EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 15, 2012

Економіка

М. П. Денисенко

д. е. н., професор кафедри економіки, обліку та аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну

СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

В. П. Гордієнко

к. е. н., ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України", м. Суми

ІНВЕСТИЦІЙНА БЕЗПЕКА ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

С. В. Онікієнко

к. е. н., докторант кафедри банківських інвестицій, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ

О. А. Ковтун

к. держ. упр., доцент кафедри фінансів і кредиту, Класичноий приватний університет, м. Запоріжжя

ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДОМОГОСПОДАРСТВ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА МОДЕЛЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ

Є. О. Малік

к. е. н., доцент, заст. зав. кафедри фінансів, Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

М. М. Степура

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів, Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Г. М. Котіна

к.е.н., асистент кафедри фінансів, Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ІННОВАЦІЇ У ФІНАНСОВІЙ СФЕРІ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

С. О. Тульчинська

к. е. н., доцент, Національний технічний університет України "КПІ"

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА РЕГІОНІВ

І. В. Радзівіло

здобувач, ДВНЗ "НГУ" м. Дніпропетровськ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

М. І. Хопчан

к. е. н., доцент, Тернопільський національний економічний університет

СТРУКТУРА ТА ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

Т. Є. Зінченко

к. с-г., н, доцент кафедри землеустрою та кадастру Одеської державної академії будівництва та архітектури

ТЕНДЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ АГЛОМЕРАЦІЇ

М. П. Гриценко

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Бердянський державний педагогічний університет

ЕКОНОМІЧНО-ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ В КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНІЙ ГАЛУЗІ

О. М. Тимощук

к. е. н, доцент, завідувачка кафедри перевезень і маркетингу Київська державна академія водного транспорту

Т. О. Войченко

к. е. н, доцент кафедри економіки і менеджменту, Київська державна академія водного транспорту

РОЛЬ І МІСЦЕ ЗАДАЧ БЕЗПЕРЕРВНОГО ПЛАНУВАННЯ ТРАНСПОРТНОГО ПРОЦЕСУ В УПРАВЛІННІ СУДНОПЛАВНОЮ КОМПАНІЄЮ

В. М. Хопчан

к. е. н., Тернопільський національний економічний університет

ОЦІНКА МЕТОДІВ ОБЛІКУ ВИТРАТ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Т. О. Бабич

асистент кафедри міжнародного менеджменту, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВПК УКРАЇНИ

Р. В. Бусел

аспірант, Луцький національний технічний університет

КОНЦЕСІЙНИЙ РЕЖИМ ВИДОБУТКУ САПРОПЕЛЮ ЯК ВАЖЛИВА ПЕРЕДУМОВА ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВОДОГОСПОДАРСЬКОЇ СФЕРИ

І. Б. Жмудська

аспірант кафедри підприємництва, КНУ ім. Тараса Шевченко

ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЧЛЕНСТВА В СОТ

Ю. В. Корнієнко

аспірант кафедри менеджменту банківської діяльності, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

ДО ПИТАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВ: АНАЛІЗ ПІДХОДІВ

Г. Г. Мамедова

преподаватель, Азербайджанский государственный экономический университет

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА АЗЕРБАЙДЖАНА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

О. В. Гринько

аспірант, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

В. В. Овчаренко

Криворізький економічний інститут, ДВНЗ Криворізький національний університет

РОЛЬ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У ПРИСКОРЕННІ ФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В УКРАЇНІ

О. О. Сініцин

магістр з міжнародної економіки, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ КОРПОРАЦІЇ EXXONMOBIL ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ

М. В. Паладій

Голова Державної служби інтелектуальної власності України, кандидат економічних наук, доцент

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ВИЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПІВ

С. О. Кравченко

д. держ. упр., доцент, професор кафедри управління суспільним розвитком НАДУ

Н. В. Москалець

головний консультант сектора юридичного забезпечення діяльності КСУ Секретаріату КСУ

УЗАГАЛЬНЕННЯ ПОЛЬСЬКОГО ДОСВІДУ ЗДІЙСНЕННЯ СУСПІЛЬНИХ РЕФОРМ

А. В. Якобчук

к. мед. н., доцент, зав. наукового відділу організації медичної допомоги Державна наукова установа "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами

УДОСКОНАЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ЕПІДЕМІЇ ВІЛ/СНІДУ В УКРАЇНІ НА ЗАСАДАХ МІЖНАРОДНИХ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ

Ж. Д. Анпілогова

к. е. н., Академія муніципального управління

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕРНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

М. В. Вишиванюк

к. е. н., Голова Івано-Франківської обласної ради

ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ЕВОЛЮЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ РЕГІОНІВ СВІТУ НА ШЛЯХУ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ

О. В. Каховська

к. е. н., доцент, докторант кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України

ОБГРУНТУВАННЯ ДЕТЕРМІНАНТ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ І ЇХ ВРАХУВАННЯ В ЇЇ РОЗБУДОВІ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ

Е. С. Молдован

Хмельницький Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місцевого самоврядування, держ. підприємств, установ і організацій

ІДЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ

О. П. Ковалевська

к. е. н., доцент

ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ РИНКУ ЖИТЛА

Ю. О. Литвин

к. е. н., докторант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРОПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

Р. Р. Марутян

кандидат історичних наук, доцент докторант кафедри національної безпеки НАДУ при Президентові України

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ НАУКОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ БЕЗПЕКОЮ

С. В. Соломко

аспірант кафедри національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України

СТАН ЕТНОКОНФЕСІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили