Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 13-14, 2020

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14

Завантажити журнал №13-14, 2020

Економіка

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.5

У. З. Ватаманюк-Зелінська

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансового менеджменту, Львівський національний університет імені Івана Франка

І. Р. Гузовата

бакалавр, Львівський національний університет імені Івана Франка

ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА НА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРАВ ЖІНОК В УКРАЇНІ

U. Vatamanyuk-Zelinska

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Financial Management, Ivan Franko Lviv National University

I. Huzovata

bachelor, Ivan Franko Lviv National University

THE INFLUENCE OF THE ECONOMIC ENVIRONMENT ON THE REALIZATION OF WOMEN'S RIGHTS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.12

М. О. Кравченко

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

К. С. Кизименко

аспірант кафедри менеджменту,Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ ЯК ОБОВ'ЯЗКОВИЙ КОМПОНЕНТ МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

M. Kravchenko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Management,National technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

K. Kyzymenko

Postgraduate student of the Department of Management,National technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

EXPERIMENTATION AS AN REQUIRED COMPONENT OF THE CORPORATE ENTREPRENEURSHIP MODEL

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.19

О. В. Ульянченко

д. е. н., професор, член-кореспондент НААН України, професор кафедри маркетингу, підприємництва і організації виробництва, Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, м. Харків

К. О. Утенкова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та аудиту, Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, м. Харків

МОНІТОРИНГ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗМОМ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

O. Ulianchenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of marketing, entrepreneurship and production organization, Corresponding member of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Kharkiv National Agrarian University named after V. V. Dokuchaiev, Kharkiv

K. Utenkova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of accounting and audit of Kharkiv National Agrarian University named after V. V. Dokuchaiev, Kharkiv

MONITORING THE EFFECTIVENESS OF THE MANAGEMENT OF THE MECHANISM OF ECONOMIC SECURITY OF THE AGRICULTURAL SECTOR

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.26

А. О. Князевич

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, ПВНЗ "Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука", м. Рівне

О. В. Крайчук

к. ф.-м. н., доцент, завідувач кафедри математики з методикою її викладання, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

В. О. Остапчук

студент, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

ІННОВАЦІЙНІЙСТЬ ЕКОНОМІКИ: МІЖНАРОДНА ОЦІНКА ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ

A. Kniazevych

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Management, Private Higher Education Establishment "Academician Stepan Demianchuk International University of Economics and Humanities"

A. Kraychuk

PhD in Physico-Mathematical Sciences, Associate Professor, The Head of the Department of Mathematics with Teaching Methods, Rivne State University of Humanities

V. Ostapchuk

Student, Rivne State University of Humanities

THE INOVATION ECONOMICS: INTERNATIONAL ASSESSMENT AND INFLUENCING FACTORS

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.34

С. М. Бондаренко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Київський національний університет технологій та дизайну

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЯМИ МОДЕЛІ ЕFQM 2020

S. Bondarenko

PhD in Economics, Associate Professor, Assistant professor of Department of management and public administration, Kyiv National University of Technologies and Design

THE SPECIFICS OF USING OF THE EFQM 2020 MODEL IN THE MANAGEMENT OF ORGANIZATIONS

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.40

О. О. Гетманенко

аспірант, Ужгородський національний університет

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ТРИВАЮЧОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

O. Getmanenko

Postgraduate student, Uzhgorod National University

CURRENT STATE AND TRENDS OF DEVELOPMENT OF FINANCIAL SECURITY OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF CONTINUING GLOBALIZATION OF THE WORLD ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.50

Л. М. Борисенко

аспірант, ПВНЗ "Європейський університет"

ЗАРУБІЖНА ПРАКТИКА ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇЇ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ

L. Borysenko

postgraduate student of "European University", Higher private educational institution

FOREIGN PRACTICE OF STATE FINANCIAL CONTROL AND POSSIBILITIES OF ITS IMPLEMENTATION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.55

С. А. Нужна

к. е. н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ю. В. Теслюк

аспірант кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ІНСТРУМЕНТІВ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ

S. Nuzhna

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor Department of Information Systems and Technologies, Dnipro State Agrarian and Economic University

Yu. Teslyuk

Postgraduate student of the Department of Economics, Dnipro State Agrarian and Economic University

METHODICAL ASPECTS OF EVALUATION OF INSTRUMENTS OF INSTITUTIONAL REGULATION OF INNOVATIVE TRANSFORMATIONS IN AGRICULTURAL PRODUCTION

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.60

О. В. Макаревич

асистент кафедри економіки і права, Національний університет харчових технологій, м. Київ

Є. М. Нілова

студентка кафедри економіки і права, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ОСНОВА ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

O. Makarevych

Assistant of the Department of Economics and Law, National University of Food Technology, Kyiv

Y. Nilova

student of the Department of Economics and Law, National University of Food Technology, Kyiv

INTELLECTUAL CAPITAL AS A BASIS FOR VENTURE INVESTMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.64

Г. М. Чабан

аспірант кафедри фінансів, обліку та оподаткування, ПНВЗ "Європейський університет"

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ІНДИКАТОРІВ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ

H. Chaban

Postgraduate student, Department of finance, accounting and taxation, European university

ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODELING OF INDICATORS OF EFFICIECY OF FINANCIAL RISK MANAGEMENT SYSTEM

Державне управління

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.75

А. Ю. Якимчук

д. е. н., професор, професор кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

О. Л. Кардаш

к. е. н., доцент, доцент кафедри комп'ютерних технологій та економічної кібернетики, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

О. П. Постельжук

к. і. н., доцент, доцент кафедри політичних наук, Рівненський державний гуманітраний університет, м. Рівне

О. Ф. Якимчук

к. держ. упр., керівник групи розрахунків відділу бізнес-систем ТОВ "Рівненська обласна енергопостачальна компанія", м. Рівне, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ЗАДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

A. Yakymchuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of State Administration, Documentation and Information Activities Department of National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine

O. Kardash

PhD in Economics, Associate professor, Associate professor of the Department of Computer Technology and Economic Cybernetics of National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine

O. Postelzhuk

PhD in Historical Sciences, Associate professor, Associate professor of the Department of Political Sciences of Rivne State University of Humanities, Rivne, Ukraine

O. Yakymchuk

PhD in Public Administration, Head of the Group of Calculations of Business Systems Division of the Information Technologies and Telecommunications Department of PJSC "Rivneoblenergo", Rivne, Ukraine, Interregional Academy of Personal Management, Kyiv, Ukraine

ESTIMATION OF UKRAINE'S SOCIAL SECURITY INDICATORS IN THE CONTEXT OF NATIONAL SECURITY OF THE STATE IN ORDER TO ACHIEVE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.81

А. О. Касич

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Київський національний університет технологій та дизайну

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ В БУДІВНИЦТВІ

А. Kasych

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Department of Management and Public Administration, Kyiv National University of Technology and Design

INNOVATION AND INVESTMENT PROJECTS AS A CONDITION FOR INCREASE EFFICIENCY OF MANAGEMENT SYSTEM IN CONSTRUCTION

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.86

А. І. Семенченко

д. держ. упр., професор, директор, Інститут вищих керівних кадрів, Національна академія державного управління при Президентові України

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ МІСЦЕВИМИ ФІНАНСАМИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

A. Semenchenko

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Director of the Institute of Higher Commanding Staff of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY IN PUBLIC ADMINISTRATION OF LOCAL FINANCES: A STATE AND DEVELOPMENT PERSPECTIVES

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.92

А. П. Лелеченко

к. держ. упр., доцент, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Нaцioнaльна aкaдeмiя дeржaвнoгo упрaвлiння при Прeзидeнтoвi Укрaїни

РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК НАУКОВО-ПРИКЛАДНИЙ ФЕНОМЕН

A. Lelechenko

PhD in Public Administration, Associate Professor, Professor of the Department of Regional Governance, Local Self-Government and Urban Management, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

REGIONAL POLICY AS A SCIENTIFIC AND APPLIED PHENOMENON

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.97

О. І. Платонов

к. е. н., докторант кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом

ТРАНСФОРМАЦІЯ ДО МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ "ПОРТ-ЛЕНДЛОРД" ЯК ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

O. Platonov

PhD in Economics, Doctoral candidate, Department of public administration,Interregional Academy of Personnel Management

TRANSFORMATION TO THE "PORT-LANDLORD" MANAGEMENT MODEL AS A GUARANTEE OF THE DEVELOPMENT OF MULTIMODAL TRANSPORTATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.103

В. Ф. Загурська-Антонюк

к. політ. н., доцент, доцент кафедри економічнї безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет "Житомирська політехніка"

МІЖНАРОДНА БЕЗПЕКА У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО СВІТУ

V. Zagurska-Antoniuk

PhD in Political Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of economic security, public administration and administration, State University "Zhytomyr Polytechnic"

INTERNATIONAL SAFETY IS IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION OF THE MODERN WORLD

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.110

М. М. Шевченко

к. філос. н., доцент

В. А. Соколов

здобувач кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України

ПАРАДИГМА АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: ВІД ПІЗНАННЯ ДО ДІЇ

M. Shevchenko

PhD in Philosophy, Associate Professor

V. Sokolov

Applicant at the Department of Global Studies, Euro-integration and National Security Management, The National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

NATIONAL SECURITY ANALYTICAL ACTIVITIES PARADIGM: FROM KNOWLEDGE TO ACTION

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.118

Д. М. Костенко

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖЕВОЇ АРХІТЕКТУРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ БЕЗПЕКОЮ УКРАЇНИ

D. Kostenko

Postgraduate student of the Department of European integration and globalization and management, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

CONCEPTUAL MODEL FOR FORMING THE NETWORK ARCHITECTURE OF PUBLIC NATIONAL SECURITY MANAGEMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.125

І. О. Платонова

аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

I. Platonova

Postgraduate student, Interregional Academy of Personnel Management

THEORETICAL FUNDAMENTALS OF MECHANISMS OF STATE REGULATION OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.130

Л. С. Солодухіна

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, державний експерт експертної групи з питань реформування системи усиновлення та захисту прав дітей Директорату розвитку соціальних послуг та захисту прав дітей Мінсоцполітики

ЗАХИСТ ЖИТЛОВИХ ПРАВ ДІТЕЙ-СИРІТ, ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ, ТА ОСІБ З ЇХ ЧИСЛА В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

L. Soloduchina

Postgraduate student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, an expert of the expert group on reforming the adoption and protection of children's rights of the directorate for the Development of Social Services and Protection of Children's Rights Ministry of social policy

PROTECTION OF HOUSING RIGHTS OF ORPHANS, CHILDREN DEPRIVED OF PARENTAL CARE AND PERSONS FROM AMONG THEM IN UKRAINE: CONDITION AND PROSPECTS

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.137

О. Г. Габ

викладач кафедри штурманії та кораблеводіння, Інститут Військово-Морських сил НУ "Одеська Морська Академія"

М. М. Корощенко

завідувач кафедри штурманії та кораблеводіння, Інститут Військово-Морських сил НУ "Одеська Морська Академія"

ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ МОРСЬКОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ РОЗВИТКУ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ

A. Gab

The teacher of the Department of Navigation and Navigation at the Naval, Institute of the OU "OMA"

М. Koroshenko

The teacher of the Department of Navigation and Navigation at the Naval, Institute of the OU "OMA

PRIORITIES OF STATE MARITIME POLICY IN THE FIELD OF SEA PORT DEVELOPMENT OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.143

В. А. Чигринський

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

ПОЛІТИКО-ПРАВОВЕ ПРОЄКТУВАННЯ ТА ДЕРЖАВНЕ КОНСТРУЮВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

V. Chygrynsky

Postgraduate student of the Department of European integration and globalization and management of national security of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

POLITICAL AND LEGAL DESIGN AND STATE CONSTRUCTION OF THE NATIONAL SECURITY SYSTEM OF THE REPUBLIC OF POLAND: LESSONS FOR UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент