EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 14, 2014

Завантажити журнал №14, 2014

Економіка

В. Л. Пластун

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України, м. Суми

О. Л. Пластун

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України, м. Суми

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЬОВИХ ОРІЄНТИРІВ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ

V. Plastun

PhD, Associate Professor, Associate Professor of the Finance Department

O. Plastun

PhD, Associate Professor, Associate Professor of the Accounting and Audit Department, SHEI "Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine", Sumy

FEATURES OF TARGET DETERMINING OF INSTITUTIONAL INVESTORS

В. Г. Федоренко

д. е. н., проф., зав. кафедри менеджменту Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, заслужений діяч науки і техніки

ІНВЕСТУВАННЯ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

V. Fedorenko

doctor of economic sciences, professor of management Institute of Training State Employment Service of Ukraine

INVESTING HEALTHCARE IN UKRAINE

Г. Є. Павлова

к. е. н., доцент, директор навчально-наукового інституту економіки, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАСАД ТЕХНОЛОГІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

G. Pavlova

PhD, Associate Professor director of the research institute of the economy, Dnepropetrovsk State Agrarian Economics University

IMPROVEMENT OF THEORETICAL FOUNDATIONS FOR THE TECHNOLOGICAL MODERNIZATION OF THE AGRICULTURAL SECTOR

О. В. Назаренко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічного контролю та аудиту, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

А. А. Гущин

аспірант, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА СУМСЬКОГО РЕГІОНУ

A. Nazarenko

ph.d., associate professor, Sumy National Agrarian University, Sumy

A. Gushchyn

post graduate student, Sumy National Agrarian University, Sumy

INVESTMENT PROVIDING AGRICULTURAL PRODUCTION IN SUMY REGION

О. В. Абакуменко

д. е. н., професор кафедри фінансів, Чернігівський державний інститут економіки і управління

М. В. Корнєєва

здобувач

PRIVATE BANKING ТА WEALTH MANAGEMENT: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ

О. Аbаkumеnkо

doctor of economic sciences, professor of cathedra of finance, Сhernihiv State Institute of Economics and Management

M. Korneeva

the applicant

PRIVATE BANKING ТА WEALTH MANAGEMENT: FOREIGN EXPERIENCE AND UKRAINIAN REALITIES

І. М. Вядрова

к. е. н., професор кафедри банківської справи, заступник директора з навчально-методичної роботи, Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України

В. Є. Волохата

викладач кафедри банківської справи, Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАЛУЧЕНИХ РЕСУРСІВ БАНКУ

I. Viadrova

Ph.D. in Economics, Professor of Chair of Banking, deputy director for study in Kharkiv Institute of Banking of the University of Banking of the National Bank of Ukraine (Kyiv)

V. Volokhata

teacher of Chair of Banking in Kharkiv Institute of banking of the University of Banking of the National Bank of Ukraine (Kyiv)

THE ECONOMIC NATURE AND CLASSIFICATION OF ATTRACTED RESOURCES BANK

І. Є. Семенча

д. е. н., доцент, професор кафедри банківської справи, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

І. О. Кузьменко

студент, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

СИСТЕМА ОЦІНКИ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ БАНКУ: АНАЛІЗ НЕФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ

I. Semencha

Doctor of Economics Sciences, Profesor of Department Вanking, Oles Honchar Dniepropetrovsk National University, Dniepropetrovsk

I. Kuzmenko

student of Department Вanking, Oles Honchar Dniepropetrovsk National University, Dniepropetrovsk

SYSTEM OF AN ESTIMATION OF COMPETITIVE ADVANTAGES OF BANK: THE ANALYSIS OF NOT FINANCIAL INDICATORS

Н. О. Шура

к. е. н., доцент, ДВНЗ "Криворізький національний університет", Кривий Ріг

РОЛЬ АКЦІОНЕРНОГО КАПІТАЛУ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАЦІЄЮ

N. Shura

Candidate of Sciences (Economic), Associate Professor, SHEE "Krivorozhskiy national university", Kriviy Rig

A ROLE OF EQUITY IS IN THE PROCESS OF MANAGEMENT A CORPORATION

М. В. Босовська

к. е. н., доцент, докторант кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ПЕРЕДУМОВИ ІНТЕГРАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. Bosovskaya

PhD, Associate Professor, Kyiv National University of Trade and Economics, Kiev

PRECONDITIONS OF INTEGRATIVE PROCESSES IN TOURISM DEVELOPMENT

К. А. Малишенко

к. е. н., доцент, директор Інституту економіки та управління, РВНЗ Кримський гуманітарний університет, м. Ялта

ІНФОРМАЦІЙНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РИНКУ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ТИПАМИ РИНКОВИХ СТРУКТУР

K. Malyshenko

Ph.D, Associate Professor, Director of the Institute of Economics and Management, Graduate Educational Institution Republican Crimean University of Humanities, Yalta

INFORMATION EFFICIENCY OF THE MARKET AND ITS RELATIONSHIP THE TYPES OF MARKET STRUCTURES

Б. В. Єгоров

д. т. н., професор, Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

К. Б. Козак

к. е. н., доцент, Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ В СИСТЕМІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

B. Egorov

PhD, Professor, Odessa National Academy of Food Technologies, Odessa

E. Kozak

candidate of economic Sciences, associate Professor, Odessa national Academy of food technology, Odessa

SIMULATION OF FOOD MARKET IN THE FOOD SECURITY REGIONS OF UKRAINE

О. А. Кавун

к. э. н., доцент, доцент кафедры торгового предпринимательства, Киевский национальный торгово-экономический университет, г. Киев

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ МНОГОКАНАЛЬНОЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

O. Kavun

Candidate of Science (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Chair of Trade Entrepreneurship, Kiev National University of Trade and Economics, Kiev

FOREIGN EXPERIENCE OF THE DEVELOPMENT OF MULTICHANNEL RETAIL TRADE UNDER CURRENT CONDITIONS

М. І. Іщенко

к. е. н., член правління, Директор Гірничодобувного дивізіону ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ"

В. Я. Нусінов

д. е. н., проф., зав. кафедрою обліку, аналізу, аудиту і адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексу, ДВНЗ "Криворізький національний університет"

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ КОМБІНАТІВ

М. Ischenko

PhD in Economics, Board member, director of Mining Division of "METINVEST HOLDING" LLC

V. Nusinov

doctor of Economics, Professor, head. Department of accounting, analysis, auditing and administration of the enterprises of a mining and metallurgical complex, State higher educational institution "Kryvyi Rih National University"

THEORETICAL BASES OF DEVELOPMENT OF STRATEGY OF DEVELOPMENT OF MINING AND PROCESSING PLANTS

М. І. Волобуєв

к. м. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет

ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

M. Volobuiev

PhD Associate Professor of Management Kyiv National University of Trade and Economics

GENDER-SPECIFIC HR

Р. О. Савченко

к. е. н., доцент, докторант кафедри бухгалтерського обліку, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ВНУТРІШНІЙ ТА УПРАВЛІНСЬКИЙ КОНТРОЛЬ: ПРАВО НА ІСНУВАННЯ

R. Savchenko

Ph.D., assistant professor of accounting, Zhytomyr National Agroecological University

INTERNAL AND MANAGEMENT CONTROL: THE RIGHT TO EXIST

В. В. Пустоваров

здобувач, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

ВПЛИВ БЮДЖЕТУ НА ПРОЦЕСИ НАГРОМАДЖЕННЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

V. Pustovarov

Candidate, "Institute of economy and forecasting, Ukrainian National Academy of Science"

INFLUENCE OF BUDGET IS ON PROCESSES PILING UP IS IN A NATIONAL ECONOMY

О. О. Мосін

аспірант кафедри менеджменту виробничої сфери, ДВНЗ "Національний гірничий університет", м. Дніпропетровськ

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

A. Mosin

post-graduate student of the Industrial sphere management department, State HEE "National mining university"

THE PRACTICAL ASPECTS OF THE MACHINE-BUILDING INNOVATIVE POTENTIAL COMPETITIVENESS INVESTIGATION

Д. А. Тарасов

аспірант, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

МОЛОЧАРСЬКІ КООПЕРАТИВИ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДРІБНОГО ТОВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

D. Tarasov

postgraduate, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

DAIRY COOPERATIVES AS A FACTOR IN INCREASING THE EFFICIENCY OF PETTY COMMODITY PRODUCTION

В. Д. Бєлік

ст. викладач кафедри фінансів та кредиту, Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський гуманітарний університет", м. Ялта

ПІДХОДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

V. Belik

teacher of faculty of the finance and the credit, the Republican higher educational institution "the Crimean humanitarian university", Yalta

THE APPROACHES TO FORMATION OF INVESTMENTS FOR DEVELOPMENT OF LABOUR POTENTIAL AT THE ENTERPRISES OF THE FOOD-PROCESSING INDUSTRY

О. І. Жидик

аспірант кафедри фінансів і банківської справи, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", м. Ужгород

СТАН БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

O. Zhydyk

Post-graduate student of department of Finance and Banking, Uzhhorod National University, Uzhhorod

THE STATE OF BANK LENDING IN TRADE SECTOR IN ZAKARPATTYA OBLAST

С. І. Тодорюк

аспірант, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ЕКОЛОГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ В РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ

S. Todoriuk

graduate student, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

ECOLOGICAL PERSPECTIVES IMPLEMENTING THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE

Н. О. Васюк

к. держ. упр., провідний науковий співробітник відділу європейської інтеграції та адаптації зарубіжного досвіду, Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

N. Vasiuk

PhD in Public Administration, Leading Scientific Officer of the Department of Ukraine's European integration and adaptation of international experience Institute of Public Administration and Local Self-Government Issues National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

LEGISLATIVE REGULATION OF SCIENTIFIC ACTIVITIES IN PUBLIC ADMINISTRATION

А. В. Петриків

к. держ. упр., доцент кафедри державного і муніципального управління, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ТА СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ МІСЦЕВИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ

A. Petrykiv

Сandidate of Sciences in Public Administration, Associate Professor of Public and Municipal Administration, Ternopil National Economic University, Ternopil

DIRECTIONS IMPROVE THE EFFICIENCY OF INFORMATION SYSTEMS AND LOCAL BORROWING REGULATION

В. В. Федчишина

к. е. н., с. н. с., завідувач лабораторії організації науково-дослідних робіт та координації діяльності підвідомчих підрозділів, Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

НАУКОВО-СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА У МЕХАНІЗМІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ ЧАСІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ

V. Fedchyshyna

head of laboratory of organization of scientific research works and of coordination of activities of subordinate divisions of Kyiv Research Institute of Forensic Science

SCIENTIFIC AND FORENSIC EXAMINATION IN THE STATE MECHANISM OF UKRAINE: HISTORICAL EXPERIENCE OF THE UKRAINIAN NATIONAL REPUBLIC THE TIMES OF CENTRAL RADA

М. В. Андрієнко

кандидат історичних наук

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ У ПЕРІОД ЇЇ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ

M. Andiyenko

Candidate of History Sciences

SPECIAL ASPECTS OF FIRE SAFETY PUBLIC ADMINISTRATION IN UKRAINE WITHIN THE PERIOD OF ITS ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT

В. В. Олійник

к. пед. н., докторант, ДВНЗ "Університет менеджменту освіти"

ДИНАМІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЮ ОСВІТОЮ

V. Oleinik

Ph.D. in education, doctoral, University Education Management

PERFORMANCE PUBLIC ADMINISTRATION POSTGRADUATE EDUCATION

В. Д. Філіппова

к. е. н., доцент, докторант кафедри управління освітою, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЯКОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

V. Filippova

Ph.D, associate Professor, doctoral student in Department of Management Education, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

THE PUBLIC POLICY OF QUALITY OF PEDAGOGICAL EDUCATION

І. В. Шевчук

помічник ректора, Хмельницький університет управління та права

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ І СПОРТОМ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

I. Shevchuk

assistant of rector of Khmelnitsky university of management and law

THE ORGANIZATIONAL MECHANISM OF STATE ADMINISTRATION PHYSICAL CULTURE AND SPORTS AT THE REGIONAL LEVEL

О. М. Смірнова

старший викладач кафедри профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

O. Smirnova

Senior Teacher of department of Fires Preventive and Vital Safety of the Population, Institute of the State Administration in Sphere of Civil Protection

THE ANALYSIS OF THE INSTITUTIONAL AND LEGAL MECHANISM OF STATE REGULATION OF PSYCHOLOGICAL COMPONENT OF CIVIL PROTECTION

К. Г. Бричук

здобувач, Академія муніципального управління

ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МОДЕЛІ НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ

C. Brychuk

Competitor, Academy of Municipal Management

FUNCTIONS OF THE GOVERNMENT AND MODELS TO PROVIDE ELECTRONIC GOVERNMENT SERVICES

Н. А. Сіцінський

магістр права, Опольський університет, м. Ополе, Польща

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЩОДО ЗАВЕРШЕННЯ ДОГОВІРНО-ПРАВОВОГО ОФОРМЛЕННЯ СУХОПУТНОЇ ДІЛЯНКИ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ

N. Sitsinskiy

master of Law, University of Opole, Opole, Poland

PRIORITY DIRECTIONS FOR COMPLETION OF THE LEGAL REGISTRATION OF LAND PLOT OF THE UKRAINIAN-RUSSIAN STATE BORDER OF UKRAINE

Д. С. Гайдаш

магістр державного управління, керівник відділу з рекламної стратегії, ТОВ "МСД Україна"

ДЕРЖАВНА КАДРОВА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я: СТАН НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

D. Gajdash

Master of Public Administration, Market Access Director, MSD UKRAINE LLC

PUBLIC PERSONNEL POLICY OF PUBLIC HEALTH SERVICES: STATE RESEARCH

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили