EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 15, 2010

Економіка

Я. Ф. Жовнірчик

к.держ.упр., заступник проректора, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСНОВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Н. В. Дацій

к. е. н., доцент, РВПС України НАН України

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

І. А. Медведєв

к. держ. упр., докторант кафедри державного управління та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України

СВОБОДА, ТВОРЧИСТЬ, АКТИВНІСТЬ ЯК СКЛАДОВІ ІДЕЇ УНІВЕРСИТЕТУ З ПОЗИЦІЙ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ

Нгуен Винь Фыонг

первый вице-президент Вьетнамского общества в Киеве, соискатель отдела экономики и управления высшего образования, Институт высшего образования Национальной академии педагогических наук Украины

РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ УКРАИНОЙ И ВЬЕТНАМОМ В ЦЕЛЯХ СОВМЕСТНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ ОТРАСЛЕЙ МАТЕРИАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Л. І. Катан

к. т. н., професор кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрний університет

К. С. Хорішко

асистент кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрний університет

ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМТСВА

У. П. Нечитайло

м. н. с. Закарпатського регіонального центру соціально-економічних і гуманітарних досліджень НАН України, кафедра економіки, менеджменту та маркетингу, ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

А. В. Ігнатенко

директор ПНВП "Київекономцентр" Академії будівництва України, д. е. н., професор, академік, Українська технологічна академія

О. І. Харченко

віце-президент будівельної асоціації України, к. е. н., доцент, Університет економіки та права "КРОК"

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТБІЛЬНОСТІ

А. Д. Шемет

аспірант, Класичний приватний університет

ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ

М. А. Міненко

к. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту ЗЕД, Національний університет харчових технологій

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ФАХОВИХ ФОРМУВАНЬ В УКРАЇНІ

О. В. Кам'янська

к. е. н., проректор з науково-педагогічної роботи, доцент кафедри менеджменту та інновацій, Міжнародний університет фінансів

УПРАВЛІННЯ ТРАНСФЕРОМ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАСАДАХ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ

В. О. Омельчук

кандидат наук з державного управління

ДОСВІД ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ЖИТЛОВОЇ ІПОТЕКИ В ДЕЯКИХ КРАЇНАХ З ПЕРЕХІДНОЮ ЕКОНОМІКОЮ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

В. Є. Реутов

к. е. н., доцент, Кримський економічний інститут ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана"

ЕФЕКТИВНІ МЕХАНІЗМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ

В. П. Чайковська

к. е. н., доцент кафедри економіки і менеджменту, Вінницька філія ПВНЗ "Європейський Університет"

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЕТАПУ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПІДПРИЄМСТВА З ВРАХУВАННЯМ ПРОЦЕСУ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: РОЗРОБКА ТА ОБГРУНТУВАННЯ

Г. А. Мохонько

старший викладач, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Видавничо-поліграфічний інститут

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

А. М. Желіхівська

аспірант кафедри банківської справи, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

М. А. Кравченко

аспірант кафедри аудиту та економічного аналізу, Національний університет державної податкової служби України

ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ

І. Є. Андрющенко

старший викладач кафедри фінансів та банківської справи, ЗНТУ, м. Запоріжжя

МАТЕМАТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Корд Камран

аспирант

С. В. Войтко

к. э. н., доцент, Национальный технический университет Украины "КПИ"

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ИНДИКАТОРОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ВОЗМОЖНЫХ СТРАТЕГИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

М. Г. Макаров

магистр экономических наук, соискатель, Белорусский Государственный Университет

ОБРАЗОВАНИЕ НЕВОСТРЕБОВАННЫХ СЧЕТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В БАНКОВСКИХ СИСТЕМАХ СТРАН СНГ

О. Г. Пухкал

докторант кафедри політичної аналітики та прогнозування, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

В. І. Гурковський

кандидат наук з державного управління, науковий консультант, Науково-дослідний центр правової інформатики Академії правових наук України

ШЛЯХИ АДАПТАЦІЇ СВІТОВОГО ДОСВІДУ РОЗВИТКУ ТРАНСПАРЕТНОСТІ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ДО УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЙ

Г. В. Дмитренко

кандидат наук з державного управління

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ЯК СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ НА ПРИКЛАДІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ "ШКІЛЬНИЙ АВТОБУС" У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Ю. М. Васюк

заступник начальника відділу контролю за розрахунковими операціями управління податкового контролю юридичних осіб, ДПА в Київській області

НОРМАТИВНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ПОДАТКОВИХ ПЕРЕВІРОК В УКРАЇНІ

М. І. Мелешко

головний спеціаліст Секретаріату Кабінету Міністрів України

ДЕРЖАВНИЙ АГЕНТ НА РИНКУ ЗЕРНА — РЕАЛЬНІСТЬ

М. І. Сьомич

здобувач, Академія муніципального управління

СТАНОВЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ В УПРАВЛІННІ РЕГІОНАМИ

Д. Є. Хріпливець

аспірант кафедри регіонального управління та місцевого самоврядування, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили