EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 12, 2016

Завантажити журнал №12, 2016

Економіка

Л. Г. Кльоба

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка"

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ТА РИЗИКИ БАНКІВСЬКОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

L. Kloba

Ph.D., Assistant Professor, Associate Professor of Finance, National University "Lviv Polytechnic"

FINANCIAL SECURITY RISKS AND BANKING INVESTMENT

В. А. Голян

д. е. н., професор, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

В. В. Савчук

аспірант відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

І. І. Андрощук

к. е. н., громадська організація "Європейський аналітичний центр", м. Луцьк

ІНВЕСТИЦІЇ У ВІДТВОРЕННЯ ОСУШЕНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ: РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ

V. Golyan

Doctor of Science (Econ.), Professor, Deputy Director for scientific work, Head of the Department Economic Issues of Land and Forest Resources, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development National Academy of Sciences of Ukraine"

V. Savchuk

postgraduate student of the department of land and forest resources economy problems, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development National Academy of Sciences of Ukraine"

I. Androshchuk

Candidate of Science (Econ.), Non-governmental organization "European Analytical Centre", Lutsk

INVESTMENT IN REPRODUCTION OF DRAINED AGRICULTURAL LANDS: REGIONAL PECULIARITIES

Азизов Анар Али оглы

доктор философии по экономике, доцент, декан факультета "Менеджмент и бизнес", Бакинский университет бизнеса

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ТУРИЗМА: ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АСПЕКТ

Azizov Anar Ali

Ph.D. in Economics, associate professor, Dean of the faculty "Management and Business", Baku Business University

ENTREPRENEURSHIP IN THE SPHERE OF TOURISM: INVESTMENT ASPECT

Н. М. Коломийчук

к. е. н., доцент кафедри фінансів ім. С. І. Юрія, Тернопільський національний економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ БЮДЖЕТІВ

N. Kolomyychuk

PhD, Ternopil National Economic University

FEATURES OF THE PUBLIC INTERNAL FINANCIAL CONTROL OVER THE EXECUTION OF BUDGET

О. С. Коцюба

к. е. н., доцент, доцент кафедри стратегії підприємств, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ВИМІРЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО РИЗИКУ ЗА НЕЧІТКО-ІНТЕРВАЛЬНИМИ ОЦІНКАМИ КРИТЕРІЇВ ЕФЕКТИВНОСТІ

О. Коtsyuba

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Business Strategy Chair, Kyiv National Economic University named after Vadym Getman

MEASUREMENT OF ECONOMIC RISK BASED ON FUZZY INTERVAL ESTIMATES OF EFFICIENCY CRITERIA

І. А. Міщенко

к. е. н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКИМИ ТЕРИТОРІЯМИ

I. Mishchenko

Ph.D., Associate professor, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM OF RURAL AREAS

О. С. Бондаренко

к. е. н., доцент, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон

РОЗВИТОК ПАРАДИГМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЛОГІСТИЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

E. Bondarenko

Candidate of economic sciences, Ph.D., associate professor, Kherson national technical University

THE DEVELOPMENT PARADIGMS OF FINANCIAL MANAGEMENT OF ENTERPRISES IN CONDITIONS OF ECONOMY LOGISTIZATION

О. В. Степанова

к. е. н., старший науковий співробітник відділу управління економікою, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", м. Київ

ПРОБЛЕМИ ІНСТИТУЦІЙНОЇ КОМПЛЕМЕНТАРНОСТІ ПРОЦЕСІВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

O. Stepanova

Ph.D. in Economics, senior researcher of public finance department, "Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian National Academy of Sciences"

PROBLEMS OF INSTITUTIONAL COMPLEMENTARITY IN DECENTRALIZATION PROCESS OF HEALTH CARE OF UKRAINE

Ж. В. Крючкова

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ

СУТНІСТЬ КОНКУРЕНЦІЇ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ЕКОНОМІЧНИХ КАТЕГОРІЙ

J. Kryuchkova

Dnipropetrovsk State Agricultural Economics University, Dnipropetrovsk

ESSENCE OF COMPETITION AND COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES AS ECONOMIC CATEGORIES

А. І. Масло

здобувач кафедри біржової діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ВИКОРИСТАННЯ СПРЕДОВИХ СТРАТЕГІЙ ТОРГІВЛІ БІРЖОВИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ В УПРАВЛІННІ ЦІНОВИМИ РИЗИКАМИ НА АГРАРНОМУ РИНКУ

A. Maslo

Researcher of the Department of Commodity Exchange Activities, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

USING OF SPREAD STRATEGIES OF DERIVATIVES TRADING IN HEDGING PRICE RISKS ON THE AGRICULTURAL MARKET

І. А. Островський

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

В. М. Прасол

доцент кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

О. І. Славута

старший викладач кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

ТАРИФОУТВОРЕННЯ В ЖКГ: ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ПРАКТИЧНІ СУПЕРЕЧНОСТІ

I. Ostrovskyi

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department of Economic Theory, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

V. Prasol

Associate Professor of Department of Business Economics, Business Administration and Regional Development, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

О. Slavuta

Senior Lecturer of Department of Business Economics, Business Administration and Regional Development, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

THE TARIFF-SETTING IN HOUSING AND COMMUNAL SERVICES: THEORETICAL PRECONDITIONS AND PRACTICAL CONTRADICTIONS

Я. О. Оглобля

аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ІНСТИТУЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТНБ У СВІТІ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ

I. Ogloblia

postgraduate student, Vadym Hetman Kyiv National Economic University, Kyiv

INSTITUTIONAL REGULATION OF TNBS ACTIVITIES IN THE WORLD: MODERN TENDENCIES

Ю. Р. Примак

аспірант кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЗМІН У СИСТЕМІ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА ФІНАНСОВИЙ СТАН БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

J. Prymak

postgraduate student of accounting in credit and budgetary institutions and economic analysis department, Kyiv National Economic University, Kyiv

THE IMPACT ANALYSIS CHANGES IN THE SYSTEM OF EXCHANGE REGULATION ON THE FINANCIAL POSITION OF BANKS

І. В. Каплун

студентка 4-ого курсу, напряму підготовки "Туризм", Національний університет харчових технологій

Н. В. Погуда

к. е. н., доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу, Національний університет харчових технологій

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ШЛЯХОМ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

I. Kaplun

Student of the 4th year, majors "Tourism" National University of Food Technologies

N. Pohuda

candidate of economic sciences, associate professor of department tourism and hotel business National University of Food Technologies

ENTERPRISE COMPETITIVENESS THROUGH STRATEGIC MANAGEMENT

М. В. Мальчик

д. е. н., професор, завідувач кафедри маркетингу, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ "ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАЦІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ" (АВТОР — ВАТАМАНЮК-ЗЕЛІНСЬКОЇ У.З.)

В. О. Шведун

старший науковий співробітник Навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

ІНСТИТУЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В СФЕРІ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

V. Shvedun

senior scientific employee of Educational-scientific-production ctnter, National University of Civil Protection of Ukraine

INSTITUTIONAL MECHANISM OF STATE REGULATION AN ADVERTISING ACTIVITY SPHERE

А. А. Штирліна

аспірант кафедри державне управління, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ДЕРЖАВНІ ПОСЛУГИ: СУТНІСТЬ, КАТЕГОРІЇ, КЛАСИФІКАЦІЯ

A. Shtyrlina

Ph.D student of the Department of state governance Taras Shevchenko national university of Kyiv

PUBLIC SERVICES: THE NATURE, CATEGORY, CLASSIFICATION

О. П. Баранов

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

ВЗАЄМОДІЯ — ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА СТРАТЕГІЧНИХ І ТАКТИЧНИХ ВІДНОСИН ДЕРЖАВНОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ТРАНСПОРТУ З ІНШИМИ СУБ'ЄКТАМИ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

O. Baranov

Postgraduate student of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

COOPERATION — PRACTICAL COMPONENT OF STRATEGIC AND TACTICAL RELATIONS OF THE STATE SPECIAL TRANSPORT SERVICE WITH OTHER SUBJECTS OF THE NATIONAL SECURITY STATE

І. С. Бандура

аспірант, Академія муніципального управління, м. Київ

СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА ЯК РЕЗУЛЬТАТ ЕФЕКТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

I. Bandura

a graduate student of the Academy of Municipal Administration, Kyiv

SOCIAL STATE AS A RESULT OF EFFECTIVE SOCIAL POLICY

Р. О. Баранов

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

МЕХАНІЗМИ ВІДМИВАННЯ ГРОШЕЙ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЛЕГАЛЬНИХ СХЕМ ГРОШОВИХ ПЕРЕКАЗІВ

R. Baranov

Postgraduate student of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

MECHANISMS MONEY LAUNDERING SCHEMES USING ILLEGAL MONEY TRANSFERS

С. О. Баранов

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ

S. Baranov

Postgraduate student of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

TAX EVASION AS A MAJOR FACTOR OF THE SHADOW ECONOMY

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили