Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 13, 2017

Економіка

О. В. Мороз

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

В. М. Семцов

к. е. н., доцент кафедри фінанси і кредит, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

Г. С. Кукель

к. е. н., Вінницький кооперативний інститут, м. Вінниця

ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ ТИПАМИ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

O. Moroz

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management and Simulation in Economy, Vinnytsia national technical university, Vinnitsa

V. Semtsov

PhD (Economics), Associate Professor, Department of finance and credit Vinnitsa research institute of Economics Ternopil National Economic University, Vinnitsa

G. Kukel

PhD (Economics), Vinnytsia cooperative institute, Vinnitsa

USE OF LAND RESOURCES BY ORGANIZATIONAL TYPES OF AGRARIAN BUSINESS IN UKRAINE

Р. Д. Стаканов

к. е. н., доцент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

СУЧАСНА АРХІТЕКТУРА РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ

R. Stakanov

PhD, Associate Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations, Taras Shevchenko National University of Kyiv

MODERN ARCHITECTURE OF INTERNATIONAL LABOUR MIGRATION REGULATION

А. О. Крамаренко

к. е. н., старший викладач кафедри управління та адміністрування ННІ "Каразінська школа бізнесу", Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків

КЛЮЧОВІ ПРИНЦИПИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ДЛЯ РІЗНИХ ТИПІВ КОМАНД

A. Kramarenko

Doctor of Philosophy in Economics, senior lecturer in management and administration, Karazin business school, V.N. Karazin National University, Kharkov (Ukraine)

THE KEY PRINCIPLES OF PRODUCTIVITY ENHANCEMENT FOR DIFFERENT TEAM TYPES

О. С. Білоусова

к. е. н., старший науковий співробітник відділу державних фінансів, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", м. Київ

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА

O. Bilousova

PhD, Researcher Department of public Finance, Institute of Economics and Forecasting of NAS Ukraine, Kyiv

FINANCIAL CONTROL OVER THE USE OF STATE PROPERTY

І. А. Білоткач

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ ОРГАНІЧНОГО АГРОВИРОБНИЦТВА

I. Bilotkach

Ph.D, associate professor of marketing department, Dnepropetrovsk state agrarian-economic university

PECULIARITIES OF METHODICAL APPROACHES TO ESTIMATION OF EFFICIENCY OF MARKET DEVELOPMENT OF ORGANIC AGRICULTURE PRODUCTION

А. І. Крисак

к. е. н., докторант, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО МЕХАНІЗМУ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

A. Krysak

PhD in Economics, Doctor Applicant, Lutsk National Technical University, Lutsk

SHAPING OF A COMPLEX MECHANISM OF LAND RELATIONS ECOLOGICAL AND ECONOMIC REGULATION BASED ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Н. С. Бобровничая

к. э. н., доцент, заведующий кафедрой управления проектами и системного анализа, Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова, г. Одесса

И. Ю. Лебедева

к. э. н., доцент, доцент кафедры управления проектами и системного анализа, Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова, г. Одесса

ПОДХОДЫ К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГИ БЕСПРОВОДНОГО ИНТЕРНЕТА ОПЕРАТОРОМ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ LIFECELL

N. Bobrovnichay

Ph.D in Economics, associate professor, head of department of management and analysis of the systems projects, Odessa National Academy of connection the name of А.S of Popova, Odessa

I. Lebedeva

Ph.D in Economics, associate professor, associate professor of department of management and analysis of the systems projects, Odessa National Academy of connection the name of А.S of Popova, Odessa

APPROACHES TO STRATEGIC DEVELOPMENT AND PROVIDING WIRELESS INTERNET SERVICE BY MOBILE COMMUNICATION OPERATOR LIFECELL

Т. І. Олійник

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та управління підприємством, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

ЕКОНОМІКО-АНАЛІТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ В УПРАВЛІННІ ПРОЦЕСОМ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ БІЗНЕСУ

T. Oliinyk

Ph.D, associate professor of economics and enterprise management department, National University Oles Honchar Dnepropetrovsk

ECONOMIC AND ANALYTICAL INFORMATION IN THE MANAGEMENT OF BUSINESS DIVERSIFICATION PROCESS

В. Я. Нусінов

д. е. н., професор, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

В. П. Голівер

аспірант, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

МЕТОДИКА ЯКІСНО-КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ З ВИКОРИСТАННЯМ НОРМАТИВНО-ЧАСОВОГО ПІДХОДУ

V. Nusinov

Doctor of Sciences (Economic), Professor, SHEE "Krivorozhskiy national university", Kriviy Rig

V. Holiver

postgraduate student, SHEE "Krivorozhskiy national university", Kriviy Rig

METHODS OF HIGH-QUALITY AND QUANTITATIVE ESTIMATION OF EFFICIENCY OF ACTIVITY OF BOARD OF DIRECTORS ARE WITH THE USE OF NORMATIVELY-SENTINEL APPROACH

О. П. Фещенко

здобувач кафедри фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

КОРПОРАЦІЯ ЯК СУБ'ЄКТ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ

O. Feshchenko

competitor of the Ph. D degree of finance department, Kyiv National Economic University, named after Vadym Hetman

A CORPORATION AS THE SUBJECT OF ECONOMIC RELATIONSHIPS IN THE MODERN ECONOMY

Р. П. Циток

аспірант кафедри менеджменту, Інститут економіки та менеджменту Університету "Україна"

СТРУКТУРА КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ

R. Tsytok

graduate student of the Department of Management Institute of Economics and Management University "Ukraine"

CAPITAL INVESTMENT STRUCTURE IN UKRAINE

Державне управління

І. М. Григорчак

к. держ. упр, старший викладач кафедри міжнародного туризму, Київський національний університет культури і мистецтв

ФЕНОМЕН НАЦІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ ТА РОСІЙСЬКОМУ ПОЛІТИКО-ПРАВОВОМУ ПОЛІ

І. Hryhorchak

Candidate of Sciences in Public Administration, Senior lecturer of the Department of international tourism, Kyiv National University of Culture and Arts

THE PHENOMENON OF THE NATION IN UKRAINIAN AND RUSSIAN POLITICAL AND LEGAL FIELD

І. І. Крилова

к. юр. н., заступник керуючого справами, Апарат Верховної Ради України

НЕДОВІРА ДО ВЛАДИ. ПРАВОВІ НАСЛІДКИ

І. Krylova

Honored Lawyer of Ukraine, Deputy Chief Manager Secretary General, оf The Verkhovna Rada of Ukraine

MISTRUST OF AUTHORITIES. LEGAL CONSEQUENCES

В. В. Черкаска

к. держ. упр., докторант, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНИХ РИЗИКІВ З УРАХУВАННЯМ АСПЕКТІВ ЯКОСТІ

V. Cherkaska

PhD in Public Administration., Doctoral student at the Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

STATE REGULATION OF AGRICULTURAL RISKS CONSIDERING ASPECTS OF QUALITY

О. Р. Проців

к. держ. упр, головний спеціаліст, Івано-Франківське обласне управління лісового та мисливського господарства

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА КОРИСТУВАННЯ МИСЛИВСЬКИМИ УГІДДЯМИ У КРАЇНАХ ЄВРОПИ У ХІХ СТ.: ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

O. Protsiv

PhD of Public Administration, Chief Specialist, Ivano-Frankivsk Regional Department of Forestry and Hunting

STATE REGULATION OF THE RIGHT TO USE HUNTING GROUNDS IN EUROPE IN THE NINETEENTH CENTURY: HISTORICAL AND THEORETICAL ASPECT

Ю. С. Дмитренко

науковий співробітник, Науково-методичний центр кадрової політики Міністерства оборони України

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІГРАФНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ ОБРАХУНКУ РЕЗУЛЬТАТІВ ПОЛІГРАФНИХ ПЕРЕВІРОК У БЕЗПЕКОВОМУ СЕКТОРІ ДЕРЖАВИ

Y. Dmitrenko

Researcher, Scientific and Methodological Centre of Personnel Policy of the Ministry of Defense of Ukraine

IMPROVEMENT MECHANISMS OF POIYGRAPH TECHNOLOGY BY USING THE TECHNIQUE OF CALCULATING POLYGRAPH EXAMINATION RESULTS SECURITY SECTOR STATE

Ю. Г. Маковій

аспірант, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ В УКРАЇНІ

Yu. Makovii

postgraduate Petro Mohyla Black Sea National University

STATE REGULATION OF ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY IN UKRAINE

Р. О. Баранов

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

R. Baranov

graduate student, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kiev

PRIORITY TASKS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF THE STATE POLICY OF PREVENTION AND COUNTERACTION TO LEGALIZATION (LAUNDERING) OF INCOMES, OBTAINED BY CRIMINAL MEANS

С. О. Баранов

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

СУБ'ЄКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕТІНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ

S. Baranov

graduate student, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kiev

SUBJECTS OF STATE REGULATION OF LEGALIZATION OF THE NATIONAL ECONOMY AND THEIR FUNCTIONS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент