EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 12, 2015

Завантажити журнал №12, 2015

Економіка

О. Є. Бавико

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон

ПРОСТОРОВА ДЕТЕРМІНАЦІЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ УПРАВЛІНСЬКОГО ВПЛИВУ В РЕГІОНАЛЬНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ

О. Bavyko

Doctor of Sciences (Economics), Associate Professor, Professor of Department of Management, University of International Business and Law, Kherson

THE SPATIAL DETERMINATION OF MAIN DIRECTIONS IN REGIONAL MANAGEMENT

О. Ю. Амосов

д. е. н., професор, Харківський науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, м. Харків

Н. В. Діденко

викладач кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський інститут фінансів УДУФМТ, м. Харків

К. Ю. Лебєдєва

бакалавр, Харківський інститут фінансів УДУФМТ, м. Харків

БРЕНДИНГ ЯК ОСНОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ

O. Amosov

Doctor of Economics, Professor, Harkіvsky NAUKOVO-doslіdny center іndustrіalnih problems rozvitku National Academy of Sciences of Ukraine,Kharkiv

N. Dіdenko

vikladach CHAIR ekonomіchnoї teorії that mіzhnarodnoї Economy, Harkіvsky іnstitut fіnansіv UDUFMT, Kharkiv

K. Lebedeva

bachelor, Harkіvsky іnstitut fіnansіv UDUFMT, Kharkiv

BRANDING AS A BASIC MARKETING TOOL IN UKRAINE

Н. Г. Здирко

к. е. н., старший викладач кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університет

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ

N. Zdyrko

PhD (Economics), senior Lecturer of department of audit and state control, Vinnytsia National Agrarian University

PROBLEM ASPECTS OF THE AUDIT OF BUDGET PROGRAMS EFFICIENCY

С. А. Харчук

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій, Вінницького навчально-наукового інституту економіки Тернопільського національного економічного університету

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

S. Kharchuk

PhD of economics, associated professor of the department of economy of enterprises and corporations, The Vinnitsa educational and scientific institute of economics, Ternopil national economic university

SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES: PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION

О. В. Коваленко

к. е. н., старший науковий співробітник, заступник завідувача відділу, Інститут продовольчих ресурсів, м. Київ

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА В СИСТЕМІ ПРІОРИТЕТІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

O. Kovalenko

candidate of economic sciences, senior research worker, vice-head of the department of economic research, Institute of Food Resources

FOOD SECURITY IN THE PRIORITIES OF INNOVATION DEVELOPMENT

А. Г. Балдинюк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ПОБУДОВА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

A. Baldynyuk

PhD, assistant professor of management and administration of Vinnitsa trade and economic institution KNTEU

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF INVESTMENT STRATEGIES OF THE COMPANY

Н. Ю. Тимошенко

к. е. н., ст. викл. кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України "КПІ"

Н. В. Меньших

бакалавр кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України "КПІ"

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

N. Tymoshenko

Ph.D. in Economics, the senior teacher of International economics department, International Economics National Technical University of Ukraine "KPI"

N. Menshikh

Bachelor of International Economics National Technical University of Ukraine "KPI"

PROBLEMS OF INNOVATION AND INVESTMENT DEVELOPMENT IN UKRAINE

Є. С. Жураківський

аспірант, Вінницький національний аграрний університет

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ РИЗИКІВ ТА ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

E. Zhurakivskiy

Postgraduate student of Vinnitsa National Agrarian University

SYSTEMATIZATION OF RISKS AND THREATS TO ECONOMIC SECURITY AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE

В. С. Неізвестна

аспірант, Європейський університет, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ В АР КРИМ

V. Neizvestna

Postgraduate, European University, Kyiv

FEATURES OF OPERATION OF A RECREATIONAL COMPLEX IN CRIMEA

О. В. Черевко

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту та економічної безпеки

В. І. Дмитренко

здобувач кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Cherevko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of Management and economic security Department

V. Dmitrenko

Seeker of Management and economic security Department, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky

FEATURES OF THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF CONSTRUCTION COMPANIES

Н. С. Приймак

к. е. н., доцент кафедри менеджменту і соціальної роботи, ОКВНЗ "ІП "Стратегія", м. Жовті Води

СОЦІАЛЬНА РОБОТА У КОНТЕКСТІ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

N. Priymak

p.h.d. associate professor of management department and social work OKVNZ 'IP 'Strategy' Goltie Vodi

SOCIAL WORK IS IN THE CONTEXT OF THE SYSTEM OF STRATEGICMANAGEMENT OF ENTERPRISE

Г. Л. Рябцев

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри державної політики та суспільного розвитку, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ПРОВАЛИ СУЧАСНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХНЬОГО ПОДОЛАННЯ

G. Riabtsev

Doctor of Science in public administration, associate professor, professor of public policy and social development, the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

FAILURES OF MODERN ENERGY POLICY IN UKRAINE AND WAYS OF THEIR OVERCOMING

О. С. Качний

к. держ. упр., докторант Академії муніципального управління, м. Київ

ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ ЯК БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

А. Kachnyj

PhD in Public Administration, рthe postdoctoral student of the Academy of Municipal Management, Kyiv

E-GOVERNMENT AS A MULTIFUNCTIONAL INSTRUMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE INFORMATION SOCIETY

Я. Ф. Радиш

доктор наук з державного управління, професор, Національна академії державного управління при Президентові України

В. В. Євтушенко

здобувач, кафедра управління охороною суспільного здоров'я, Національна академії державного управління при Президентові України

УКРАЇНСЬКА НАРОДНА МЕДИЦИНА ЯК НАЦІОНАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН1: ГЕНЕЗА ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ (ДО ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ НАРОДНОЇ МЕДИЦИНИ І ЦІЛИТЕЛЬСТВА)

Y. Radysh

Doctor of public administration , professor

V. Ievtushenko

applicant, Dept. of Public Health, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

UKRAINIAN COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE AS A NATIONAL PHENOMENON: GENESIS AND DEVELOPMENT PROSPECTS (BEFORE THE PROBLEM OF STATE GOVERNANCE IN THE SPHERE OF COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE AND HEALING)

О. П. Слюсарчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління національним господарством та економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ВПЛИВ ДЕРЖАВИ НА ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ УКРАЇНИ: СТАН ТА ФАКТОРИ

O. Slyusarchuk

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the National Economy Management and Economic Policy department, the National Academy of Public Administration, the President of Ukraine, Kyiv

INFLUENCE OF THE STATE ON UKRAINE INVESTMENT CLIMATE FORMING: THE CONDITION AND FACTORS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили