. н., доцент, Чернігівський державний технологічний університет МОН України

ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ДЛЯ УКРАЇНИ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЕНЕРГОЕФЕК-ТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

L. V. Sakhnevych

Ph.D., Associate Professor of Chernihiv State Technological University Ministry of Education of Ukraine

FORMING OF OPTIMAL FOR UKRAINE STRATEGY PROVIDING OF POWER EFFICIENCY OF FUNCTIONING AGRO INDUSTRIAL ENTERPRISES

В. І. Кифяк

асистент, аспірант кафедри економіки підприємства, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ІНСТИТУЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ НАЛАГОДЖЕННЯ СУБ'ЄКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ АГРАРНОГО СЕКТОРА

V. Kyfyak

assistant of Economics Department, Chernivtsi Yuriy Fed'kovich National University, Chernivtsi

INSTITUTIONAL MECHANISM FOR ESTABLISHING OF SUBJECTIVE INTERACTION OF AGRICULTURAL SECTOR

Т. Є. Мірошниченко

к. е. н., с. н. с. відділу зовнішньоекономічних досліджень, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України

МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ЯК ОСОБЛИВІСТЬ ВЗАЄМОДІЇ СОЦІУМУ

T. E. Miroshnichenko

PhD, Senior Department for International Studies Institute of World Economy and International Relations, Academy of Sciences of Ukraine

MIGRATION PROCESSES UKRAINE ON THE BASIS OF MODERNIZATION TRENDS AS FEATURE INTERACTION SOCIETY

О. М. Герасименко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

ЕВОЛЮЦІЯ СВІТОВОГО РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ

O. M. Gerasimenko

Ph.d., assistant professor of management, Cherkasy national university named after Bogdan Khmelnitsky

EVOLUTION OF THE GLOBAL RISK MANAGEMENT

В. А. Ільяшенко

д. держ. упр., професор, професор кафедри фінансів і кредиту, Класичний приватний університет

ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ЯК СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

V. A. Iliashenko

Dr. in Public Administration, Professor, Department of Finance and Credit Classic Private University

FISCAL POLICY AS A COMPONENT OF STATE REGULATION OF ECONOMY OF UKRAINE

В. П. Чайковська

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ОЦІНКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ НАДІЙНОСТІ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ

V. P. Chaykovska

PhD, Associate Professor, Department of Finance, Vinnitsa trade and economic institute KNTEU

THE ESTIMATION OF FINANCIAL RELIABILITY PROVIDING OF UKRAINIAN INSURANCE ORGANIZATIONS

Г. В. Ортіна

докторант, Академія фінансового управління Міністерства фінансів України

МОДЕРНІЗАЦІЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

G. V. Ortina

doctoral student Academy of Financial Management Ministry of Finance of Ukraine

MODERNIZATION OF REAL ECONOMY AS A STRATEGIC DIRECTION OF INDUSTRIAL POLICY STATES

Ю. В. Біляк

к. е. н., ст. викладач кафедри менеджменту ім. Й. Завадського, НУБіП

ПРИЧИНИ ЗРОСТАННЯ МАСШТАБІВ РЕЙДЕРСЬКИХ ЗАХОПЛЕНЬ В УКРАЇНІ: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ, ТИПИ І ВИДИ РЕЙДЕРСЬКИХ СХЕМ

Y. Biliak

PhD, Senior Lecturer Department of Management NUBiP

THE GLOBAL INCREASE IN RAIDER GRABS IN UKRAINE: CAUSES, TYPES AND RAIDER SCHEMES

Ф. В. Узунов

к. е. н., доцент, перший проректор, ВНЗ "Університет економіки і управління", директор, ДП "Відкритий Таврійський коледж", м. Сімферополь

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ

С. В. Степова

к. е. н., доцент, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

В. А. Суприган

к. т. н., доцент, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

S. V. Stepova

Associate professor of economic Cybernetics and information Technology Vinnitsa Institute of Trade and Economics Kyiv National University of Trade and Economics

V. A. Supryhan

Associate professor of economic Cybernetics and information Technology Vinnitsa Institute of Trade and Economics Kyiv National University of Trade and Economics

MODELLING OF ENTERPRISE'S STRATEGIC DEVELOPMENT OF HOUSING AND MUNICIPAL SERVICES IN UKRAINE

В. В. Лаврененко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємств, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

І. В. Аніськіна

магістр, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ КЛІЄНТ-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

V. Lavrenenko

c. e. s., docent, docent of Enterprise Economics Department, Kyiv National Economic University n.a. V. Hetman

I. Aniskina

Master, Kyiv National Economic University n.a. V. Hetman

THE CORE AND THE COMPONENTS OF THE CLIENT-ORIENTED ENTERPRISE MANAGEMENT

С. О. Тульчинська

к. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

І. І. Свистун

магістранка, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ НАУКОВИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ

S. Tulchinskaya

Ph.D. Economics, Associate Professor of Economics and Entrepreneurship Department , National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"

I. Svystun

Master student, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

FUNDING OF PUBLIC RESEARCH INSTITUTIONS IN UKRAINE

Л. К. Феофанов

к. е. н., кафедра обліку і аудиту, Запорізька державна інженерна академія

Д. В. Денисов

магістрант кафедри обліку і аудиту, Запорізька державна інженерна академія

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ З ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

L. K. Feofanov

candidate of economic sciences, Department of Accounting and Auditing, Zaporizhia State Engineering Academy

D. V. Denisov

master's student of Department of Accounting and Auditing, Zaporizhia State Engineering Academy

METHODOLOGICAL APPROACHES OF ACCOUNTING AND AUDITING ACCOUNTS PAYABLE IN THE ENTERPRISE

В. Б. Дзьоба

старший викладач кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка"

МЕТОДИ ТА КРИТЕРІЇ В СИСТЕМІ КОНТРОЛІНГУ

V. B. Dzoba

Senior Lecturer, Department of Finance, National University "Lviv Polytechnic", Lviv

METHODS AND CRITERIA FOR THE SYSTEM CONTROLLING

В. І. Мойсей

асистент, ЧТЕІ КНТЕУ

ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНИХ ЕФЕКТІВ МІЖНАРОДНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ

V. I. Mosey

assistant, CHTEI KNTEU

EVALUATION OF THE ECONOMIC EFFECTS OF INTERNATIONAL MIGRATION ON THE EXAMPLE OF UKRAINE

О. А. Хитрова

асистент, ЧТЕІ КНТЕУ, м. Чернівці

ОСОБЛИВОСТІ КОНКУРЕНЦІЇ В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

O. A. Khitrova

Assistant CHTEI KNTEU, Chernivtsi

FEATURES OF COMPETITION IN THE ERA OF GLOBALIZATION OF ECONOMIC RELATIONS

В. М. Пердейчук

старший викладач кафедри фінансів, ПВНЗ "Буковинського Університету", м. Чернівці

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

V. M. Perdeychuk

Senior Lecturer, Department of Finance PVNZ "Bukovina University" Chernivtsi

INFORMATION FOR THE INVESTMENT MARKET AT THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT OF UKRAINE

Бабаева Айнур Наби гызы

диссертант, Институт Экономики Национальной Академии Наук Азербайджана

ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНА В СПЕКТРЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ

A. N. Babayeva

Graduet student, institute of economy, Azerbaijan National Academy of Sciences (Azerbaijan Republic, Baku c.)

BRANCH STRUCTURE OF INDUSTRY OF AZERBAIJAN IN THE SPECTRUM OF NATIONAL ECONOMIC INTERESTS

С. С. Букало

аспірант кафедри загального та адміністративного менеджменту, Донецький державний університет управління

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСТА В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ

S. S. Bukhalo

post-graduate student of the Public Administration Department, Donetsk State University of Management

FORMATION OF THE SYSTEM OF INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE CITY IN THE CONDITIONS OF LACK OF INFORMATION

К. В. Кучеренко

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ТУРИСТИЧНОГО БРЕНДУ КРАЇНИ

K. Kucherenko

PhD student at Kiev National Taras Shevchenko University

MODERN APPROACHES TO THE FORMATION OF INTERNATIONAL TOURIST BRAND OF THE COUNTRY

Т. М. Дерун

к. держ. упр., доцент кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

АЛГОРИТМ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ МАЛИХ МІСТ

T. M. Derun

assistant professor of regional management, local government and city management National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

ALGORITHM RESEARCH POLICY DEVELOPMENT SMALL TOWNS

К. В. Пивоваров

к. держ. упр., докторант, Академія муніципального управління

ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ

K. V. Pivovarov

PhD (Public Administration), doctoral student Academy of Municipal Administration

APPROACHES TO IMPROVING THE SYSTEM OF STATE CONTROL

О. Г. Бортнікова

к. філос. н., доцент кафедри національної безпеки, НАДУ при Президентові України

СОЦІОЛОГІЧНА УЯВА ЯК СКЛАДОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

O. Bortnikova

PhD, Associate Professor of the Chair of National Security, NAPA under the Office of the President of Ukraine

THE SOCIOLOGICAL IMAGINATION AS A PART OF THE FUNCTIONING OF THE CIVIL SERVICE

О. Ю. Корчміт

заступник директора департаменту, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ НАСЕЛЕННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТАРИФНОЇ РЕФОРМИ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

O. Y. Korchmit

deputy director of department of National commission of the state public utilities regulation

IMPROVED SYSTEM OF SOCIAL SUPPORT FOR HOUSING FOR TARIFF REFORM IN PUBLIC UTILITIES

С. В. Сімак

к. держ. упр., доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування Академії муніципального управління

ВИЗНАЧЕННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНОГО ТА ПРИВАТНОГО СЕКТОРІВ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

S. V. Simak

PhD (Public Administration), associate professor of public administration and local government Academy of Municipal Administration

DETERMINING THE APPROPRIATENESS OF THE INTERACTION BETWEEN GOVERNMENT AND THE PRIVATE SECTOR IN PUBLIC ADMINISTRATION

Л. Я. Самойленко

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри державного управління і соціально-політичних наук, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ У ВІТЧИЗНЯНУ ПРАКТИКУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

L. Y. Samoilenko

candidate of sciences from state administration, associate professor of department of state administration and socio-political sciences of the Tcherkasy national university of the name of Bohdan Khmelnytsky

THE INTRODUCTION OF THE EUROPEAN STANDARDS IN PRACTICE OF STATE ADMINISTRATION

І. О. Кульчій

кандидат наук з державного управління, Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка

О. В. Пісня

магістрант, завідувач відділенням соціально-побутової адаптації Гребінківського районного територіального центру соціального обслуговування в Полтавській області

АНАЛІЗ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ

I. O. Kulchiy

Candidate of Sciences {Public Administration}, Poltava National Technical Yuriy Kondratyuk University

O. V. Pisnya

candidate for a master's degree, Poltava National Technical Yuriy Kondratyuk University

ANALYSIS OF THE SYSTEM OF SOCIAL SERVICE OF UKRAINIAN POPULATION AND PROSPECTS OF ITS IMPROVEMENT

А. А. Сельський

канд. фіз.-мат. наук, доцент, докторант кафедри державної політики та управління політичними процесами НАДУ при Президентові України

РОЛЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

A. A. Selskyi

PhD, associate professor, doctoral student of Public Policy and Political Processes Management Department, National Academy of Public Administration, office of the President of Ukraine

ROLE OF PUBLIC SERVANTS FOR IMPLEMENTING STRATEGIC PUBLIC MANAGEMENT TO THE PUBLIC ADMINISTRATION

Я. Ю. Орленко

к. е. н., докторант Донецького державного університету управління

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Y. U. Orlenko

Ph.D. Doctoral Student of Donetsk State University of Management

FEATURES OF FORMING AND REALIZATION OF FOOD SAFETY AT REGIONAL LEVEL

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент