Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 15, 2010

Економіка

Я. Ф. Жовнірчик

к.держ.упр., заступник проректора, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСНОВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Н. В. Дацій

к. е. н., доцент, РВПС України НАН України

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

І. А. Медведєв

к. держ. упр., докторант кафедри державного управління та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України

СВОБОДА, ТВОРЧИСТЬ, АКТИВНІСТЬ ЯК СКЛАДОВІ ІДЕЇ УНІВЕРСИТЕТУ З ПОЗИЦІЙ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ

Нгуен Винь Фыонг

первый вице-президент Вьетнамского общества в Киеве, соискатель отдела экономики и управления высшего образования, Институт высшего образования Национальной академии педагогических наук Украины

РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ УКРАИНОЙ И ВЬЕТНАМОМ В ЦЕЛЯХ СОВМЕСТНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ ОТРАСЛЕЙ МАТЕРИАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Л. І. Катан

к. т. н., професор кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрний університет

К. С. Хорішко

асистент кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрний університет

ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМТСВА

У. П. Нечитайло

м. н. с. Закарпатського регіонального центру соціально-економічних і гуманітарних досліджень НАН України, кафедра економіки, менеджменту та маркетингу, ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

А. В. Ігнатенко

директор ПНВП "Київекономцентр" Академії будівництва України, д. е. н., професор, академік, Українська технологічна академія

О. І. Харченко

віце-президент будівельної асоціації України, к. е. н., доцент, Університет економіки та права "КРОК"

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТБІЛЬНОСТІ

А. Д. Шемет

аспірант, Класичний приватний університет

ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ

М. А. Міненко

к. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту ЗЕД, Національний університет харчових технологій

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ФАХОВИХ ФОРМУВАНЬ В УКРАЇНІ

О. В. Кам'янська

к. е. н., проректор з науково-педагогічної роботи, доцент кафедри менеджменту та інновацій, Міжнародний університет фінансів

УПРАВЛІННЯ ТРАНСФЕРОМ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАСАДАХ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ

В. О. Омельчук

кандидат наук з державного управління

ДОСВІД ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ЖИТЛОВОЇ ІПОТЕКИ В ДЕЯКИХ КРАЇНАХ З ПЕРЕХІДНОЮ ЕКОНОМІКОЮ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

В. Є. Реутов

к. е. н., доцент, Кримський економічний інститут ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана"

ЕФЕКТИВНІ МЕХАНІЗМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ

В. П. Чайковська

к. е. н., доцент кафедри економіки і менеджменту, Вінницька філія ПВНЗ "Європейський Університет"

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЕТАПУ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПІДПРИЄМСТВА З ВРАХУВАННЯМ ПРОЦЕСУ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: РОЗРОБКА ТА ОБГРУНТУВАННЯ

Г. А. Мохонько

старший викладач, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Видавничо-поліграфічний інститут

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

А. М. Желіхівська

аспірант кафедри банківської справи, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

М. А. Кравченко

аспірант кафедри аудиту та економічного аналізу, Національний університет державної податкової служби України

ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ

І. Є. Андрющенко

старший викладач кафедри фінансів та банківської справи, ЗНТУ, м. Запоріжжя

МАТЕМАТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Корд Камран

аспирант

С. В. Войтко

к. э. н., доцент, Национальный технический университет Украины "КПИ"

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ИНДИКАТОРОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ВОЗМОЖНЫХ СТРАТЕГИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

М. Г. Макаров

магистр экономических наук, соискатель, Белорусский Государственный Университет

ОБРАЗОВАНИЕ НЕВОСТРЕБОВАННЫХ СЧЕТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В БАНКОВСКИХ СИСТЕМАХ СТРАН СНГ

О. Г. Пухкал

докторант кафедри політичної аналітики та прогнозування, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

В. І. Гурковський

кандидат наук з державного управління, науковий консультант, Науково-дослідний центр правової інформатики Академії правових наук України

ШЛЯХИ АДАПТАЦІЇ СВІТОВОГО ДОСВІДУ РОЗВИТКУ ТРАНСПАРЕТНОСТІ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ДО УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЙ

Г. В. Дмитренко

кандидат наук з державного управління

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ЯК СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ НА ПРИКЛАДІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ "ШКІЛЬНИЙ АВТОБУС" У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Ю. М. Васюк

заступник начальника відділу контролю за розрахунковими операціями управління податкового контролю юридичних осіб, ДПА в Київській області

НОРМАТИВНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ПОДАТКОВИХ ПЕРЕВІРОК В УКРАЇНІ

М. І. Мелешко

головний спеціаліст Секретаріату Кабінету Міністрів України

ДЕРЖАВНИЙ АГЕНТ НА РИНКУ ЗЕРНА — РЕАЛЬНІСТЬ

М. І. Сьомич

здобувач, Академія муніципального управління

СТАНОВЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ В УПРАВЛІННІ РЕГІОНАМИ

Д. Є. Хріпливець

аспірант кафедри регіонального управління та місцевого самоврядування, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент