Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 12, 2017

Економіка

О. М. Сазонець

д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

М. С. Ганкіна

аспірантка кафедри міжнародної економіки, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ВИЯВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНИХ ПЕРЕВАГ РОЗВИТКУ НАПРЯМІВ ОСВІТНЬОГО ТУРИЗМУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ

O. Sazonetz

Head of Department of international Economics, national University of water management and nature resources use, Rivne

M. Gankina

Postgraduate student, Department of international Economics, national University of water management and nature resources use, Rivne

IDENTIFICATION OF THE SOCIO-COMMUNICATIVE BENEFITS OF THE DEVELOPMENT OF THE FIELDS OF EDUCATIONAL TOURISM ON THE INTERNATIONAL TOURISM ENTERPRISES

А. В. Бохан

к. е. н., доцент, докторант кафедри міжнародних економічних відносин, Київський національний торговельно-економічний університет

МІЖНАРОДНА ЕКОЛОГІЧНА ДИПЛОМАТІЯ: ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ І ПАРТНЕРСТВА

A. Bokhan

PhD in Economics, Doctoral Student at the Department of International Economics, Kyiv National University of Trade and Economics

INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL DIPLOMACY: DEVELOPMENT AND PARTNERSHIP POLICY

Ю. В. Вдовиченко

к. е. н., доцент, Черкаський державний технологічний університет

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ В КООРДИНАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ

Y. Vdovichenko

Ph.D., associate professor, Cherkasy State Technological University

THE EFFECTIVENESS OF STATE INSTITUTIONS IN COORDINATION ECOMMERCE

К. П. Черненок

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ

K. Chernenok

cand. sc. (econ.), assoc. prof. of the department of finance and credit, Petro Mohyla Black Sea National University

DEVELOPMENT MANAGEMENT OF THE NATIONAL PENSION SYSTEM

І. О. Сєвідова

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків

Л. О. Лещенко

к. е. н., ст. викладач кафедри економіки підприємства, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків

СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОВОЧІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

I. Sevidova

PhD (Econ.), Docent, Docent of Department of Economics of Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchajev

L. Leshchenko

PhD (Econ.), senior lecturer of the Department of Economics of Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchajev

STATE, PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF VEGETABLE PRODUCTION IN UKRAINE

В. В. Лаврук

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам'янець-Подільський

ЕКОНОМІЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ЯК ОСНОВНА ПЕРЕДУМОВА ЙОГО ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ

V. Lavruk

PhD (Economic), Associate Professor, Department of Finance, Banking and Insurance Economic Faculty, State Agrarian and Engineering University in Podillya, Kamyanetz-Podilskiy

ANIMAL HUSBANDRY ECONOMIC MODERNIZATION AS THE MAIN PRECONDITION OF ITS EFFECTIVE DEVELOPMENT

Н. О. Петренко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. Petrenko

PhD (Economics), Associate Professor department of management Uman National University of Horticulture, Uman

INNOVATIVE ASPECTS FORMATION INVESTMENT POLICY STRATEGY FOR DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISES OF INDUSTRY

С. М. Халатур

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

S. Khalatur

Ph. D. in Economics, associate рrofessor of Finance and banking Department Dnipropetrovs'k State Agrarian and Economic University

IMPROVING OF THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE

С. М. Іванов

к. е. н., викладач, Запорізький національний університет

В. О. Біленко

к. е. н., викладач, Запорізький національний університет

МОДЕЛЮВАННЯ ІНТЕРНЕТ-БІЗНЕСУ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОАКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

S. Ivanov

PhD in Economics, Zaporizhzhya National University

V. Bilenko

PhD in Economics, Zaporizhzhya National University

INTERNET-BUSINESS MODELING ON THE BASE OF THE PROACTIVE MANAGEMENT

І. І. Никифорак

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ НАДАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ

I. Nykyforak

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the Department of accounting, analysis and audit, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi

ANALYSIS OF TRANSPORT SERVICES RENDERED EFFICIENCY IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF ENTERPRISES OF CITY ELECTRIC TRANSPORT

Ю. П. Макаренко

д. е. н., професор, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

А. В. Тригуб

студентка 4го курсу, бакалавр, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ БАНКІВСЬКОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯДУ

Yu. Makarenko

Doctor of Economic sciences, professor, The Dnipropetrovs'k National University named after Oles' Gonchar, Dnipro

A. Trygub

4th year student, bachelor, The Dnipropetrovs'k National University named after Oles' Gonchar, Dnipro

CURRENT STATUS AND WAYS TO IMPROVE BANKING REGULATION AND SUPERVISION

В. М. Черба

к. н. з держ. управл., доцент кафедри оподаткування та соціального забезпечення, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

Г. Д. Тоболь

студентка, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

Д. В. Мушкатьорова

студентка, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

ПРИЧИНИ ОСВІТНІХ МІГРАЦІЙ УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ ЗА КОРДОН

V. Cherba

Ph.D. in Public Administration, Аssociate Рrofessor of taxation and social security University of Customs and Finance, Dnipro

H. Tobol'

Second year students, Dnipro

D. Mushkatiorova

Second year students, Dnipro

THE REASONS OF EDUCATIONAL MIGRATIONS OF UKRAINIAN STUDENTS ABROAD

Н. М. Матвєєва

к. е. н., доцент, доцент економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

В. М. Прасол

доцент кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

К. В. Кухтін

асистент кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА У ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ

N. Matvieieva

PhD, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Enterprise Economics, Business Administration and Regional Development, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

V. Prasol

Associate Professor of the Department of Enterprise Economics, Business Administration and Regional Development, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

K. Kuhtin

assistant of the Department of Enterprise Economics, Business Administration and Regional Development, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

FEATURES OF FORMATION OF THE MARKET ENVIRONMENT IN THE HOUSING AND COMMUNAL SERVICES

Ю. В. Пікалов

аспірант, Черкаський державний технологічний університет

ГЕНЕРАЛІЗАЦІЯ АКСЕЛЕРАТОРІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Y. Pikalov

Graduate student, Cherkasy State Technological University

GENERATION OF ACCELERATORS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE GLOBAL ECONOMY

М. В. Рябоконь

аспірант, Черкаський державний технологічний університет

РОЛЬ КОРПОРАЦІЙ У КЛАСИЧНИХ ТА СУЧАСНИХ ТЕОРІЯХ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ

M. Ryabokon

Graduate student, Cherkasy State Technological University

THE ROLE OF CORPORATIONS IN THE CLASSICAL AND MODERN THEORY OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT

Д. О. Котелевець

аспірант, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

АНАЛІЗ СПОЖИВЧОГО РИНКУ ОЛІЄЖИРОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ АПК

D. Kotelevets

рostgraduate student, Zaporizhzhya National University, Zaporizhzhya

OIL AND FAT PRODUCTS CONSUMER MARKET ANALYSIS AS AN AIC PROCESSING ENTERPRISES COMPETITIVENESS EVALUATION ELEMENT

О. В. Кравець

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА УКРАЇНИ

O. Kravets

postgraduate student, Classical private university, Zaporozhe

ASSESSMENT OF DEVELOPMENT OF SME UKRAINE

Г. Б. Невінська

здобувач, ЛНАУ

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ВЕНЧУРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

H. Nevinska

external PhD student

STATE POLICY IN THE SPHERE OF VENTURE BUSINESS IN UKRAINE

Державне управління

Я. Ф. Жовнірчик

д. держ. упр., доцент, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, Національний університет біоресурсів і природокористування України

СУЧАСНА КАДРОВА ПОЛІТИКА В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Ya. Zhovnirchyk

Doctor of Public Administration, Associate Professor, Head of the Department of Public Management and Administration, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

MODERN PERSONNEL POLICY IN STATE AUTHORITIES AND LOCAL GOVERNMENTS

С. Т. Полторак

к. пед. н., проф., Міністр оборони України

МІСЦЕ ТА РОЛЬ ДЕРЖАВИ В УПРАВЛІННІ ВІЙСЬКОВО-ПРОМИСЛОВИМ КОМПЛЕКСОМ

S. Poltorak

PhD in Pedagogical Science, Full Professor, Minister of Defence of Ukraine

THE PLACE AND ROLE OF THE STATE IN THE ADMINISTRATION OF MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX

Ю. С. Дмитренко

науковий співробітник, Науково-методичний центр кадрової політики Міністерства оборони України

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІГРАФНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ

Y. Dmitrenko

Researcher, Scientific and Methodological Centre of Personnel Policy of the Ministry of Defense of Ukraine

ORGANIZATIONAL-LEGAL MECHANISM OF STATE REGULATION OF POLYGRAPH TECHNOLOGIES USAGE IN UKRAINE

А. П. Миколаєць

здобувач, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ У РОЗВИНУТИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

A. Mykolayets

applicant, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

FEATURES STATE CONTROL IN DEVELOPED FOREIGN COUNTRIES

Н. А. Василига

аспірант кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

ОЦІНКА СИТУАЦІЇ У СФЕРІ РОЗВИТКУ ДОМОГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ

N. Vasylyga

Postgraduate student at department of social and humanitarian policy of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

ASSESSMENT OF THE SITUATION IN THE SPHERE OF HOUSEHOLD DEVELOPMENT IN UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент