Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 13, 2011

Економіка

Н. М. Пантєлєєва

кандидат технічних наук, доцент, докторант, Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВИХ ІННОВАЦІЇ

А. М. Фрасинюк

здобувач, Інститут міжнародних відносин, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ ТНБ

С. І. Васильєва

аспірант, Національний університет харчових технологій

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

О. С. Шнипко

д. е. н., професор, Європейський університет

ЕКОНОМІЧНА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ: ПЛЮРАЛІЗМ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ

Н. В. Семенченко

к. е. н., доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України "КПІ"

АНАЛІЗ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ КОМПАНІЇ ПІСЛЯ ПРОЦЕДУРИ ЗЛИТТЯ

Л. Я. Слобода

к. е. н., докторант, Університет банківської справи Національного банку України

ДИНАМІЧНЕ РЕЗЕРВУВАННЯ У МІЖНАРОДНІЙ ПРАКТИЦІ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

С. Я. Боринець

к. е. н., професор, професор кафедри фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Л. В. Могилко

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

А. В. Мазуренко

аспірант кафедри банківські інвестиції, Київський національний економічний університет

БАНКИ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ: МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

К. В. Войтович

аспірант кафедри банківської справи, Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України"

ВИКОРИСТАННЯ СЦЕНАРНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ КОРЕГУВАННЯ ЗНАЧЕНЬ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ СТРАХОВОГО МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ КРИЗИ

Є. В. Мачок

асистент кафедри міжнародної економіки, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ОСНОВНІ ЕТАПИ КОНВЕРГЕНЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПОЛІТИК ЄВРОСОЮЗУ

І. А. Гриджук

кандидат наук з держ. управління, Державна академія житлово-комунального господарства

СИСТЕМНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

О. О. Федяєва

магістр кафедри міжнародних економічних відносин та бізнесу, Національний авіаційний університет

ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Т. Ш. Гареева

аспірант, НМЕТАУ

БАНКОМАТ КАК НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ЦЕЛЕВОЙ РЕКЛАМЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ

М. П. Бондаренко

аспірант, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України

РОЛЬ ДЕРЖАВИ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ

Т. В. Кондратюк

кандидат наук з державного управління, докторант кафедри філософії і методології державного управління, Національна академія державного управління при Президентові України

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ СВІТОВОЇ ПРАКТИКИ ПРОВАДЖЕННЯ СІМЕЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Г. І. Груба

д. держ. упр., Голова правління ВАТ "Крименерго"

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНИХ БОРГІВ

С. П. Шубін

кандидат політичних наук, докторант, Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України

ПОЛІТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ: СОЦІОМЕТРИЧНИЙ ПІДХІД

І. М. Григорчак

аспірант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національнап академія державного управління при Президентові України

ЗАРОДЖЕННЯ ПОЛІТИКО-АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЕЛІТИ В КИЇВСЬКІЙ РУСІ

А. М. Василяк

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У МЕХАНІЗМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕЛІГІЙНОЮ СФЕРОЮ СУСПІЛЬСТВА

Н. С. Мартинець

аспірант кафедри інформаційної політик, Національна академія державного управління при Президентові України

СТРАТЕГІЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ ВЗАЄМОДІЇ УРЯДУ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ

І. І. Мусієнко

к. війск. н., доцент, Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національної юридичної академії України ім. Я. Мудрого

НАПРЯМИ ВИХОДУ ВИЩОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ НА НОВИЙ РІВЕНЬ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ

П. І. Репешко

аспірант кафедри державного управління та політичної аналітики, Інститут державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ

І. В. Лисов

к. е. н., докторант, Академія муніципального управління

ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ У ГАЛУЗІ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА

Г. Г. Война

здобувач, Академія муніципального управління

МОНІТОРИНГ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ

В. В. Близнюк

здобувач, Академія муніципального управління

БАНКІВСЬКЕ РЕГУЛЮВАННЯ У ЯКОСТІ СКЛАДНОЇ ТА БАГАТОАСПЕКТНОЇ КАТЕГОРІЇ ГАЛУЗІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Б. С. Дарчин

здобувач кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ З НАДАННЯ НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ КАРДІОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ: НА ПРИКЛАДІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (МЕТОДОЛОГІЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ)

Н. А. Фойгт

к. е. н., ст. н. с., докторант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, НАДУ при Президентові України

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ СУСПІЛЬНОГО ЗДОРОВ'Я В УМОВАХ ДЕМОГРАФІЧНОГО СТАРІННЯ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент