Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 12, 2019

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12

Завантажити журнал №12, 2019

Економіка

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.5

Л. О. Мармуль

д. е. н., професор, професор кафедри економіки, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", м. Переяслав-Хмельницький

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ НА СЕЛІ

L. Marmul

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economics, Pereiaslav-Khmelnytsky Hrygorii Skovoroda State Pedagogical University, Pereiaslav-Khmelnytsky

PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF CONSUMER COOPERATIVES IN THE COUNTRYSIDE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.10

Н. П. Шульга

д. е. н., професор, завідувач кафедри банківської справи, Київський національний торговельно-економічний університет

Л. Л. Белянко

асистент кафедри банківської справи,Київський національний торговельно-економічний університет

СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ БАНКІВ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ЗМІННИХ

N. Shulga

Doctor of Economic Sciences, professor,Kyiv National University of Trade and Economics

L. Belianko

assistant, Kyiv National University of Trade and Economics

STRESS-TESTING OF CREDIT RISK OF BANKS BASED ON MACROECONOMIC VARIABLES

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.16

І. А. Островський

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

С. Ю. Юр'єва

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

О. П. Коюда

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

О. І. Славута

старший викладач кафедри економіки, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ: МІЖНАРОДНИЙ КОНТЕКСТ І РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНИ

I. Ostrovskyi

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of Department of Economic Theory and International Economics, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

S. Yurieva

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of Department of Entrepreneurship and Business Administration, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

O. Koiuda

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of Department of Economics,O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

O. Slavuta

Senior Lecturer of Department of Economics, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP IN THE WASTE MANAGEMENT: — REGIONAL ASPECT: INTERNATIONAL CONTEXT AND REGIONAL PECULIARITIES OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.22

М. С. Наумов

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків, Україна

СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ ЯК ЧИННИК ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

M. Naumov

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Economic Theory and International Economics, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv, Ukraine

CREATION OF AN ADVANTAGEOUS INVESTMENT CLIMATE AS A FACTOR OF INNOVATIVE DEVELOPMENT INTENSIFICATION OF THE UKRAINIAN ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.27

О. С. Ткаченко

к. е. н., старший викладач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ — РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ

O. Tkachenko

Ph.D. in Economics, Senior Lecturer of the Department of Accounting, Taxation and Management of Financial and Economic Security, Dnipro State Agrarian and Economic University

STATE SUPPORT FOR AGRICULTURAL ENTERPRISES — REALITY TODAY

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.31

О. І. Шемігон

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,Білоцерківський національний аграрний університет

М. В. Вихор

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,Білоцерківський національний аграрний університет

М. В. Руденко

асистент кафедри менеджменту, Білоцерківський національний аграрний університет

ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СЕЛА

O. Shemigon

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor of the Department of management, Bila Tserkva National Agrarian University

M. Vykhor

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of management, Bila Tserkva National Agrarian University

M. Rudenko

Assistant Professor of the Department of management, Bila Tserkva National Agrarian University

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS AN INSTRUMENT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE VILLAGE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.37

Ю. Б. Скорнякова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

ВИТРАТИ НА РЕМОНТ ТА ПОЛІПШЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: ОБЛІКОВО-ПОДАТКОВИЙ АСПЕКТ

Y. Skornyakova

PhD in Economics, associate professor, associate professor of accounting and taxation chair, Zaporizhzhya National University, Zaporizhzhya

EXPENSES FOR REPAIRS AND IMPROVEMENT OF FIXED ASSETS: ACCOUNTING AND TAX ASPECTS

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.43

Д. Д. Третяк

к. е. н., доцент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СУТНІСТЬ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ

D. Tretiak

PhD in Economics, Associate Professor of Department of Insurance, Banking and Risk management, Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE ESSENCE AND SOCIO-ECONOMIC IMPORTANCE OF HEALTH INSURANCE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.48

О. В. Вертелєва

к. ф.-м. н., доцент, кафедра економічної теорії та конкурентної політики, Київський національний торговельно-економічний університет

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ ПАРАДИГМАЛЬНИХ ЗРУШЕНЬ

O. Vertelieva

Ph.D., Associate Professor in the economic theory and competition policy department, Kiev National Trade and Economics University

MATHEMATICAL MODELING OF ECONOMIC PROCESSES IN CONDITIONS OF PARADIGMAL DISPATCHES

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.57

С. М. Данькевич

к. с.-г. н., докторант, Інститут агроекології і природокористування НААН

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЗБАЛАНСОВАНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

S. Dankevych

Candidate of Agricultural Sciences, Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS

ORGANIZATIONAL-ECONOMIC ASPECTS OF ATTRACTING INVESTMENTS AS AN INSTRUMENT IN ENSURING THE BALANCED USE OF FORESTRY LANDS

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.66

Ye. Bohuslavskiy

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Economic Theory, Statistics and Forecasting, Kharkov National University of Economics of Simon Kuznets

M. Bobro

student, Kharkov National University of Economics of Simon Kuznets

THE NEW APPROACH TO ASSESSING THE SYNERGISTIC EFFECT OF DIVERSIFICATION

Є. І. Богуславський

к. е. н., професор, професор кафедри економічної теорії, статистики та прогнозування, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

М. К. Бобро

студентка, Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця, м. Харків

НОВИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ СИНЕРГЕТИЧНОГО ЕФЕКТУ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.74

А. М. Галайко

аспірант кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту,Львівський національний університет імені Івана Франка

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

A. Halaiko

Postgraduate student at the Department of finance, money and creditIvan Franko National University of Lviv

ESTIMATION OF EFFICIENCY OF TAX STIMULATION OF DEVELOPMENT OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.81

Г. М. Чабан

аспірант кафедри фінансів та банківської справи,ПНВЗ "Європейський університет"

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕКСУ ОБРОБКИ ДАНИХ З БЕЗПЕКИ ПОЛЬОТІВ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

H. Chaban

Postgraduate student, department of finances and banking, European university

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM DETERMINING THE VALUE OF IMPLEMENTATION OF THE DATA PROCESSING COMPONENT FOR SAFETY OF RISKS IN THE SYSTEM OF MANAGEMENT OF RISKS

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.88

М. В. Кладченко

аспірант кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗВО УКРАЇНИ

M. Kladchenko

Postgraduate student, Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics

THE WAYS OF DEVELOPMENT OF FINANCIAL PROVISION SYSTEM OF UKRAINIAN STATE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.94

А. С. Стовпова

аспірант кафедри обліку і оподаткування ДВНЗ "Київський національний економічний університеті імені Вадима Гетьмана", м. Київ

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗ ТРАНЗАКЦІЙ ПРОВІДНИХ КРИПТОВАЛЮТ

A. Stovpova

Post graduate student at the Department of Accounting and Taxation of the "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

A COMPARATIVE ANALYSIS AND FORECAST OF TRANSACTIONS OF LEADING CRYPTOCURRENCIES

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.101

О. І. Дума

здобувач ступеня Ph.D., старший викладач кафедри АФМНаціонального університету "Львівська політехніка"

РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДУ КОМПЛЕКСНОГО ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

O. Duma

Ph.D. student, senior lecturer of Administrative and Financial Management department at Lviv polytechnic national university

DEVELOPMENT OF THE METHOD FOR COMPLEX EVALUATION THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE ENTERPRISE

Державне управління

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.107

Є. В. Козловський

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

Т. І. Ткаченко

к. геогр. н., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМИ ТУРИСТИЧНИМИ ПРОЕКТАМИ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ КЛАСТЕРНОГО ПІДХОДУ

Ye. Kozlovskyi

PhD in Public Administration, Associate Professor, Assistant Professor of the Dept. of Hotel-Restaurant and Tourism Business, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

T. Tkachenko

Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor, Assistant Professor of the Dept. of Hotel-Restaurant and Tourism Business, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

THE FEATURES OF PROJECT MANAGEMENT IN REGIONAL TOURISM BASED ON THE APPLICATION OF CLUSTER APPROACH

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.112

N. Datsii

doctor of sciences in public administration, professor, professor of the department of economic theory, intellectual property and public administrationZhytomyr National Agroecological University

T. Ostapchuk

Master of specialty "Public Administration and Administration" of the department of economic theory, intellectual property and public administrationZhytomyr National Agroecological University

INTEGRATION OF EDUCATION AND SCIENCE IN THE PROCESS OF REGULATION OF THE INTELLECTUAL CAPITAL DEVELOPMENT OF TERRITORY

Н. В. Дацій

д. держ. упр., професор, професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет

Т. В. Остапчук

магістр спеціальності "Публічне управління та адміністрування" кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет

ІНТЕГРАЦІЯ ОСВІТИ І НАУКИ В ПРОЦЕСІ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ТЕРИТОРІЇ

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.118

Р. М. Дмитренко

к. е. н., докторант кафедри фінансів, банківської та страхової справи, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ, Україна

ВЕКТОРИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТВОРЕННЯ "ЗЕЛЕНИХ" РОБОЧИХ МІСЦЬ У ПРОЦЕСІ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ З "ОЗЕЛЕНЕННЯ" АГРАРНОГО БІЗНЕСУ

R. Dmitrenko

PhD in Economics, Ph.D. student of the Department of Finance, Banking and Insurance, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv, Ukraine

VECTORS OF GOVERNMENT REGULATION OF "GREEN" CREATION WORKING PLACES IN THE TRANSFORMATION PROCESS FROM "AGGREGATION" OF AGRICULTURAL BUSINESS

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.123

О. А. Марушева

к. ю. н., здобувач наукового ступеня доктора наук з державного управління, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

РОЗВИТОК ПОЛІТИКО-АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕСІВ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ

O. Marusheva

PhD in Law, Doctoral research scholar of the Department of Public Administration; Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

DEVELOPMENT OF POLITICAL AND ADMINISTRATIVE REGULATORY PROCESSES IN SOCIO-ECONOMIC RELATIONS IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.127

Ю. М. Семенова

аспірант, Національний університет водного господарства та природокористування

ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОМУНАЛЬНОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ

Y. Semenova

Postgraduate student, National University of Water and Environmental Engineering

LEGISLATIVE REGULATION OF MUNICIPAL WATER RESOURCES USE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.12.131

О. В. Левченко

аспірант кафедри інформаційної політики та цифрових технологій Національної академії державного управління при Президентові України

МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПАРТИСИПАТИВНИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ

O. Levchenko

Postgraduate student of Information Policy and Digital Technologies Faculty, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

MONITORING AND EVALUATION OF THE PARTICIPATORY BUDGETS IMPLEMENTATION IN UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент