EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 15, 2014

Економіка

О. В. Пирог

д. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА

O. Pyrog

Doctor of Economic Science, Associate Professor, Associate Professor of Department of Management and International Business, Lviv Polytechnic National University, Lviv

THEORETICAL BASES OF FORMATION THE MODEL OF NATIONAL ECONOMY OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF POST-INDUSTRIAL SOCIETY

Р. Д. Стаканов

к. е. н., доцент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Т. Шевченка

ОСОБЛИВОСТІ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИНЕНИХ КРАЇН СВІТУ В ХХІ СТ.

R. Stakanov

PhD, Associate Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations, Taras Shevchenko National University of Kyiv

PECULIARITIES OF DEVELOPED COUNTRIES MIGRATION POLICIES IN THE TWENTY-FIRST CENTURY

А. Ю. Рамський

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, менеджменту та економіки, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНВЕСТИЦІЙ ДОМОГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ

A. Ramskyi

Ph.D. in Economics, associate professor of the chair for finances, management and economics, Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv

PECULIARITIES OF HOUSEHOLD INVESTMENTS PROTECTION IN UKRAINE

К. М. Речка

к. е. н., ст. викладач, Таврійський державний агротехнологічний університет

АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК

K. Rechka

Candidate of science, senior lecturer, Tavrisky state agrarian and technical university

ANALYSIS OF INVESTMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES OF AIC

М. А. Однорог

к. е. н., завідуючий економічного відділення, Технолого-економічний коледж Білоцерківського національного аграрного університету, м. Біла Церква

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

M. Odnorog

Ph.D. in Economics, Head of the Economic Department, Technological and economic college Bila Tserkva National Agrarian University

FEATURES OF PROCUREMENT OF INVESTMENT IN AGRICULTURE IN THE PRESENT STAGE

О. С. Мочалина

к. э. н., доцент кафедры финансов и кредита, Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского, г. Симферополь

ИНВЕСТИЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

O. Mochalina

ec.sc.candidate, associate professor of department of finances and credit, Tavrida National V.I. Vernadsky University, Simferopol

INVESTMENT SECURITY AS A CONDITION FOR THE EFFECTIVE DEVELOPMENT OF THE REGION

Л. О. Коваленко

к. е. н., професор, академік УАН, Чернігівський державний інститут економіки та управління

Т. В. Міхеєнко

к. е. н., доцент, Чернігівський державний інститут економіки та управління

ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ФОРМА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ДЕПРЕСИВНИХ РЕГІОНІВ

L. Kovalenko

candidate of economic sciences, the professor, member of Ukrainian Academy of Sciences, Chernihiv State Institute of Economics and Management

T. Mikheienko

candidate of economic sciences, associate professor, Chernihiv State Institute of Economics and Management

INVESTMENTS AS A FORM OF THE FINANCIAL PROVISION OF THE DEPRESSED REGIONS DEVELOPMENT

О. В. Абакуменко

д. е. н., професор кафедри фінансів, Чернігівський державний інститут економіки і управління

К. Є. Лавров

здобувач

СТИМУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ЯК НЕОБХІДНА ПЕРЕДУМОВА АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

О. Аbаkumеnkо

doctor of economic sciences, professor of cathedra of finance, Сhernihiv State Institute of Economics and Management

K. Lavrov

the applicant

STIMULATION OF LABOR ACTIVITY OF THE POPULATION AS THE NECESSARY PREREQUISITE OF ACTIVIZATION OF INVESTMENT ACTIVITY IN UKRAINE

М. І. Іщенко

к. е. н., член правління, Директор Гірничодобувного дивізіону ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ"

ЦИКЛІЧНІСТЬ У РОЗВИТКУ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

М. Ischenko

PhD in Economics, Board member, director of Mining Division of "METINVEST HOLDING" LLC

CYCLICITY IN THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC ENTITIES

Б. В. Єгоров

доктор технічних наук, професор, Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

К. Б. Козак

кандидат економічних наук, доцент, Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

ВИЗНАЧЕННЯ ЄМНОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ

B. Egorov

PhD, Professor, Odessa National Academy of Food Technologies, Odessa

E. Kozak

candidate of economic Sciences, associate Professor, Odessa national Academy of food technology, Odessa

DETERMINATION OF THE VOLUME OF REGIONAL FOOD MARKET

К. А. Малишенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри Фінансів та кредиту, Інститут економіки та управління Кримського Гуманітарного Університету, м. Ялта

ОСОБЛИВОСТІ ДИВІДЕНДНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

K. Malyshenko

Ph.D., assistant professor of finance and credit, Institute of Economics and Management Crimean Humanitarian University, Yalta

DIVIDEND POLICY OF UKRAINIAN ENTERPRISES

М. М. Бердар

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ЙОГО СТІЙКОГО РОЗВИТКУ

M. Berdar

Ph.D., Associate Professor of Entrepreneurship Taras Shevchenko National University Kyiv, Ukraine

MANAGEMENT OF ENTERPRISE COST IN SYSTEM OF FINANCIAL STRATEGY HIM STEADY DEVELOPMENT

Н. В. Рибачук

асистент кафедри менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університет

Т. О. Журко

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, Вінницький національний технічний університет

ФОРМУВАННЯ ЛОЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ВАЖЛИВОГО ЧИННИКА ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

N. Rybachuk

Assistant lecturer of Department of Management and Modelling in Economics, Vinnytsia national technical university

T. Zhurko

Candidate of Economic Sciences, Associate professor of Department of Finance, Vinnytsia national technical university

FORMATION OF LOYALTY OF EMPLOYEES OF THE COMPANY AS AN IMPORTANT FACTOR OF ITS FUNCTIONING

І. М. Капаруліна

к. е. н., доцент, докторант, НАУ, м. Київ

МОДЕЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ФРЕЙМОВО-МЕТАФОРИЧНОЇ МОДЕЛІ

I. Kaparulina

PhD in Economics, Associate Professor, Doctoral Student, National Aviation University, Kiev, Ukraine

ENTERPRISE MODELING: ENSURING THE INTEGRITY REPRESENTATION USING FRAMING-METAPHORICAL MODEL

Л. Л. Мельник

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

НАУКОВІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ АГРОПІДПРИЄМСТВ ІЗ РИНКОВИМ МЕХАНІЗМОМ

L. Melnik

PhD in Economics, Associate Professor, Management of Organizations Department, Dnipropetrovs'k State Agrarian and Economic University

SCIENTIFIC PRINCIPLES OF INTERACTION THE MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES AND MARKET MECHANISM

В. В. Кужель

к. е. н., докторант, Уманський національний університет садівництва

Ю. В. Танасійчук

викладач кафедри економіки, Уманський національний університет садівництва

РЕАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІЙ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ

V. Kuzhel

Ph.D., doctoral

J. Tanasiichuk

lecturer, Department of Economics ,Uman National University of Horticulture

IMPLEMENT THE FUNCTIONS OF CSR ON ENTERPRISES AGRICULTURAL AND FOOD SECTOR

А. В. Слюсаренко

викладач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ОРІНТИРІВ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ СВІТОВОГО ДОСВІДУ

A. Slyusarenko

lecturer, Department of Foreign Economic Management, National University of Nicholas V. Sukhomlynsky, Mykolayiv

FORMATION OF A STRATEGIC APPROACH TO AGRICULTURAL DEVELOPMENT ORINTYRIV UKRAINE ON THE BASIS OF THE WORLD EXPERIENCE

Н. В. Коваль

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту Білоцерківського національного аграрного університету

GOVERNMENT RELATIONS ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОГО ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

N. Коval

Ph.D. in Economic studies, associate professor of Management department of Bila Tserkva National Agrarian University

GOVERNMENT RELATIONS AS A FACTOR OF EFFECTIVE BUSINESS

Садыгов Шахин Мустафа оглы

доктор экономических наук, доцент, Азербайджанский государственный экономический университет

ПРИОРИТЕТНОЕ РАЗВИТИЕ НЕНЕФТЯНОГО СЕКТОРА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ АЗЕРБАЙДЖАНА

Sadigov Shahin Mustafa

Doctor of Economic Sciences, Associate professor, Azerbaijan State Economic University

PRIORITY DEVELOPMENT OF NON-OIL SECTOR IN AZERBAIJAN'S ECONOMIC POLICY

П. А. Мороз

аспірант кафедри фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НЕОБХІДНОСТІ КООРДИНАЦІЇ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ТА БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК УМОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

P. Moroz

postgraduate student of Department of Finances, Taras Shevchenko Kyiv National University, Kyiv

THEORETICAL BACKGROUND OF MONETARY AND BUDGETARY POLICIES COORDINATION IN ENHANCING ECONOMIC DEVELOPMENT

В. В. Пустоваров

здобувач, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

БЮДЖЕТНЕ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА СЕКТОРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

V. Pustovarov

Candidate "Institute of economy and forecasting, Ukrainian National Academy of Science"

BUDGETARY STIMULATION OF DEVELOPMENT INDUSTRIES AND SECTORS OF NATIONAL ECONOMY

О. С. Москвічова

аспірант кафедри економіки підприємств, Львівський національний університет імені Івана Франка

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ В УМОВАХ БАНКІВСЬКОЇ КРИЗИ

O. Moskvichova

graduate student of Department of enterprises' economy, Ivan Franko National University of L'viv

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF PUBLIC ADMINISTRATION OF CREDIT SERVICES IN UKRAINE ON THE BANKING CRISIS

Ю. І. Ясько

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

КОНКУРЕНТНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ: СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ

U. Yasko

postgraduate, Kiev National University of Trade and Economics, Kiev

COMPETITION POLICY OF THE STATE: ESSENCE, PRINCIPLES AND MECHANISM OF IMPLEMENTATION

Н. В. Проць

аспірант, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕПЦІЙ БЮДЖЕТУВАННЯ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

N. Prots

postgraduate student, Kyiv National Economic University named after Hetman, Kyiv

FEATURES OF BUDGETING CONCEPTS AND THEIR CLASSIFICATION

В. В. Олійник

к. пед. н., докторант, ДВНЗ "Університет менеджменту освіти"

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЮ ОСВІТОЮ

V. Oleinik

Ph.D. in education, doctoral, University Education Management

PRINCIPLES OF CONSTRUCTION AND OPERATION OF PUBLIC ADMINISTRATION POSTGRADUATE EDUCATION

В. М. Козаков

д. держ. упр., проф., професор кафедри державної політики та управління політичними процесами Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

І. В. Чаплай

студент, Інститут післядипломного навчання Національного Авіаційного Університету, м. Київ

ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ І ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

V. Kozakov

Doctor of Sciences in Public Administration, Prof., Prof., Dept. of Public Policy and administration of political processes of National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

I. Chaplay

student of Institute of postgraduate education, National Aviation University, Kyiv

FORMATION OF A MODEL OF ETHICAL BEHAVIOR OF CIVIL SERVANTS IN CONDITIONS OF DEMOCRATIZATION AND PROFESSIONALIZATION OF CIVIL MANAGEMENT

Д. В. Нехайчук

докторант, ОРІДУ НАДУ при Президентові України

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ТА МОНЕТАРНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ У ДЕРЖАВІ ЯК ОСНОВА ЗБАЛАНСОВАНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ТА ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД

D. Nekhaychuk

the doctoral of ОRISM NASM of the President of Ukraine

THE PROVISION OF FINANCIAL AND MONETARY STABILITY IN THE STATE AS THE BASIS OF BALANCED ECONOMIC GROWTH: A RETROSPECTIVE ANALYSIS AND INTERNATIONAL EXPERIENCE

Л. Ю. Красавцева

здобувач, Інститут законодавства Верховної Ради України

ГЕОПРОСТОРОВІ СТРУКТУРИ ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ТУРИСТИЧНОГО ПРОЦЕСУ

L. Krasavtseva

researcher Institute of legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine

GEOSPATIAL STRUCTURE OF THE TOURISM MARKET AS A RESULT OF TERRITORIAL DIFFERENTIATION OF TOURISM

К. Є. Гармаш

аспірантка кафедри економіки та оцінки майна підприємств, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків

ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ

K. Garmash

postgraduate student of the Department of Economics and business property valuation, Kharkiv National University of Economics named after S. Kuznets, Kharkiv

THE EFFICIENCY OF STATE REGULATION METHODS AT SECURITIES MARKET IN UKRAINE

К. Г. Бричук

здобувач, Академія муніципального управління

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЄЮ В СИСТЕМІ НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ

C. Brychuk

Competitor Academy of Municipal Management

FEATURES INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM PROVIDING ELECTRONIC GOVERNMENT SERVICES

Д. С. Гайдаш

магістр державного управління, керівник відділу з рекламної стратегії, ТОВ "МСД Україна"

ДЕРЖАВНА КАДРОВА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я: СУТНІСТЬ ПОНЯТЬ

D. Gajdash

Master of Public Administration Market Access Director, MSD UKRAINE LLC

PUBLIC PERSONNEL POLICY OF PUBLIC HEALTH SERVICES: ESSENCE OF TERMS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили