EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 13, 2018

Завантажити журнал №13, 2018

Економіка

А. В. Кудінова

д. е. н., професор кафедри політичної економії, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ, Україна

С. І. Кочук

аспірант кафедри політичної економії, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ, Україна

АЛЬТЕРНАТИВНІ СЦЕНАРІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

A. Kudinova

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Political Economy, Kyiv National Economic University named after Vadim Hetman, Kyiv, Ukraine

S. Kochuk

Post-graduate student of the Department of Political Economy, Kyiv National Economic University named after Vadim Hetman, Kyiv, Ukraine

ALTERNATIVE SCENARIOS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE STATE REGULATORY POLICY

В. А. Голян

д. е. н., професор, директор, Громадська організація "Європейський аналітичний центр", м. Київ

Д. М. Шмаров

аспірант, Луцький національний технічний університет

КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК ПЕРЕРОБНО-ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ НА ОСНОВІ УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

V. Golyan

Doctor of Sciences (Economics), Professor, Director, Public Organization "European Analytical Centre", Kyiv

D. Shmarov

Postgraduate student, Lutsk National Technical University

INTEGRATED DEVELOPMENT OF PROCESSING AND FOOD INDUSTRIES BASED ON WASTE UTILIZATION: INSTITUTIONAL PREREQUISITES AND INVESTMENT SUPPORT

О. М. Згурська

к. е. н., доцент кафедри кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

О. Zhurska

PhD in Economics, Associate Professor of Entrepreneurship, Trade and Exchange Activities Department, State University of Telecommunications, Kiev

DIVERSIFICATION AS A METHOD OF IMPROVEMENT OF ECONOMIC EFFICIENCY OF AN ENTERPRISE

Д. В. Малащук

к. е. н., доцент кафедри міжнародної торгівлі та маркетингу Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

Н. А. Гринчак

старший викладач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Національної академії статистики, обліку та аудиту

ВПЛИВ СИСТЕМИ ІНТЕГРОВАНОЇ МІЖНАРОДНОЇ ЛОГІСТИКИ НА ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОГО ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

D. Malashchyk

PhD (Econ.), Associate Professor of the department of international trade and marketing of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

N. Grynchak

Senior Lecturer of Department of Management of Foreign Economic Activity of National Academy of Statistics, Accounting and Audit

INFLUENCE OF INTEGRATED INTERNATIONAL LOGISTICS SYSTEM ON THE FORMATION GLOBAL LOGISTICS MANAGEMENT

Г. В. Корнійчук

к. е. н., докторант, ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААНУ

МОНІТОРИНГ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

H. Kornijchuk

PhD in Economics, doctoral student of NSC "Institute of Agrarian Economy" NAASU

MONITORING IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF THE ENTERPRISE FINANCIAL POTENTIAL

Г. А. Лашкун

асистент кафедри економіки, організації та управління підприємствами, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

А. Ю. Шахно

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, організації та управління підприємствами, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

Т. І. Паустовська

к. е. н., доцент, старший викладач кафедри економіки, організації та управління підприємствами, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

ПРОБЛЕМИ КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ЯК СКЛАДОВОЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

H. Lashkun

assistant of the department of economics, enterprise organization and management, SIHE "Kryvyi Rih National University", Kryvyi Rih

A. Shakhno

PhD (Economics), assistant professor department of economics and enterprise organisation and management, SIHE "Kryvyi Rih National University", Kryvyi Rih

Т. Paustovska

PhD (Economics), assistant professor, senior lecturer department of economics and enterprise organisation and management, SIHE "Kryvyi Rih National University", Kryvyi Rih

PROBLEMS OF QUANTITATIVE ASSESSMENT OF INTELLECTUAL CAPITAL, AS COMPONENT OF NATIONAL HUMAN CAPITAL

В. М. Черба

к. держ. упр., доцент, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

В. В. Криша

студентка групи УП-16-1, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ

V. Cherbа

Ph.D. in Public Administration, Associate Professor, University of Customs and Finance, Dnipro

V. Krysha

student group UP-16-1, University of Customs and Finance, Dnepr

INNOVATIVE POTENTIAL OF UKRAINE

Ю. М. Лучечко

аспірант, Луцький національний технічний університет

СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ДИВЕРСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ТА ІНСТРУМЕНТІВ

Yu. Luchechko

Postgraduate student, Lutsk National Technical University

STIMULATING INVESTMENT ACTIVITIES IN THE AGRARIAN SECTOR OF UKRAINIAN ECONOMY: DIVERSIFICATION OF METHODS AND INSTRUMENTS

Ю. О. Прокопенко

аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом

МЕТОДИКА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ РАКЕТНО-КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ ЗА БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЮ МОДЕЛЛЮ ОПТИМІЗАЦІЇ

Yu. Prokopenko

Post-graduate student correspondence course of Interregional Academy of Personnel Management

METHODS OF DECISION-MAKING FOR THE EFFECTIVE MANAGEMENT OF INNOVATIVE PROJECTS BY MACHINE-BUILDING ENTERPRISES IN THE ROCKET AND SPACE INDUSTRY IN THE MULTICRITERIAL OPTIMIZATION MODEL

В. Ю. Бондар

аспірант кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

АНАЛІЗ ПОЗИЦІЙ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ У СВІТОВОМУ ЕКСПОРТІ МАШИНОБУДІВНОЇ ПРОДУКЦІЇ

V. Bondar

PhD student, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kiev Polytechnic Institute"

ANALYSIS OF THE UKRAINIAN ENTERPRISES IN GLOBAL EXPORT OF ENGINEERING PRODUCTS

Державне управління

К. А. Андрющенко

д. е. н., професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА РОЗВИТОК БІЗНЕСУ: ДОСВІД США

K. Andriushchenko

D.S. (Economics and Management of National Economy), Professor of the Enterprise Economic Department of KNEU

INFLUENCE OF GOVERNMENTAL REGULATION ON BUSINESS DEVELOPMENT: US EXPERIENCE

І. М. Грищенко

д. держ. упр., доцент кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності ННІ післядипломної освіти, Національний університет біоресурсів та природокористування України, м. Київ

СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

I. Gryshchenko

Doctor of Public Administration, Professor of the Department of Public Administration and Innovation Management of the Institute of Postgraduate Education of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

THE STATE, PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE RESOURCE PROVIDING OF PUBLIC GOVERNMENT BODIES, IS IN UKRAINE

А. П. Миколаєць

к. держ. упр., доцент, Міжрегіональна академія управління персоналом

СУТНІСТЬ САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЇХ ВЗАЄМОДІЯ ІЗ СИСТЕМОЮ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

A. Mikolaets

Ph.D., lecturer, Interregional Academy of Personnel Management

THE ESSENCE OF SELF-GOVERNANCE AND THEIR INTERACTION WITH THE STATE ADMINISTRATION MANAGEMENT SYSTEM

Л. Х. Тихончук

к. держ. упр., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ДЕРЖАВНО-ІНСТИТУЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЙ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ СВІТОВИХ СТАНДАРТІВ

L. Tikhonchuk

PhD Public Administration, Associate Professor, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

STATE-INSTITUTIONAL REGULATION OF SOCIAL ACTIVITY OF CORPORATIONS OF UKRAINE ON THE BASIS OF WORLD STANDARDS

А. І. Бондаренко

к. держ. упр., докторант, Навчально-науково-виробничий центр Національного університету цивільного захисту України

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

A. Bondarenko

candidate of science in Public Administration, Doctoral of educational-scientific-production center at National University of Civil Protection of Ukraine

IMPROVEMENT OF THE MECHANISMS OF PUBLIC REGULATION OF BANKING ACTIVITY IN UKRAINE

І. Б. Якайтіс

здобувач, Івано-Франківський університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

НАПРЯМИ АДАПТАЦІЇ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ОCВIТИ ТA НAУКИ В УКРAЇНІ

I. Yakaytis

Applicant, Ivano-Frankivsk University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

DIRECTIONS OF ADAPTATION OF FOREIGN EXPERIENCE ON IMPROVEMENT OF MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION BY DEVELOPMENT OF HEARINGS IN UKRAINE

А. В. Гаврилов

аспірант кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

ПРОБЛЕМИ І РИЗИКИ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДОГОВОРІВ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДРЯДУ В УКРАЇНІ: ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

A. Havrylov

Post-graduate student of the Public Administration Department, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

PROBLEMS AND RISKS RELATED TO IMPLEMENTATION OF CONSTRUCTION CONTRACTS IN UKRAINE: PUBLIC AND MANAGEMENT ASPECT

О. В. Євсюкова

к. держ. упр., доцент, докторант кафедри публічного управління та публічної служби Національної академії державного управління при Президентові України

СИСТЕМА ПУБЛІЧНОГО АУДИТУ СЕРВІСИЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ У МЕЖАХ СУБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ЗА УМОВ ДЕЛІБЕРАТИВНОЇ ДЕМОКРАТІЇ

О. Evsyukova

Ph. D. P. A., Docent, Doctoral Candidate of Public Administration and Public Service Department of the National Academy of public administration under the President of Ukraine

PUBLIC AUDIT SYSTEM OF SERVICING THE ACTIVITIES OF PUBLIC AUTHORITIES WITHIN THE SUBJECTIVE ORIENTED APPROACH UNDER DELIGATIVE DEMOCRACY

О. В. Медведчук

аспірант кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ САМОРЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ

O. Medvedchuk

Post-graduate student of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

NORMATIVE AND LEGAL ASPECTS OF SELF-REGULATION IN UKRAINE

О. Г. Давиденко

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕАГУВАННЯ НА ЗАГРОЗИ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ІНСПІРУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ

O. Davydenko

postgraduate student of division of European integration and globalization and management of national security of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FUNDAMENTALS OF THE STATE RESPONSE TO THE THREATS OF DESTABILIZATION OF THE SOCIAL AND POLITICAL SYSTEM IN CONDITIONS OF INSPIRATION OF SOCIAL CONFLICTS

І. П. Міщенко

аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом

ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ І РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В РЕГІОНІ

I. Mishchenko

postgraduate student of the Interregional Academy of Personnel Management

FORMATION OF THE STATE MECHANISM FOR DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN REGION

В. А. Лисенко

аспірант кафедри публічного управління та землеустрою, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

V. Lysenko

Postgraduate student of the Classic Private University, Zaporizhzhia

PUBLIC CONTROL IN THE FIELD OF CITY-BUILDING ACTIVITIES

Р. С. Кропивницький

Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

СИСТЕМА ГРЕЙДІВ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ЩОДО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ

R. Kropivnitsky

Institute of public administration in the field of civil protection

GRADE SYSTEM AS AN INNOVATIONAL APPROACH TO PUBLIC GOVERNANCE BY SCIENTIFIC INSTITUTIONS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили