Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 15, 2011

Економіка

О. В. Понеділко

к. е. н., Академія муніципального управління

ІНВЕСТИЦІЙНІ ОЗНАКИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ ТА ЇХ ГРУПУВАННЯ

Т. Л. Грицай

аспірант кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах і економічного аналізу, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

МІСЦЕ ТА ЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО АНАЛІЗУ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ

І. В. Багрова

д. е. н., професор

О. І. Юдіна

викладач, Дніпропетровський університет економіки та права ім. А. Нобеля

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВЕЛИЧИНИ ІННОВАЦІЙНИХ ВИТРАТ НА ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

В. І. Виноградчий

кандидат сільськогосподарських наук, доцент, проректор з міжнародних зв'язків, Міжнародний університет бізнесу і права

ІННОВАЦІЙНІ МОДЕЛІ ІНТЕГРОВАНИХ АГРОТЕКСТИЛЬНИХ СТРУКТУР

Мамедова Камаля Мехти кызы

старший преподаватель, Азербайджанский архитектурно-строительный университет

АЗЕРБАЙДЖАН НА ПУТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

О. С. Шнипко

д. е. н., професор, Європейський університет

ЕКОНОМІЧНА ВЛАДА США: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

Н. В. Семенченко

к. е. н., доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки Національний технічний університет України "КПІ"

СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

И. В. Усков

к. э. н., старший преподаватель кафедры финансы и кредит, Национальная академия природоохранного и курортного строительства, г. Симферополь

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ

С. В. Іванов

к. е. н., доцент кафедри "Фінанси", Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

ІМІТАЦІЙНА БАЛАНСОВО-ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ю. А. Пасенченко

к. ф.-м. наук, доцент, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут

О. І. Трубнікова

аспірант, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМТСВА В СИСТЕМІ ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ

В. В. Пилипів

к. е. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ В СИСТЕМІ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

Н. Ф. Єфремова

к. е. н., доц., зав. кафедри фінансів, Дніпродзержинський державний технічний університет

О. В. Золотарьова

ст. викл. кафедри фінансів, Дніпродзержинський державний технічний університет

К. Недашківська

студентка, ДВНЗ "Національний гірничий університет"

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЇЇ РІВЕНЬ

В. А. Крикун

аспірант кафедри міжнародного бізнесу, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Інституту міжнародних відносин

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО БАНКІВСЬКОГО РИНКУ

І. П. Сірік

аспірант кафедри економіки, Сумський державний університет

ПІДХОДИ ДО ОБГРУНТУВАННЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ АДАПТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ДО ЗМІН РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА

А. С. Авдющенко

асистент кафедри прикладної економіки, ДВНЗ "Національний гірничий університет"

РОЗРОБКА СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ УПРАВЛІННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА З МЕТОЮ ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ

І. І. Чичкан

студент, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

М. М. Кошевий

старший викладач кафедри банківської справи, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ВІДКРИТТЯ ФІЛІЙ ІНОЗЕМНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ

С. І. Прокопчук

асистент кафедри економіки будівництва, Київський національний університет будівництва та архітектури

КРИТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ ЕВОЛЮЦІЇ СВІТОВИХ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКРУТСТВА

О. В. Єрмолаєв

студент, Інститут міжнародних відносин Національного університету імені Тараса Шевченка

ПРАВИЛА СОТ ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГІВЛІ СИРОВИННИМИ РЕСУРСАМИ

Г. І. Груба

д. держ. упр., Голова правління ВАТ "Крименерго"

МОДЕРНІЗОВАНА МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ З УПРАВЛІННЯ ВЛАСНІСТЮ

М. В. Банчук

к. політ. н., доцент, докторант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Н. А. Фойгт

к. е. н., докторант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, НАДУ при Президентові України

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СТРУКТУРИ ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ В УМОВАХ ДЕМОГРАФІЧНОГО СТАРІННЯ

І. Л. Гасюк

доцент, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, завідувач кафедри фізичної культури та валеології, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

ПРОФЕСІЙНА МОДЕЛЬ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ В ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

І. В. Лисов

к. е. н., докторант, Академія муніципального управління

ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА ТА ДЕРЖАВНІ ПРОГРАМИ ЙОГО ПІДТРИМКИ В УКРАЇНІ

Л. М. Васильєва

доцент кафедри обліку і аудиту, Дніпропетровський державний аграрний університет

ОБ'ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

І. І. Мусієнко

к. війск. н., доц. Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національної юридичної академії України ім. Я. Мудрого

ФОРМУВАННЯ ТА ПРОПАГАНДА ОСВІТНІХ ЦІННОСТЕЙ І КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

І. О. Кульчій

старший викладач кафедри економіки підприємства, Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка

ОРГАНІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

Н. В. Лебедь

аспірант кафедри права і законотворчого процесу, Національна академія державного управління при Президентові України

СТАН ЗАКОНОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

С. А. Запорожец

здобувач, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ЩОДО ПИТАННЯ ПРО КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПАРТНЕРСТВА ДЕРЖАВИ І ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ЯК СКЛАДОВОЇ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Д. Ю. Костишин

здобувач, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ СИСТЕМИ КОМПЛЕКСНОГО СТРАТЕГІЧНОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА У АСПЕКТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Х. В. Плецан

аспірант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

УСПІШНІСТЬ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент