EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 14, 2012

Економіка

В. П. Приходько

к. і. н., заступник голови Закарпатської обласної державної адміністрації

ФАКТОРИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

О. М. Дериколенко

к. е. н., старший викладач кафедри економіки та бізнес-адміністрування, Сумський державний університет

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНИХ РИЗИКІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ю. В. Ушкаренко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, Херсонський національний технічний університет

УПРАВЛІННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯМ КООПЕРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Є. М. Ахромкін

д. е. н., професор, Східноукраїнський національний університет ім. В Даля

ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ РОБОЧИХ МІСЦЬ І ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ЯК ОДИН З ФАКТОРІВ ПІДВИЩЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

Р. C. Чорний

к. е. н., доцент кафедри загальноекономічних та гуманітарних дисциплін, Нововолинський факультет, Тернопільський національний економічний університет

ПІДХОДИ ДО СТРУКТУРУВАННЯ ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Н. О. Шпак

д. е. н., доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

М. І. Романишин

асистент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ CТАБІЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Т. С. Шемет

к. е. н., доцент, здобувач наукового ступеня доктора економічних наук кафедри банківської справи, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ТРАНСФОРМАЦІЯ ГРОШОВОГО СУВЕРЕНІТЕТУ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ВАЛЮТ

В. А. Петренко

к. е. н., доц. кафедри економіки, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

О. М. Грабчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД У ФІНАНСОВОМУ ПРОГНОЗУВАННІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

С. О. Тульчинська

к. е. н., доцент, Національний технічний університет України "КПІ"

РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК У КОНТЕКСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КЛАСТЕРНОГО ПІДХОДУ

М. Дж. Мохтешеми

диссертант, Институт Экономики, Национальная академия наук Азербайджана

ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Наджафли Светлана Халид кызы

научный сотрудник, Институт Экономики НАН Азербайджана

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (НА ПРИМЕРЕ ГОРНО-ШИРВАНСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНА)

І. М. Дашко

викладач кафедри облік та менеджмент, Криворізький факультет ДВНЗ "Запорізький національний університет"

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

О. О. Бредіхін

здобувач, КП "Київський інститут земельних відносин"

АКТУАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Э. А. Азизов

диссертант, Азербайджанский государственный экономический университет

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

І. І. Максимова

аспірант кафедри економічної кібернетики і управління проектами, ДВНЗ "Криворізький національний університет"

ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ВИДОБУТКУ ЗАБАЛАНСОВИХ ЗАПАСІВ ЗАЛІЗНИХ РУД

І. В. Радзівіло

здобувач, ДВНЗ "НГУ" м. Дніпропетровськ

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНО-ДИНАМІЧНОГО ПІДХОДУ

О. Ю. Оржель

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри європейської інтеграції, Національна академія державного управління при Президентові України

ЗАСТОСУВАННЯ ДОСВІДУ ЗГУРТУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ЕТАП ВИРОБЛЕННЯ ІНДИКАТОРІВ

М. В. Паладій

к. е. н., доцент, Голова ДСІВ МОУ

ХАРАКТЕРИСТИКА ТА СКЛАДОВІ СФЕРИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

М. В. Вишиванюк

к. е. н., Голова Івано-Франківської обласної ради

ОБГРУНТУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

С. В. Гербеда

заступник Голови Національної служби посередництва і примирення

РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ ДІАЛОГОМ В УКРАЇНІ

Ю. О. Литвин

к. е. н., докторант, Дніпропетровський державний аграрний університет

УПРАВЛІНСЬКІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРОПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНАХ

Т. І. Биркович

докторант, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

ПРИНЦИПИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ НЕЗАЛЕЖНОГО РЕГУЛЯТОРА РИНКУ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

Ж. Д. Анпілогова

к. е. н., Академія муніципального управління

ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ОСВІТНІХ, НАУКОВИХ І МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Н. В. Міокова

аспірант кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕНННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПАРТНЕРСТВА З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

С. С. Добрунов

здобувач, Академія муніципального управління

ЗАКОНОДАВЧЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНО-ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

А. В. Якобчук

к. мед. н., доцент, завідувач наукового відділу організації медичної допомоги, Державна наукова установа "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами

УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ З ПРОТИДІЇ ЕПІДЕМІЇ ВІЛ/СНІДУ В УКРАЇНІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили