Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 13, 2014

Завантажити журнал №13, 2014

Економіка

В. В. Токар

д. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

НДДКР-ДІЯЛЬНІСТЬ ТНК ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

V. Tokar

PhD in Economics, Associate Professor of the International Finance Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

R&D ACTIVITY OF THE EU TNCS AND UKRAINIAN INDUSTRIAL ENTERPRISES IN CONTEXT OF ENSURING OF ECONOMIC SECURITY OF STATE

В. П. Приходько

д. е. н., с. н. с., завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, Ужгородський національний університет

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ МІЖ США ТА ЄС У КОНТЕКСТІ УКЛАДАННЯ УГОДИ ПРО ТРАНСАТЛАНТИЧНЕ ТОРГОВЕЛЬНЕ ТА ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПАРТНЕРСТВО

V. Prikhodko

Dr.Sc. Grad., Senior Scientist, Head of uzghorod national university international relation s department

EXTERNAL ECONOMIC RELATIONS BETWEEN THE USА AND THE EU IN CONCLUDING AGREEMENTS ON TRANSATLANTIC TRADE AND INVESTMENT PARTNERSHIP

М. І. Іщенко

к. е. н., член правління, директор Гірничодобувного дивізіону, ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ"

В. Я. Нусінов

д. е. н., проф., зав. кафедрою обліку, аналізу, аудиту і адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексу, ДВНЗ "Криворізький національний університет"

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПЛАНУВАННЯ РЕСУРСНИХ ЧИННИКІВ НА ОСНОВІ ЦІЛЬОВОЇ ФУНКЦІЇ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

М. Ischenko

PhD in Economics, Board member, director of Mining Division of "METINVEST HOLDING" LLC

V. Nusinov

doctor of Economics, Professor, head. Department of accounting, analysis, auditing and administration of the enterprises of a mining and metallurgical complex, State higher educational institution "Kryvyi Rih National University"

METHODICAL APPROACHES TO THE PLANNING OF RESOURCE FACTORS ON THE BASIS OF THE OBJECTIVE FUNCTION OF FINANCIAL RESULTS

Т. А. Бурова

д. е. н., професор, завідувач кафедрою обліку та економічного аналізу

О. М. Волковицька

к. е. н., ст. викладач кафедри обліку та економічного аналізу, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І АУДИТУ ОСНОВНИХ ПОДАТКОВИХ ПЛАТЕЖІВ В УКРАЇНІ

T. Burova

PhD, professor, head of department of accounting and economic analysis

O. Volkovytska

PhD., lecturer of department of accounting and economic analysis, Nicholaev National University named byV.O.Suhomlynskiy

ORGANIZATION OF ACCOUNTING AND AUDITING MAJOR TAX PAYMENTS IN UKRAINE

О. Л. Чернелевська

к. е. н., к. ю. н., докторант, Національний університет харчових технологій

МОНОПОЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЯК ОСНОВНА ЗАГРОЗА ДЛЯ ЇЇ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ

O. Chernelevska

Ph.D., National University of Food Technologies

UKRAINE MONOPOLIZATION OF THE ECONOMY AS THE MAIN THREAT TO THE COMPETITIVENESS

Л. Ю. Семенова

к. е. н., доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, Дніпропетровська державна фінансова академія

ЗАЙНЯТІСТЬ МОЛОДІ ЯК НАЙВАЖЛИВІША СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

L. Semenova

Ph.D. Associate Professor of Human Resources Management and Labour Economics, Dnipropetrovsk State Finance Academy

EMPLOYMENT OF YOUNG PEOPLE AS THE SIGNIFICANT PART OF STATE YOUTH POLITICS IN UKRAINE

Л. Л. Сотниченко

к. е. н., доцент, Одеська національна морська академія

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ РЕГІОНУ НА ОСНОВІ РОЗВИТКУ ЙОГО ІНФРАСТРУКТУРИ

L. Sotnichenko

Ph.D., Associate Professor, Odessa National Maritime Academy

INSTITUTIONAL MANAGEMENT OF REGIONAL COMPETITIVENESS ON THE BASIS OF ITS INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

О. Л. Пластун

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, ДВНЗ "Українська академія банківської справи НБУ", м. Суми

В. Л. Пластун

к. е. н., доцент кафедри фінансів, ДВНЗ "Українська академія банківської справи НБУ", м. Суми

АНАЛІЗ МІНЛИВОСТІ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ НА БАЗІ ОЦІНКИ ВЗАЄМНОГО ВПЛИВУ БІРЖОВИХ АКТИВІВ

O. Plastun

Candidate of economics, associated professor Chair of accounting and audit Ukrainian academy of banking of the National bank of Ukraine, Sumy

V. Plastun

Candidate of economics, associated professor Chair of finance Ukrainian academy of banking of the National bank of Ukraine, Sumy

ANALYZING THE CHANGEABILITY OF THE FINANCIAL MARKETS BASED ON THE MUTUAL INFLUENCE OF THE FINANCIAL ASSETS

Т. О. Скрипко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Львівська комерційна академія

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ БІЗНЕСУ

T. Skrypko

PhD, associate professor, assistant professor of management, Lviv Academy of Commerce

DIRECTIONS OF IMPROVEMENT THE INSTITUTIONAL AND LEGAL FRAMEWORK OF INVESTMENT AND INNOVATION BUSINESS'S ACTIVITY

В. А. Замлинський

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аудиту і статистики, Одеський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі

ІНСТИТУТИ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ТА ЇХ РОЛЬ В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

V. Zamlynskyi

Ph.D., Associate Professor, Odessa Institute of Finance, Ukrainian State University of Finance and International Trade, Odessa, Ukraine

COLLECTIVE INVESTMENT INSTITUTIONS AND THEIR ROLE IN THE INNOVATION DEVELOPMENT OF AGRO SECTOR OF UKRAINE

О. В. Лебеденко

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

О. Lebedenko

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Dnepropetrovsk State Agrarian Economics University

CURRENT STATE AND PERSPECTIVE INVESTMENT PROVIDING AGRICULTURAL SECTOR UKRAINE

Ю. В. Тінтулов

к. е. н., доцент кафедри інформаційних систем і технологій, Одеський Державний Аграрний Університет

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЙ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ОСНОВІ РАНЖУВАННЯ ПРОЕКТІВ

Yu Tintulov

PhD, Associate Professor,of Accounting and Auditing Odessa State Agrarian University

FORMING TOOL POLICY INVESTMENT CORPORATIONS FOOD BASED PROJECTS RANKINGS

Г. В. Ортіна

докторант, Академія фінансового управління Міністерства фінансів України

ФОРМУВАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СТРАТЕГІЇ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ

G. Ortina

doctoral student Academy of Financial Management, Ministry of Finance of Ukraine

FORMATION OF BALANCED STRATEGY REAL ECONOMY BASED ON INNOVATION DEVELOPMENT MODEL

С. В. Князь

д. е. н., доцент, завідувач кафедри екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка"

Н. М. Комарницька

аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

S. Kniaz

Doctor of Economics, Associate Professor, Head of Ecological Politics and Enviroment Protection Managment Department, National University "Lviv Polytechnic"

N. Komarnytska

Postgraduate of Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic"

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE MANAGEMENT OF ECO-INNOVATION ACTIVITIES ENTERPRISES

Ю. М. Лопатинський

д. е. н., професор, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Н. Я. Кутаренко

аспірантка, асистент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗПОДІЛ ОРГАНІЧНИХ ОПЕРАТОРІВ В УКРАЇНІ

Yu Lopatynskyi

Doctor of Economics, Professor, Yurii Fedkovich Chernivtsi National University

N. Kutarenko

graduate student, assistant, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

INSTITUTIONAL DISTRIBUTION OF ORGANIC OPERATOR IN UKRAINE

О. С. Бондаренко

к. е. н., докторант, Київський національний університет технологій та дизайну

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

E. Bondarenko

Candidate of economic sciences, doctoral candidate, Kyiv national University of technologies and design

COMPARATIVE ANALYSIS OF MODELS OF FINANCIAL PLANNING: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES

Т. В. Безбородова

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Класичний Приватний університет, м. Запоріжжя

МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА

T. Bezborodova

PhD, assistant professor of finance and credit, Classic Private University, Zaporozhye

METHODS OF DETERMINING THE CORPORATE BANKRUPTCY

Ю. П. Макаренко

д. е. н., професор кафедри банківської справи, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

А. С. Чехута

студентка 5 курсу, магістр, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

РОЗВИТОК УПРАВЛІННЯ КАРТКОВИМИ ПЛАТІЖНИМИ СИСТЕМАМИ В МЕЖАХ РЕГУЛЮВАННЯ НБУ

U. Makarenko

Doctor of Economics, Professor, Department of Banking, Dnipropetrovsk National University named after O. Gonchar

A. Chehuta

5th year student, master, Dnipropetrovsk National University named after O. Gonchar

THE DEVELOPMENT OF MANAGEMENT OF CARD PAYMENT SYSTEMS IN UKRAINE WITHIN NBU REGULATION

Л. П. Тимощик

кандидат економічних наук

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ВЛАСНІСТЮ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

L. Tymoshchyk

candidate of Economic Sciences

PROPERTY MANAGEMENT CHALLENGES IN THE PRESENT STAGE

Н. О. Кравчук

викладач кафедри економіки та обліку господарської діяльності, Нововолинський факультет, Тернопільський національний економічний університет

ІНВЕСТИЦІЇ У ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК СКЛАДОВУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

N. Kravchuk

teacher of department of economy and account of economic activity Novovolynsk faculty, Ternopil national economic university

INVESTMENT IN HUMAN CAPITAL AS PART OF THE INTELLECTUAL CAPITAL OF THE ENTERPRISE IN TERMS OF THE KNOWLEDGE ECONOMY

В. В. Пустоваров

здобувач ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

БЮДЖЕТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДТВОРЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

V. Pustovarov

postgraduate student, "Institute of economy and forecasting, Ukrainian National Academy of Science"

THE BUDGETARY ADJUSTING OF REPRODUCTIVE PROCESSES IS IN A NATIONAL ECONOMY

О. В. Якушева

аспірант кафедри банківської справи, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ БАНКІВСЬКОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ТА ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ

O. Yakusheva

PhD Student, Department of Banking, Taras Shevchenko National University of Kyiv

THEORETICAL BASIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN BANK COMPETITION AND FINANCIAL STABILITY

С. О. Кобернюк

старший викладач кафедри маркетингу Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

ОРГАНІЧНЕ СВИНАРСТВО В УКРАЇНІ: ПЕРЕШКОДИ І НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

S. Kobernyuk

teacher of the Dnipropetrovsk state agrarian-economic university

ORGANIC PIG BREEDING IN UKRAINE: OBSTACLES AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT

І. І. Коблик

ст. викладач кафедри економіки і підприємництва, Львівська філія ПВНЗ "Європейський університет"

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

I. Koblyk

senior lecturer of the department of Economics and Enterprise of Lviv branch PHEI "European University"

FOREIGN EXPERIENCE IN IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT BORROWING AND POSSIBILITIES OF ITS APPLICATION IN UKRAINE

А. В. Грановський

студент 4 курсу спеціальності "Міжнародні економічні відносини", Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ВПЛИВ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ НА РОЗВИТОК СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

A. Granovsky

4-th year student at the Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

INFLUENCE OF THE INTERNET ON THE DEVELOPMENT OF MODERN INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS

Д. С. Бондаренко

здобувач кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний авіаційний університет, м. Київ

АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ АВІАЦІЙНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

D. Bondarenko

postgraduate student of National Aviation University, Kiev

ANALYSIS OF THE INVESTMENT ATRACTIVNESS OF UKRAINE AVIATION SPHERE

В. М. Михайлов

кандидат наук з державного управління, професор кафедри державної служби, менеджменту та навчання за міжнародними проектами, начальник Науково-методичного центру мережі освітніх установ цивільного захисту Інституту державного управління у сфері цивільного захисту

ДОСВІД РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА З ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ ДІЯМ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

V. Mykhajlov

candidate of sciences of Public Administration, Professor of Department of Public Service, management and studying according to international projects, head of the scientific and methodological center of the network of educational institutions of civil, Protection of Institute of the Public Administration in Sphere of Civil Protection

EXPERIENCE OF POLAND IN ORGANIZATION OF POPULATION TRAINING HOW TO ACT IN EMERGENCY SITUATIONS

М. В. Сіцінська

к. держ. упр., докторант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ ПРОЕКТУ КОНЦЕПЦІЇ ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СТРУКТУР СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

M. Sitsinska

doctoral student in public administration and management, National academy of public administration the President of Ukraine

SCIENTIFIC-THEORETICAL AND LEGAL BASES OF DEVELOPMENT OF THE DRAFT CONCEPT OF PUBLIC INVOLVEMENT IN THE IMPLEMENTATION OF DEMOCRATIC CIVIL CONTROL OVER THE ACTIVITIES OF THE STRUCTURES OF THE SECURITY SECTOR AND DEFENSE OF UKRAINE

В. В. Олійник

к. пед. н., докторант, ДВНЗ "Університет менеджменту освіти"

ПЕРЕДУМОВИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЮ ОСВІТОЮ

V. Oleinik

Ph.D. in education, doctoral, University Education Management

BACKGROUND OF IMPROVING PUBLIC ADMINISTRATION OF POSTGRADUATE EDUCATION

О. В. Тимошенко

депутат Луганської обласної ради

ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПІДТРИМКИ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

O. Tymoshenko

deputy of the Luhansk Regional Council

FOREIGN EXPERIENCE OF STATE REGULATION AND SUPPORT OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS

Ю. В. Ткаченко

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

I. Tkachenko

PhD student, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

STRATEGY OF BUILDING AN INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE NATIONAL ECONOMY IN TERMS OF GLOBALIZATION

І. М. Мельник

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

ГЕНЕЗА НАУКОВИХ УЯВЛЕНЬ ПРО ПРАВА ГРОМАДЯН НА ВЛАСНІСТЬ: ІСТОРИКО-ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

I. Melnyk

graduate student of the Kyiv National University of Trade and Economics

THE GENESIS OF SCIENTIFIC IDEAS ABOUT THE RIGHT OF CITIZENS TO PROPERTY: HISTORICAL AND COMPARATIVE CHARACTERISTICS

К. С. Ретинська

аспірант, Донецький державний університет управління, м. Донецьк

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ І ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛИ У КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

K. Retynska

graduate studen, Donetsk State University of Management, Donetsk

INTELLECTUAL AND WORKING POTENTIAL IN THE CONTEXT OF GOVERNANCE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент