EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 15, 2011

Економіка

О. В. Понеділко

к. е. н., Академія муніципального управління

ІНВЕСТИЦІЙНІ ОЗНАКИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ ТА ЇХ ГРУПУВАННЯ

Т. Л. Грицай

аспірант кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах і економічного аналізу, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

МІСЦЕ ТА ЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО АНАЛІЗУ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ

І. В. Багрова

д. е. н., професор

О. І. Юдіна

викладач, Дніпропетровський університет економіки та права ім. А. Нобеля

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВЕЛИЧИНИ ІННОВАЦІЙНИХ ВИТРАТ НА ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

В. І. Виноградчий

кандидат сільськогосподарських наук, доцент, проректор з міжнародних зв'язків, Міжнародний університет бізнесу і права

ІННОВАЦІЙНІ МОДЕЛІ ІНТЕГРОВАНИХ АГРОТЕКСТИЛЬНИХ СТРУКТУР

Мамедова Камаля Мехти кызы

старший преподаватель, Азербайджанский архитектурно-строительный университет

АЗЕРБАЙДЖАН НА ПУТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

О. С. Шнипко

д. е. н., професор, Європейський університет

ЕКОНОМІЧНА ВЛАДА США: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

Н. В. Семенченко

к. е. н., доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки Національний технічний університет України "КПІ"

СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

И. В. Усков

к. э. н., старший преподаватель кафедры финансы и кредит, Национальная академия природоохранного и курортного строительства, г. Симферополь

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ

С. В. Іванов

к. е. н., доцент кафедри "Фінанси", Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

ІМІТАЦІЙНА БАЛАНСОВО-ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ю. А. Пасенченко

к. ф.-м. наук, доцент, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут

О. І. Трубнікова

аспірант, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМТСВА В СИСТЕМІ ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ

В. В. Пилипів

к. е. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ В СИСТЕМІ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

Н. Ф. Єфремова

к. е. н., доц., зав. кафедри фінансів, Дніпродзержинський державний технічний університет

О. В. Золотарьова

ст. викл. кафедри фінансів, Дніпродзержинський державний технічний університет

К. Недашківська

студентка, ДВНЗ "Національний гірничий університет"

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЇЇ РІВЕНЬ

В. А. Крикун

аспірант кафедри міжнародного бізнесу, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Інституту міжнародних відносин

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО БАНКІВСЬКОГО РИНКУ

І. П. Сірік

аспірант кафедри економіки, Сумський державний університет

ПІДХОДИ ДО ОБГРУНТУВАННЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ АДАПТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ДО ЗМІН РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА

А. С. Авдющенко

асистент кафедри прикладної економіки, ДВНЗ "Національний гірничий університет"

РОЗРОБКА СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ УПРАВЛІННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА З МЕТОЮ ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ

І. І. Чичкан

студент, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

М. М. Кошевий

старший викладач кафедри банківської справи, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ВІДКРИТТЯ ФІЛІЙ ІНОЗЕМНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ

С. І. Прокопчук

асистент кафедри економіки будівництва, Київський національний університет будівництва та архітектури

КРИТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ ЕВОЛЮЦІЇ СВІТОВИХ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКРУТСТВА

О. В. Єрмолаєв

студент, Інститут міжнародних відносин Національного університету імені Тараса Шевченка

ПРАВИЛА СОТ ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГІВЛІ СИРОВИННИМИ РЕСУРСАМИ

Г. І. Груба

д. держ. упр., Голова правління ВАТ "Крименерго"

МОДЕРНІЗОВАНА МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ З УПРАВЛІННЯ ВЛАСНІСТЮ

М. В. Банчук

к. політ. н., доцент, докторант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Н. А. Фойгт

к. е. н., докторант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, НАДУ при Президентові України

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СТРУКТУРИ ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ В УМОВАХ ДЕМОГРАФІЧНОГО СТАРІННЯ

І. Л. Гасюк

доцент, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, завідувач кафедри фізичної культури та валеології, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

ПРОФЕСІЙНА МОДЕЛЬ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ В ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

І. В. Лисов

к. е. н., докторант, Академія муніципального управління

ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА ТА ДЕРЖАВНІ ПРОГРАМИ ЙОГО ПІДТРИМКИ В УКРАЇНІ

Л. М. Васильєва

доцент кафедри обліку і аудиту, Дніпропетровський державний аграрний університет

ОБ'ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

І. І. Мусієнко

к. війск. н., доц. Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національної юридичної академії України ім. Я. Мудрого

ФОРМУВАННЯ ТА ПРОПАГАНДА ОСВІТНІХ ЦІННОСТЕЙ І КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

І. О. Кульчій

старший викладач кафедри економіки підприємства, Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка

ОРГАНІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

Н. В. Лебедь

аспірант кафедри права і законотворчого процесу, Національна академія державного управління при Президентові України

СТАН ЗАКОНОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

С. А. Запорожец

здобувач, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ЩОДО ПИТАННЯ ПРО КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПАРТНЕРСТВА ДЕРЖАВИ І ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ЯК СКЛАДОВОЇ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Д. Ю. Костишин

здобувач, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ СИСТЕМИ КОМПЛЕКСНОГО СТРАТЕГІЧНОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА У АСПЕКТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Х. В. Плецан

аспірант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

УСПІШНІСТЬ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили