Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 13, 2019

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.13

Завантажити журнал №13, 2019

Економіка

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.13.5

І. Ю. Гришова

д. е. н., професор, помічник-консультант депутата Верховної Ради України

О. П. Дяченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування,Одеський державний аграрний університет

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ

I. Gryshova

Doctor of Economic Sciences, Professor,Assistant Consultant deputy of the Verkhovna Rada of Ukraine

O. Diachenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Odessa State Agrarian University

STATE INVESTMENT POLICY OF DEVELOPMENT OF MARINE PORTS OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.13.12

О. О. Давидюк

к. е. н., доцент кафедри соціально-гуманітарних та загальновійськових дисциплін, Інститут ВМС НУ "ОМА"

О. Г. Габ

викладач кафедри штурманії та кораблеводіння, Інститут ВМС НУ "ОМА"

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОЇ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ КОН'ЮНКТУРИ

O. Davydyuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Social-Humanitarian and General Military Disciplines of the Naval Institute of the OU

A. Gab

The teacher of the Department of Navigation and Navigation at the Naval Institute of the OU "OMA"

DEVELOPMENT OF ENTERPRISES OF THE SEA TRANSPORT COMPLEX IN THE CONTEXT OF THE GLOBAL MACROECONOMIC CONJUNCTION

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.13.17

А. О. Обозна

к. е. н., доцент з/н, декан, ВП "Миколаївський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури", м. Миколаїв, Україна

Н. М. Шабельник

викладач, ВП "Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв", м. Миколаїв, Україна

І. А. Федотов

викладач, кафедри культурології ВП "Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв", м. Миколаїв, Україна

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО РИНКУ РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

A. Obozna

PhD in Economics, Associate Professor, dean VP "Mykolayiv Faculty of Management and Business of Kyiv University of Culture, Mykolayiv, Ukraine

N. Shabelnik

lecturer, VP "Mykolaiv branch of the Kyiv National University of Culture and Arts", Mykolayiv, Ukraine

I. Fedotov

lecturer, Department of Cultural Studies VP "Mykolaiv branch of the Kyiv National University of Culture and Arts, Mykolayiv, Ukraine

ANALYSIS OF THE MODERN MARKET OF RESTAURANT SERVICES AND EFFICIENCY OF THEIR APPLICATION ON THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.13.24

С. В. Сусліков

к. е. н., доцент кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", м. Харків

О. О. Гаврись

старшй викладач кафедри економіки і маркетингу, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", м. Харків

М. А. Усов

асистент кафедри економіки і маркетингу, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", м. Харків

ВИКОРИСТАННЯ МОДЕРНІЗОВАНОГО МЕТОДУ ОПТИМІЗАЦІЇ ЦІЛЬОВИХ СПОЖИВЧИХ ФУНКЦІЙ ПІД ЧАС ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ НЕТРАДИЦІЙНОЇ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

S. Suslikov

PhD in Economics, Associate Professor of Management of Innovative Entrepreneurship and International Economic Relations Department, Kharkiv National University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv

O. Gavrys

senior lecturer of Economics and Marketing Department, Kharkiv National University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv

M. Usov

assistant of Economics and Marketing Department, Kharkiv National University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv

USING THE UPDATED OPTIMIZATION OF TARGET CONSUMER FUNCTIONS METHOD FOR THEORETICAL JUSTIFICATION OF APPLICATION OF ALTERNATIVE RENEWABLE POWER ENGINEERING TECHNOLOGIES

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.13.30

Н. М. Горобець

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і права,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Н. К. Дьяченко

старший викладач кафедри вищої математики,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. Gorobets

PhD, associate professor of management and law

N. Diachenko

Senior Lecturer, Department of Mathematics, Dnipro State Agrarian and Economic University

ECONOMIC AND MATHEMATICAL APPROACHES TO OPTIMIZATION OF AGRICULTURAL ENTERPRISES 'PRODUCTION PROGRAM

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.13.35

А. В. Гречко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ВИКОРИСТАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

A. Hrechko

PhD in Economics, Associate professor, Associate professor of economics and entrepreneurship department, National technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kiev polytechnic institute"

USING THE INSTITUTIONAL APPROACH TO PROVIDE FOR SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.13.39

В. В. Зубова

викладач кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки,Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

ДОВІРА ЯК ФАКТОР УПРАВЛІННЯ ДЕПОЗИТНИМ РИЗИКОМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

V. Zubova

Lecturer, V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkov

TRUST AS A FACTOR OF DECLINE OF DEPOSIT RISK IN COMMERCIAL BANK

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.13.45

Н. М. Тімошенко

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ РИНКУ ДЕРЖАВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ДЕФІЦИТОМ БЮДЖЕТУ

N. Timoshenko

postgraduate student, Kyiv National University of Trade and Economics

STRATEGIC DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE MARKET OF GOVERNMENT SECURITIES IN THE SYSTEM OF BUDGET DEFICIT MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.13.51

М. В. Рябоконь

аспірант,Черкаський державний технологічний університет

СТВОРЕННЯ ЕКОСИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА БАЗІ ІНЖИНІРИНГОВИХ ШКІЛ

M. Ryabokon

postgraduate student, Cherkasy State Technological University

CREATING THE INNOVATION ENTREPRENEURSHIP' SUPPORT ECOSYSTEM BASED ON ENGINEERING SCHOOLS

Державне управління

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.13.62

О. І. Васильєва

д. держ. упр., професор, професор кафедри публічного управління та публічної служби Національної академії державного управління при Президентові України

Н. В. Васильєва

д. держ. упр., доцент, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

O. Vasylieva

Doctor of Science in Public Administration, professor, professor of Public Administration and Public Service Department of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

N. Vasylieva

Doctor of Science in Public Administration, associate professor, professor of Regional Administration, Local Self-Government and Urban Management Department of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

EXTERNAL EXPERIENCE OF ANTI-CORRUPTION ACTIVITIES IN PUBLIC AUTHORITIES

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.13.66

Л. А. Пашко

д. держ. упр., професор, професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

Л. Ю. Красавцева

к. держ. упр., викладач-методист, Київський державний коледж туризму та готельного господарства

ЕМОЦІЙНА ОСВІЧЕНІСТЬ ЯК ОСНОВА РЕЗОНАНСНОГО ЛІДЕРСТВА В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

L. Pashko

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of Parliamentarism and Political Management Department, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

L. Krasavtceva

PhD in Public Administration, Teacher-methodist, Kyiv State College of Tourism and Hospitality

EMOTIONAL INTELLIGENCE AS THE BASIS OF RESONANCE LEADERSHIP IN PUBLIC ADMINISTRATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.13.72

О. Г. Бондаренко

к. держ. упр., доцент, докторант, Національна академія Національної гвардії України

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ СПІЛЬНИХ ДІЙ СИЛ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РЕАГУВАННЯ НА КРИЗОВІ СИТУАЦІЇ

O. Bondarenko

PhD in Public Administration, Associate Professor, Doctoral Student, National Academy of the National Guard of Ukraine

CONCEPTUAL PROVISIONS OF THE PUBLIC ADMINISTRATION OF LOGISTIC SUPPORT OF SECURITY FORCES' JOINT ACTIONS IN RESPONSE THE CRISIS SITUATIONS

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.13.77

Н. Г. Клименко

к. держ. упр., доцент, начальник відділу організації фундаментальних та прикладних досліджень, Інститут експертно-аналітичних та наукових досліджень Національної академії державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ПОСЕРЕДНИЦТВА У ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ ЗА КОРДОНОМ: ДОСВІД ГРУЗІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ

N. Klymenko

PhD in Public Administration, Associate Professor, Head of the Department for the Organization of Fundamental and Applied Research of the Institute of Expert-Analytical and Scientific Research of the National Academy for of Public Administration under the President of Ukraine

STATE REGULATION OF MEDIATION IN EMPLOYMENT ABROAD: GEORGIA'S EXPERIENCE FOR UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.13.84

А. М. Гаврилюк

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

УПРАВЛІНСЬКА ПАРАДИГМА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ В СФЕРІ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

A. Нavryliuk

PhD in Public Administration, docent, Department of Hotel and Restaurant and Tourism Business, Kiev National University of Culture and Arts, Kiev

ADMINISTRATIVE PARADIGM OF STATE SOCIAL MARKETING IMPLEMENTATION IN THE FIELD OF TOURISM IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.13.92

І. А. Берлінець

викладач кафедри педіатричних дисциплін, Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини імені А. Крупинського

ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ НАДАННЯ РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ

I. Berlinets

lecturer of the department of pediatric disciplines,A. Krupinsky Institute of Nursing and Health laboratory medicine of Lviv

HISTORICAL AND GEOGRAPHICAL ASPECTS OF PROVIDING REHABILITATION ASSISTANCE IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.13.98

М. Є. Черняк

аспірант кафедри політології та філософії, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Харків

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ПУБЛІЧНОУПРАВЛІНСЬКИХ МЕРЕЖ

М. Cherniak

postgraduate student of Politology and Philosophy Department, Kharkiv Regional Institute for Public Administration of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kharkiv

FEATURES OF CREATION OF TERRITORIAL PUBLIC ADMINISTRATION NETWORKS

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.13.104

Р. А. Кравченко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ДО ПИТАННЯ ПРО СТРАТЕГІЮ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПРИРОДНОГО І ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ В УКРАЇНІ

R. Kravchenko

postgraduate student, The National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

TOWARD THE ISSUE OF THE STRATEGY OF NATURAL AND MAN-MADE EMERGENCIES RISK REDUCTION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.13.111

А. В. Гаврилов

аспірант кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом, керівник Департаменту реалізації програм Міждержавної гільдії інженерів-консультантів

ІНЖИНІРИНГ ТА КОНСАЛТИНГ У БУДІВНИЦТВІ: КАТЕГОРІЙНО-ПОНЯТІЙНИЙ АСПЕКТ

A. Havrylov

postgraduate student of the Public Administration Department, Interregional Academy of Personnel Management, Head of Programmes Implementation Department, Interstate Consultants Engineer Guide

ENGINEERING AND CONSULTING IN CONSTRUCTION: CATEGORY AND CONCEPTUAL ASPECTS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент