EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 13, 2012

Економіка

Н. В. Бондарчук

д. держ. упр., проф. кафедри обліку і аудиту, Дніпропетровський державний аграрний університет

ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ПРИ ВИБОРІ ВАРІАНТІВ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ З УРАХУВАННЯМ ФАКТОРА ЧАСУ

В. П. Приходько

к. і. н., заступник голови, Закарпатська обласна державна адміністрація

РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ В РЕГІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Н. О. Гребенюк

доцент кафедри фінансів та кредиту, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ: СУТНІСТЬ ТА ЗАСОБИ ПОКРАЩЕННЯ

К. О. Бояринова

к. е. н, доцент, Національний технічний університет України "КПІ"

КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ГОТОВНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ДО ІННОВАЦІЙ ЯК ДОСВІДУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Р. В. Корж

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана"

РОЗВИТОК ТЕОРІЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ

В. А. Петренко

к. е. н., доц. кафедри економіки, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

СКЛАДОВІ РЕЗУЛЬТАТИВНОЇ РОБОТИ ДЕРЖАВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

М. М. Аксентюк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту ім проф. Й.С. Завадського, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ДОСЯГНЕННЯ БАЛАНСУ ІНТЕРЕСІВ УЧАСНИКІВ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН

В. І. Корсак

кандидат медичних наук, директор компанії ТзОВ

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

А. М. Ткаченко

д. е н., професор, академік АЕН України, завідувач кафедри економіки підприємства, Запорізька державна інженерна академія

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ЗЕРНОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

А. М. Пугач

к. т. н., Дніпропетровський державний аграрний університет

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ КУЛЬТИВАТОРНИХ ЛАП, ОСНАЩЕНИХ ЕЛЕМЕНТАМИ ЛОКАЛЬНОГО ЗМІЦНЕННЯ

І. В. Космідайло

к. е. н., Уманська філія Європейського університету

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

С. В. Фімяр

к. е. н., доц кафедри фінанси, Европейський університет, м. Черкаси

ОПТИМІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ

О. І. Левченко

аспірант кафедри ЗЕДП, ДонНТУ

РОЛЬ ДЕРЖАВИ В ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНИ

Г. С. Мамедов

соискатель, Азербайджанский государственный экономический университет

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВОЙ СФЕРЫ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Ю. Г. Варава

аспірант кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ "НОВИЙ ТОВАР"

Д. С. Мельник

аспірант кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ЗАРУБІЖНИМИ БАНКАМИ

О. І. Дорош

асистент каф. ММП, Національний університет "Львівська політехніка"

ВПЛИВ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА НА ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ РИНКОВОЇ ОРІЄНТАЦІЇ

М. І. Романишин

асистент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

ОЦІНЮВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

І. А. Левченко

аспірант, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ТА ШЛЯХИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ

Г. В. Кіняк

асистент кафедри "Економіка підприємства", Інститут підприємництва "Стратегія"

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

Г. М. Филюк

д. е. н., професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

О. О. Сніцаренко

директор інвестиційно-банківської діяльності ІК АРТ-КАПІТАЛ, диплом магістра Колумбійського університету

Г. М. Стешенко

аналітик ІК АРТ-КАПІТАЛ, асистент кафедри обчислюваної математики факультету кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

МЕТОДИ ОЦІНКИ АГРОКОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

О. Г. Бортнікова

к. філос. н, доцент кафедри національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ

М. В. Кондрашова

к. держ. упр., Академія муніципального управління

ОЦІНКА ІНФРАСТРУКТУРНОГО АСПЕКТУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНУ

Ж. Д. Анпілогова

к. е. н., Академія муніципального управління

ОРІЄНТИРИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

Ю. О. Литвин

к. е. н., докторант, Дніпропетровський державний аграрний університет

СОЦІАЛЬНО-ТЕРІТОРІАЛЬНА СТРУКТУРА РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

І. В. Білоус

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ СТОСОВНО СТВОРЕННЯ УМОВ БЕЗПЕЧНОГО МАТЕРИНСТВА НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Л. М. Кашпур

аспірант кафедри політичної аналітики і прогнозування, НАДУ при Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ ТА ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ

В. П. Жук

здобувач, Академія муніципального управління, м.Київ

ФОРМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

П. Б. Волянський

кандидат медичних наук, доцент, професор кафедри державної служби, менеджменту та навчання за міжнародними проектами, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ФОРМУЛЮВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МЕДИЧНИМ ЗАХИСТОМ У ЗОНІ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили