EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 13, 2013

Економіка

В. В. Корнєєв

д. е. н., професор, завідувач відділом фінансово-бюджетної політики, НДЕІ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, м. Київ

СТРАХУВАННЯ І НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК РЕСУРСОКУМУЛЯТИВНІ СЕГМЕНТИ ВІТЧИЗНЯНОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ

V. V. Korneev

PhD of economics, Professor, Institute of Economics and Forecasting of NAS of Ukraine

INSURANCE AND NON-STATE PENSION PROVISION AS RESOURCE ACCUMULATING SEGMENTS OF THE DOMESTIC FINANCIAL MARKET

В. П. Приходько

д. е. н., с. н. с., заступник Голови Закарпатської обласної державної адміністрації

РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ У ЗАПОБІГАННІ КРИЗОВИМ ЯВИЩАМ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

V. Prikhodko

PhD, Senior Scientist, Deputy Head of the Transcarpathian Regional State Administration

ROLE OF ECONOMIC SECURITY CRISIS PREVENTION IN THE ECONOMIC SYSTEM UKRAINE

О. С. Щекович

д. е. н., доцент, завідувач кафедрою інноваційного менеджменту і управління бізнес-процесами, Криворізький національний університет

В. П. Хорольський

д. т. н., професор, професор кафедри інноваційного менеджменту і управління бізнес-процесами, Криворізький національний університет

ГОЛОВНІ ФАКТОРИ ТА ПАРАДИГМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРОСТОРОВИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УТВОРЕНЬ

O. S. Schekovych

Doctor of Economics, Associate Professor, Head of Innovation Management and Business Process Management Department, Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih

V. P. Khorolsky

Doctor of Technical Science, Professor, Professor of Innovation Management and Business Process Management Department, Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih

MAIN FACTORS AND PARADIGMS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SPATIAL SOCIO-ECONOMIC FORMATIONS

Ю. М. Сафонов

д. е. н., професор, академік АЕН України, Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МОНІТОРИНГ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ НА ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ

Y. Safonov

Doctor of Economics, Professor, Academy of Economic Sciences of Ukraine State university "Kyiv National Economic University named Vadym Hetman

INFORMATION MONITORING FINANCIAL MARKETS AT THE NATIONAL LEVEL

Є. В. Афанасьєв

д. е. н., професор з менеджменту, професор кафедри інноваційного менеджменту та управління бізнес-процесами, Криворізький національний університет

В. Я. Нусінов

д. е. н., професор, академік Академії економічних наук України, завідувач кафедри обліку, аудиту і фінансового аналізу, Криворізький національний університет

ФОРМУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПЕРЕДУМОВ ЩОДО АПАРАТНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ДОСЛІДЖЕНЬ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Ye. V. Afanasiev

Doctor of Economics, Professor of Management, Professor of Innovation Management and Business Process Management Department, Kryvyi Rih National University

V. Ya. Nusinov

Doctor of Economics, Professor, member of the Academy of Economic Sciences of Ukraine, Head of the Department of Accounting, Auditing and Financial Analysis Rig National University, Kryvyi Rih National University

THEORETICAL ASSUMPTION FORMATION ON HARDWARE IMPLEMENTATION OF RESEARCH INNOVATION PROCESSES OF NATIONAL ECONOMY

О. В. Покатаєва

д. е. н., професор, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

О. І. Трохимець

к. е. н., Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ВПЛИВ СПОЖИВЧОГО ПОПИТУ НА РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

O. V. Pokataeva

Classical Private University

E. I. Trohimets

Classical Private University

CONSUMER DEMAND INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE FORMS OF TRADE AND ECONOMIC RELATIONS IN UKRAINE

О. В. Катигробова

к. е. н., асистент кафедри економічної теорії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ІНСТИТУЦІЙНІ ЗМІНИ ЯК ОСНОВА ПОДОЛАННЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

O. V. Katyhrobova

PhD, assistant of economic theory department, Тaras Shevchenko National University of Kyiv

INSTITUTIONAL CHANGES AS OVERCOMING OF THE CONTRADICTIONS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT

С. О. Сафронов

к. е. н., професор кафедри економіки та організації виробництва, Дніпродзержинський державний технічний університет

Н. А. Караван

к. е. н., доцент, декан факультету менеджменту, економіки, соціології та філології, Дніпродзержинський державний технічний університет

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

S. O. Safronov

PhD in Economics, Professor, the head of department of economics and production management, Dniprodzerzhinsk State Technical University

N. A. Karavan

PhD in Economics, Docent, Dean of the Faculty of Management, Economics, Sociology and Philology, Dniprodzerzhinsk State Technical University

COMPARATIVE ANALYSIS OF EVALUATION CRITERIA OF INVESTMENT PROJECTS EFFICIENCY

А. Е. Рябенко

к. ф.-м. н., доцент кафедры системного анализа и вычислительной математики, Запорожский национальный технический университет

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ НАХОЖДЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В БАНКОВСКИЕ МЕТАЛЛЫ

A. E. Ryabenko

Candidate of Physico-mathematical Sciences, associate professor, Department of systems analysis and computing mathematics, Zaporizhzhya national technical University

INVESTIGATING OF THE PROBLEM OF FINDING THE OPTIMAL STRUCTURE OF INVESTMENT OF FUNDS IN BANK METALS

Ю. В. Біляк

к. е. н., ст.викладач кафедри менеджменту ім. Й. Завадського, НУБіП

СТРАТЕГІЯ ПРЕВЕНТИВНОГО ЗАХИСТУ КОРПОРАЦІЇ ПРОТИ РЕЙДЕРСЬКОЇ АТАКИ

Y. Biliak

PhD, Senior Lecturer Department of Management NUBiP

THE STRATEGY OF PREVENTIVE PROTECTION AGAINST CORPORATE RAIDER ATTACK

Я. І. Юрик

к. е. н., с. н. с., доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, Національний університет харчових технологій, м. Київ

І. Л. Жук

к. е. н., с. н. с., старший науковий співробітник відділу соціальних проблем ринку праці, Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, м. Київ

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ

Y. I. Yurik

Ph.D. in economics, senior researcher, associate professor of department of management a personnel and economies of labour, National university of food technologies, Kyiv

I. L. Zhuk

Ph.D. in economics,senior researcher, senior research worker of department of social problems of labour-market, Institute of demography and social survey is the name of M.V. Ptukha NAS of Ukraine, Kyiv

MECHANISM OF FORMATION AND REALIZATION OF THE STATE PERSONNEL POLICY

Л. С. Крючко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрний університет

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

L. S. Kryuchko

PhD in Economics, Associate Professor of fіnansіv, Dnіpropetrovsky State of Agrarian unіversitet

CURRENT STATUS AND TRENDS IN FINANCING AGRICULTURAL ENTERPRISES IN UKRAINE

О. О. Данилюк

аспірант кафедри економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет

ІННОВАЦІЇ ЯК ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК

O. O. Danyliuk

graduate student of cathedra of economic cybernetics Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsa

INNOVATIONS AS A FACTOR IN INCREASING THE EFFICIENCY OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISES

А. Г. Макеєнко

аспірант, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОДИН ІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ПРИБУТОК СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ

A. G. Makeienko

Graduate student, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

INNOVATION AS ONE OF THE FACTORS INFLUENCING THE PROFIT ENTITIES IN UKRAINE

К. Ю. Редько

аспірант, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України, м. Київ

СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ СПЕЦІАЛЬНИМИ ЕКОНОМІЧНИМИ ЗОНАМИ В УКРАЇНІ

K. U. Redko

graduate student, G.M.Dobrov Center for scientific and technological potential and science history studies

THE ESSENCE AND CONTENT OF MANAGEMENT OF SPECIAL ECONOMIC ZONES IN UKRAINE

І. Б. Медвідь

асистент кафедри обліку і аудиту, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Т. В. Савчук

доцент кафедри обліку і аудиту, Івано-Франківський національний технічний університет

І. М. Негрич

доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ЛІЦЕНЗІЙ НА ПРАВО ЗДІЙСНЕННЯ ТОРГІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

I. B. Medvid

Teaching assistant Professor, Department of Accounting and Auditing Ivano-Frankivs'k National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

Т. V. Savchuk

Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor, Department of Accounting and Auditing, Ivano-Frankivs'k National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

I. M. Negrich

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Accounting, Department of Accounting and Auditing, Ivano-Frankivs'k National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

IMPROVEMENT OF ACCOUNTING LICENSES FOR TRADING ACTIVITIES

К. Ю. Зубко

аспірант, Сумський державний університет

ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ЯК ЗАСІБ ЗАПОБІГАННЯ ТА УСУНЕННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ БУДІВЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ

K. Y. Zubko

Ph.d. student, Sumy State University

ENVIRONMENTAL MONITORING AS A MEANS OF PREVENTION AND ELIMINATION OF NEGATIVE EFFECT OF CONSTRUCTION INDUSTRY

К. В. Кучеренко

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЕКОНОМІЧНА ЦІННІСТЬ МІЖНАРОДНОГО ТУРИСТИЧНОГО БРЕНДУ КРАЇНИ

K. Kucherenko

PhD student at Kiev National Taras Shevchenko University

THE ECONOMIC VALUE OF INTERNATIONAL TOURIST BRAND OF THE COUNTRY

І. І. Поліщук

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Вінницький фінансово-економічний університет

І. В. Паніна

магістрант спеціальності "Менеджмент організацій та адміністрування", Вінницький фінансово-економічний університет

НАДАННЯ УНІВЕРСАЛЬНИХ ПОСЛУГ ОПЕРАТОРОМ ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ

I. I. Polishchuk

PhD, assistant professor of management, Vinnitsa University of Economy and Finance

I. V. Panina

undergraduate, the faculty of Management and Administration, Vinnitsa University of Economy and Finance

SUPPLY OF VERSATILE POSTAL SERVICES BY THE POSTAL PROVIDER: COMPARATIVE ANALYSIS OF DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE

Н. В. Семенова

Одеський національний економічний університет

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПРЯМОГО ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

N. V. Semenova

Odessa National Economic University

ANALYSIS OF THE IMPACT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT ON ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT OF MYKOLAYIV REGION

К. В. Пивоваров

к. держ. упр., докторант, Академія муніципального управління

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЯК ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

K. V. Pivovarov

PhD (Public Administration), doctoral student Academy of Municipal Administration

FEATURES OF FINANCIAL CONTROL AS A FUNCTION OF GOVERNMENT

В. І. Андріяш

кандидат політичних наук, доцент, докторант кафедри державної служби, Інститут державного управління, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ЕТНІЧНИЙ АСПЕКТ

V. I. Andriyash

PhD in Political Science, Associate Professor, postdoctoral student at the Department of civil service at the Institute of Public Administration at the Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolaiv

UKRAINE NATIONAL INTERESTS IN THE GLOBALIZATION: ETHNIC DIMENSION

Є. Г. Карташов

Народний депутат України, кандидат філософських наук

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

E. G. Cartashov

People's Deputy of Ukraine, PhD

ANALYSIS OF REGIONAL ECOLOGICAL AND ECONOMIC SYSTEMS

Я. Ф. Радиш

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри охорони суспільного здоров'я, Національна Академія державного управління при Президентові України

О. В. Клименко

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права і конституційного права, Академія муніципального управління

МІЖНАРОДНЕ ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО ЯК ДЖЕРЕЛО ПРАВА У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

Y. F. Radish

doctor of Science in Public Administration, Professor, Professor of Public Health Department , The National Academy of Public Administration the President of Ukraine

O. V. Klimenko

Doctor of Law, Assistant Professor, Associate Professor of Theory and History of State and Law and Constitutional Law, The Academy of Municipal Management

INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW AS A SOURCE OF LAW IN ARMED FORCES OF UKRAINE

С. В. Сімак

к. держ. упр., доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Академія муніципального управління

РЕАЛІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНОГО ТА ПРИВАТНОГО СЕКТОРІВ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІНФРАСТРУКТУРНОЇ СФЕРИ

О. П. Ковалевська

к. ю. н., доц., докторант, Академія муніципального управління

ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РИНКУ ЖИТЛА

O. P. Kovalevskaya

Ph.D., Assoc., Ph.D. Academy of Municipal Management

TERRITORIAL FORMING ОF HABITATION ТНЕ MARKET

Т. Б. Жураковський де Сас

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ПИТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

T. B. Zhurakovskyi de Sas

PhD student, National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine, Kyiv

ISSUES OF EFFICIENCY MECHANISMS OF STATE CONTROL

Н. О. Васюк

головний спеціаліст, ІПДУМС НАДУ при Президентові України

М. Г. Рожкова

студентка 4 курсу факультету міжнародного права, Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Т.Г. Шевченка

КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВНИХ СВОБОД ЯК ОБОВ'ЯЗКОВИЙ МІЖНАРОДНИЙ ДОГОВІР ПРО СИСТЕМУ НАДНАЦІОНАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВ ЛЮДИНИ

N. Vasіuk

M. Rozhkovа

CONVENTION OF THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS AS A BINDING INTERNATIONAL AGREEMENT ON THE SYSTEM OF SUPRANATIONAL CONTROL ABOVE THE OBSERVANCE OF HUMAN RIGHTS

О. М. Шевцов

здобувач кафедри інформаційної політики та технологій, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНТЕГРОВАНОЇ АРХІТЕКТУРИ ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

O. M. Shevtsov

applicant for master's degree Information Policy and Technologies Department, The National academy of Public Administration, the President of Ukraine, Kyiv

THE GENERAL CHARACTERISTICS OF ELECTRONIC COMMUNICATIONS' INTEGRATED ARCHITECTURE OF THE STATE GOVERNMENT BODIES

А. А. Сельський

канд. фіз.-мат. наук, доцент, докторант кафедри державної політики та управління політичними процесами, НАДУ при Президентові України

ЗАСАДИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

A. A. Selskyi

PhD, associate professor, doctoral student of Public Policy and Political Processes Management Department, National Academy of Public Administration, office of the President of Ukraine

PRINCIPLES OF IMPLEMENTATION AND APPLICATION OF STRATEGIC PUBLIC MANAGEMENT

О. Ж. Скибун

здобувач кафедри інформаційної політики та технологій, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ, РЕГЛАМЕНТУЮЧИХ ДІЯЛЬНІСТЬ В СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ КРАЇН, ЩО ВХОДЯТЬ ДО РЕГІОНАЛЬНОЇ СПІВДРУЖНОСТІ В ГАЛУЗІ ЗВ'ЯЗКУ

O. G. Skybun

postgraduate of Information Policy and Technology, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

ANALYSIS OF LEGISLATIVE ACTS REGULATING ACTIVITIES IN THE FIELD OF TELECOMMUNICATIONS, MEMBERS OF THE REGIONAL COMMONWEALTH IN THE FIELD OF COMMUNICATION

П. Б. Волянський

к. м. н., доцент, професор кафедри державної служби, менеджменту та навчання за міжнародними проектами Інституту державного управління у сфері цивільного захисту

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ПРОЦЕСІ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

P. B. Volyanskiy

Candidate of Medical Science, Associate Professor, Professor of Dept, of public service, management and international projects, Institute of public administration of sphere of civil protection

METHODOLOGICAL APPROACHES TO RISK MANAGEMENT DURING EMERGENCIES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили