Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 14, 2019

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.14

Завантажити журнал №14, 2019

Економіка

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.14.5

Г. О. Комарницька

к. е. н., доцент, в. о. завідувача кафедри економіки та менеджменту, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ПОКАЗНИКИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ МИТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

H. Komarnytska

PhD in Economics, Associate Professor, Acting Head of Department of Economics and Management, Ivan Franko National University of Lviv

INDICATORS FOR ASSESSING THE QUALITY OF CUSTOMS SERVICE OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.14.11

L. Seliverstova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

N. Losovska

competitor of a scientific degree, Chernihiv National Technological University, Chernihiv

FEATURES OF THE FORMATION OF BUSINESS SOCIAL RESPONSIBILITY IN UKRAINE

Л. С. Селіверстова

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

Н. В. Лосовська

здобувач, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.14.16

С. О. Кушнір

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи і страхування,Запорізький національний університет

ПОЛІТИКА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СИСТЕМІ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

S. Kushnir

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Finance, Banking and Insurance, Zaporizhzhya National University

GOVERNMENT POLICY REGULATION IN THE SYSTEM OF INSTITUTIONAL PROVISION OF ECONOMIC SAFETY AGRICULTURAL SECTOR

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.14.21

А. О. Крисак

к. е. н., викладач, Вінницький технічний коледж

Л. Й. Мусятовська

головний бухгалтер, викладач, Вінницький технічний коледж

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

A. Krysak

PhD in Economics, teacher, Vinnytsia technical college

L. Musiatovska

Chief accountant, teacher, Vinnytsia technical college

ACTUAL DEVELOPING PROBLEMS OF SMALL ENTERPRISES IN UKRAINE AND PROMISING DIRECTIONS OF THEIR SOLUTION

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.14.27

І. П. Сидоров

здобувач, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. Sidorov

Dnipro state agrarian and economic university

IMPROVEMENT OF THE METHODOLOGY FOR ASSESSING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF DAIRY PROCESSING ENTERPRISES

Державне управління

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.14.33

В. С. Толуб'як

д. держ. упр., доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного управління,Тернопільський національний економічний університет

В. В. Костецький

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансового менеджменту та страхування,Тернопільський національний економічний університет

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ

V. Tolubyak

Doctor of Science in Public Administration, Associate Professor of the Department of Management and Public Administration, Ternopil National Economic University

V. Kostetskyy

PhD in Economics, Assosiated Professor, Assosiated Professor of the Department of Financial Management and Insura Ternopil National Economic University

PERSPECTIVES FOR THE DEVELOPMENT OF THE UNIFIED TERRITORIAL COMMUNITIES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.14.42

В. О. Шведун

д. держ. упр., професор, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ВЕТЕРИНАРНИХ ПОСЛУГ І ТОВАРІВ

V. Shvedun

Doctor of Sciences in Public Administration, Full Professor, Head of the department of Management,Educational, Scientific and Production Centre, National University of Civil Defence of Ukraine, Kharkiv

THE RESEARCH OF FEATURES OF STATE REGULATION OF THE SERVICES AND GOODS VETERINARY MARKET

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.14.45

О. В. Кравчук

к. ю. н., доцент кафедри кримінального права та процесу, Хмельницький університет управління та права, м. Хмельницький

РОЗРОБКА МОДЕЛІ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЗЛОЧИНУ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

O. Kravchuk

PhD in Law Sciences, Associate Professor of Criminal Law and Process Department,Khmelnytsky University of Management and Law, Khmelnytsky

THE DEVELOPMENT OF MODEL OF RESEARCH OF THE CRIME MECHANISM IN PUBLIC ADMINISTRATION OF EXPERT AND CRIMINALIST ACTIVITY

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.14.48

І. Я. Зима

к. мед. н., головний лікар комунального закладу,"Рівненська обласна клінічна лікарня", м. Рівне

НАУКОВИЙ КОНЦЕПТ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

I. Zyma

PhD in Medical Sciences, Chief Physician of the Municipal Institution,"Rivne Regional Clinical Hospital", city of Rivne

THE SCIENTIFIC CONCEPT OF THE FORMATION OF MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION AND THE IMPORTANCE OF HUMAN HEALTH

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.14.53

І. В. Шевчук

к. держ. упр., завідувач відділу з питань законотворчості та наукових експертиз, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ УКРАЇНИ В СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

I. Shevchuk

PhD in Public Administration, Head of the Law and Science Expert Department, Leonid Yuzkov Khmelnytskiy University of Management and Law

STRATEGIC BENCHMARKS OF UKRAINE IN THE FIELD OF ECONOMIC SECURITY IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION TRANSFORMATIONS

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.14.58

І. М. Григорчак

к. держ. упр., доцент кафедри міжнародного туризму, Київський університет культури, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ТУРИЗМУ ТА КУРОРТІВ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-СТРУКТУРНИЙ АСПЕКТ

I. Hryhorchak

PhD in Public Administration, Assistant Professor of the Dept. of International Tourism, Kyiv University of Culture

FEATURES OF FUNCTIONING OF REGIONAL STATE ADMINISTRATION AUTHORITIES IN THE FIELD OF TOURISM AND RESORTS: ORGANIZATIONAL AND STRUCTURAL ASPECT

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.14.65

Т. Л. Шестаковська

к. е. н., старший викладач, Чернігівський національний технологічний університет

Т. І. Батракова

к. е. н., доцент, Запорізький національний університет

СВІТОВИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

T. Shestakovskа

PhD in Economics, Senior Lecturer, Chernihiv National University of Technology

T. Batrakova

PhD in Economics, associate professor, Zaporizha National University

WORLD EXPERIENCE OF FORMATION AND REALIZATION OF THE STATE POLICY INNOVATIVE DEVELOPMENT AGRARIAN SECTOR

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.14.71

С. А. Гайдук

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ВИКОРИСТАННЯ ДВО- ТА ТРИВИМІРНОЇ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОБГРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

S. Gayduk

applicant of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

USING TWO- AND THREE-DIMENSIONAL MODELS FOR FOUNDATION OF NATIONAL MARITIME ACTIVITIES STRATEGY

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.14.77

Ю. М. Семенова

аспірант, Національний університет водного господарства та природокористування

ЕКОЛОГІЧНЕ СТРАХУВАННЯ У КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВОДОКОРИСТУВАННЯ

Y. Semenova

postgraduate student, National University of Water and Environmental Engineering

ECOLOGICAL INSURANCE IN CONTEXT OF WATER RESOURCES USE STATE REGULATION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент