EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 12, 2014

Завантажити журнал №12, 2014

Економіка

Л. Г. Миронова

д. е. н., доцент, Класичний приватний університет (м. Запоріжжя)

О. А. Ковтун

к. держ. упр., доцент, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту (м. Черкаси)

ОБГРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ РЕЙТИНГОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ПАЙОВИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ФОНДІВ

L. Myronova

Ph.D in Economics, assistant professor, Classic Private University, (Zaporizhzhya)

O. Kovtun

PhD in Public Administration, assistant professor, East European University of Economics and Management, (Cherkasy)

RATIONALE OF THE MODEL-RATED UNIT INVESTMENT TRUST

О. В. Каховська

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки та регіональної економічної політики, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Дніпропетровськ

СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ ЕКОНОМІЧНОЇ БАЗИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

O. Kakhovska

PhD, associate professor, professor, Department of economics and regional economic policy, Dnepropetrovsk Regional Institute of Public Administration of National Academy of Public Administration by the President of Ukraine, Dnepropetrovsk

STRUCTURAL ELEMENTS OF THE ECONOMIC BASE OF SOCIAL SUPPORT IN THE PROCESS OF SOCIO-ECONOMIC TRANSFORMATION OF UKRAINE

С. В. Іванов

д. е. н., професор кафедри фінансів і кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університет

О. В. Брежнєва-Єрмоленко

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університет

Я. В. Канівець

магістр, Дніпродзержинський державний технічний університет

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЯК ОСНОВА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

S. Ivanov

Doctor of Economics., Professor of the Department of finances and credit, Dneprodzerzhinsk State technical university

O. Brezhnyeva-Yermolenko

Ph.D., associate Professor of Department of of finances and credit, Dneprodzerzhinsk State technical university

Y. Kanivets

Master's degree, Dnieprodzerzhinsk State technical university

TAX REVENUES OF LOCAL BUDGETS AS A BASIS FOR FINANCIAL SECURITY OF LOCAL GOVERNMENT

Г. В. Осовська

к. е. н., професор, завідувач кафедрою менеджменту організацій, Житомирський національний агроекологічний університет

А. М. Волківська

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій, Житомирський національний агроекологічний університет

УПРАВЛІННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

G. Osovska

ec.sc.candidate, the professor, the head of organizations management department, the Zhytomyr National Agrarian and Ecological University

A. Volkivska

ec.sc.candidate, the assistant professor of the organizations management department, the Zhytomyr National Agrarian and Ecological University

THE TRANSFORMATION PROCESSEN MANAGEMENT OF THE POPULATION EMPLOYMENT REGULATION

Т. П. Моташко

к. е. н, асистент кафедри страхування та ризик-менеджменту економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

T. Motashko

PhD, assistant, Taras Shevchenko National University of Kyiv

STATE REGULATION OF INSURANCE: THEORETICAL ASPECTS

Ю. В. Тінтулов

к. е. н., доцент кафедри інформаційних систем і технологій, Одеський Державний Аграрний Університет

ПОНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙ, ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ Й ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ У РЕГІОНАЛЬНІЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ

Yu Tintulov

PhD, Associate Professor, Accounting and Auditing Odessa State Agrarian University

THE CONCEPT OF INVESTMENT, INVESTMENT PROCESS AND INVESTMENT POTENTIAL IN REGIONAL SOCIO-ECONOMIC SYSTEM

Л. М. Коваль

к. е. н., доцент, Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут

ДЖЕРЕЛА І НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

L. Koval

PhD, Associate Professor, Khmelnitsky Cooperative Trade and Economic Institute

SOURCES AND WAYS OF IMPLEMENTATION OF THE INVESTMENT POLICY IN AGRICULTURE IN UKRAINE

Л. М. Левківська

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту інвестиційної діяльності, Житомирський національний агроекологічний університет

К. М. Кащук

асистент кафедри економічної теорії, Житомирський національний агроекологічний університет

ІННОВАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ АГРОБІЗНЕСУ

L. Levkivska

kand. of sc. (economics), associate professor of the department of investment activity management, Zhytomyr national agroecological university

K. Kashchuk

assistant lecture of department of economic theory, Zhytomyr national agroecological university

INNOVATIVE PROVIDING OF ENTERPRISES DEVELOPMENT IN AGRIBUSINESS

В. Д. Залізко

к. ф.-м. н., доцент, докторант кафедри аудиту та економічного аналізу Національний університет державної податкової служби України (м. Ірпінь, Київська обл.)

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

V. Zalizko

Cand. Phys.-Math. Sci., Docent, Doctoral candidate dept. of Audit and Economic Analysis, National University of State Tax Service of Ukraine (Irpin', Kyiv region)

THE LATEST TECHNOLOGY IN AGRICULTURAL PRODUCTION AS A FACTOR OF INFLUENCE ON THE SOCIO-ECONOMIC CONDITION OF RURAL TERRITORIES

В. С. Ткаченко

к. н. держ.упр., в. о. ректора, Приватний "Нікопольський економічний університет", Україна

О. В. Ващук

к. е. н, в. о. доцента кафедри загальноекономічної та гуманітарної підготовки, Приватний "Нікопольський економічний університет", Україна

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЄЮ ЕКОНОМІКИ: РЕГІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ

V. Tkachenko

O. Vachuk

PUBLIC ADMINISTRATION PROBLEMS OF GREENING ECONOMY: REGIONAL LEVEL

М. І. Іщенко

к. е. н., член правління, Директор Гірничодобувного дивізіону ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ"

ВДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ КОМБІНАТІВ З УРАХУВАННЯМ СТАДІЇ ЦИКЛУ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ

М. Ischenko

PhD in Economics, Board member, director of Mining Division of "METINVEST HOLDING" LLC

IMPROVEMENT OF MATHEMATICAL DEPENDENCES OF THE ACTIVITY RESULTS OF ORE MINING PLANTS TAKING INTO ACCOUNT THE STAGE OF THE BUSINESS CYCLE

М. В. Скиба

к. держ. упр., доцент кафедри економічної теорії НПУ імені М.П. Драгоманова, м. Київ

ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ ЗАРУБІЖНИХ ВЧЕНИХ ЩОДО СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ "ПІДПРИЄМЕЦЬ"

M. Skyba

PhD in Public Administration, associate professor of economics at the National Pedagogical University of M.P. Drahomanova, Kyiv

THE EVOLUTION OF SCIENTIFIC THOUGHT OF FOREIGN SCIENTISTS ON THE NATURE OF THE CONCEPT "ENTREPRENEUR"

І. Ю. Кучумова

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та економічної теорії, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

I. Kuchumova

Ph.D., Assistant Professor of Department of Business Economics and Economic Theory, Kharkov Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics, Kharkov

IMPLEMENTATION OF CONTROLLING IN ENTERPRISES: A THEORETICAL ASPECT

К. М. Ромащенко

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

В. О. Денисенко

ст. викладач кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ ТА СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

K. Romashchenko

Ph.D., assistant professor of economic theory and international economics Department, Cherkasy National University named after Bogdan Khmelnitsky

V. Denisenko

Senior Lecturer of economic theory and international economics Department, Cherkasy National University named after Bogdan Khmelnitsky, Cherkasy

INTERRELATION OF OWNERSHIP RELATIONS AND THE MIDDLE CLASS IN TRANSFORMATION ECONOMY

В. В. Биба

к. т. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

О. М. Кулініч

студентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

V. Byba

Ph.D., assistant professor of business economics and human resources department Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University

O. Kylinich

student, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University

ENERGY EFFICIENCY IN UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS

М. В. Адаменко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів суб'єктів господарювання та інноваційного розвитку, ДВНЗ "Криворізький національний університет"

О. О. Гобова

студентка, ДВНЗ "Криворізький національний університет"

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СИСТЕМНО-ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ

M. Adamenko

PhD, associate professor, Department of business entities finance and innovation development, SHEI "Kryvyi Rih National University", Kryvyi Rih, Ukraine

O. Hobova

student, SHEI "Kryvyi Rih National University", Kryvyi Rih, Ukraine

PERFECTION MANAGING FINANCIAL PERFORMANCE OF COMMERCIAL BANKS USING SYSTEM-PROCESS APPROACH

Д. І. Коваленко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Київський національний університет технологій та дизайну

А. І. Андрющенко

студент кафедри фінансів, Київський національний університет технологій та дизайну

МЕХАНІЗМ ФІНАНСУВАННЯ ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

D. Kovalenko

k. e. n., associate professor of department of finances, Kiev national university of technologies and design

A. Andryuschenko

student of department of finances, Kiev national university of technologies and design

A MECHANISM OF FINANCING OF ENERGYMANAGEMENT IS ON ENTERPRISE AND BUDGETARY ESTABLISHMENTS

А. Б. Ярова

к. е. н., доц. кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств ГМК, ДВНЗ "Криворізький національний університет"

С. О. Бурлаченко

помічник майстра, ПАТ "Арселор Міттал Кривий Ріг"

ТЕХНІКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

A. Yarova

Ph.D., Assoc. of accounting, analysis, audit and administration of MMC companies, SHEI "Kryvyi Rih National University"

S. Burlachenko

Assistant of foreman, PJSC "ArcelorMittal Kryvyi Rih"

TECHNIQUE OF ADMINISTRATIVE ACTIVITIES

Л. Є. Фурдичко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка"

Х. В. Юрків

студент-магістр, Національний університет "Львівська політехніка"

ТРУДОВА МІГРАЦІЯ: ПРОБЛЕМИ, ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ЇЇ СКОРОЧЕННЯ В УКРАЇНІ

L. Furdychko

Ph.D., Associate Professor of Department of Finance, Lviv Polytechnic National University

K. Yurkiv

Master student, Lviv Polytechnic National University

LABOUR MIGRATION: PROBLEMS, FINANCIAL ASPECTS AND THE WAYS OF IT'S REDUCTION IN UKRAINE

Т. П. Пасічник

викладач кафедри економіки та обліку господарської діяльності, Нововолинський факультет Тернопільський національний економічний університет, м. Нововолинськ

АНТИМОНОПОЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

T. Pasіchnyk

lecturer in "Economics and account of economic activity", Novovolynsk Faculty of Ternopil National Economic University

ANTITRUST REGULATION IN UKRAINE: ANALYSIS AND AREAS OF IMPROVEMENT

Т. В. Соковець-Макатуха

асистент кафедри фінансів підприємств та банківської справи, Дніпропетровська державна фінансова академія

ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ ОРЕНДНОГО ЖИТЛА В КРАЇНАХ-ЧЛЕНАХ ЄС: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

T. Sokovets-Makatuha

аssistant of finance and business banking, Dnipropetrovsk State Finance Academy Dnepropetrovsk State Financial Academy

FEATURES OF THE RENTAL HOUSING MARKET IN THE EU MEMBER STATES: LESSONS FOR UKRAINE

А. А. Буряк

аспірант, асистент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ "ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ" НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

A. Buryak

postgraduate student, assistant lecturer at the department of international economies and marketing, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University

THE SCIENTIFIC APPROACHES TO UNDERSTANDING THE ECONOMIC SUBSTANCE OF THE CATEGORY "FOREIGN DIRECT INVESTMENT" AT THE REGIONAL LEVEL

К. О. Басенко

аспірант, Чернігівський державний інститут економіки і управління

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ

K. Basenko

graduate student, Сhernihiv state institute of economy and management

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A PROMISING INSTRUMENT FOR THE REALIZATION OF INVESTMENT POLICY IN CONSTRUCTION SECTOR

І. М. Севрук

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

МОДЕЛЮВАННЯ КОНФЛІКТНОСТІ ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ТОРГОВЕЛЬНИМИ МЕРЕЖАМИ

I. Sevruk

postgraduate student, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

MODELING OF CONFLICT INTERACTION BETWEEN SUPPLIERS AND RETAILERS

О. М. Григораш

старший викладач, Бориспільський інститут муніципального менеджменту при Міжрегіональній академії управління персоналом, м. Бориспіль

ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК ФОРМА РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

O. Grygorash

senior lecturer, Boryspil Institute of Municipal Management at patronage Inter-regional Academy of Personnel Management, Boryspil

FRANCHISING AS A FORM OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN UKRAINE

Д. С. Букреєва

аспірант кафедри економічного аналізу та фінансів, Державний ВНЗ "Національний гірничий університет", м. Дніпропетровськ

ФАКТОРИ ПРЯМОГО ВПЛИВУ НА ПОКАЗНИКИ БЮДЖЕТУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ МЕХАНІЗМУ КОНТРОЛЛІНГУ

D. Bukreeva

postgraduate student of the Department of Economic Analysis and Finance, State Higher Educational Establishment "National Mining University", Dnipropetrovsk

THE FACTORS WITH DIRECT INFLUENCE ON THE BUDGET INDICES OF THE ENTERPRISE AS THE MAIN MECHANISM CONTROLLING INSTRUMENTS

О. В. Магута

аспірант, Інститут економіки промисловості НАН України

ЕКОНОМІКА ЗНАНЬ ЯК ОСНОВА РОЗБУДОВИ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА

O. Maguta

postgraduate student, Institute of the Industrial Economics of the National Academy of Sciences of Ukraine

ECONOMY OF KNOWLEDGE AS THE BASIS IN DEVELOPING POSTINDUSTRIAL SOCIETY

М. В. Несправа

аспірант, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

РЕЛІГІЙНИЙ ФАКТОР ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ

N. Nesprava

graduate student of Dnipropetrovsk University named Alfred Nobel

RELIGIOUS FACTOR AND ITS INFLUENCE ON EUROPEAN INTEGRATION PROCESS IN UKRAINE

Г. Ю. Олійник

к. е. н., докторант, Класичний приватний університет

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИМИ ЗМІНАМИ ГАЛУЗІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ЯК СКЛАДОВОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

G. Oliinyk

Candidate of economics ciences, doctoral candidate, Classic private university

GOVERNMENT CONTROL BY INSTITUTIONAL CHANGES OF INDUSTRY OF RAILWAY TRANSPORT, AS COMPONENT NATIONAL ECONOMY

А. В. Терент'єва

доктор наук з державного управління, старший науковий співробітник, завідувач кафедри державного управління, менеджменту та навчання за міжнародними проектами, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ЯК МЕТОД УХВАЛЕННЯ І ОБГРУНТУВАННЯ РІШЕНЬ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

A. Terentieva

Doctor of science of public administration, senior researcher, head of department of public service, management and learning under international projects, Institute of public administration in sphere of civil protection

SYSTEMS ANALYSIS AS A METHOD OF DECISION-MAKING AND JUSTIFICATION OF CIVIL PROTECTION

В. П. Садковий

кандидат психологічних наук, професор, ректор Національний університет цивільного захисту України

МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ В НАПРЯМІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ОСВІТНІХ СТАНДАРТІВ

V. Sadkovy

candidate of psychological sciences, professor, chancellor National University of Civil Defence of Ukraine

MECHANISMS FORMATION OF NATIONAL EDUCATION POLICY TOWARDS THE INTRODUCTION OF EUROPEAN EDUCATIONAL STANDARDS

В. В. Олійник

к. пед. н., докторант, ДВНЗ "Університет менеджменту освіти"

ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА: ДЕРЖАВНОУПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

V. Oleinik

Ph.D. in education, doctoral, University Education Management

POSTGRADUATE EDUCATION AS A FACTOR INCREASING EFFICIENCY OF SOCIAL PRODUCTION: ASPECTS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Н. В. Коваленко

старший викладач кафедри економічної теорії та фінансів, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ СТИМУЛЮВАННЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ В РИНКОВОМУ СУСПІЛЬСТВІ

N. Kovalenko

Senior Lecturer of Economical Theory and Finances Chair, Kharkiv Regional Institute of Public Administration of National Academy of Public Administration attached to the Office of the President of Ukraine

STATE PROMOTION OF HOUSING RECONSTRUCTION IN A MARKET SOCIETY

О. Г. Барило

к. т. н., с. н. с., старший науковий співробітник наукового відділу, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

С. П. Потеряйко

к. військ. н., доцент, провідний науковий співробітник наукового відділу, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

В. О. Тищенко

к. держ. упр., доцент, учений секретар, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

О. С. Биков

начальник Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Черкаської області, м. Черкаси

МОДЕЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОГО СКЛАДУ СИЛ І ЗАСОБІВ ДЛЯ РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ

O. Barylo

candidate of engineering sciences, senior research worker of the scientific department of the Institute of the state administration in sphere of civil protection, Kyiv

S. Poteryayko

candidate of military sciences, associate professor, leading research worker of the scientific department of the Institute of the state administration in sphere of civil protection, Kyiv

V. Tyshchenko

candidate of state administration, associate professor, academic secretary of the Institute of the state administration in sphere of civil protection, Kyiv

O. Bykov

chief of the educational methodical centre of civil protection and life safety of Cherkassy region, Cherkassy

THE MODEL OF DETERMINING THE ESSENTIAL FORCES AND FACILITIES TO REACT ON EMERGENCIES

В. Я. Вайсман

здобувач, Національний університет водного господарства та природокористування

СТРАТЕГІЧНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ МЕХАНІЗМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

V. Wiseman

Competitor, National University of Water Management and Nature

STRATEGIC APPROACH TO DEVELOPMENT OF MECHANISMS OF REALIZATION OF STATE-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE BUSINESS SPHERE IN UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили