Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 13, 2018

Завантажити журнал №13, 2018

Економіка

А. В. Кудінова

д. е. н., професор кафедри політичної економії, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ, Україна

С. І. Кочук

аспірант кафедри політичної економії, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ, Україна

АЛЬТЕРНАТИВНІ СЦЕНАРІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

A. Kudinova

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Political Economy, Kyiv National Economic University named after Vadim Hetman, Kyiv, Ukraine

S. Kochuk

Post-graduate student of the Department of Political Economy, Kyiv National Economic University named after Vadim Hetman, Kyiv, Ukraine

ALTERNATIVE SCENARIOS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE STATE REGULATORY POLICY

В. А. Голян

д. е. н., професор, директор, Громадська організація "Європейський аналітичний центр", м. Київ

Д. М. Шмаров

аспірант, Луцький національний технічний університет

КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК ПЕРЕРОБНО-ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ НА ОСНОВІ УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

V. Golyan

Doctor of Sciences (Economics), Professor, Director, Public Organization "European Analytical Centre", Kyiv

D. Shmarov

Postgraduate student, Lutsk National Technical University

INTEGRATED DEVELOPMENT OF PROCESSING AND FOOD INDUSTRIES BASED ON WASTE UTILIZATION: INSTITUTIONAL PREREQUISITES AND INVESTMENT SUPPORT

О. М. Згурська

к. е. н., доцент кафедри кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

О. Zhurska

PhD in Economics, Associate Professor of Entrepreneurship, Trade and Exchange Activities Department, State University of Telecommunications, Kiev

DIVERSIFICATION AS A METHOD OF IMPROVEMENT OF ECONOMIC EFFICIENCY OF AN ENTERPRISE

Д. В. Малащук

к. е. н., доцент кафедри міжнародної торгівлі та маркетингу Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

Н. А. Гринчак

старший викладач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Національної академії статистики, обліку та аудиту

ВПЛИВ СИСТЕМИ ІНТЕГРОВАНОЇ МІЖНАРОДНОЇ ЛОГІСТИКИ НА ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОГО ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

D. Malashchyk

PhD (Econ.), Associate Professor of the department of international trade and marketing of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

N. Grynchak

Senior Lecturer of Department of Management of Foreign Economic Activity of National Academy of Statistics, Accounting and Audit

INFLUENCE OF INTEGRATED INTERNATIONAL LOGISTICS SYSTEM ON THE FORMATION GLOBAL LOGISTICS MANAGEMENT

Г. В. Корнійчук

к. е. н., докторант, ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААНУ

МОНІТОРИНГ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

H. Kornijchuk

PhD in Economics, doctoral student of NSC "Institute of Agrarian Economy" NAASU

MONITORING IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF THE ENTERPRISE FINANCIAL POTENTIAL

Г. А. Лашкун

асистент кафедри економіки, організації та управління підприємствами, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

А. Ю. Шахно

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, організації та управління підприємствами, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

Т. І. Паустовська

к. е. н., доцент, старший викладач кафедри економіки, організації та управління підприємствами, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

ПРОБЛЕМИ КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ЯК СКЛАДОВОЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

H. Lashkun

assistant of the department of economics, enterprise organization and management, SIHE "Kryvyi Rih National University", Kryvyi Rih

A. Shakhno

PhD (Economics), assistant professor department of economics and enterprise organisation and management, SIHE "Kryvyi Rih National University", Kryvyi Rih

Т. Paustovska

PhD (Economics), assistant professor, senior lecturer department of economics and enterprise organisation and management, SIHE "Kryvyi Rih National University", Kryvyi Rih

PROBLEMS OF QUANTITATIVE ASSESSMENT OF INTELLECTUAL CAPITAL, AS COMPONENT OF NATIONAL HUMAN CAPITAL

В. М. Черба

к. держ. упр., доцент, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

В. В. Криша

студентка групи УП-16-1, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ

V. Cherbа

Ph.D. in Public Administration, Associate Professor, University of Customs and Finance, Dnipro

V. Krysha

student group UP-16-1, University of Customs and Finance, Dnepr

INNOVATIVE POTENTIAL OF UKRAINE

Ю. М. Лучечко

аспірант, Луцький національний технічний університет

СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ДИВЕРСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ТА ІНСТРУМЕНТІВ

Yu. Luchechko

Postgraduate student, Lutsk National Technical University

STIMULATING INVESTMENT ACTIVITIES IN THE AGRARIAN SECTOR OF UKRAINIAN ECONOMY: DIVERSIFICATION OF METHODS AND INSTRUMENTS

Ю. О. Прокопенко

аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом

МЕТОДИКА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ РАКЕТНО-КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ ЗА БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЮ МОДЕЛЛЮ ОПТИМІЗАЦІЇ

Yu. Prokopenko

Post-graduate student correspondence course of Interregional Academy of Personnel Management

METHODS OF DECISION-MAKING FOR THE EFFECTIVE MANAGEMENT OF INNOVATIVE PROJECTS BY MACHINE-BUILDING ENTERPRISES IN THE ROCKET AND SPACE INDUSTRY IN THE MULTICRITERIAL OPTIMIZATION MODEL

В. Ю. Бондар

аспірант кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

АНАЛІЗ ПОЗИЦІЙ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ У СВІТОВОМУ ЕКСПОРТІ МАШИНОБУДІВНОЇ ПРОДУКЦІЇ

V. Bondar

PhD student, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kiev Polytechnic Institute"

ANALYSIS OF THE UKRAINIAN ENTERPRISES IN GLOBAL EXPORT OF ENGINEERING PRODUCTS

Державне управління

К. А. Андрющенко

д. е. н., професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА РОЗВИТОК БІЗНЕСУ: ДОСВІД США

K. Andriushchenko

D.S. (Economics and Management of National Economy), Professor of the Enterprise Economic Department of KNEU

INFLUENCE OF GOVERNMENTAL REGULATION ON BUSINESS DEVELOPMENT: US EXPERIENCE

І. М. Грищенко

д. держ. упр., доцент кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності ННІ післядипломної освіти, Національний університет біоресурсів та природокористування України, м. Київ

СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

I. Gryshchenko

Doctor of Public Administration, Professor of the Department of Public Administration and Innovation Management of the Institute of Postgraduate Education of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

THE STATE, PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE RESOURCE PROVIDING OF PUBLIC GOVERNMENT BODIES, IS IN UKRAINE

А. П. Миколаєць

к. держ. упр., доцент, Міжрегіональна академія управління персоналом

СУТНІСТЬ САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЇХ ВЗАЄМОДІЯ ІЗ СИСТЕМОЮ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

A. Mikolaets

Ph.D., lecturer, Interregional Academy of Personnel Management

THE ESSENCE OF SELF-GOVERNANCE AND THEIR INTERACTION WITH THE STATE ADMINISTRATION MANAGEMENT SYSTEM

Л. Х. Тихончук

к. держ. упр., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ДЕРЖАВНО-ІНСТИТУЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЙ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ СВІТОВИХ СТАНДАРТІВ

L. Tikhonchuk

PhD Public Administration, Associate Professor, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

STATE-INSTITUTIONAL REGULATION OF SOCIAL ACTIVITY OF CORPORATIONS OF UKRAINE ON THE BASIS OF WORLD STANDARDS

А. І. Бондаренко

к. держ. упр., докторант, Навчально-науково-виробничий центр Національного університету цивільного захисту України

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

A. Bondarenko

candidate of science in Public Administration, Doctoral of educational-scientific-production center at National University of Civil Protection of Ukraine

IMPROVEMENT OF THE MECHANISMS OF PUBLIC REGULATION OF BANKING ACTIVITY IN UKRAINE

І. Б. Якайтіс

здобувач, Івано-Франківський університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

НАПРЯМИ АДАПТАЦІЇ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ОCВIТИ ТA НAУКИ В УКРAЇНІ

I. Yakaytis

Applicant, Ivano-Frankivsk University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

DIRECTIONS OF ADAPTATION OF FOREIGN EXPERIENCE ON IMPROVEMENT OF MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION BY DEVELOPMENT OF HEARINGS IN UKRAINE

А. В. Гаврилов

аспірант кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

ПРОБЛЕМИ І РИЗИКИ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДОГОВОРІВ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДРЯДУ В УКРАЇНІ: ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

A. Havrylov

Post-graduate student of the Public Administration Department, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

PROBLEMS AND RISKS RELATED TO IMPLEMENTATION OF CONSTRUCTION CONTRACTS IN UKRAINE: PUBLIC AND MANAGEMENT ASPECT

О. В. Євсюкова

к. держ. упр., доцент, докторант кафедри публічного управління та публічної служби Національної академії державного управління при Президентові України

СИСТЕМА ПУБЛІЧНОГО АУДИТУ СЕРВІСИЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ У МЕЖАХ СУБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ЗА УМОВ ДЕЛІБЕРАТИВНОЇ ДЕМОКРАТІЇ

О. Evsyukova

Ph. D. P. A., Docent, Doctoral Candidate of Public Administration and Public Service Department of the National Academy of public administration under the President of Ukraine

PUBLIC AUDIT SYSTEM OF SERVICING THE ACTIVITIES OF PUBLIC AUTHORITIES WITHIN THE SUBJECTIVE ORIENTED APPROACH UNDER DELIGATIVE DEMOCRACY

О. В. Медведчук

аспірант кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ САМОРЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ

O. Medvedchuk

Post-graduate student of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

NORMATIVE AND LEGAL ASPECTS OF SELF-REGULATION IN UKRAINE

О. Г. Давиденко

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕАГУВАННЯ НА ЗАГРОЗИ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ІНСПІРУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ

O. Davydenko

postgraduate student of division of European integration and globalization and management of national security of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FUNDAMENTALS OF THE STATE RESPONSE TO THE THREATS OF DESTABILIZATION OF THE SOCIAL AND POLITICAL SYSTEM IN CONDITIONS OF INSPIRATION OF SOCIAL CONFLICTS

І. П. Міщенко

аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом

ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ І РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В РЕГІОНІ

I. Mishchenko

postgraduate student of the Interregional Academy of Personnel Management

FORMATION OF THE STATE MECHANISM FOR DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN REGION

В. А. Лисенко

аспірант кафедри публічного управління та землеустрою, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

V. Lysenko

Postgraduate student of the Classic Private University, Zaporizhzhia

PUBLIC CONTROL IN THE FIELD OF CITY-BUILDING ACTIVITIES

Р. С. Кропивницький

Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

СИСТЕМА ГРЕЙДІВ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ЩОДО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ

R. Kropivnitsky

Institute of public administration in the field of civil protection

GRADE SYSTEM AS AN INNOVATIONAL APPROACH TO PUBLIC GOVERNANCE BY SCIENTIFIC INSTITUTIONS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент