EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 15, 2013

Економіка

В. П. Приходько

д. е. н., с. н. с., заступник Голови Закарпатської обласної державної адміністрації

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ

V. Prikhodko

PhD, Senior Scientist, Deputy Head of the Transcarpathian Regional State Administration

THE MECHANISM OF STATE REGULATION AND MANAGEMENT OF ECONOMIC SECURITY

О. О. Папаіка

д. е. н., професор, завідуючий кафедрою банківської справи, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Г. О. Панасенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Макіївський економіко-гуманітарний інститут

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ

A. Papaika

Doctor of Economic Sciences, Head of the Department of Banking Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhailo Tugan-Baranovsky

A. Panasenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Finance Makeevka Economic, Humanitarian Institute

FEATURES OF THE EVALUATION OF RESOURCE POTENTIAL BANKING INSTITUTIONS

О. І. Ляшенко

д. е. н., доцент, професор кафедри економічної кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

МОДЕЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ СОЛОУ-СВЕНА З ЕКЗОГЕННИМ КАПІТАЛОІНТЕНСИВНИМ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОГРЕСОМ

O. Liashenko

Doctor of Economics, Docent, Professor of Economic Cybernetics Department, Taras Shevchenko National University of Kyiv

SOLOW-SVEN MODEL OF ECONOMIC GROWTH WITH EXOGENOUS CAPITAL INTENSIVE TECHNOLOGICAL PROGRESS

О. І. Петренко

к. е. н., доцент кафедри перевезень і маркетингу, Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, м. Київ

РИНОК ДЕРЖАВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ: ЗАКОНОМІРНОСТІ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

O. Petrenko

candidate of Economic Sciences, docent of department of transportation and marketing, Kyiv State Academy of Water Transport named of hetman Peter Konashevich-Sagaidachny

MARKET OF THE STATE SECURITIES: REGULARITIES, PROBLEMS AND PROSPECTS

Г. В. Ортіна

докторант, Академія фінансового управління Міністерства фінансів України

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ЦІЛЬОВОЇ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

G. Ortina

doctoral student, Academy of Financial Management Ministry of Finance of Ukraine

FORMATION AND IMPLEMENTATION OF TARGETED INTERVENTIONS INNOVATIVE INVESTMENT ECONOMICS DEVELOPMENT

С. М. Ткач

провідний інженер відділу розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій, Інститут регіональних досліджень НАН України, м. Львів

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У РЕГІОНІ (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

S. Tkach

senior engineer in the development of productive sectors of the region and investment, Institute for Regional Recearches of NAS of Ukraine

IMPROVING OF RISK MANAGEMENT OF INVESTMENT ACTIVITIES IN THE REGION (FOR EXAMPLE LVIV REGION)

В. В. Близнюк

к. е. н., с. н. с., завідувач відділу соціально-економічних проблем праці, Інститут економіки та прогнозування НАН України, м. Київ

Я. І. Юрик

к. е. н., с. н. с., доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ВПЛИВ КРИЗОВИХ ЯВИЩ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ НА МОДЕРНІЗАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ

V. Blyznyuk

Ph.D. in economics, senior researcher, head of department of socio-economic problems of labor, Institute for economics and forecasting NAS of Ukraine, Kyiv

Y. Yuryk

Ph.D. in economics, senior researcher, associate professor of department of management a personnel and economies of labour, National university of food technologies, Kyiv

IMPACT OF THE CRISIS PHENOMENA OF THE NATIONAL ECONOMY ON MODERNIZATION POTENTIAL OF UKRAINE

Н. І. Ведмідь

к. е. н., доцент, докторант, Київський національний торговельно-економічний університет

СЕРВІСНО-ОРІЄНТОВАНЕ СЕГМЕНТУВАННЯ: МЕТОДИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

N. Vedmid

PhD Associate Professor, Kiev National Trade & Economic University Kiev, Ukraine

SERVISO-ORIENTED SEGMENTATION: METHOD AND PRACTICAL ASPECTS

Т. І. Дьолог

к. е. н., завідувач кафедри економіки і менеджменту, Білоцерківська філія Міжрегіональної Академії управління персоналом

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА

T. Dyolog

the candidate of economic sciences, the head of Economy and Management Subfaculty, Interregional Academy of Personnel Management

STRATEGIC ANALYSIS OF ENTERPRISE SURROUNDINGS

Л. С. Крючко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

L. Krjuchko

Ph.D., assistant professor of finance, Dnepropetrovsk State Agrarian University, Dnepropetrovsk

THE THEORETICAL BASIS OF THE FINANCIAL SECURITY OF ENTERPRISE

О. О. Бондаренко

к. т. н., проф., Київський національний університет технологій та дизайну

Н. С. Субботіна

магістр, Київський національний університет технологій та дизайну

ПРИЧИНИ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ

О. Bondarenko

Candidate of Engineering Sciences ,Prof., , Кyiv national university of technologies and design

N. Subbotina

master, Кyiv national university of technologies and design

CAUSES AND SOCIO-ECONOMIC IMPACT OF ENTERPRISES BANKRUPCY

В. Є. Скоцик

к. с.-г. наук, докторант, Білоцерківський національний аграрний університет

О. О. Рудич

к. е. н., доцент, Білоцерківський національний аграрний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ПІДХОДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

V. Skotsyk

candidate of agricultural Science, PhD

O. Rudych

Ph.D., Associate Professor National Agrarian University, Bila Tserkva

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC APPROACHES TO FARM CREDIT SYSTEM AS A SOURCE OF FUNDING FOR THE DEVELOPMENT OF LOGISTICS.

Т. І. Олійник

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту, Бердянський університет менеджменту і бізнесу

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ПРОЦЕСУ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Т. Oleinik

PhD, assistant professor of accounting, analysis and audit, Berdyansk University of Management and Business

SYSTEMATICS MANAGEMENT DECISIONS REPRODUCTION PROCESS ASSETS FARMS

Г. Є. Павлова

к. е. н., доцент, директор навчально-наукового інституту економіки, Дніпропетровський державний аграрний університет

ОБ'ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

G. Pavlova

Ph.D., Associate Professor, Director of Education and Research Institute of Economics, Dnipropetrovs'k State Agrarian University

OBJECTIVE NECESSITY FOR STATE REGULATION OF THE AGRICULTURAL SECTOR

А. С. Полторак

старший викладач кафедри економіки і підприємництва, ПВНЗ "Європейський університет", м. Миколаїв

КЛАСИФІКАЦІЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ АПК: СУЧАСНІ НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ

А. Poltorak

Lecturer of the department of Economy and Business, European University, Nikolaev

CLASSIFICATION OF CURRENT ASSETS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES: CURRENT SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACHES

О. І. Рогач

д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародних фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

І. М. Кучерова

здобувач кафедри міжнародних фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ТНК У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННОЇ ПОДАТКОВОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

O. Rogach

Doctor of Economics, Professor, Kyiv National University named by Taras Shevchenko

I. Kucherova

Ph.D. Student, Kyiv National University named by Taras Shevchenko

TAXATION OF MULTINATIONALS IN THE CONTEXT OF CROSS-BORDER TAX COMPETITION

А. С. Харевич

аспірант кафедри банківської справи, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ОЦІНКА КРЕДИТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ДОЛАРИЗАЦІЇ

A. Kharevych

Postgraduate of Banking department, Kyiv National Economic Universitynamed after Vadym Hetman -self-governing (autonomous) research university

ASSESSMENT OF CREDIT POTENTIAL OF UKRAINE'S BANKING SYSTEM UNDER DOLLARIZATION CONDITIONS

В. П. Заремба

аспірант кафедри маркетингового менеджменту, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

V. Zaremba

Postgraduate Student, Donetsk National University of Economics and Trade named by Mykhaylo Tugan-Baranovsky

INTEGRATED SYSTEM OF INSTITUTIONAL MARKETING MANAGEMENT MECHANISMS FOR ENTERPRISES

Я. І. Федан

аспірант кафедри психології, педагогіки та соціального управління, Національний університет "Львівська політехніка"

ГОТОВНІСТЬ ЗНЗ НА ПЕРИФЕРІЇ ЛЬВІВЩИНИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

Y. Fedan

Graduate student department of psychology, education and social management, National university "Lviv Polytechnic"

READINESS OF SCHOOLS ON THE PERIPHERY OF LVIV REGION TO IMPLEMENTATION OF INCLUSIVE EDUCATION

Н. В. Бошота

здобувач кафедри економіки підприємства, менеджменту та логістики, ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ ЇЇ РОЗВИТКУ

N. Boshota

Postgraduate of business economics, management and logistics, SHEE "Uzhgorod National University," Uzhgorod

INNOVATION IN UKRAINE DIRECTIONS AND ITS DEVELOPMENT

М. В. Кравченко

аспірант, економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПОКАЗНИКАМИ ДЕФІЦИТУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНИХ ТЕМПІВ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

M. Kravchenko

graduate student, Shevchenko University

ISSUES OF PERFORMANCE BUDGET DEFICIT IN UKRAINE UNSTABLE GROWTH IN THE ECONOMY

О. В. Мельник

старший викладач кафедри перевезень і маркетингу, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (КДАВТ)

ОБГРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РІЧКОВИХ ПОРТІВ

O. Melnik

senior teacher of department of Transportations and marketing, Kyiv state maritime academy of hetman Peter Konashevich -Sagaidachniy

RATIONALE FOR DEVELOPMENT STRATEGY RIVER PORT

Гасанов Анар Джаваншир оглы

аспирант, Азербайджанский Государственный Экономический Университет

РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ И ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖАМИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Hasanov Anar Javanshir

postgraduate student, Azerbaijan State Economic University

RETAIL TURNOVER AND TECHNOLOGY SALES MANAGEMENT IN AZERBAIJAN

Вусал Рзаев

диссертант, НИУЦ Труда и Социальных Проблем, Университет "Гафгаз"

ПРОБЛЕМЫ ВХОДА ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ НА РЫНОК ТРУДА

Vusal Rzaev

Dissertator, RTCs Labour and Social Problems, University "Gafgaz"

PROBLEMS AT THE UNIVERSITY ENTRANCE GRADUATES LABOR MARKET

Мирзабекова Жаля

научный сотрудник, Институт экономики НАН Азербайджана

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Mirzabekova Jale

IMPROVE THE USE OF THE HUMAN FACTOR IN THE PROCESS OF PRODUCTION MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

О. А. Дєгтяр

кандидат наук з державного управління, старший викладач кафедри обліку і аудиту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ В УМОВАХ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

O. Diegtiar

PhD in Public Administration, senior teacher of department of account and audit, Kharkiv national motor-car-road to the university

LEGAL MECHANISM OF ACCESS TO INFORMATION IN THE CIVIL SOCIETY

О. Г. Пухкал

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри політичної аналітики і прогнозування, Національна академія державного управління при Президентові України

О. О. Новіков

аспірант кафедри політичної аналітики і прогнозування, Національна академія державного управління при Президентові України

ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

A. Pukhkal

Doctor of Science in Public Administration, Associate Professor, Professor of Political Analysis and Forecasting Department, The National Academy of Public Administration the President of Ukraine

О. Novikov

graduate student of Political Analysis and Forecasting Department, The National Academy of Public Administration the President of Ukraine

INSTITUTIONAL AND LEGAL PROVIDING OF PUBLIC CONTROL FUNCTIONING IN UKRAINE

І. Л. Гасюк

к. фіз. вих., доцент, завідувач кафедри фізичної культури та спорту, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ НА ПРИКЛАДІ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

I. Gasuyk

managing chair physical training and valueology, PhD in philosophies, docent

FACTORS OF INFLUENCE ARE ON DEVELOPMENT OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT ON THE EXAMPLE OF THE KHMELNYTSK AREA

О. В. Банчук-Петросова

доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Київський університет управління та підприємництва

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ СЕКТОРА БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

E. Banchuk-Petrosova

associate professor of international economics and marketing, Kyiv university of management and entrepreneurship

THE FEATURES OF A MODERN PERSONNEL POLICY OF SECURITY AND DEFENSE SECTOR OF UKRAINE

Ф. В. Узунов

к. е. н., доцент, перший проректор, Університет економіки та управління

РОЛЬ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У ПОБУДОВІ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

F. Uzunov

Ph.D., associate Professor, first Pro-rector of the University of Economics and management

THE ROLE OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN BUILDING A SOCIALLY ORIENTED ECONOMY OF UKRAINE

В. В. Фаталов

магістр державного управління, Національна академія державного управління при Президентові України

СТРАТЕГІЧНІ ЧИННИКИ ДЕРЖАВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

V. Fatalov

Master of Public Administration, National Academy of Public Administration, office of the President of Ukraine

THE STRATEGIC FACTORS OF THE GOVERNMENTAL INVESTMENT POLICY OF UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили