EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 12, 2018

Завантажити журнал №12, 2018

Економіка

В. А. Голян

д. е. н., професор, директор, Громадська організація "Європейський аналітичний центр", м. Київ

Ю. М. Лучечко

аспірант, Луцький національний технічний університет

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА СЕКТОРАЛЬНІ ВИКЛИКИ

V. Golyan

Doctor of Sciences (Economics), Professor, Director, Public Organization "European Analytical Centre", Kyiv

Yu. Luchechko

Postgraduate student, Lutsk National Technical University

INVESTMENT ACTIVITIES IN UKRAINE: INSTITUTIONAL ENVIRONMENT AND SECTORAL CHALLENGES

Н. В. Гусаревич

к. е. н., асистент кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

І. П. Адаменко

к. е. н., старший науковий співробітник Науково-дослідного фінансового інституту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ У КРАЇНАХ ЄС З РОЗВИНУТОЮ ЕКОНОМІКОЮ

N. Husarevych

Ph.D., Assistant, Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

I. Adamenko

Ph.D., Senior Researcher at the Research Financial Institute, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

FEATURES OF THE BUDGET REVENUES FORMATION IN THE EU MEMBER STATES WITH DEVELOPED

О. В. Кузик

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

РОЛЬ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ У ПОДОЛАННІ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ТА ВИКЛИКІВ АПК УКРАЇНИ

O. Kuzyk

PhD in Economics, associate Professor of the Department of Marketing, Ivan Franko National University of L'viv

THE ROLE OF MARKETING COMMUNICATIONS IN OVERCOMING THE CURRENT PROBLEMS AND CHALLENGES OF THE UKRAINIAN AGRIBUSINESS

М. М. Бердар

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

M. Berdar

Ph.D., Associate Professor of Entrepreneurship Taras Shevchenko National University Kyiv, Ukraine

ESTIMATION OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE FOOD INDUSTRY ENTERPRISES OF UKRAINE

О. І. Бобирь

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК СТАБІЛІЗАЦІЙНОГО ІНСТРУМЕНТУ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ

O. Bobyr

PhD candidate, Associate professor, Associate professor of the Department of Finance, Oles Gonchar Dniprovsky National University, Dnipro

CONCEPTUAL FRAMEWORK OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS A STABILIZATION TOOL OF STATE FINANCIAL POLICY

Г. О. Бурдельна

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

H. Burdelna

Ph.D., associate professor, Associate Professor of the Department of Management, Petro Mohyla Black Sea National University

APPLICATION OF INFORMATION QUALITY MANAGEMENT INFORMATION TECHNOLOGIES AT INDUSTRIAL ENTERPRISES

Г. О. Закаблук

к. е. н., доцент кафедри економіки Класичного приватного університету

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ ІНТЕГРАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ

Н. Zakabluk

Ph.D., Associate Professor, Department of Economics, Classic Private University

INVESTIGATION OF THE DYNAMICS OF INDICATORS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC STATE OF INDUSTRIAL ENTERPRISES ON THE BASIS OF INTEGRAL ASSESSMENT

О. П. Красняк

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та аграрного бізнесу, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Ю. В. Довгань

асистент кафедри маркетингу та аграрного бізнесу, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

МАРКЕТИНГОВА ОЦІНКА НАПРЯМІВ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ОЛІЙНО-ЖИРОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ

O. Krasniak

Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor, Associate Professor of Marketing and Agribusiness Department, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

Y. Dovhan

Assistant of Professor of Marketing and Agribusiness Department, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

MARKETING ESTIMATION OF DIRECTIONS OF THE INVESTMENT AND INNOVATION ACTIVITY OF ENTERPRISES OF OIL AND FAT SUBCOMPLEX

А. В. Чужиков

к. е. н., доцент кафедри європейської інтеграції, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

ПОВЕДІНКОВІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ МЕДІЙНОГО БІЗНЕСУ

A. Chuzhykov

Ph.D, associate professor of European integration department of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

BEHAVIORAL FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF THE MEDIA BUSINESS

Н. М. Малініна

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства і виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

І. В. Причепа

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства і виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. Malinina

PhD, Assistant Professor of the Chair of Economics of Enterprise and Production Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

I. Prychepa

PhD, Assistant Professor, Assistant Professor of the Chair of Economics Enterprise and Production Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

PROBLEMS AND PROSPECTS OF STATE REGULATION OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF DOMESTIC ENTERPRISES

І. А. Островський

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

С. М. Гайденко

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

В. М. Прасол

доцент кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

I. Ostrovskyi

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Economic Theory and International Economics Department O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

S. Haidenko

PhD in Economics, Teacher Assistant of Enterprise Economics, Business Administration and Regional Development Department, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

V. Prasol

Associate Professor of Enterprise Economics, Business Administration and Regional Development Department, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

THEORETICAL ASPECTS OF RESEARCH OF LABOR POTENTIAL OF ENTERPRISES

Г. Л. Норд

к. е. н., професор б.в.з, директор, Навчально-науковий інститут післядипломної освіти Чорноморського національного університету імені Петра Могили

ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТРЕБИ КОРИСТУВАЧІВ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

G. Nord

Candidate of Economic Sciences, Professor B.V. Director of the Educational and Scientific Institute of Postgraduate Education of the Petro Mohyla Black Sea National University

INFORMATION REQUIREMENTS OF USERS OF ECONOMIC ANALYSIS OF FINANCIAL RESULTS

В. І. Шийко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, ІнЕУ ІФНТУНГ

ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

V. Shiyko

Ph.D., associate professor of the Department of Finance, InEU IFNTUNG, Ivano-Frankivsk

EVALUATION LIQUIDITY MANAGEMENT FOR BANKING INSTITUTIONS

І. Ю. Лєбєдєва

к. е. н., доцент кафедри управління проектами та системного аналізу, Одеська національна академія зв'язку імені О.С. Попова, м. Одеса

В. О. Томашевская

магістр інституту економіки та менеджменту Одеська національна академія зв'язку імені О.С. Попова, м. Одеса

ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ ЯК СКЛАДОВОЇ АНАЛІЗУ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ЙОГО РОЗВИТКУ

I. Lebedeva

associate professor, associate professor of department of management and analysis of the systems projects, Odessa National Academy of connection the name of А.S. Popova, Odessa

V. Томаshеvsкаy

master of the Institute of Economics and Management Odessa National Academy of connection the name of А.S. Popova, Odessa

APPROACHES TO THE EVALUATION OF PERSONNEL AS A COMPONENT OF THE ANALYSIS OF HUMAN RESOURCES AND TECHNOLOGY OF ITS DEVELOPMENT

В. О. Онищук

аспірант кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

АКТИВІЗАЦІЯ СТИМУЛЮЮЧОГО ВПЛИВУ ГРОШОВИХ ПЕРЕКАЗІВ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

V. Onyshchuk

Postgraduate Student at the Department of Finance named after S.I. Yuriy, Ternopil National Economic University, Ternopil

ACTIVATION OF THE STIMULATING INFLUENCE OF LABOR MIGRANTS' MONEY TRANSFERS ON THE ECONOMY OF UKRAINE

К. С. Панченко

аспірант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМ РИЗИКОМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

К. Panchenko

Graduate student, Kyiv National Economic University named after V. Hetman, Kyiv

STRATEGIES OF FX RISK MANAGEMENT IN COMMERCIAL BANKS

Ю. В. Вашечко

аспірант, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, м. Харків

ЧИСТІ ІНВЕСТИЦІЇ ТА МЕТОДИ ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

Yu. Vashechko

postgraduate, Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokychaev

NET INVESTMENTS AND THE METHODS OF THEIR DETERMINATION

Є. С. Даниленко

аспірант, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків

МЕТОДИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ СЕГМЕНТУВАННЯ ФАКТОРІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПОКУПЦЯМИ ПРО ПРИДБАННЯ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ)

Ye. Danylenko

Postgraduate Student, Kharkiv National Automobile and Highway University, Kharkiv

APPLIED ASPECTS OF SEGMENTATION FACTORS INFLUENCING BUYER DECISIONS ON CAR PURCHASE (USING THE EXAMPLE OF UKRAINE)

М. М. Лизогуб

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ІНДИКАТОРИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ЯК ЗАСІБ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

M. Lyzohub

postgraduates, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

FINANCIAL SOUNDNESS INDICATORS AS A MEASURE OF UKRAINIAN FINANCIAL SYSTEM EFFICIENCY ESTIMATION

Державне управління

Ю. Г. Королюк

д. н. держ. упр., доцент, професор кафедри економічної кібернетики та міжнародних економічних відносин, Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці

В. С. Толуб'як

д. н. держ. упр., доцент, професор кафедри менеджменту та публічного управління Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ПУБЛІЧНИЙ МАРКЕТИНГ ЯКОСТІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Yu. Koroliuk

Doctor of Sciences in Public Administration, Docent, Professor the Department of Economic Cybernetics and International Economic Relations, Chernivtsi Institute of Trade and Economics KNUTE, Chernivtsi

V. Tolubyak

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor at the Department of Management and Public Administration, Ternopil National Economic University, Ternopil

PUBLIC MARKETING OF ADMINISTRATIVE SERVICES QUALITY

В. В. Круглов

к. держ. упр., Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків

РОЛЬ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ БЕЗПЕКИ

V. Kruhlov

PhD in Public Administration, Kharkiv National University of Construction and Architecture, Kharkiv

THE ROLE OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE FIELD OF SECURITY

О. Л. Дзюбенко

к. ю. н., доцент, доцент кафедри правознавства, Київський національний університет культури і мистецтв, Київ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПОСЛУГ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

О. Dziubenko

Ph.D in Sciences of Law, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Law, Kyiv National University of Culture and Arts, Kiev

ACTUAL ISSUES OF STATE REGULATION OF THE MARKET OF HIGHER EDUCATION SERVICES IN UKRAINE

Муц Луай Хайсал

к. соц. н., здобувач кафедри публічного управління та землеустрою, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

РОЛЬ ДЕРЖАВИ В УПРАВЛІННІ МІГРАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ

Muzz Luai Haysal

Candidate of Sociological Sciences, applicant of the Department of Public Administration and Land Management, Private Private University, Zaporozhye

THE ROLE OF THE STATE IN MANAGEMENT BY MIGRATION PROCESSES

І. Б. Якайтіс

здобувач, Івано-Франківський університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ОСВІТИ ТА НАУКИ В УКРАЇНІ

I. Yakaytis

Applicant, Ivano-Frankivsk University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

FEATURES OF THE FUNCTIONING OF THE FINANCIAL MECHANISM OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF EDUCATION AND SCIENCE IN UKRAINE

Б. О. Гребенюк

аспірант кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності, ННІ післядипломної освіти Національного університету біоресурсів та природокористування України, м. Київ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗКРИТТЯ ТЕРМІНІВ "ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО" ТА "ГРОМАДСЬКІСТЬ"

B. Grebeniuk

рostgraduate student of the Department of Public Administration and Innovation Management of the Education and Research Institute of Continuing Education of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

THEORETICALLY-METHODOLOGICAL GOING NEAR OPENING OF TERMS "CIVIL SOCIETY" AND "PUBLIC"

А. В. Мусієнко

аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

ОСНОВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ТА ЧИННИКИ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ

A. Musienko

Post-graduate student, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

THE MAIN DETERMINANTS AND FACTORS OF THE MECHANISMS OF STATE ADMINISTRATION IN THE FIELD OF TRANSPLANTOLOGY

Р. С. Кропивницький

Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

МОДЕЛІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАУКОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НАУКОВИХ УСТАНОВ

R. Kropivnitsky

Institute of public administration in the field of civil protection

MODELS AND FEATURES OF STATE MANAGEMENT OF SCIENTIFIC ACTIVITY OF SCIENTIFIC INSTITUTIONS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили