Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 12, 2015

Завантажити журнал №12, 2015

Економіка

О. Є. Бавико

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон

ПРОСТОРОВА ДЕТЕРМІНАЦІЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ УПРАВЛІНСЬКОГО ВПЛИВУ В РЕГІОНАЛЬНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ

О. Bavyko

Doctor of Sciences (Economics), Associate Professor, Professor of Department of Management, University of International Business and Law, Kherson

THE SPATIAL DETERMINATION OF MAIN DIRECTIONS IN REGIONAL MANAGEMENT

О. Ю. Амосов

д. е. н., професор, Харківський науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, м. Харків

Н. В. Діденко

викладач кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський інститут фінансів УДУФМТ, м. Харків

К. Ю. Лебєдєва

бакалавр, Харківський інститут фінансів УДУФМТ, м. Харків

БРЕНДИНГ ЯК ОСНОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ

O. Amosov

Doctor of Economics, Professor, Harkіvsky NAUKOVO-doslіdny center іndustrіalnih problems rozvitku National Academy of Sciences of Ukraine,Kharkiv

N. Dіdenko

vikladach CHAIR ekonomіchnoї teorії that mіzhnarodnoї Economy, Harkіvsky іnstitut fіnansіv UDUFMT, Kharkiv

K. Lebedeva

bachelor, Harkіvsky іnstitut fіnansіv UDUFMT, Kharkiv

BRANDING AS A BASIC MARKETING TOOL IN UKRAINE

Н. Г. Здирко

к. е. н., старший викладач кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університет

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ

N. Zdyrko

PhD (Economics), senior Lecturer of department of audit and state control, Vinnytsia National Agrarian University

PROBLEM ASPECTS OF THE AUDIT OF BUDGET PROGRAMS EFFICIENCY

С. А. Харчук

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій, Вінницького навчально-наукового інституту економіки Тернопільського національного економічного університету

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

S. Kharchuk

PhD of economics, associated professor of the department of economy of enterprises and corporations, The Vinnitsa educational and scientific institute of economics, Ternopil national economic university

SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES: PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION

О. В. Коваленко

к. е. н., старший науковий співробітник, заступник завідувача відділу, Інститут продовольчих ресурсів, м. Київ

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА В СИСТЕМІ ПРІОРИТЕТІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

O. Kovalenko

candidate of economic sciences, senior research worker, vice-head of the department of economic research, Institute of Food Resources

FOOD SECURITY IN THE PRIORITIES OF INNOVATION DEVELOPMENT

А. Г. Балдинюк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ПОБУДОВА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

A. Baldynyuk

PhD, assistant professor of management and administration of Vinnitsa trade and economic institution KNTEU

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF INVESTMENT STRATEGIES OF THE COMPANY

Н. Ю. Тимошенко

к. е. н., ст. викл. кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України "КПІ"

Н. В. Меньших

бакалавр кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України "КПІ"

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

N. Tymoshenko

Ph.D. in Economics, the senior teacher of International economics department, International Economics National Technical University of Ukraine "KPI"

N. Menshikh

Bachelor of International Economics National Technical University of Ukraine "KPI"

PROBLEMS OF INNOVATION AND INVESTMENT DEVELOPMENT IN UKRAINE

Є. С. Жураківський

аспірант, Вінницький національний аграрний університет

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ РИЗИКІВ ТА ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

E. Zhurakivskiy

Postgraduate student of Vinnitsa National Agrarian University

SYSTEMATIZATION OF RISKS AND THREATS TO ECONOMIC SECURITY AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE

В. С. Неізвестна

аспірант, Європейський університет, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ В АР КРИМ

V. Neizvestna

Postgraduate, European University, Kyiv

FEATURES OF OPERATION OF A RECREATIONAL COMPLEX IN CRIMEA

О. В. Черевко

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту та економічної безпеки

В. І. Дмитренко

здобувач кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Cherevko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of Management and economic security Department

V. Dmitrenko

Seeker of Management and economic security Department, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky

FEATURES OF THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF CONSTRUCTION COMPANIES

Н. С. Приймак

к. е. н., доцент кафедри менеджменту і соціальної роботи, ОКВНЗ "ІП "Стратегія", м. Жовті Води

СОЦІАЛЬНА РОБОТА У КОНТЕКСТІ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

N. Priymak

p.h.d. associate professor of management department and social work OKVNZ 'IP 'Strategy' Goltie Vodi

SOCIAL WORK IS IN THE CONTEXT OF THE SYSTEM OF STRATEGICMANAGEMENT OF ENTERPRISE

Г. Л. Рябцев

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри державної політики та суспільного розвитку, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ПРОВАЛИ СУЧАСНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХНЬОГО ПОДОЛАННЯ

G. Riabtsev

Doctor of Science in public administration, associate professor, professor of public policy and social development, the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

FAILURES OF MODERN ENERGY POLICY IN UKRAINE AND WAYS OF THEIR OVERCOMING

О. С. Качний

к. держ. упр., докторант Академії муніципального управління, м. Київ

ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ ЯК БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

А. Kachnyj

PhD in Public Administration, рthe postdoctoral student of the Academy of Municipal Management, Kyiv

E-GOVERNMENT AS A MULTIFUNCTIONAL INSTRUMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE INFORMATION SOCIETY

Я. Ф. Радиш

доктор наук з державного управління, професор, Національна академії державного управління при Президентові України

В. В. Євтушенко

здобувач, кафедра управління охороною суспільного здоров'я, Національна академії державного управління при Президентові України

УКРАЇНСЬКА НАРОДНА МЕДИЦИНА ЯК НАЦІОНАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН1: ГЕНЕЗА ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ (ДО ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ НАРОДНОЇ МЕДИЦИНИ І ЦІЛИТЕЛЬСТВА)

Y. Radysh

Doctor of public administration , professor

V. Ievtushenko

applicant, Dept. of Public Health, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

UKRAINIAN COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE AS A NATIONAL PHENOMENON: GENESIS AND DEVELOPMENT PROSPECTS (BEFORE THE PROBLEM OF STATE GOVERNANCE IN THE SPHERE OF COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE AND HEALING)

О. П. Слюсарчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління національним господарством та економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ВПЛИВ ДЕРЖАВИ НА ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ УКРАЇНИ: СТАН ТА ФАКТОРИ

O. Slyusarchuk

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the National Economy Management and Economic Policy department, the National Academy of Public Administration, the President of Ukraine, Kyiv

INFLUENCE OF THE STATE ON UKRAINE INVESTMENT CLIMATE FORMING: THE CONDITION AND FACTORS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент