EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 14, 2018

Завантажити журнал №14, 2018

Економіка

Т. Г. Бусарєва

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

ШЛЯХИ НАРОЩУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ

T. Busarieva

PhD, associate professor of the department of international economics of SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

THE BROADCASTS OF THE INSERT OF THE INTELLECTUAL CAPITAL IN UKRAINE

З. В. Валіулліна

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ МОДЕЛЕЙ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСІВ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ

Z. Valiullina

Ph.D., Associate Professor of the Department of International Economic Relations National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE STUDY OF MODELS OF THE DEVELOPMENT OF TRANSNATIONALIZATION PROCESSES

В. Є. Скоцик

д. е. н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ НА РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

V. Skotsyk

doctor of economics, associate professor, National University of Bioresources and Natural Resources of Ukraine

FORMATION OF DEMAND ON THE MARKET OF AGRICULTURAL MACHINERY: THE CURRENT STATE AND WAYS OF SOLVING

О. М. Сазонець

д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

Альшаафі Мохамед Алі

аспірант, кафедра міжнародних економічних відносин, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ МЕДИЧНИМИ ЗАКЛАДАМИ В ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

O. Sazonets

doctor of sciences (Economics), prof., the Head of Department of International Economic Relations, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

Elshaafi Mohamed Ali

post-graduate student, the Department of International Economic Relations, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

FOREIGN EXPERIENCE IN THE MANAGEMENT OF MEDICAL INSTITUTIONS IN THE INFORMATION AND COMMUNICATION ENVIRONMENT

Г. М. Яровенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій "УАБС" Сумського державного університету, м. Суми

РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК ШАХРАЙСТВ У БАНКАХ

H. Yarovenko

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the Economic Cybernetics Department, Educational and Scientific Institute of Business Technologies "UAB" of Sumy State University, Sumy

DEVELOPMENT OF THE ІNFORMATION MODEL FOR DETECTION FRAUD SIGNS IN THE BANKS

А. І. Лівінський

к. с.-г. н., доцент, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА ТА СКОТАРСТВА

A. Lіvinsky

сand. s.-g. Sciences, associate professor, Odessa State Agrarian University, Odessa

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF STRATEGIC MANAGEMENT OF ANIMAL PRODUCTION

Л. З. Шупа

к. е. н., викладач кафедри фінансів суб'єктів господарювання і страхування, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

МЕНЕДЖМЕНТ У СТРАХОВІЙ МЕДИЦИНІ

L. Shupa

PhD, Professor of the Department of Finance of Business and Insurance, Ternopil National University of Economics, Ternopil'

MANAGEMENT IN INSURANCE MEDICINE

С. М. Белінська

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Чорноморський національний університет імені Перта Могили, м. Миколаїв

Т. А. Белінська

студентка, Чорноморський національний університет імені Перта Могили, м. Миколаїв

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

S. Belinska

Ph.D. in Economics, Assosiate professor of Accounting and Audititng DepartmentPetro Mohyla Black Sea State University

T. Belinska

student, Perth Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv

FEATURES OF THE PROCESS OF EXPLOITATION OF NON-CURRENT ASSETS

О. М. Момот

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і банківської справи, Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", м. Полтава

МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВ

О. Mоmоt

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor of Department of Finance and Banking, Higher Education Institution of Ukoopspilka "Poltava University of Economics and Trade", Poltava

THE METHODICAL TOOLS FOR ASSESSING THE COMPETITIVENESS OF BANKS

Ю. О. Швець

к. е. н., стпрший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

НЕОБХІДНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Yu. Shvets

Candidate of Economic Sciences, senior lecturer of the Department of Finance, banking and insurance, Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia

NEED FOR ANTI-CRISIS MANAGEMENT IN THE ACTIVITIES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Н. М. Назукова

молодший науковий співробітник відділу державних фінансів, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТУВАННЯ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ В УКРАЇНІ

N. Nazukova

Junior Researcher at State Finance Department, State Institution "Institute for Economics and Forecasting of NAS of Ukraine"

STATUS, PROBLEMS AND PROSPECTS OF INVESTING IN FIXED ASSETS IN UKRAINE

А. С. Стовпова

магістр, лаборант кафедри обліку і оподаткування ДВНЗ "Київський національний економічний університеті імені Вадима Гетьмана", м. Київ

КЛАСИФІКАЦІЯ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ ДЛЯ ЦІЛЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

A. Stovpova

Master's degree, laboratory assistant at the Department of Accounting and Taxation of the "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

CLASSIFICATION OF ELECTRONIC MONEY FOR ACCOUNTING PURPOSES

Державне управління

Н. В. Васильєва

д. держ. упр., доцент, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО ПЛАНУВАННЯ ВИДАТКІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

N. Vasylieva

Doctor of Science in Public Administration, associate professor, professor of Regional Administration, Local Self-Government and Urban Management Department of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

FEATURES OF PROGRAM-TARGET PLANNING OF EXPENDITURES OF LOCAL BUDGETS

Л. Х. Тихончук

к. держ. упр., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ КОРПОРАЦІЙ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ВИМОГ ФАО

L. Tikhonchuk

PhD Public Administration, Associate Professor, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

STATE REGULATION OF ACTIVITY OF AGRARIAN CORPORATIONS OF UKRAINE ON THE BASIS OF FAO REQUIREMENTS

М. А. Ажажа

к. держ. упр., здобувач кафедри публічного управління та землеустрою, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ІННОВАЦІЙНИМИ ПЕРЕТВОРЕННЯМИ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

M. Azhazha

Candidate of Science in Public Administration, applicant of the Department of Public Administration and Land Management, Сlassical private university, Zaporozhye

THE STATE CONTROL OVER INNOVATIVE CHANGES IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION IN UKRAINE

С. А. Вавренюк

к. держ. упр., старший викладач кафедри піротехнічної та спеціальної підготовки, Національний університет цивільного захисту України

ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ДОСЯГНЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ НА ЕТАПІ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

S. Vavrenyuk

PhD in Public Administration, lectior of the Department of pyrotechnic and special training, National university of civil protection of Ukraine, Kharkiv

PROBLEMS AND DIRECTIONS OF ACHIEVEMENT OF QUALITY OF EDUCATION AT THE STAGE OF REFORMING HIGHER EDUCATION IN UKRAINE

Г. І. Мар'яненко

к. держ. упр., проректор з наукової роботи, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК ЯК ФІНАНСОВИЙ КОНГЛОМЕРАТ У ГЛОБАЛЬНОМУ СВІТІ МАЙБУТНЬОГО ЧИ НАРОДНА КАПІТАЛІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

G. Maryanenko

PhD governance, Vice-Rector for Scientific Work, Associate Professor of public management and administration, Ukrainian State Employment Service Training Institute (USESTI), Kyiv

NATIONAL BANK AS A FINANCIAL CONGLOMERATE IN THE GLOBAL WORLD OF FUTURE OR POPULAR CAPITALIZATION OF THE BANKING SYSTEM OF UKRAINE

В. П. Залізнюк

к. е. н., докторант, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ЗМІСТУ ТА ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ КАТЕГОРІЙ "ПРОДОВОЛЬЧА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ" Й "ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА"

V. Zalizniuk

Candidate of Economic Sciences, Ph.D. student of Taurian National University named after V.I. Vernadsky

DIFFERENTIATION OF APPROACHES TO CONTENT AND RELATED CATEGORIES OF "FOOD INDEPENDENCE" AND "FOOD SECURITY" CATEGORIES

І. М. Григорчак

к. н. з держ. упр., старший викладач кафедри міжнародного туризму, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

НАЦІОНАЛЬНА ЕЛІТА Й ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ

І. Hryhorchak

Candidate of Sciences in Public Administration, Senior lecturer of the Department of international tourism, Kyiv National University of Culture and Arts

NATIONAL ELITE AND PROBLEMS OF TOURISM DEVELOPMENT AT THE PRESENT STAGE OF STATE BUILDING IN UKRAINE

І. Б. Якайтіс

здобувач, Івано-Франківський університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ ТА НАУКОЮ В УКРАЇНІ

I. Yakaytis

Applicant, Ivano-Frankivsk University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

THE PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN EDUCATION AND SCIENCE IN UKRAINE

І. П. Міщенко

аспірант, Міжрегіональної академії управління персоналом

ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК СКЛАДОВОЇ ДЕРЖАВНОГО МЕХАНІЗМУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

I. Mishchenko

postgraduate student of the Interregional Academy of Personnel Management

EVOLUTION OF VIEWS ON THE FORMATION OF THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT, AS A COMPLEX STATE MECHANISM OF INFORMATION DEVELOPMENT IN THE REGION

Р. С. Кропивницький

Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

ПІДТРИМКА ДЕРЖАВИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАУКОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ

R. Kropivnitsky

Institute of public administration in the field of civil protection

GOVERNMENT SUPPORT AS THE INSTRUMENT OF THE STATE SCIENTIFIC MANAGEMENT IN UKRAINE

В. П. Масовець

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЛІГІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ

V. Masovets

Postgraduate student of division of European integration and globalization and management of national security of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

FEATURES OF THE MECHANISMS OF THE PROVISION OF RELIGIOUS SECURITY OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF HYBRID WAR

Г. С. Іванов

здобувач ступеня кандидата наук з державного управління, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

ПРАВОВЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ

G. Ivanov

candidate for a degree of public administration, Donetsk State University of Management, Mariupol

LEGAL, ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL SUPPORT FOR IMPLEMENTATION OF THE MECHANISM OF STATE GOVERNANCE FOR THE DEVELOPMENT OF SEA PORTS OF UKRAINE

Ю. Ю. Почтариця

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

РОЛЬ ДЕРЖАВНИХ СЕКРЕТАРІВ У РЕФОРМУВАННІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

Yu. Pochtarytsia

postgraduate student of Regional administration, local self-government and city management faculty of National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

THE ROLE OF THE STATE SECRETARIES IN REFORMING THE PUBLIC ADMINISTRATION IN UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили