EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 14, 2011

Економіка

І. В. Багрова

д. е. н., професор

О. І. Юдіна

викладач, Дніпропетровський університет економіки та права ім. А. Нобеля

ВИЯВЛЕННЯ ВПЛИВУ ІНВЕСТИЦІЙ В ІННОВАЦІЇ НА ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Т. Л. Грицай

аспірант кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах і економічного аналізу, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

ІНВЕСТИЦІЙНЕ КРЕДИТУВАННЯ, ЙОГО СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

К. В. Наливайченко

доцент кафедри міжнародної економіки, к.е.н., доцент, докторант, Кримський економічний інститут ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана"

СИСТЕМНО-СИНЕРГЕТИЧНА ПАРАДИГМА ІНФОРМАЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ

М. О. Базь

аспірант, Національний технічний університет України "КПІ"

КОМПЛЕКСНА ПРОЦЕДУРА ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ

С. В. Іванов

к. е. н., доцент, Придніпровська державна академія будівництва й архітектури

ПЛАНОВО-КОНТРОЛЬНІ ПАРАМЕТРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

В. К. Береговий

к. е. н., доцент, НУБіП України

БІОПАЛИВО І ПРОДОВОЛЬЧА ПРОБЛЕМА

Л. О. Добрик

к. е. н., Дніпродзержинський державний технічний університет

А. А. Літовченко

магістр, Дніпродзержинський державний технічний університет

ПДВ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ

О. В. Гончаренко

к. е. н. доцент, Дніпродзержинський державний технічний університет

Я. С. Білодід

магістр, Дніпродзержинський державний технічний університет

О. В. Путій

магістр, Дніпродзержинський державний технічний університет

ОСНОВИ КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ ПОРТФЕЛЯМИ

Н. С. Приймак

ст. викладач кафедри економіки підприємств, Криворізький економічний інститут ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана"

ЕФЕКТИВНА АМОРТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ'ЄКТ УПРАВЛІННЯ

О. В. Гончарова

асистент кафедри міжнародного менеджменту, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

АЛЬЯНСНІ ФОРМИ УПРАВЛІННЯ У ГЛОБАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Д. В. Базарний

аспірант кафедри банківської справи економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЕФЕКТИВНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ПОЗИЦІЇ АКЦІОНЕРІВ

І. М. Фищук

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СТРУКТУРА ФОНДОВОГО РИНКУ В КОНТЕКСТІ ІРО

А. Є. Литвин

aспірант, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

СВІТОВИЙ ІТ-РИНОК КРІЗЬ ПРИЗМУ СВІТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ

К. В. Войтович

аспірант, Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України"

ВИЗНАЧЕННЯ НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНОГО ВАРІАНТА МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Я. В. Білан

аспірант, Київський Національний Університет ім. В. Гетьмана

ШКОЛИ СТРАТЕГІЙ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ТНК

Я. В. Мельник

аспірант кафедри міжнародного менеджменту, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ОСНОВА ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ

О. В. Єрмолаєв

Інститут міжнародних відносин Національного університету імені Тараса Шевченка

ДИНАМІКА ТА СТРУКТУРА СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ СИРОВИННИМИ РЕСУРСАМИ

Г. І. Груба

д. держ. упр., Голова правління ВАТ "Крименерго"

ФОРМИ І ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ

Н. А. Фойгт

к. е. н., ст. н. с., докторант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, НАДУ при Президентові України

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИКОРИСТАННЯ АНАЛІЗУ СЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНУВАННЯ В ОЦІНЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

І. В. Лисов

к. е. н., докторант, Академія муніципального управління

ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНИМ КОМПЛЕКСОМ

І. І. Мусієнко

к. війск. н., доцент, Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національної юридичної академії України ім. Я. Мудрого

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЯК ОБ'ЄКТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

М. В. Банчук

к. політ. н., доцент, докторант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОЇ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

С. П. Шубін

кандидат політичних наук, докторант, Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України

ПЛАНУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

В. М. Лебедюк

аспірант, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ФІНАНСУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В УКРАЇНІ: МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ

П. В. Литвин

генеральний директор страхової компанії "НАСТА"

МЕХАНІЗМ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

С. А. Запорожец

здобувач, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ МІСТОМ ЯК АГЛОМЕРАЦІЙНИМ ЦЕНТРОМ

Д. Ю. Костишин

здобувач, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ МІСТОМ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ВЕКТОР

П. І. Репешко

аспірант кафедри державного управління та політичної аналітики, Інститут державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили