Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 15, 2012

Економіка

М. П. Денисенко

д. е. н., професор кафедри економіки, обліку та аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну

СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

В. П. Гордієнко

к. е. н., ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України", м. Суми

ІНВЕСТИЦІЙНА БЕЗПЕКА ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

С. В. Онікієнко

к. е. н., докторант кафедри банківських інвестицій, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ

О. А. Ковтун

к. держ. упр., доцент кафедри фінансів і кредиту, Класичноий приватний університет, м. Запоріжжя

ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДОМОГОСПОДАРСТВ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА МОДЕЛЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ

Є. О. Малік

к. е. н., доцент, заст. зав. кафедри фінансів, Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

М. М. Степура

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів, Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Г. М. Котіна

к.е.н., асистент кафедри фінансів, Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ІННОВАЦІЇ У ФІНАНСОВІЙ СФЕРІ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

С. О. Тульчинська

к. е. н., доцент, Національний технічний університет України "КПІ"

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА РЕГІОНІВ

І. В. Радзівіло

здобувач, ДВНЗ "НГУ" м. Дніпропетровськ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

М. І. Хопчан

к. е. н., доцент, Тернопільський національний економічний університет

СТРУКТУРА ТА ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

Т. Є. Зінченко

к. с-г., н, доцент кафедри землеустрою та кадастру Одеської державної академії будівництва та архітектури

ТЕНДЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ АГЛОМЕРАЦІЇ

М. П. Гриценко

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Бердянський державний педагогічний університет

ЕКОНОМІЧНО-ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ В КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНІЙ ГАЛУЗІ

О. М. Тимощук

к. е. н, доцент, завідувачка кафедри перевезень і маркетингу Київська державна академія водного транспорту

Т. О. Войченко

к. е. н, доцент кафедри економіки і менеджменту, Київська державна академія водного транспорту

РОЛЬ І МІСЦЕ ЗАДАЧ БЕЗПЕРЕРВНОГО ПЛАНУВАННЯ ТРАНСПОРТНОГО ПРОЦЕСУ В УПРАВЛІННІ СУДНОПЛАВНОЮ КОМПАНІЄЮ

В. М. Хопчан

к. е. н., Тернопільський національний економічний університет

ОЦІНКА МЕТОДІВ ОБЛІКУ ВИТРАТ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Т. О. Бабич

асистент кафедри міжнародного менеджменту, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВПК УКРАЇНИ

Р. В. Бусел

аспірант, Луцький національний технічний університет

КОНЦЕСІЙНИЙ РЕЖИМ ВИДОБУТКУ САПРОПЕЛЮ ЯК ВАЖЛИВА ПЕРЕДУМОВА ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВОДОГОСПОДАРСЬКОЇ СФЕРИ

І. Б. Жмудська

аспірант кафедри підприємництва, КНУ ім. Тараса Шевченко

ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЧЛЕНСТВА В СОТ

Ю. В. Корнієнко

аспірант кафедри менеджменту банківської діяльності, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

ДО ПИТАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВ: АНАЛІЗ ПІДХОДІВ

Г. Г. Мамедова

преподаватель, Азербайджанский государственный экономический университет

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА АЗЕРБАЙДЖАНА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

О. В. Гринько

аспірант, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

В. В. Овчаренко

Криворізький економічний інститут, ДВНЗ Криворізький національний університет

РОЛЬ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У ПРИСКОРЕННІ ФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В УКРАЇНІ

О. О. Сініцин

магістр з міжнародної економіки, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ КОРПОРАЦІЇ EXXONMOBIL ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ

М. В. Паладій

Голова Державної служби інтелектуальної власності України, кандидат економічних наук, доцент

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ВИЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПІВ

С. О. Кравченко

д. держ. упр., доцент, професор кафедри управління суспільним розвитком НАДУ

Н. В. Москалець

головний консультант сектора юридичного забезпечення діяльності КСУ Секретаріату КСУ

УЗАГАЛЬНЕННЯ ПОЛЬСЬКОГО ДОСВІДУ ЗДІЙСНЕННЯ СУСПІЛЬНИХ РЕФОРМ

А. В. Якобчук

к. мед. н., доцент, зав. наукового відділу організації медичної допомоги Державна наукова установа "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами

УДОСКОНАЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ЕПІДЕМІЇ ВІЛ/СНІДУ В УКРАЇНІ НА ЗАСАДАХ МІЖНАРОДНИХ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ

Ж. Д. Анпілогова

к. е. н., Академія муніципального управління

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕРНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

М. В. Вишиванюк

к. е. н., Голова Івано-Франківської обласної ради

ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ЕВОЛЮЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ РЕГІОНІВ СВІТУ НА ШЛЯХУ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ

О. В. Каховська

к. е. н., доцент, докторант кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України

ОБГРУНТУВАННЯ ДЕТЕРМІНАНТ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ І ЇХ ВРАХУВАННЯ В ЇЇ РОЗБУДОВІ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ

Е. С. Молдован

Хмельницький Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місцевого самоврядування, держ. підприємств, установ і організацій

ІДЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ

О. П. Ковалевська

к. е. н., доцент

ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ РИНКУ ЖИТЛА

Ю. О. Литвин

к. е. н., докторант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРОПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

Р. Р. Марутян

кандидат історичних наук, доцент докторант кафедри національної безпеки НАДУ при Президентові України

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ НАУКОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ БЕЗПЕКОЮ

С. В. Соломко

аспірант кафедри національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України

СТАН ЕТНОКОНФЕСІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент