EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 12, 2017

Економіка

О. М. Сазонець

д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

М. С. Ганкіна

аспірантка кафедри міжнародної економіки, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ВИЯВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНИХ ПЕРЕВАГ РОЗВИТКУ НАПРЯМІВ ОСВІТНЬОГО ТУРИЗМУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ

O. Sazonetz

Head of Department of international Economics, national University of water management and nature resources use, Rivne

M. Gankina

Postgraduate student, Department of international Economics, national University of water management and nature resources use, Rivne

IDENTIFICATION OF THE SOCIO-COMMUNICATIVE BENEFITS OF THE DEVELOPMENT OF THE FIELDS OF EDUCATIONAL TOURISM ON THE INTERNATIONAL TOURISM ENTERPRISES

А. В. Бохан

к. е. н., доцент, докторант кафедри міжнародних економічних відносин, Київський національний торговельно-економічний університет

МІЖНАРОДНА ЕКОЛОГІЧНА ДИПЛОМАТІЯ: ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ І ПАРТНЕРСТВА

A. Bokhan

PhD in Economics, Doctoral Student at the Department of International Economics, Kyiv National University of Trade and Economics

INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL DIPLOMACY: DEVELOPMENT AND PARTNERSHIP POLICY

Ю. В. Вдовиченко

к. е. н., доцент, Черкаський державний технологічний університет

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ В КООРДИНАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ

Y. Vdovichenko

Ph.D., associate professor, Cherkasy State Technological University

THE EFFECTIVENESS OF STATE INSTITUTIONS IN COORDINATION ECOMMERCE

К. П. Черненок

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ

K. Chernenok

cand. sc. (econ.), assoc. prof. of the department of finance and credit, Petro Mohyla Black Sea National University

DEVELOPMENT MANAGEMENT OF THE NATIONAL PENSION SYSTEM

І. О. Сєвідова

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків

Л. О. Лещенко

к. е. н., ст. викладач кафедри економіки підприємства, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків

СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОВОЧІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

I. Sevidova

PhD (Econ.), Docent, Docent of Department of Economics of Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchajev

L. Leshchenko

PhD (Econ.), senior lecturer of the Department of Economics of Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchajev

STATE, PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF VEGETABLE PRODUCTION IN UKRAINE

В. В. Лаврук

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам'янець-Подільський

ЕКОНОМІЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ЯК ОСНОВНА ПЕРЕДУМОВА ЙОГО ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ

V. Lavruk

PhD (Economic), Associate Professor, Department of Finance, Banking and Insurance Economic Faculty, State Agrarian and Engineering University in Podillya, Kamyanetz-Podilskiy

ANIMAL HUSBANDRY ECONOMIC MODERNIZATION AS THE MAIN PRECONDITION OF ITS EFFECTIVE DEVELOPMENT

Н. О. Петренко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. Petrenko

PhD (Economics), Associate Professor department of management Uman National University of Horticulture, Uman

INNOVATIVE ASPECTS FORMATION INVESTMENT POLICY STRATEGY FOR DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISES OF INDUSTRY

С. М. Халатур

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

S. Khalatur

Ph. D. in Economics, associate рrofessor of Finance and banking Department Dnipropetrovs'k State Agrarian and Economic University

IMPROVING OF THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE

С. М. Іванов

к. е. н., викладач, Запорізький національний університет

В. О. Біленко

к. е. н., викладач, Запорізький національний університет

МОДЕЛЮВАННЯ ІНТЕРНЕТ-БІЗНЕСУ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОАКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

S. Ivanov

PhD in Economics, Zaporizhzhya National University

V. Bilenko

PhD in Economics, Zaporizhzhya National University

INTERNET-BUSINESS MODELING ON THE BASE OF THE PROACTIVE MANAGEMENT

І. І. Никифорак

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ НАДАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ

I. Nykyforak

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the Department of accounting, analysis and audit, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi

ANALYSIS OF TRANSPORT SERVICES RENDERED EFFICIENCY IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF ENTERPRISES OF CITY ELECTRIC TRANSPORT

Ю. П. Макаренко

д. е. н., професор, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

А. В. Тригуб

студентка 4го курсу, бакалавр, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ БАНКІВСЬКОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯДУ

Yu. Makarenko

Doctor of Economic sciences, professor, The Dnipropetrovs'k National University named after Oles' Gonchar, Dnipro

A. Trygub

4th year student, bachelor, The Dnipropetrovs'k National University named after Oles' Gonchar, Dnipro

CURRENT STATUS AND WAYS TO IMPROVE BANKING REGULATION AND SUPERVISION

В. М. Черба

к. н. з держ. управл., доцент кафедри оподаткування та соціального забезпечення, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

Г. Д. Тоболь

студентка, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

Д. В. Мушкатьорова

студентка, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

ПРИЧИНИ ОСВІТНІХ МІГРАЦІЙ УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ ЗА КОРДОН

V. Cherba

Ph.D. in Public Administration, Аssociate Рrofessor of taxation and social security University of Customs and Finance, Dnipro

H. Tobol'

Second year students, Dnipro

D. Mushkatiorova

Second year students, Dnipro

THE REASONS OF EDUCATIONAL MIGRATIONS OF UKRAINIAN STUDENTS ABROAD

Н. М. Матвєєва

к. е. н., доцент, доцент економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

В. М. Прасол

доцент кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

К. В. Кухтін

асистент кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА У ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ

N. Matvieieva

PhD, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Enterprise Economics, Business Administration and Regional Development, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

V. Prasol

Associate Professor of the Department of Enterprise Economics, Business Administration and Regional Development, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

K. Kuhtin

assistant of the Department of Enterprise Economics, Business Administration and Regional Development, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

FEATURES OF FORMATION OF THE MARKET ENVIRONMENT IN THE HOUSING AND COMMUNAL SERVICES

Ю. В. Пікалов

аспірант, Черкаський державний технологічний університет

ГЕНЕРАЛІЗАЦІЯ АКСЕЛЕРАТОРІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Y. Pikalov

Graduate student, Cherkasy State Technological University

GENERATION OF ACCELERATORS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE GLOBAL ECONOMY

М. В. Рябоконь

аспірант, Черкаський державний технологічний університет

РОЛЬ КОРПОРАЦІЙ У КЛАСИЧНИХ ТА СУЧАСНИХ ТЕОРІЯХ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ

M. Ryabokon

Graduate student, Cherkasy State Technological University

THE ROLE OF CORPORATIONS IN THE CLASSICAL AND MODERN THEORY OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT

Д. О. Котелевець

аспірант, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

АНАЛІЗ СПОЖИВЧОГО РИНКУ ОЛІЄЖИРОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ АПК

D. Kotelevets

рostgraduate student, Zaporizhzhya National University, Zaporizhzhya

OIL AND FAT PRODUCTS CONSUMER MARKET ANALYSIS AS AN AIC PROCESSING ENTERPRISES COMPETITIVENESS EVALUATION ELEMENT

О. В. Кравець

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА УКРАЇНИ

O. Kravets

postgraduate student, Classical private university, Zaporozhe

ASSESSMENT OF DEVELOPMENT OF SME UKRAINE

Г. Б. Невінська

здобувач, ЛНАУ

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ВЕНЧУРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

H. Nevinska

external PhD student

STATE POLICY IN THE SPHERE OF VENTURE BUSINESS IN UKRAINE

Державне управління

Я. Ф. Жовнірчик

д. держ. упр., доцент, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, Національний університет біоресурсів і природокористування України

СУЧАСНА КАДРОВА ПОЛІТИКА В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Ya. Zhovnirchyk

Doctor of Public Administration, Associate Professor, Head of the Department of Public Management and Administration, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

MODERN PERSONNEL POLICY IN STATE AUTHORITIES AND LOCAL GOVERNMENTS

С. Т. Полторак

к. пед. н., проф., Міністр оборони України

МІСЦЕ ТА РОЛЬ ДЕРЖАВИ В УПРАВЛІННІ ВІЙСЬКОВО-ПРОМИСЛОВИМ КОМПЛЕКСОМ

S. Poltorak

PhD in Pedagogical Science, Full Professor, Minister of Defence of Ukraine

THE PLACE AND ROLE OF THE STATE IN THE ADMINISTRATION OF MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX

Ю. С. Дмитренко

науковий співробітник, Науково-методичний центр кадрової політики Міністерства оборони України

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІГРАФНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ

Y. Dmitrenko

Researcher, Scientific and Methodological Centre of Personnel Policy of the Ministry of Defense of Ukraine

ORGANIZATIONAL-LEGAL MECHANISM OF STATE REGULATION OF POLYGRAPH TECHNOLOGIES USAGE IN UKRAINE

А. П. Миколаєць

здобувач, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ У РОЗВИНУТИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

A. Mykolayets

applicant, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

FEATURES STATE CONTROL IN DEVELOPED FOREIGN COUNTRIES

Н. А. Василига

аспірант кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

ОЦІНКА СИТУАЦІЇ У СФЕРІ РОЗВИТКУ ДОМОГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ

N. Vasylyga

Postgraduate student at department of social and humanitarian policy of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

ASSESSMENT OF THE SITUATION IN THE SPHERE OF HOUSEHOLD DEVELOPMENT IN UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили