Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 12, 2016

Завантажити журнал №12, 2016

Економіка

Л. Г. Кльоба

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка"

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ТА РИЗИКИ БАНКІВСЬКОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

L. Kloba

Ph.D., Assistant Professor, Associate Professor of Finance, National University "Lviv Polytechnic"

FINANCIAL SECURITY RISKS AND BANKING INVESTMENT

В. А. Голян

д. е. н., професор, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

В. В. Савчук

аспірант відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

І. І. Андрощук

к. е. н., громадська організація "Європейський аналітичний центр", м. Луцьк

ІНВЕСТИЦІЇ У ВІДТВОРЕННЯ ОСУШЕНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ: РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ

V. Golyan

Doctor of Science (Econ.), Professor, Deputy Director for scientific work, Head of the Department Economic Issues of Land and Forest Resources, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development National Academy of Sciences of Ukraine"

V. Savchuk

postgraduate student of the department of land and forest resources economy problems, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development National Academy of Sciences of Ukraine"

I. Androshchuk

Candidate of Science (Econ.), Non-governmental organization "European Analytical Centre", Lutsk

INVESTMENT IN REPRODUCTION OF DRAINED AGRICULTURAL LANDS: REGIONAL PECULIARITIES

Азизов Анар Али оглы

доктор философии по экономике, доцент, декан факультета "Менеджмент и бизнес", Бакинский университет бизнеса

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ТУРИЗМА: ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АСПЕКТ

Azizov Anar Ali

Ph.D. in Economics, associate professor, Dean of the faculty "Management and Business", Baku Business University

ENTREPRENEURSHIP IN THE SPHERE OF TOURISM: INVESTMENT ASPECT

Н. М. Коломийчук

к. е. н., доцент кафедри фінансів ім. С. І. Юрія, Тернопільський національний економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ БЮДЖЕТІВ

N. Kolomyychuk

PhD, Ternopil National Economic University

FEATURES OF THE PUBLIC INTERNAL FINANCIAL CONTROL OVER THE EXECUTION OF BUDGET

О. С. Коцюба

к. е. н., доцент, доцент кафедри стратегії підприємств, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ВИМІРЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО РИЗИКУ ЗА НЕЧІТКО-ІНТЕРВАЛЬНИМИ ОЦІНКАМИ КРИТЕРІЇВ ЕФЕКТИВНОСТІ

О. Коtsyuba

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Business Strategy Chair, Kyiv National Economic University named after Vadym Getman

MEASUREMENT OF ECONOMIC RISK BASED ON FUZZY INTERVAL ESTIMATES OF EFFICIENCY CRITERIA

І. А. Міщенко

к. е. н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКИМИ ТЕРИТОРІЯМИ

I. Mishchenko

Ph.D., Associate professor, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM OF RURAL AREAS

О. С. Бондаренко

к. е. н., доцент, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон

РОЗВИТОК ПАРАДИГМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЛОГІСТИЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

E. Bondarenko

Candidate of economic sciences, Ph.D., associate professor, Kherson national technical University

THE DEVELOPMENT PARADIGMS OF FINANCIAL MANAGEMENT OF ENTERPRISES IN CONDITIONS OF ECONOMY LOGISTIZATION

О. В. Степанова

к. е. н., старший науковий співробітник відділу управління економікою, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", м. Київ

ПРОБЛЕМИ ІНСТИТУЦІЙНОЇ КОМПЛЕМЕНТАРНОСТІ ПРОЦЕСІВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

O. Stepanova

Ph.D. in Economics, senior researcher of public finance department, "Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian National Academy of Sciences"

PROBLEMS OF INSTITUTIONAL COMPLEMENTARITY IN DECENTRALIZATION PROCESS OF HEALTH CARE OF UKRAINE

Ж. В. Крючкова

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ

СУТНІСТЬ КОНКУРЕНЦІЇ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ЕКОНОМІЧНИХ КАТЕГОРІЙ

J. Kryuchkova

Dnipropetrovsk State Agricultural Economics University, Dnipropetrovsk

ESSENCE OF COMPETITION AND COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES AS ECONOMIC CATEGORIES

А. І. Масло

здобувач кафедри біржової діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ВИКОРИСТАННЯ СПРЕДОВИХ СТРАТЕГІЙ ТОРГІВЛІ БІРЖОВИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ В УПРАВЛІННІ ЦІНОВИМИ РИЗИКАМИ НА АГРАРНОМУ РИНКУ

A. Maslo

Researcher of the Department of Commodity Exchange Activities, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

USING OF SPREAD STRATEGIES OF DERIVATIVES TRADING IN HEDGING PRICE RISKS ON THE AGRICULTURAL MARKET

І. А. Островський

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

В. М. Прасол

доцент кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

О. І. Славута

старший викладач кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

ТАРИФОУТВОРЕННЯ В ЖКГ: ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ПРАКТИЧНІ СУПЕРЕЧНОСТІ

I. Ostrovskyi

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department of Economic Theory, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

V. Prasol

Associate Professor of Department of Business Economics, Business Administration and Regional Development, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

О. Slavuta

Senior Lecturer of Department of Business Economics, Business Administration and Regional Development, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

THE TARIFF-SETTING IN HOUSING AND COMMUNAL SERVICES: THEORETICAL PRECONDITIONS AND PRACTICAL CONTRADICTIONS

Я. О. Оглобля

аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ІНСТИТУЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТНБ У СВІТІ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ

I. Ogloblia

postgraduate student, Vadym Hetman Kyiv National Economic University, Kyiv

INSTITUTIONAL REGULATION OF TNBS ACTIVITIES IN THE WORLD: MODERN TENDENCIES

Ю. Р. Примак

аспірант кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЗМІН У СИСТЕМІ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА ФІНАНСОВИЙ СТАН БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

J. Prymak

postgraduate student of accounting in credit and budgetary institutions and economic analysis department, Kyiv National Economic University, Kyiv

THE IMPACT ANALYSIS CHANGES IN THE SYSTEM OF EXCHANGE REGULATION ON THE FINANCIAL POSITION OF BANKS

І. В. Каплун

студентка 4-ого курсу, напряму підготовки "Туризм", Національний університет харчових технологій

Н. В. Погуда

к. е. н., доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу, Національний університет харчових технологій

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ШЛЯХОМ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

I. Kaplun

Student of the 4th year, majors "Tourism" National University of Food Technologies

N. Pohuda

candidate of economic sciences, associate professor of department tourism and hotel business National University of Food Technologies

ENTERPRISE COMPETITIVENESS THROUGH STRATEGIC MANAGEMENT

М. В. Мальчик

д. е. н., професор, завідувач кафедри маркетингу, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ "ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАЦІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ" (АВТОР — ВАТАМАНЮК-ЗЕЛІНСЬКОЇ У.З.)

В. О. Шведун

старший науковий співробітник Навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

ІНСТИТУЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В СФЕРІ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

V. Shvedun

senior scientific employee of Educational-scientific-production ctnter, National University of Civil Protection of Ukraine

INSTITUTIONAL MECHANISM OF STATE REGULATION AN ADVERTISING ACTIVITY SPHERE

А. А. Штирліна

аспірант кафедри державне управління, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ДЕРЖАВНІ ПОСЛУГИ: СУТНІСТЬ, КАТЕГОРІЇ, КЛАСИФІКАЦІЯ

A. Shtyrlina

Ph.D student of the Department of state governance Taras Shevchenko national university of Kyiv

PUBLIC SERVICES: THE NATURE, CATEGORY, CLASSIFICATION

О. П. Баранов

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

ВЗАЄМОДІЯ — ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА СТРАТЕГІЧНИХ І ТАКТИЧНИХ ВІДНОСИН ДЕРЖАВНОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ТРАНСПОРТУ З ІНШИМИ СУБ'ЄКТАМИ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

O. Baranov

Postgraduate student of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

COOPERATION — PRACTICAL COMPONENT OF STRATEGIC AND TACTICAL RELATIONS OF THE STATE SPECIAL TRANSPORT SERVICE WITH OTHER SUBJECTS OF THE NATIONAL SECURITY STATE

І. С. Бандура

аспірант, Академія муніципального управління, м. Київ

СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА ЯК РЕЗУЛЬТАТ ЕФЕКТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

I. Bandura

a graduate student of the Academy of Municipal Administration, Kyiv

SOCIAL STATE AS A RESULT OF EFFECTIVE SOCIAL POLICY

Р. О. Баранов

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

МЕХАНІЗМИ ВІДМИВАННЯ ГРОШЕЙ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЛЕГАЛЬНИХ СХЕМ ГРОШОВИХ ПЕРЕКАЗІВ

R. Baranov

Postgraduate student of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

MECHANISMS MONEY LAUNDERING SCHEMES USING ILLEGAL MONEY TRANSFERS

С. О. Баранов

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ

S. Baranov

Postgraduate student of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

TAX EVASION AS A MAJOR FACTOR OF THE SHADOW ECONOMY

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент