Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 14, 2011

Економіка

І. В. Багрова

д. е. н., професор

О. І. Юдіна

викладач, Дніпропетровський університет економіки та права ім. А. Нобеля

ВИЯВЛЕННЯ ВПЛИВУ ІНВЕСТИЦІЙ В ІННОВАЦІЇ НА ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Т. Л. Грицай

аспірант кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах і економічного аналізу, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

ІНВЕСТИЦІЙНЕ КРЕДИТУВАННЯ, ЙОГО СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

К. В. Наливайченко

доцент кафедри міжнародної економіки, к.е.н., доцент, докторант, Кримський економічний інститут ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана"

СИСТЕМНО-СИНЕРГЕТИЧНА ПАРАДИГМА ІНФОРМАЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ

М. О. Базь

аспірант, Національний технічний університет України "КПІ"

КОМПЛЕКСНА ПРОЦЕДУРА ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ

С. В. Іванов

к. е. н., доцент, Придніпровська державна академія будівництва й архітектури

ПЛАНОВО-КОНТРОЛЬНІ ПАРАМЕТРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

В. К. Береговий

к. е. н., доцент, НУБіП України

БІОПАЛИВО І ПРОДОВОЛЬЧА ПРОБЛЕМА

Л. О. Добрик

к. е. н., Дніпродзержинський державний технічний університет

А. А. Літовченко

магістр, Дніпродзержинський державний технічний університет

ПДВ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ

О. В. Гончаренко

к. е. н. доцент, Дніпродзержинський державний технічний університет

Я. С. Білодід

магістр, Дніпродзержинський державний технічний університет

О. В. Путій

магістр, Дніпродзержинський державний технічний університет

ОСНОВИ КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ ПОРТФЕЛЯМИ

Н. С. Приймак

ст. викладач кафедри економіки підприємств, Криворізький економічний інститут ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана"

ЕФЕКТИВНА АМОРТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ'ЄКТ УПРАВЛІННЯ

О. В. Гончарова

асистент кафедри міжнародного менеджменту, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

АЛЬЯНСНІ ФОРМИ УПРАВЛІННЯ У ГЛОБАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Д. В. Базарний

аспірант кафедри банківської справи економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЕФЕКТИВНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ПОЗИЦІЇ АКЦІОНЕРІВ

І. М. Фищук

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СТРУКТУРА ФОНДОВОГО РИНКУ В КОНТЕКСТІ ІРО

А. Є. Литвин

aспірант, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

СВІТОВИЙ ІТ-РИНОК КРІЗЬ ПРИЗМУ СВІТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ

К. В. Войтович

аспірант, Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України"

ВИЗНАЧЕННЯ НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНОГО ВАРІАНТА МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Я. В. Білан

аспірант, Київський Національний Університет ім. В. Гетьмана

ШКОЛИ СТРАТЕГІЙ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ТНК

Я. В. Мельник

аспірант кафедри міжнародного менеджменту, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ОСНОВА ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ

О. В. Єрмолаєв

Інститут міжнародних відносин Національного університету імені Тараса Шевченка

ДИНАМІКА ТА СТРУКТУРА СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ СИРОВИННИМИ РЕСУРСАМИ

Г. І. Груба

д. держ. упр., Голова правління ВАТ "Крименерго"

ФОРМИ І ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ

Н. А. Фойгт

к. е. н., ст. н. с., докторант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, НАДУ при Президентові України

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИКОРИСТАННЯ АНАЛІЗУ СЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНУВАННЯ В ОЦІНЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

І. В. Лисов

к. е. н., докторант, Академія муніципального управління

ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНИМ КОМПЛЕКСОМ

І. І. Мусієнко

к. війск. н., доцент, Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національної юридичної академії України ім. Я. Мудрого

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЯК ОБ'ЄКТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

М. В. Банчук

к. політ. н., доцент, докторант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОЇ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

С. П. Шубін

кандидат політичних наук, докторант, Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України

ПЛАНУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

В. М. Лебедюк

аспірант, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ФІНАНСУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В УКРАЇНІ: МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ

П. В. Литвин

генеральний директор страхової компанії "НАСТА"

МЕХАНІЗМ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

С. А. Запорожец

здобувач, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ МІСТОМ ЯК АГЛОМЕРАЦІЙНИМ ЦЕНТРОМ

Д. Ю. Костишин

здобувач, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ МІСТОМ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ВЕКТОР

П. І. Репешко

аспірант кафедри державного управління та політичної аналітики, Інститут державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент