Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 12, 2021

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.12

Завантажити журнал №12, 2021

Економіка

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.12.5

А. О. Гуторов

д. е. н., професор, головний науковий співробітник відділу організації менеджменту, публічного управління та адміністрування, ННЦ "Інститут аграрної економіки", м. Київ

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ СТАЛОСТІ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

А. Hutorov

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chief Researcher of the Department of Management Organization and Public Administration, National Scientific Center "Institute of Agrarian Economics", Kyiv

METHODICAL BASES FOR ASSESSING THE LEVEL OF SUSTAINABILITY OF THE AGRARIAN SECTOR OF ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.12.12

К. І. Левчук

д. і. н., професор, завідувач кафедри історії України та філософії, Вінницький національний аграрний університет

І. В. Гунько

к. т. н., доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та охорони праці, Вінницький національний аграрний університет

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УНІВЕРСИТЕТУ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА

K. Levchuk

Doctor of Historical Sciences, Professor, Head of the Department of History of Ukraine and Philosophy, Vinnytsia National Agrarian University

I. Hunko

PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of General Technical Disciplines and Labor Protection, Vinnytsia National Agrarian University

INNOVATIVE POTENTIAL OF THE UNIVERSITY IN THE CONDITIONS OF POST-INDUSTRIAL SOCIETY

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.12.18

Ж. В. Гарбар

д. е. н., доцент, професор кафедри аграрного менеджменту та маркетингу,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

К. С. Майбородюк

аспірант кафедри аграрного менеджменту та маркетингу,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Zh. Harbar

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Agricultural Management and Marketing, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

K. Maiborodiuk

Postgraduate student of the Department of Agricultural Management and Marketing, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

INVESTMENT SUPPORT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.12.23

О. В. Кузик

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу,Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

СПОЖИВАЧ У СИСТЕМІ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ АГРОБІЗНЕСУ УКРАЇНИ

O. Kuzyk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Marketing, Ivan Franko National University of L'viv

A CONSUMER IN THE MARKETING COMMUNICATIONS SYSTEM OF THE AGRIBUSINESS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.12.29

Н. В. Пришляк

к. е. н., доцент, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВ ІЗ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР І ВІДХОДІВ

N. Pryshliak

PhD in Economics, Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsіa

IMPLEMENTATION OF A STRATEGY FOR THE PRODUCTION OF BIOFUELS FROM AGRICULTURAL CROPS AND WASTE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.12.38

О. В. Бербенець

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНСАЛТИНГУ

О. Berbenets

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management, Public Management and Administration, Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro

GLOBAL TRENDS OF THE MANAGEMENT CONSULTING DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.12.44

А. М. Кучерявий

начальник управління будівництва, архітектури та землекористування, Святошинська районна у місті Києві державна адміністрація, м. Київ, Україна

ГЕНЕЗА ТЕОРЕТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ НА СУТНІСТЬ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВИ

A. Kucheriavyi

Head of the Department of Construction, Architecture and Land Use Svyatoshinskaya district in the city of Kiev public administration

GENESIS OF THEORETICAL VIEWS ON THE ESSENCE OF THE STATE BUDGET SYSTEM

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.12.49

Ю. О. Зима

аспірант кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ПРОЄКТУВАННЯ РОЗВИТКУ АУТСОРСИНГУ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Yu. Zima

Postgraduate student of the Department of Economics, Dnipro State Agrarian and Economic University

INSTITUTIONAL PROJECTING OF OUTSOURCING DEVELOPMENT IN THE NATIONAL ECONOMY

Державне управління

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.12.54

З. В. Гбур

д. держ. упр., професор,професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

МОЖЛИВІСТЬ АДАПТАЦІЇ ІЗРАЇЛЬСЬКОГО ДОСВІДУ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У БОЙОВИХ ДІЯХ НА СХОДІ

Z. Hbur

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

THE POSSIBILITY OF ADAPTING THE ISRAELI EXPERIENCE OF USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN HOSTILITIES IN THE EAST

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.12.62

О. В. Євсюкова

д. держ. упр., доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

ГЕНЕЗИС МЕДИЧНОЇ РЕФОРМИ У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

О. Evsyukova

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Public Governance and Public Service, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

GENESIS OF MEDICAL REFORM IN THE REPUBLIC OF POLAND IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.12.67

О. Ф. Сальнікова

д. держ. упр., старший науковий співробітник, начальник навчально-наукового центру стратегічних комунікацій у сфері забезпечення національної безпеки та оборони, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

В. С. Артамощенко

к. військ. н., доцент, докторант науково-методичного центру організації наукової та науково-технічної діяльності Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ

O. Salnikova

Doctor of Sciences in Public Administration, Senior Researcher, Chief of the educational and research center of strategic communications in the sphere of national security and defense, National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv

V. Artamoshchenko

PhD in Military Science, Associate Professor, Doctoral candidate of the scientific-methodical center of organization of scientific and scientific-technical activity, National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv

THEORETICAL ASPECTS OF PUBLIC ADMINISTRATION OF THE MILITARY EDUCATION SYSTEM

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.12.72

С. А. Чукут

д. держ. упр., професор, професор кафедри теорії та практики управління,Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

В. О. Яценко

студентка факультету соціології і права, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

КОМУНІКАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ТА АДМІНІСТРУВАННІ: ЗАРУБІЖНИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД

S. Chukut

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Theory and Practice of Management, National technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic institute"

V. Yatsenko

student of the Department of Sociology and Law, National technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic institute"

COMMUNICATION STRATEGIES IN PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION: FOREIGN AND UKRAINIAN EXPERIENCE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.12.80

І. В. Антипенко

к. ю. н., докторант кафедри публічної політики та політичної аналітики, Національна академія державного управління при Президентові України

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОЦІНКИ РИЗИКІВ У КОНТЕКСТІ РОЗБУДОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ СТІЙКОСТІ В УКРАЇНІ

I. Antypenko

PhD in Law, Doctoral candidate of the Department of Public Policy and Political Analysis, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

PROSPECTS FOR THE IMPLEMENTATION OF NATIONAL RISK ASSESSMENT IN THE CONTEXT OF THE NATIONAL RESILIENCE SYSTEM DEVELOPMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.12.85

М. В. Макаренко

к. мед. н., здобувач наукового ступеня доктора наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; директор клініки ММ-дентал

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ'Я ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРІОРИТЕТ

M. Makarenko

PhD in Medical Sciences, Сandidate for a degree of Doctor of Science, Taras Shevchenko National University of Kyiv; Director of MM-Dental Clinic

ENSURING THE RIGHT TO HEALTH CARE AS A STRATEGIC NATIONAL PRIORITY

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.12.89

У. Д. Токарева

аспірант, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь, Україна

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ СТВОРЕННЯМ БЕЗБАР’ЄРНОГО СЕРЕДОВИЩА В ОСВІТНІЙ СФЕРІ

U. Tokareva

Postgraduate student, Donetsk State University of Management, Mariupol, Ukraine

PUBLIC ADMINISTRATION OF CREATION OF AN INCLUSIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент