Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 15, 2015

Завантажити журнал №15, 2015

Економіка

А. А. Роскладка

д. е. н., доцент, Київський національний торговельно-економічний університет

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА

A. Roskladka

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Kyiv National University of Economics and Trade

THE STRATEGIC ANALYSIS OF ACTIVITY OF THE ENTERPRISE UNDER COMPETITIVE ENVIRONMENT

С. Е. Сардак

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки та управління національним господарством, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

СУЧАСНА ПРОБЛЕМАТИКА МІЖНАРОДНОГО РУХУ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ: МІГРАЦІЯ, ТУРИЗМ, ТРАНЗИТНО-ПРОФЕСІЙНІ ПЕРЕМІЩЕННЯ, ВІРТУАЛЬНИЙ МІЖНАРОДНИЙ РУХ

S. Sardak

D.Sc. (Economics), Associate Professor, Professor Department of Economics and National Economy Management, Oles Honchar Dnipropetrovsk National University

MODERN PROBLEMS OF THE INTERNATIONAL MOVEMENT OF HUMAN RESOURCES, MIGRATION, TOURISM, TRANSIT-TRADE MOVEMENT, VIRTUAL INTERNATIONAL MOVEMENT

В. М. Фурман

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

Н. В. Зачосова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, м. Черкаси

ВЕКТОРИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ЩОДО ПІДТРИМКИ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

V. Furman

Doctor of Economics, associate professor, Professor of Management and Economic Security Department, Cherkasy National University of Bogdan Khmelnitsky, Cherkasy

N. Zachosova

Ph.D., associate professor, assistant professor of finance and credit, the Eastern University of Economics and Management, Cherkasy

THE VECTORS OF NATIONAL SECURITY AGENCIES FINANCIAL INSTITUTIONS ECONOMIC SECURITY SUPPORT

Л. В. Бондарчук

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ІНВЕСТИЦІЙ В ПРОЦЕСИ НАБОРУ ТА ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ

L. Bondarchuk

Ph.D., assistant professor of management and administration, Vinnytsia Trade and Economic Institute KNTEU

AN INTEGRATED APPROACH TO INVESTMENT IN THE PROCESSES OF RECRUITMENT AND SELECTION OF PERSONNEL

Г. В. Ортіна

докторант, Академія фінансового управління Міністерства фінансів України

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕАЛЬНИМ СЕКТОРОМ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ КРИЗОВИХ ЯВИЩ

G. Ortina

doctoral student Academy of Financial Management, Ministry of Finance of Ukraine

AREAS OF CORPORATE GOVERNANCE REAL ECONOMY IN CONDITIONS OF OVERCOMING CRISIS

Л. П. Амбрик

к. е. н., старший викладач кафедри податків та фіскальної політики, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ СПРОЩЕНИХ СИСТЕМ ОПОДАТКУВАННЯ

L. Ambryk

Candidate of Economic Sciences, senior teacher of Department of Taxes and Fiscal Policy, Ternopil National Economic University, Ternopil

DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE OF FUNCTIONING OF THE SIMPLIFIED SYSTEMS OF TAXATION

Д. А. Міщенко

д. н. з держ. упр., доцент, професор кафедри фінансів, Університет митної справи та фінансів

ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

D. Mishchenko

PhD in Public Administration, lecturer, Professor, Department of Finance, University of customs and finance

WAYS OF FINANCIAL RESOURCES OF AGRICULTURAL COMPLEX OF UKRAINE

В. Р. Купчак

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту, Івано-Франківський навчально-науковий інституту менеджменту Тернопільського національний економічний університет

ФОРМУВАННЯ ЄДИНИХ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ БАЛАНСІВ ЯК ФАКТОРУ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ ЕКОНОМІЇ ЕНЕРГІЇ

V. Kupchak

candidate of economic Sciences, associate Professor of international Economics, marketing, and management of Ivano-Frankivsk training and research Institute of management Ternopil national economic University

THE FORMATION OF A COMMON ENERGY BALANCES AS A FACTOR IN THE EVALUATION OF POTENTIAL ENERGY SAVINGS

Н. Л. Новікова

к. е. н., доцент, здобувач, ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН, м. Київ

НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

N. Novikova

PhD, Associate Professor Researcher of the National Scientific Centre "Institute of Agricultural Economics" National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

DIRECTIONS OF STATE REGULATION AND EVALUATION OF ECONOMIC INTERESTS IN THE AGRICULTURAL SECTOR

В. П. Хомутенко

к. е. н., професор, професор кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет

Є. М. Богатирьова

аспірант, Одеський національний економічний університет

ДІАГНОСТИКА ВПЛИВУ ПОДАТКОВОЇ РЕФОРМИ 2011 РОКУ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

V. Khomutenko

Candidate of Economic Sciences, Professor, Professor of Finance Department, Odessa National Economic University

Y. Bogatyreva

graduate student, Odessa National Economic University

DIAGNOSIS OF THE INFLUENCE OF THE TAX REFORM IN 2011 IN THE UKRAINIAN ECONOMY

О. В. Романишин

к. е. н, доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана"

О. В. Булавинець

аспірант кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана"

ІННОВАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ КРЕДИТНОГО РИНКУ ЯК ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ ПОЗИЧЕНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

О. Romanyshyn

PhD, Associate Professor in Department of corporate finance and controlling, Kiev National Economic University named after Vadym Hetman, Ukraine

O. Bulavynets

PhD student Department of corporate finance and controlling, Kiev National Economic University named after Vadym Hetman, Ukraine

INNOVATION INSTRUMENTS OF CREDIT MARKET AS A SOURCE OF BORROWED CAPITAL FORMATION FOR ENTERPRISES IN UKRAINE

Г. В. Мироненко

аспірант кафедри менеджменту банківської діяльності, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ВАЛЮТНОЇ ПОЛІТИКИ В КРАЇНАХ ЦСЄ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

G. Myronenko

Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

TRANSFORMATION PROCESSES OF THE MONETARY POLICY IN CEECS IN TERMS OF EUROPEAN INTEGRATION

Б. В. Шумлянський

аспірант, Львівський національний аграрний університет

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ПІДГРУНТТЯ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА РОЗВИТКУ ЛІСОВОГО СЕКТОРУ

B. Shumlyansky

Postgraduate student, Lviv National Agrarian University

FINANCIAL SUPPORT AS A BASIS FORMATION OF INVESTMENT ENVIRONMENT FOREST SECTOR

І. В. Чирва

аспірант, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

ІНВЕСТУВАННЯ У РОЗВИТОК ЦУКРОВОБУРЯКОВОГО ВИРОБНИЦТВА

I. Chyrva

postgraduate student, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

INVESTING IS IN DEVELOPMENT OF SUGAR BEET PRODUCTION

І. Ю. Калінкова

магістр економічних наук, аспірант, Київський Національний Університет ім. Т. Шевченка

ОЦІНКА ЗНАЧИМОСТІ ТА ЧУТЛИВОСТІ ІНСТРУМЕНТІВ АНТИЦИКЛІЧНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

I. Kalinkova

Master of economics arts, post-graduate, Taras Shevchenko National University in Kyiv

UKRAINE'S COUNTERCYCLICAL ECONOMIC POLICY INSTRUMENTS RELEVANCE AND SENSITIVITY ASSESSMENT

К. В. Пивоваров

к. держ. упр., докторант, Академія муніципального управління

СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

K. Pivovarov

PhD., PhD Academy of Municipal Management

PRINCIPLES OF FINANCIAL CONTROL SYSTEM IN UKRAINE

І. М. Грищенко

к. держ. упр., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ЛІДЕРСТВО: ПОТРЕБА В ДОСЯГНЕННІ РЕЗУЛЬТАТУ

I. Gryshchenko

PhD., doctoral of the National Academy of Public Administration under the Office of the President of Ukraine, Kyiv

LEADERSHIP: THE NEED FOR ACHIEVING RESULTS

А. Л. Помаза-Пономаренко

к. держ. упр., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з управління у сфері цивільного захисту, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

СИНЕРГЕТИКА ЯК НОВІТНІЙ МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ У КОНТЕКСТІ БЕЗПЕКИ

A. Pomaza-Ponomarenko

PhD in Public Administration, Scientific in the Scientific and Research Laboratory of Management in the Sphere of Civil Protection of the National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

SYNERGETIC AS A MODERN METHODOLOGICAL APPROACH TO THE STATE ADMINISTRATION OF REGIONAL DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF SAFETY

Т. А. Комашенко

к. держ. упр., головний спеціаліст відділу інвестиційно-інноваційної політики, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ

T. Komashenko

Ph.D., Chief-desk officer division of investment-innovative policy Ministry of economic development and trade of Ukraine

THE DEVELOPMENT OF PUBLIC AID

А. М. Пугач

к. т. н., доцент кафедри сільськогосподарських машин, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

A. Pugach

Candidate of Technical Sciences, reader, reader Dept. of agricultural machinery, Dnepropetrovsk State Agrarian University of Economics

THEORETICAL BASES OF STATE REGULATION OF SCIENTIFIC ACTIVITY IN THE AGRARIAN SECTOR OF UKRAINE

К. В. Мануілова

к. і. н., докторант кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Одеський регіональний інститут державного управління національної академії державного управління при Президентові України, м. Одеса

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В ДАНІЇ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

К. Manuilova

PhD in history, doctoral candidate in public administration and local self-governance Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Odessa

THE DECENTRALIZATION OF PUBLIC AUTHORITIES IN DENMARK TO: EXPERIENCE FOR UKRAINE

В. М. Шевченко

к. держ. упр., доцент кафедри міжнародного обліку і аудиту, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ З УРАХУВАННЯМ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

V. Shevchenko

PhD in Public Administration, Associate Professor of Department of International Audit and Accounting Dnipropetrovs'k Alfred Nobel University

ANALYSIS OF MECHANISMS OF IMPLEMENTATION OF STATE POLICY IN THE SPHERE OF HIGHER EDUCATION WITH THE EUROPEAN INTEGRATION PROCESSES

А. В. Кінщак

аспірант, Академія муніципального управління

УКРАЇНСЬКА ПРАКТИКА ІНСТИТУЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

А. Kinschak

Postgraduate, Academy of Municipal Management

UKRAINIAN PRACTICE OF INSTITUTIONAL SUPPORT REGIONAL DEVELOPMENT

А. Б. Лис

аспірант кафедри державного управління і місцевого самоврядування, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

КОНЦЕПТ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ (PERFORMANCE MANAGEMENT) ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

A. Lys

Post-Graduate Student of Department of Public Administration and Local Government at Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

CONCEPT OF PERFORMANCE MANAGEMENT AS A BASIS OF HUMAN RESOURCES POTENTIAL DEVELOPMENT IN PUBLIC AND LOCAL AUTHORITIES

Я. Ф. Радиш

д. н. з держ. упр., професор, Національна академія державного управління при Президентові України

О. В. Кожухар

слухач, Національна академія державного управління при Президентові України

РОЛЬ ЖІНКИ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ)

Ya Radysh

Doctor of public administration, professor

O. Kozhukhar

applicant, Dept. of Public Health, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

THE ROLE OF WOMEN IN PUBLIC ADMINISTRATION: FOREIGN EXPERIENCE (LITERATURE REVIEW)

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент