EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 14, 2013

Економіка

Ю. М. Сафонов

д. е. н., професор, академік АЕН України, Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

СИСТЕМА МІЖРЕГІОНАЛЬНИХ ПОТОКІВ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ДЕПОЗИТНО-КРЕДИТНОГО РИНКУ

Y. Safonov

Doctor of Economics, Professor, Academy of Economic Sciences of Ukraine State university "Kyiv National Economic University named Vadym Hetman

SYSTEM INTERREGIONAL FLOW OF FINANCIAL RESOURCES DEPOSIT AND CREDIT MARKET

В. П. Приходько

д. е. н., с. н. с., заступник Голови Закарпатської обласної державної адміністрації

СИСТЕМА ЗАГРОЗ НАЦІОНАЛЬНИМ ЕКОНОМІЧНИМ ІНТЕРЕСАМ УКРАЇНИ

V. P. Prikhodko

PhD, Senior Scientist, Deputy Head of the Transcarpathian Regional State Administration

SYSTEM THREATS TO THE NATIONAL ECONOMIC INTERESTS OF UKRAINE

Ю. Д. Радіонов

к. е. н., начальник відділу адаптації міжнародних стандартів, Рахункова палата України

ПРОЗОРІСТЬ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ — ГАРАНТІЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

Yu. D. Radionov

TRANSPARENCY OF THE BUDGET SYSTEM — A GUARANTEE OF ITS EFFECTIVENESS

О. В. Алейнікова

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Professor of Economic theory, National and Applied Economics Department

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕЖИМІВ ТАРГЕТУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ

O. V. Aleinikova

FEATURES OF USE OF TARGETING REGIMES IN MODERN CONDITIONS OF MONETARY POLICY

І. С. Кравчук

к. е. н., доцент кафедри банківського менеджменту та обліку, Тернопільський національний економічний університет

В. Д. Юхимчук

к. е. н., викладач кафедри фінансів суб'єктів господарювання і страхування, Тернопільський національний економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ЕМІСІЇ БАНКАМИ ПОКРИТИХ ОБЛІГАЦІЙ

I. S. Kravchuk

PhD, associate professor of department of banking management and accounting, Ternopil National Economy University

V. D. Yuhimchuk

teacher of department of finance of entrepreneurial subjects and insurance, Ternopil National Economy University

FEATURES OF THE BANKING ISSUE OF THE COVERED BONDS

Л. М. Васільєва

д. держ. упр., доцент кафедри обліку і аудиту, ДДАУ

О. Г. Чепець

к. е. н., ст. викл. кафедри обліку і аудиту, ДДАУ

ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ ПЕРЕДУМОВИ РАЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ

L. M. Vasilieva

Doctor of sciences from state administration, Assistant of professor Department of Account and Audit, DSAU

O. G. Chepets

Candideate of economic sciences, Assistant of professor Department of Account and Audit, DSAU

THE ESSENCE AND THE BASIC PREMISE OF THE RATIONAL ORGANIZATION OF ACCOUNTING

О. В. Короткова

д. е. н., доцент кафедри фінанси та кредит, Інститут економіки та управління, РВНЗ "Кримський гуманітарний університет", м. Ялта

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБЛЕННЯ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЇ БІЗНЕС-ПЛАНІВ

O. V. Korotkova

candidate of economic Sciences, associate Professor of Department of finances and credit Institute of Economics and Management, Crimean University for the Humanities, Yalta

FEATURES AND DEVELOPMENT PRESENTATIONS OF BUSINESS PLANS

М. А. Міненко

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, Київський національного торговельно-економічний університет

НАЦІОНАЛЬНІ АГРАРНО-ПРОМИСЛОВІ ОБ'ЄДНАННЯ НІМЕЧЧИНИ

M. A. Minenko

Doctor of Economics, associate professor, prof. of Department of Management, Kyiv National University of Trade and Economics

THE NATIONAL AGRICULTURAL AND INDUSTRIAL ASSOCIATIONS OF GERMANY

З. Б. Янченко

к. е. н., заслужений економіст України, директор Департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва Житомирської облдержадміністрації

ОЦІНКА ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ЯК СКЛАДОВОЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

Z. B. Yanchenko

PhD of Economics, honored economist of Ukraine, director of Department of economic development, trade and international cooperation of Zhytomyr oblast administration

ASSESSMENT OF HUMAN CAPITAL AS A COMPONENT OF INNOVATIVE POTENTIAL OF A FIRM

Г. В. Ортіна

докторант, Академія фінансового управління Міністерства фінансів України

НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЬОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПРОМИСЛОВО-ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

G. V. Ortina

doctoral student, Academy of Financial Management Ministry of Finance of Ukraine

TARGET AREAS OF STRATEGY INNOVATION INDUSTRIAL-POLICY

Т. В. Каленська

к. е. н., асистент кафедри фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬЯНСІВ ТНК У ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ГАЛУЗЯХ

T. V. Kalenska

PhD, assistant professor, department of finance, Taras Shevchenko National University of Kyiv

TERMINATION OF THE TRANSNATIONAL STRATEGIC ALLIANCES IN THE HIGH-TECH INDUSTRIES

І. В. Драган

к. е. н., старший науковий співробітник, ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В РИНКОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ В РАМКАХ ПРОСТОРОВОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

I. Dragan

PhD in Economics Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development, National Academy of Sciences of Ukraine"

THE FORMATION OF STRATEGIC MODEL OF PUBLIC MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES AS A BASIS SPATIAL SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT

Т. І. Дьолог

к. е. н., завідувач кафедри економіки і менеджменту, Білоцерківська філія Міжрегіональної Академії управління персоналом

УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

T. I. Dyolog

the candidate of economic sciences, the head of Economy and Management Subfaculty, Interregional Academy of Personnel Management

MANAGEMENT BY EFFICIENCY OF UKRAINIAN AGRARIAN ENTERPRISES ACTIVITY

В. О. Кузоваткін

асистент кафедри менеджменту організацій, Житомирський національний агроекологічний університет

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОГНОЗУВАННЯ ВЕЛИЧИНИ ПОПИТУ НА ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАТИВНІ ПОСЛУГИ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

V. Kuzovatkin

Assistant Lecturer of the Department of Management of Organizations, Zhytomyr National Agroecological University

THE METHODOLOGICAL APPROACH TO FORECASTING THE VOLUMES OF DEMAND FOR INFORMATION AND ADVISORY SERVICES IN AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE

Т. М. Пшенична

старший викладач кафедри маркетингу, Чернігівський державний інститут економіки і управління

КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ МОЛОКОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В РОЗРІЗІ МАРКЕТИНГОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

T. Pshenychna

lecturer of the department of marketing, Chernigov state Institute of economy and management,Ukraine

CLUSTER ANALYSIS OF THE MILK-PROCESSING INDUSTRY UKRAINE IN TERMS OF MARKETING ENSURING PRODUCT QUALITY

Э. Я. Мамедов

к. э. н., доцент кафедры "Маркетинг", Азербайджанский государственный экономический университет

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

E. Y. Mamedov

с. e. s., dosent , cafedra '' Marketing ''Azerbaijan State Economic University

THE PROBLEMS TO ORGANIZE STRATEGIC MARKETING ON CONSUMER MARKET UNDER THE CONDITION OF MODERN ECONOMY

Э. И. Алиева

аспирант, Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина

СУЩНОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ

E. I. Alieva

postgraduate student,V. N. Karazin Kharkov national University

THE NATURE OF SOCIAL CAPITAL AND ITS ROLE IN DEVELOPMENT OF ECONOMY

О. В. Редько

аспірант кафедри менеджменту ФММ, Національний технічний університет України "КПІ"

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ — ЕФЕКТИВНИЙ ШЛЯХ ДО ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА

O. V. Redko

graduate student, NTUU "KPI"

ENERGY CONSERVATION — AN EFFECTIVE WAY TO REDUCE PRODUCTION COSTS

К. Г. Туболець

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ

E. Tubolets

graduate of the Dnepropetrovsk state agrarian University

THEORETICAL BASIS OF FORMATION MECHANISM OF MARKETING OF AGRICULTURAL BUSINESS ACTIVITY IN THE FOOD MARKET

К. В. Тарасов

здобувач ДУ "Інститут економіки та прогнозування" НАН України, м. Київ

РЕФОРМУВАННЯ МЕТОДІВ НАРАХУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ АМОРТИЗАЦІЇ З МЕТОЮ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ

K. V. Tarasov

Competitor of the Institut for economics and forecasting, Ukrainian National Academy of Sciences, Kiev

REFORMING CALCULATION METHODS OF TAX DEPRECIATION FOR CAPITAL ASSETS REPRODUCTION

О. В. Моренко

аспирант кафедры финансов и банковского дела, Донецкий Национальный Университет

К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СОСТАВА ПРИВЛЕЧЕННЫХ РЕСУРСОВ БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ

O. V. Morenko

postgraduate student of finance and banking department, Donetsk National University

TO THE ISSUE OF DEFINITION OF THE INVOLVED RESOURCES COMPOSITION IN SECOND-TIER BANKS

Д. О. Пильнов

старший викладач кафедри обліку і аудиту, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

МОДЕЛЮВАННЯ КОНТРОЛЮ СУДНОВИХ ЗАПАСІВ У СИСТЕМІ БЮДЖЕТУВАННЯ

D. O. Pylnov

senior professor of the accounting and auditing department in Kyiv State Maritime Academy after Hetman Petro Konashevich-Sahaydachniy

SHIP STORES CONTROL MODELING IN THE BUDGETING SYSTEM

О. Г. Пухкал

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри політичної аналітики і прогнозування, Національна академія державного управління при Президентові України

О. О. Новіков

аспірант кафедри політичної аналітики і прогнозування, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

A. G. Pukhkal

Doctor of Science in Public Administration, Associate Professor, Professor of Political Analysis and Forecasting Department, The National Academy of Public Administration, the President of Ukraine

О. О. Novikov

graduate student of Political Analysis and Forecasting Department, The National Academy of Public Administration, the President of Ukraine

THE MAIN PROBLEMS OF PUBLIC CONTROL EFFECTIVE REALIZATION OF GOVERNMENT IN UKRAINE

О. К. Любчук

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри філософії і психології, завідувач психолого-педагогічної лабораторії Донецького державного університету управління

ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМАНДИ ЯК ФОРМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ВЛАДИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

O. K. Lyubchuk

Doctor of Science in state administration management, Associate Professor, Professor of Philosophy and Psychology department , head of psychological and pedagogical laboratory

OPERATION EFFECTIVE MANAGEMENT TEAM AS A FORM OF IMPROVING COOPERATION WITH THE PUBLIC AUTHORITIES

Г. І. Шарий

к. держ. упр., доцент, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

G. I. Sharyi

candidate of sciences, National Technical University of Poltava named after Yuri Kondratyuk

STATE AND PROSPECTS OF THE LAND REFORM IN UKRAINE

М. В. Сіцінська

к. держ. упр., докторант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ЕЛЕМЕНТИ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ ДЕМОКРАТИЧНОГО ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ НАД СЕКТОРОМ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ

M. Sitsinskay

doctoral student in public administration and management National academy of public administration the President of Ukraine

ELEMENTS OF PUBLICCONTROL IN THE SYSTEM OF DEMOCRATIC CIVILIAN CONTROL OVER THE SECURITY SECTOR AND DEFENSE

О. В. Банчук-Петросова

доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Київський університет управління та підприємництва

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ДЕРЖАВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ СЕКТОРА БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

E. Banchuk-Petrosova

associate professor of international economics and marketing Kyiv university of management and entrepreneurship

STRATEGIC DIRECTIONS FORMATION OF A NEW STATE PERSONNEL POLICY OF SECURITY AND DEFENSE SECTOR OF UKRAINE

О. П. Ковалевська

к. ю. н., доц., докторант, Академія муніципального управління

НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИМ ЖИТЛОМ ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ

O. P. Kovalevskaya

Ph.D., Assoc., Ph.D. Academy of Municipal Management

FAVOURABLE OF DIRECTIONS PROVIDING THE CATEGORIES OF POPULATION SOCIAL HABITATION

Ф. В. Узунов

к. е. н., доцент, перший проректор, Університет економіки та управління

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

F. V. Uzunov

Ph.D., associate Professor, first Pro-rector of the University of Economics and management

FOREIGN EXPERIENCE IN FORMATION AND DEVELOPMENT OF STATE-PRIVATE PARTNERSHIP

П. Б. Волянський

кандидат медичних наук, доцент, професор кафедри державної служби, менеджменту та навчання за міжнародними проектами, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

КОНЦЕПЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МЕДИЧНИМ ЗАХИСТОМ У ЗОНІ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

P. B. Volyanskiy

сandidate of Medical Science, Associate Professor, Professor of Dept. of public service, management and international projects, Institute of public administration of sphere of civil protection

METHODOLOGICAL APPROACHES FORMULATION OF THE CONCEPT OF PUBLIC ADMINISTRATION OF THE HEALTH PROTECTION IN THE ZONE OF EMERGENCIES

К. І. Жилка

здобувач, Національна академія Державного управління при Президентові України

СТАН ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ УКРАЇНИ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

E. I. Zilka

The competitor, National Academy of Public administration at the President of Ukraine (Kiev)

STATE OF HEALTH OF CHILDREN OF UKRAIN І, AS RESULT OF PUBLIC ADMINISTRATION IN HEALTH SYSTEM

О. В. Богер

аспірант, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

O. Boger

postgraduate, Kyiv National Economic University named by Vadym Hetman

THE INNOVATION ACTIVITY TAX REGULATION: COMPARATIVE ANALYSIS

О. А. Романець

здобувач, Академія муніципального управління

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ АГРАРНОЇ СФЕРИ

E. Romanets

competitor Academy of Municipal Management

METHODOLOGICAL APPROACHES TO DEVELOPMENT MODELS OF STATE SUPPORT OF AGRICULTURAL SECTOR

В. О. Білецький

начальник сектора здійснення слідчих (розшукових) дій оперативно-розшукового відділу Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України

ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК НАУКОВА КАТЕГОРІЯ ТА ВИД ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

V. A. Bieletskyi

the Head of the Investigative (detective) Actions Sector, the Operational and Investigative Activities Unite of the Eastern Regional Office of the State boarder guard service of Ukraine

OPERATIONAL ACTIVITIES AS A SCIENTIFIC CATEGORY AND ACTIVITY LAW ENFORCEMENT AGENCIES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили