Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 13-14, 2021

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.13-14

Завантажити журнал №13-14, 2021

Економіка

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.13-14.5

Н. Б. Демчишак

д. е. н., професор кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

М. О. Хильченко

студентка, спеціальність "Фінанси, банківська справа та страхування", Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

СТАРТАП-ЕКОСИСТЕМА: ІНСТИТУЦІЙНІ ТА ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

N. Demchyshak

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Finance, Money Circulation and Credit, Ivan Franko National University of Lviv

M. Hylchenko

Student of the Department of Finance, Banking and Insurance, Ivan Franko National University of Lviv

STARTUP ECOSYSTEM: INSTITUTIONAL AND FINANCIAL ASPECTS OF PROMOTING DEVELOPMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.13-14.14

Є. І. Ходаківський

д. е. н., професор, професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет, м. Житомир

О. Ф. Присяжнюк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування імені М. П. Поліщука, Поліський національний університет, м. Житомир

М. Ф. Плотнікова

к. е. н., доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності, Поліський національний університет, м. Житомир

О. О. Суботенко

магістр публічного управління, Поліський національний університет, м. Житомир

ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОЄКТНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ: АДМІНІСТРАТИВНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

Ye. Khodakovsky

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Polissia National University, Zhytomyr

O. Prysiazhniuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Organizations and Administration Management (named after M. P. Polishchuk), Polissia National University, Zhytomyr

M. Plotnikova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Innovative Entrepreneurship аnd Investment Activities, Polissia National University, Zhytomyr

O. Subotenko

Master of Public Administration, Polissia National University, Zhytomyr

INVESTMENT AND PROJECT MANAGEMENT OF PRIMARY CARE DEVELOPMENT: ADMINISTRATIVE AND SOCIAL-PSYCHOLOGICAL ASPECTS

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.13-14.20

В. П. Залізнюк

д. держ. упр., доцент, професор кафедри світової економіки, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна

С. І. Ліхолет

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ, Україна

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ СПОСТЕРЕЖЕННЯ СТАНУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ СФЕРИ (НА ПРИКЛАДІ ОЕСР ТА ЄС)

V. Zalizniuk

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Professor of the Department of World Economics, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine

S. Lykholet

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of International Economics, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv, Ukraine

FOREIGN EXPERIENCE IN DESIGNING THE SYSTEM OF STATISTICAL INDICATORS FOR MONITORING THE SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION PROCESSES (ON THE EXAMPLE OF THE OECD AND THE EU)

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.13-14.27

А. С. Саленко

к. е. н., заступник начальника управління — начальник відділу роботи з ризиками, моніторингу операцій та ризиків управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків Головного управління ДПС в Одеській області

ВИЗНАЧЕННЯ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА НА ОСНОВІ ЕВОЛЮЦІЙНОГО АНАЛІЗУ ТЕОРІЙ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ДЕТЕРМІНІЗМУ

А. Salenko

PhD in Economics, Deputy Head of the Department - Head of the Department of working with risks, monitoring of transaction and risks, Department of tax risk identification and processing of Main Department of the State Tax Service іn the Odessa region

DEFINITION OF POST-INDUSTRIAL SOCIETY ON THE BASIS OF EVOLUTIONARY ANALYSIS OF THEORIES OF TECHNOLOGICAL DETERMINISM

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.13-14.32

О. О. Олійник

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Україна

ГРОШОВІ І ФІНАНСОВІ ПОТОКИ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ

O. Oliynik

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Dnipro State University of Agrarian and Economics, Ukraine

CASH AND FINANCIAL FLOWS IN THE SYSTEM OF FINANCIAL MANAGEMENT OF ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.13-14.38

О. В. Гамова

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, природних ресурсів і економіки міжнародного туризму, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, Україна

ЗАСАДНИЧІ ІМПЕРАТИВИ СУТНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА

O. Hamova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Economics, Natural Resources and Economics of International Tourism

BASIC IMPERATIVES OF THE ESSENCE OF THE ECONOMIC SYSTEM OF SOCIETY

Державне управління

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.13-14.43

С. П. Потеряйко

к. військ. н., доцент, заступник начальника науково-організаційного відділу, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

ВИКОРИСТАННЯ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТРУКТУР ІНТУЇТИВНИХ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ

S. Poteryaikо

PhD in Military Science, Associate Professor, Deputy Chief of the Research Department, Institute of Public Administration and Research in Civil Protection

USE OF INTUITIVE FORECASTING METHODS BY PUBLIC ADMINISTRATION BODIES IN THE FORMATION OF ORGANIZATIONAL AND FUNCTIONAL SECURITY STRUCTURES

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.13-14.51

Є. О. Архипова

к. філос. н.., доцент, доцент кафедри теорії та практики управління, КПІ імені Ігоря Сікорського

О. О. Клевчук

студентка, кафедра теорії та практики управління, факультет соціології і права, КПІ імені Ігоря Сікорського

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ

Ye. Arkhypova

PhD in Philosophy, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Theory and Practice of Management, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute

O. Klevchuk

Student, Department of Theory and Practice of Management, Sociology and Law Faculty, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute

STATE REGULATION IN THE FIELD OF PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.13-14.58

Є. В. Котух

к. т. н., доцент кафедри комп'ютерних наук, Сумський державний університет, м. Суми

РОЗВИТОК ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ КІБЕРБЕЗПЕКИ

Ye. Kotukh

PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Computer Science, Sumy State University, Sumy

DEVELOPMENT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE FIELD OF CYBERSECURITY

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.13-14.64

С. М. Євтухова

к. е. н., доцент кафедри економіки, менеджменту та адміністрування, Херсонський державний університет, факультет бізнесу і права

Т. В. Кулініч

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій, Національний університет "Львівська політехніка", Інститут економіки і менеджменту

Т. А. Стовба

к. е. н., доцент кафедри економіки та морського права, факультет судноводіння, Херсонська державна морська академія

БІРЮЗОВІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ КОМПАНІЯМИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА НАЦІОНАЛЬНА ПРАКТИКА

S. Yevtukhova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics, Management and Administration, Kherson State University, Faculty of Business and Law, Kherson, Ukraine

T. Kulinich

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Organizational Management, Lviv Polytechnic National University, Institute of Economics and Management, Lviv, Ukraine

T. Stovba

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Maritime Law, Faculty of Navigation, Kherson State Maritime Academy, Kherson, Ukraine

TEAL APPROACHES TO COMPANY MANAGEMENT: FOREIGN EXPERIENCE AND NATIONAL PRACTICE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.13-14.72

О. Л. Тодорова

к. держ. упр., доцент кафедри публічного управління та регіоналістики, ОРІДУ НАДУ при Президентові України

О. В. Лесик

к. держ. упр., доцент кафедри публічного управління та регіоналістики, ОРІДУ НАДУ при Президентові України

АГЕНЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЯК СКЛАДОВА ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

O. Todorova

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Public Administration and Regional Studies, ORIPA NAPA under the President of Ukraine

O. Lesyk

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Public Administration and Regional Studies, ORIPA NAPA under the President of Ukraine

AGENCIES OF REGIONAL DEVELOPMENT AS AN ELEMENT OF INSTITUTIONAL SUPPORT FOR THE IMPLEMENTATION OF STATE REGIONAL POLICY

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.13-14.79

В. С. Артамощенко

к. військ. н., доцент, докторант науково-методичного центру організації наукової та науково-технічної діяльності, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ НА ОСНОВІ МЕТОДУ DOTMLPFI. ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

V. Artamoshchenko

PhD in Military Science, Associate Professor, Doctoral researcher of the scientific-methodical center of organization of scientific and scientific-technical activity, National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv

DEVELOPMENT OF THE MILITARY EDUCATION SYSTEM BASED ON THE DOTMLPFI METHOD. LEGAL ASPECT

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.13-14.85

Я. І. Арабчук

к. філос. н., доцент кафедри публічного управління та адміністрування,Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ТА ЇХНЯ РОЛЬ У ДЕРЖАВОТВОРЧИХ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСАХ В УКРАЇНІ

Ya. Arabchuk

PhD in Philosophy, Associate Professor of the Department of Public Administration and Management, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

POLITIKAL PARTIES AND THEIR ROLE IN THE STATE— BUILDING AND SOCIO-ECONOMIC PROCESSES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.13-14.93

Ю. Л. Мохова

к. держ. упр., доцент магістратури державного управління Центру післядипломної освіти, Донецький національний технічний університет, м. Покровськ

ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Y. Mokhova

PhD in Public Administration, Associate Professor of Master of Public Administration of the Center for Postgraduate Education, Donetsk National Technical University, Pokrovsk

INSTITUTIONAL AND LEGAL MECHANISM FOR E-GOVERNANCE IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.13-14.98

О. В. Кризина

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

Н. В. Васильєва

д. держ. упр., професор, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНОЮ СЛУЖБОЮ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

O. Kryzyna

Postgraduate student of the Department of Regional Administration, Local Self-Government and City Management, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine

N. Wasyliewa

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Regional Administration, Local Self-Government and City Management, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION OF THE PATHOANATOMICAL SERVICE IN UKRAINE AND THE WORLD

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.13-14.103

М. Є. Хоружий

слухач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

З. В. Гбур

д. держ. упр., професор,професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ

M. Khoruzhyi

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Z. Hbur

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

SOCIAL PROTECTION OF CIVIL SERVANTS

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.13-14.110

С. І. Кучеров

слухач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

Я. Ф. Радиш

д. держ. упр., професор, професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

S. Kucherov

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Y. Radysh

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

THEORETICAL FUNDAMENTALS OF THE STUDY OF THE PUBLIC GOVERNANCE SYSTEM IN THE FIELD OF PUBLIC HEALTH OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.13-14.117

O. М. Попович

слухач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

С. П. Кошова

к. держ. упр., доцент, старший викладач кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ У МЕДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ

O. Popovych

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

S. Koshova

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

INTELLECTUAL PROPERTY IN MEDICAL PRACTICE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.13-14.125

С. М. Гришко

аспірант кафедри державознавства і права, Національна академія державного управління при Президентові України

ІНТЕРЕСИ ДЕРЖАВИ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИЧНЕ РОЗУМІННЯ

S. Gryshko

Postgraduate student of the Department of Political Science and Law, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

INTERESTS OF THE STATE AND TERRITORIAL COMMUNITIES AT THE LOCAL LEVEL IN UKRAINE: THEORETICAL UNDERSTANDING

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.13-14.131

Л. М. Курочка

аспірант кафедри державознавства і права, Національна академія державного управління при Президентові України

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ РІВНОГО ДОСТУПУ ДО ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ, СПРИЧИНЕНОЇ КОРОНАВІРУСОМ SARS-COV-2 В УКРАЇНІ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ

L. Kurochka

Postgraduate student of the Department of law and Law-making Process,National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

THE EQUAL ACCESS TO PUBLIC SERVICE PRINCIPLE` REALIZATION UNDER THE COVID-19 PANDEMIC: RETROSPECTIVE ANALYSIS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент