Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 14, 2017

Економіка

В. В. Скалозуб

д. т. н., професор, декан факультету технічної кібернетики, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпро

Ю. С. Бараш

д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку, аудиту та інтелектуальної власності, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпро

Л. В. Марценюк

к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпро

БАГАТОЕТАПНА ІНВЕСТИЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТУРИЗМУ НА ЗАКАРПАТТІ

V. Skalozub

Dep. "Technical Cybernetics", Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnipro

U. Barash

Dep. "Accounting, auditing and intellectual property", Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnipro

L. Martseniuk

Dep. "Economics and Management", Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnipro

MULTISTAGE INVESTMENT MODEL FOR THE DEVELOPMENT OF RAIL TOURISM IN TRANSCARPATHIA

О. В. Будько

к. е. н., доцент, Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське

ФОРМУВАННЯ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

O. Budko

Ph.D., associate Professor, Dniprovsky State technical university, Kamenskoe

FORMATION OF ANALYTICAL SUPPORT FOR MANAGEMENT OF SOCIALLY RESPONSIBLE ACTIVITY OF ENTERPRISES

М. В. Стирський

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ВПЛИВУ РИНКУ АКЦІЙ НА ДИНАМІКУ РЕАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗМІННИХ

M. Styrskyi

candidate of economic sciences, associate professor, associate professor of the department of economic theory, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

QUANTITATIVE ASSESSMENT OF THE STOCK MARKET IMPACT ON REAL ECONOMIC VARIABLES DYNAMICS

В. Г. Панченко

к. і. н., директор Агентства розвитку Дніпра

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПАСТКИ ЕКОНОМІЧНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ

V. Panchenko

PhD, The Director of Dnipro Development Agency

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL TRAPS OF ECONOMIC NATIONALISM

Н. И. Исаева

к. э. н., доцент кафедри финансы, Национальный аерокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "ХАИ"

ПОНЯТИЕ СТРАТЕГИРОВАНИЯ В КОНТУРЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ГОСУДАРСТВА

N. Isaieva

PhD, Associate Professor, Аerokosmichesky National University by N. E. Zhukovsky, Ukraine

THE CONCEPT OF STRATEGIZING IN THE STRATEGIC MANAGEMENT OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE STATE

М. Ф. Безкровний

к. т. н., доцент кафедри аграрного консалтингу та сервісу, Національний університет біоресурсів і природокористування України

РОЛЬ СУСПІЛЬНОГО ПОДІЛУ ПРАЦІ У ВИНИКНЕННІ КОНСАЛТИНГУ

M. Bezkrovnyy

Ph.D., Associate Professor of Department of agrarian consulting and service, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

THE ROLE OF SOCIAL DIVISION OF LABOR IN THE EMERGENCE OF CONSULTING

І. Ю. Єпіфанова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та інноваційного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

О. А. Бардадин

магістрант, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

I. Yepifanova

PhD (Economics), Associate Professor, Vinnitsa National Technical University, Vinnitsa

O. Bardadуn

undergraduate, Vіnnіtsa Natіonal Technіcal Unіversіty, Vіnnіtsa

THE ESSENCE OF THE INVESTMENT POTENTIAL OF THE ENTERPRISE

І. В. Турський

к. е. н., доцент кафедри економіки і фінансів, Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя

ЗНАННЯ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ТРАНСФОРМАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ І КРАЇН

I. Turskyj

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Economics and Finance, Ternopil National Technical University named after Ivan Puluj

KNOWLEDGE AS THE DETERMINANT OF REGIONS AND COUNTRIES' ECONOMIC DEVELOPMENT MODELS' TRANSFORMATION

О. І. Міняйло

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Київський національний торговельно-економічний університет

Є. В. Кононенко

студентка, Київський національний торговельно-економічний університет

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ

О. Miniailo

associate Professor of economic theory and competition policy in Kyiv National University of Trade and Economic, associate professor, candidate of economic sciences

E. Kononenko

student of Kyiv National University of Trade and Economic

STATE REGULATION OF RETAIL TRADE IN UKRAINE

С. В. Євтушенко

старший викладач кафедри економіки та менеджменту підприємств, Університет економіки та права "КРОК", м. Київ

МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ

S. Yevtushenko

Head teacher of the department of economics and management of enterprises, "KROK" University, Kyiv

THE INVESTMENT SECURITY REGULATION'S MECHANISM AT PUBLISHING AND PRINTING INDUSTRY

А. М. Іванова

аспірант кафедри податків та фіскальної політики, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ДІЄВІСТЬ ІНСТРУМЕНТІВ ФІСКАЛЬНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ У КОНТЕКСТІ ЗБАЛАНСУВАННЯ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ В УКРАЇНІ

A. Ivanova

Post-graduate student of department taxes and fiscal policy, Ternopil National Economic University, Ternopil

EFFICIENCY OF INSTRUMENTS OF FISCAL CONSOLIDATION IN THE CONTEXT OF BALANCING PUBLIC FINANCE IN UKRAINE

V. Barvinok

Education and Research Institute for Business Technologies "UAB" of Sumy State University

Y. Prykhozhai

Education and Research Institute for Business Technologies "UAB" of Sumy State University

UKRAINIAN EXPORT AMONG EU COUNTRIES: GEOPOLITICAL PRIORITIES

В. Ю. Барвінок

бакалавр, Сумський державний університет Навчально-науковий інститут бізнес-технологій "УАБС"

Ю. О. Прихожай

бакалавр, Сумський державний університет Навчально-науковий інститут бізнес-технологій "УАБС"

УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПОРТ В КРАЇНИ ЄС: ГЕОПОЛІТИЧНІ ПРІОРИТЕТИ

Державне управління

В. М. Князевич

д. мед. н., завідувач кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

Н. О. Васюк

к. держ. упр., доцент кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

Т. В. Савіна

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

ПУБЛІЧНА СЛУЖБА У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ ТА СВІТІ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

V. Kniazevych

D in Medicine, Head of the Department of Public Health, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

N. Vasiuk

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Public Health, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

T. Savina

Postgraduate student of the Department of Public Health, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

PUBLIC SERVICE HEALTH CARE IN UKRAINE AND WORLD: LEGAL ASPECT

Т. П. Козаченко

к. держ. упр., докторант кафедри державного менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЩОДО СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

T. Kozachenko

PhD in Public Administration, Post-doctoral student, Department of Public Management, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF SPECIALISTS IN PUBLIC ADMINISTRATION REGARDING STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT

О. Р. Проців

к. н. з держ. упр., головний спеціаліст, Івано-Франківське обласне управління лісового та мисливського господарства

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ СЕКТОРОМ МИСЛИВСЬКОГО ТА РИБАЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА У МІСТІ КРАКОВІ ТА КРАКІВСЬКОМУ ПОВІТІ СЕРЕДИНИ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ СТ.

O. Protsiv

main specialist of Ivano-Frankivsk Regional Agency for Forestry Resources and Hunting

PUBLIC SECTOR GOVERNANCE OF HUNTING AND FISHING ECONOMY IN KRAKOW AND KRAKOW DISTRICT IN THE MIDDLE OF THE NINETEENTH TILL EARLY TWENTIETH CENTURY

Р. О. Баранов

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

R. Baranov

graduate student, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kiev

ORGANIZATIONAL AND LEGAL PRINCIPLES OF STATE POLICY FORMATION PREVENTION AND COUNTERACTION TO LEGALIZATION (LAUNDERING) OF INCOMES, OBTAINED BY CRIMINAL MEANS

С. О. Баранов

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕТІНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

S. Baranov

graduate student, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kiev

PRIORITY DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATIONAL AND LEGAL MECHANISM OF STATE REGULATION OF LEGALIZATION OF THE NATIONAL ECONOMY

А. Є. Бакай

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України, начальник відділу планування та медичного постачання управління охорони здоров'я Департаменту персоналу Адміністрації Державної прикордонної служби України, полковник медичної служби

СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО МЕДИЧНОГО ПРОСТОРУ СИЛ ОБОРОНИ УКРАЇНИ: МАРШРУТНА КАРТА ПОБУДОВИ ЗАГАЛЬНОЇ СИСТЕМИ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

A. Bakai

PhD student, National Academy for Public Administration under the President of Ukrainea, Head of Planning and medical supplies Health Administration of the Department of Personnel Administration of the State Border Service of Ukraine, Colonel of medical service

THE CREATION OF A SINGLE MEDICAL SPACE FOR THE DEFENSE FORCES OF UKRAINE: ROUTE MAP OF THE CONSTRUCTION OF A GENERAL MEDICAL SUPPORT SYSTEM

М. І. Баюк

магістр державного управління, директор Хмельницького центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, Хмельницький університет управління та права, м. Хмельницький

ОПТИМІЗАЦІЯ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН У КОНТЕКСТІ ДОСЯГНЕННЯ ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

N. Bayuk

Master of Public Administration, Director of the Khmelnytsky centre of the in-career training of the civil servants, Khmelnytsky University of Management and Law, Khmelnytsky

OPTIMIZATION OF POLITICS OF STATE-CHURCH RELATIONS IN THE CONTEXT OF ACHIEVING INTERNAL POLITICAL STABILITY IN UKRAINE AT THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY

І. В. Криворучко

аспірант кафедри державознавства і права, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРАВОВЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕДУРИ В УКРАЇНІ: СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ

I. Kryvoruchko

post-graduate student of the Chair of State Studies and Law at the National Academy of Public Administration at the President of Ukraine

LEGAL CONSOLIDATION OF THE PRINCIPLES OF THE ADMINISTRATIVE PROCEDURE IN UKRAINE: STATE, PROSPECTS

О. С. Решетнікова

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ В УКРАЇНІ

O. Reshetnikova

Postgraduate, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

STATE REGULATION OF INVESTMENT ACTIVITY IN THE SPHERE OF DISTRICT HEATING IN UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент