Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 13, 2016

Завантажити журнал №13, 2016

Економіка

Н. В. Резнікова

д. е. н., доцент, доцент кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

БОРГОВІ ВАЖЕЛІ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ: КАНАЛИ ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

N. Reznikova

Doctor of Economics, Associate Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

DEBT LEVERS OF MACROECONOMIC INTERDEPENDENCE: CHANNELS OF THE IMPACT ON ECONOMIC GROWTH

О. І. Маслак

д. е. н., професор кафедри економіки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

О. О. Безручко

к. е. н., асистент кафедри економіки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

В. А. Таловер

здобувач кафедри економіки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПОЛТАВСЬКОМУ РЕГІОНІ З ВИКОРИСТАННЯМ КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНОЇ МОДЕЛІ

O. Maslak

Doctor of Economics, Professor of Economics department, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

O. Bezruchko

Ph.D., Assistant Professor of Economics department, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

V. Talover

PhD Applicant of Economics department, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

DEFINITION OF INVESTMENT PROSPECTS OF POLTAVA REGION WITH THE USING OF CORRELATION-REGRESSION MODEL

О. М. Іванова

к. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємства, Полтавський університет економіки і торгівлі, м. Полтава

ХАРАКТЕРИСТИКА ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВ

E. Ivanova

PhD., senior teacher of the Department of Business Economics, Poltava University of Economics and Trade, Poltava

CHARACTERISTICS AND CLASSIFICATION OF INFORMATION FLOW OF ENTERPRISES

В. М. Диба

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку підприємницької діяльності, ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана"

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ КОРПОРАЦІЇ

V. Dyba

Candidat of Sciences (Ph. D.) in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Entrepreneurship Activities Accounting Department of Vadym Hetman Kyiv National Economic University

METHODOLOGICAL BASIS FOR ESTIMATION OF INTANGIBLE ASSETS OF CORPORATION

Н. Б. Демчишак

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

В. В. Мамчук

студентка напряму підготовки "Фінанси і кредит", Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

РОЛЬ ВЕНЧУРНИХ ФОНДІВ У ФОРМУВАННІ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

N. Demchyshak

candidate of economic sciences, associate professor, associate professor of department of finance, monetary circulation and credit, Ivan Franko National University of L'viv

V. Mamchuk

student of straight preparations "Finances and credit", Ivan Franko National University of L'viv

ROLE OF VENTURE CAPITAL FUNDS IN GENERATION OF INNOVATIVE POTENTIAL OF THE UKRAINE ECONOMY

Л. В. Марценюк

к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпропетровськ

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ ЕФЕКТИВНІСТЮ ЗАЛІЗНИЧНИХ ТУРИСТИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

L. Martseniuk

Dep. "Economics and Management", Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnipropetrovsk

CONCEPTUAL APPROACH TO MANAGING ECONOMIC EFFICIENCY OF RAIL TRANSPORTATION TRAVEL

Н. О. Слободянюк

к. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів та банківської справи, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривій Ріг

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СТРАТЕГІЧНОГО ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ СФЕРІ

N. Slobodyanyuk

PhD (Economics), Associate Professor, Head of Finance and Banking Department, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhaylo Tugan-Baranovskiy, Kryvyi Rih

FOREIGN EXPERIENCE OF STRATEGIC PUBLIC- PRIVATE PARTNERSHIP IN THE INVESTMENT SPHERE

І. Б. Дзебих

к. е. н, доцент кафедри міжнародного менеджменту, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

КОРПОРАТИВНЕ ЛІДЕРСТВО У ГЛОБАЛЬНОМУ НАФТОГАЗОВОМУ БІЗНЕСІ

I. Dzebykh

Ph.D in Economics, Associate Professor of the Department of International management, SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

CORPORATE LEADERSHIP IN THE GLOBAL OIL AND GAS BUSINESS

С. І. Ходакевич

к. е. н., доцент, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

О. О. Уткина

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

КОМУНІКАЦІЙНА ПОЛІТИКА НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ РІЗНИХ МОНЕТАРНИХ РЕЖИМІВ

S. Khodakevych

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Banking, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

O. Utkina

Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

THE COMMUNICATION POLICY OF THE NATIONAL BANK OF UKRAINE IN APPLYING DIFFERENT MONETARY REGIMES

Асланова Ильхама Эйбулла гызы

старший преподаватель, Университет Азербайджана, диссертант, Институт Экономики Национальной академии наук Азербайджана, Баку, Азербайджан

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ

Hasanova Ilhama Eynulla gizi

Senior Lecturer University of Azerbaijan, Dissertator ANAS

ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT SOFTWARE MACROECONOMIC EQUILIBRIUM

И. А. Севидова

докторант кафедры экономики предприятий, Харьковский национальный государственный аграрный университет им. В.В. Докучаева, г. Харьков

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ОВОЩЕВОДСТВА В АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

I. Sievidova

doctoral candidate of Department of Business Economy, V. Dokuchaev Kharkiv National Agrarian University, Kharkiv

THE ECONOMIC POTENTIAL OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT OF VEGETABLE GROWING IN AGRARIAN ENTERPRISES

Л. О. Лещенко

аспірант кафедри економіки підприємства, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва

ФАКТОРИ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ОВОЧЕВОМУ РИНКУ

L. Leshchenko

Postgraduate student of Department of Economics of Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchajev

FACTORS PRICING IN VEGETABLE MARKET

Л. С. Філатова

асистент кафедри ММЕ, факультет менеджменту Вінницького національного університету

О. А. Бардадин

студент бакалаврату, Вінницького національного університету

ТЕОРІЯ ЦИКЛІЧНОСТІ

L. Filatova

assistant of the Department MME , faculty of management, Vinnytsia national technical University

O. Bardadin

Student of bachelor level, Vinnytsia national technical University

THEORY OF CYCLING

Салахов Фариз Рафиг оглы

аспирант, Институт экономики Национальной академии наук Азербайджана

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ НАЛОГОВ НА РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНА

Salahov Fariz Rafiq

THODOLOGY AND EVALUATION METHODOLOGY OF INFLUENCE OF STIMULATION FUNCTION OF TAXES TO THE DEVELOPMENT OF INDFUSTRIAL SPHERES OF AZERBAIJNA ECONOMY

С. А. Чукут

д. н. з держ. упр., професор, в. о. завідувача кафедри теорії та практики управління, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ

В. І. Дмитренко

здобувач кафедри теорії та практики управління, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ

СМАРТ-СІТІ ЧИ ЕЛЕКТРОННЕ МІСТО: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ Е-УРЯДУВАННЯ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

S. Chukut

Professor, Acting Head, Department of the Theory and Practice of Management, National Technical University of Ukraine "Kiev Polytechnic Institute"

V. Dmytrenko

Ph.D Candidate in Public Governance and Administration, National Technical University of Ukraine "Kiev Polytechnic Institute"

SMART CITY OR ELECTRONIC CITY: MODERN APPROACHES TO THE UNDERSTANDING OF THE IMPLEMENTATION OF E-GOVERNANCE AT THE LOCAL LEVEL

І. С. Бандура

аспірант, Академія муніципального управління, м. Київ

ІНСТРУМЕНТИ ТА МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ РІЗНИХ КРАЇН

I. Bandura

postgraduate student, Academy of Municipal Administration, Kyiv

TOOLS AND MODELS OF STATE SOCIAL POLICY DIFFERENT COUNTRIES

О. І. Дудка

аспірант, Академія муніципального управління

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

O. Dudka

postgraduate student, Academy of Municipal Administration

MECHANISM OF STATE REGULATION OF THE AGRICULTURAL SECTOR

Д. В. Шихненко

аспірант кафедри державної політики та суспільного розвитку, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ЛІДЕРА КРІЗЬ ПРИЗМУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ВИМІРІВ

D. Shykhnenko

Postgraduate student, Dept. of Public Policy and administration of political processes of National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

THE FORMATION OF INNOVATIVE LEADERS PERSONALITY THROUGH THE PRISM OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL MEASUREMENTS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент