EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 14, 2017

Економіка

В. В. Скалозуб

д. т. н., професор, декан факультету технічної кібернетики, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпро

Ю. С. Бараш

д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку, аудиту та інтелектуальної власності, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпро

Л. В. Марценюк

к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпро

БАГАТОЕТАПНА ІНВЕСТИЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТУРИЗМУ НА ЗАКАРПАТТІ

V. Skalozub

Dep. "Technical Cybernetics", Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnipro

U. Barash

Dep. "Accounting, auditing and intellectual property", Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnipro

L. Martseniuk

Dep. "Economics and Management", Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnipro

MULTISTAGE INVESTMENT MODEL FOR THE DEVELOPMENT OF RAIL TOURISM IN TRANSCARPATHIA

О. В. Будько

к. е. н., доцент, Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське

ФОРМУВАННЯ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

O. Budko

Ph.D., associate Professor, Dniprovsky State technical university, Kamenskoe

FORMATION OF ANALYTICAL SUPPORT FOR MANAGEMENT OF SOCIALLY RESPONSIBLE ACTIVITY OF ENTERPRISES

М. В. Стирський

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ВПЛИВУ РИНКУ АКЦІЙ НА ДИНАМІКУ РЕАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗМІННИХ

M. Styrskyi

candidate of economic sciences, associate professor, associate professor of the department of economic theory, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

QUANTITATIVE ASSESSMENT OF THE STOCK MARKET IMPACT ON REAL ECONOMIC VARIABLES DYNAMICS

В. Г. Панченко

к. і. н., директор Агентства розвитку Дніпра

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПАСТКИ ЕКОНОМІЧНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ

V. Panchenko

PhD, The Director of Dnipro Development Agency

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL TRAPS OF ECONOMIC NATIONALISM

Н. И. Исаева

к. э. н., доцент кафедри финансы, Национальный аерокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "ХАИ"

ПОНЯТИЕ СТРАТЕГИРОВАНИЯ В КОНТУРЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ГОСУДАРСТВА

N. Isaieva

PhD, Associate Professor, Аerokosmichesky National University by N. E. Zhukovsky, Ukraine

THE CONCEPT OF STRATEGIZING IN THE STRATEGIC MANAGEMENT OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE STATE

М. Ф. Безкровний

к. т. н., доцент кафедри аграрного консалтингу та сервісу, Національний університет біоресурсів і природокористування України

РОЛЬ СУСПІЛЬНОГО ПОДІЛУ ПРАЦІ У ВИНИКНЕННІ КОНСАЛТИНГУ

M. Bezkrovnyy

Ph.D., Associate Professor of Department of agrarian consulting and service, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

THE ROLE OF SOCIAL DIVISION OF LABOR IN THE EMERGENCE OF CONSULTING

І. Ю. Єпіфанова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та інноваційного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

О. А. Бардадин

магістрант, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

I. Yepifanova

PhD (Economics), Associate Professor, Vinnitsa National Technical University, Vinnitsa

O. Bardadуn

undergraduate, Vіnnіtsa Natіonal Technіcal Unіversіty, Vіnnіtsa

THE ESSENCE OF THE INVESTMENT POTENTIAL OF THE ENTERPRISE

І. В. Турський

к. е. н., доцент кафедри економіки і фінансів, Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя

ЗНАННЯ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ТРАНСФОРМАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ І КРАЇН

I. Turskyj

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Economics and Finance, Ternopil National Technical University named after Ivan Puluj

KNOWLEDGE AS THE DETERMINANT OF REGIONS AND COUNTRIES' ECONOMIC DEVELOPMENT MODELS' TRANSFORMATION

О. І. Міняйло

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Київський національний торговельно-економічний університет

Є. В. Кононенко

студентка, Київський національний торговельно-економічний університет

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ

О. Miniailo

associate Professor of economic theory and competition policy in Kyiv National University of Trade and Economic, associate professor, candidate of economic sciences

E. Kononenko

student of Kyiv National University of Trade and Economic

STATE REGULATION OF RETAIL TRADE IN UKRAINE

С. В. Євтушенко

старший викладач кафедри економіки та менеджменту підприємств, Університет економіки та права "КРОК", м. Київ

МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ

S. Yevtushenko

Head teacher of the department of economics and management of enterprises, "KROK" University, Kyiv

THE INVESTMENT SECURITY REGULATION'S MECHANISM AT PUBLISHING AND PRINTING INDUSTRY

А. М. Іванова

аспірант кафедри податків та фіскальної політики, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ДІЄВІСТЬ ІНСТРУМЕНТІВ ФІСКАЛЬНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ У КОНТЕКСТІ ЗБАЛАНСУВАННЯ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ В УКРАЇНІ

A. Ivanova

Post-graduate student of department taxes and fiscal policy, Ternopil National Economic University, Ternopil

EFFICIENCY OF INSTRUMENTS OF FISCAL CONSOLIDATION IN THE CONTEXT OF BALANCING PUBLIC FINANCE IN UKRAINE

V. Barvinok

Education and Research Institute for Business Technologies "UAB" of Sumy State University

Y. Prykhozhai

Education and Research Institute for Business Technologies "UAB" of Sumy State University

UKRAINIAN EXPORT AMONG EU COUNTRIES: GEOPOLITICAL PRIORITIES

В. Ю. Барвінок

бакалавр, Сумський державний університет Навчально-науковий інститут бізнес-технологій "УАБС"

Ю. О. Прихожай

бакалавр, Сумський державний університет Навчально-науковий інститут бізнес-технологій "УАБС"

УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПОРТ В КРАЇНИ ЄС: ГЕОПОЛІТИЧНІ ПРІОРИТЕТИ

Державне управління

В. М. Князевич

д. мед. н., завідувач кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

Н. О. Васюк

к. держ. упр., доцент кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

Т. В. Савіна

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

ПУБЛІЧНА СЛУЖБА У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ ТА СВІТІ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

V. Kniazevych

D in Medicine, Head of the Department of Public Health, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

N. Vasiuk

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Public Health, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

T. Savina

Postgraduate student of the Department of Public Health, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

PUBLIC SERVICE HEALTH CARE IN UKRAINE AND WORLD: LEGAL ASPECT

Т. П. Козаченко

к. держ. упр., докторант кафедри державного менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЩОДО СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

T. Kozachenko

PhD in Public Administration, Post-doctoral student, Department of Public Management, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF SPECIALISTS IN PUBLIC ADMINISTRATION REGARDING STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT

О. Р. Проців

к. н. з держ. упр., головний спеціаліст, Івано-Франківське обласне управління лісового та мисливського господарства

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ СЕКТОРОМ МИСЛИВСЬКОГО ТА РИБАЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА У МІСТІ КРАКОВІ ТА КРАКІВСЬКОМУ ПОВІТІ СЕРЕДИНИ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ СТ.

O. Protsiv

main specialist of Ivano-Frankivsk Regional Agency for Forestry Resources and Hunting

PUBLIC SECTOR GOVERNANCE OF HUNTING AND FISHING ECONOMY IN KRAKOW AND KRAKOW DISTRICT IN THE MIDDLE OF THE NINETEENTH TILL EARLY TWENTIETH CENTURY

Р. О. Баранов

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

R. Baranov

graduate student, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kiev

ORGANIZATIONAL AND LEGAL PRINCIPLES OF STATE POLICY FORMATION PREVENTION AND COUNTERACTION TO LEGALIZATION (LAUNDERING) OF INCOMES, OBTAINED BY CRIMINAL MEANS

С. О. Баранов

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕТІНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

S. Baranov

graduate student, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kiev

PRIORITY DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATIONAL AND LEGAL MECHANISM OF STATE REGULATION OF LEGALIZATION OF THE NATIONAL ECONOMY

А. Є. Бакай

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України, начальник відділу планування та медичного постачання управління охорони здоров'я Департаменту персоналу Адміністрації Державної прикордонної служби України, полковник медичної служби

СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО МЕДИЧНОГО ПРОСТОРУ СИЛ ОБОРОНИ УКРАЇНИ: МАРШРУТНА КАРТА ПОБУДОВИ ЗАГАЛЬНОЇ СИСТЕМИ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

A. Bakai

PhD student, National Academy for Public Administration under the President of Ukrainea, Head of Planning and medical supplies Health Administration of the Department of Personnel Administration of the State Border Service of Ukraine, Colonel of medical service

THE CREATION OF A SINGLE MEDICAL SPACE FOR THE DEFENSE FORCES OF UKRAINE: ROUTE MAP OF THE CONSTRUCTION OF A GENERAL MEDICAL SUPPORT SYSTEM

М. І. Баюк

магістр державного управління, директор Хмельницького центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, Хмельницький університет управління та права, м. Хмельницький

ОПТИМІЗАЦІЯ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН У КОНТЕКСТІ ДОСЯГНЕННЯ ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

N. Bayuk

Master of Public Administration, Director of the Khmelnytsky centre of the in-career training of the civil servants, Khmelnytsky University of Management and Law, Khmelnytsky

OPTIMIZATION OF POLITICS OF STATE-CHURCH RELATIONS IN THE CONTEXT OF ACHIEVING INTERNAL POLITICAL STABILITY IN UKRAINE AT THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY

І. В. Криворучко

аспірант кафедри державознавства і права, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРАВОВЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕДУРИ В УКРАЇНІ: СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ

I. Kryvoruchko

post-graduate student of the Chair of State Studies and Law at the National Academy of Public Administration at the President of Ukraine

LEGAL CONSOLIDATION OF THE PRINCIPLES OF THE ADMINISTRATIVE PROCEDURE IN UKRAINE: STATE, PROSPECTS

О. С. Решетнікова

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ В УКРАЇНІ

O. Reshetnikova

Postgraduate, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

STATE REGULATION OF INVESTMENT ACTIVITY IN THE SPHERE OF DISTRICT HEATING IN UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили