Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 15, 2016

Завантажити журнал №15, 2016

Економіка

Н. В. Резнікова

д. е. н., доцент, професор кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

НОВІ КОНТУРИ БОРГОВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ: ТРИГЕРИ КРИЗОВИХ ПРОЯВІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ

N. Reznikova

Doctor of Economics, Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

NEW CONTOURS OF DEBT-BASED DEPENDENCY: TRIGGERS OF CRISIS MANIFESTATIONS IN THE CONTEXT OF GLOBAL INTERDEPENDENCE

К. Ю. Кононова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

КОМПЛЕКС МОДЕЛЕЙ ЕВОЛЮЦІЇ МАКРОГЕНЕРАЦІЙ

K. Kononova

Ph.D., Associate Professor, Department of Economic Cybernetics and Applied Economics, V.N. Karazin Kharkiv National University

MODELS COMPLEX OF MACROGENERATIONS EVOLUTION

К. В. Багацька

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ЕВОЛЮЦІЯ ПОНЯТТЯ "КАПІТАЛІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА" В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ТЕОРІЙ КОРПОРАТИВНИХ ФІНАНСІВ

K. Bagatska

PhD, Associate professor, Assistant Professor of Finance department, National University of Food Technologies, Kyiv

EVOLUTION OF THE "ENTERPRISE CAPITALIZATION" CONCEPT IN THE CONTEXT OF MODERN THEORIES OF CORPORATE FINANCE

В. В. Міца

начальник відділу управління комунальним майном, Закарпатська обласна рада

РОЛЬ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У ЕКОНОМІЧНОМУ І СОЦІАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ ГРОМАД

V. Mitsa

head of department of communal property management Transcarpathian Regional Council

ROLE OF SMALL BUSINESS IN ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT OF COMMUNITIES

О. М. Шуплат

старший викладач кафедри банківських інвестицій, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана", м. Київ

ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ТУРИЗМУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

O. Shuplat

Lecturer,of Department of Investment Activity of SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

FINANCE INVESTMENT OF ENTERPRISES OF TOURISM: THEORETICAL ASPECTS

М. Ю. Білінець

аспірант кафедри фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ОСВІТНІ КРЕДИТИ ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ: СВІТОВА ПРАКТИКА ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

M. Bilinets

Postgraduate Department of Finance, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

STADENT'S LOANS AS A SOURCE OF FUNDING FOR HIGHER EDUCATION: WORLD EXPERIENCE AND UKRAINIAN REALITIES

Л. А. Весельська

к. держ. упр., докторант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

L. Veselska

PhD in public administration., doctoral student of department globalization, european integration and national security management, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

THEORETICAL FOUNDATIONS OF REGULATING MIGRATION PROCESSES

Н. А. Сіцінський

к. держ. упр., Європейська академія дипломатії, Польща

ПОШУК НОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ РАДИ БЕЗПЕКИ ООН ТА ОБСЄ У КОНТЕКСТІ РОЗГОРТАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ МІСІЇ ОБСЄ В УКРАЇНІ

N. Sitsinski

Candidate of sciences in public administration European Academy of Diplomacy, Poland

THE SEARCH FOR NEW TOOLS AND CAPABILITIES OF THE UN SECURITY COUNCIL AND THE OSCE IN THE CONTEXT OF THE DEPLOYMENT OF POLICE MISSION OF OSCE IN UKRAINE

О. Л. Корольчук

к. н. з держ. упр., докторант кафедри соціальної та гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

АКТУАЛЬНІСТЬ ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ЩОДО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ УЧАСНИКІВ АТО ТА ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ

O. Korolchuk

PhD in Public Administration, doctoral student of social and humanitarian policy of the National Academy of Public Administsranion under the President of Ukraine

ACTUALITY OF STUDY OF QUESTIONS IS IN RELATION TO STATE ADMINISTRATION THE MEDICAL AND SOCIAL PROVIDING OF PARTICIPANTS OF ANTI-TERROR OPERATION AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES

Н. С. Орлова

д. держ. упр., проф., професор кафедри управління, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

В. В. Матвієнко

аспірант, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ЗАЛІЗНИЦЬ УКРАЇНИ

N. Оrlova

Dr. of Public Administration, prof., Professor of the Department of Management, Kyiv University of Borys Grinchenko, Kyiv

V. Matvienko

graduate of Donetsk State University of Management, Mariupol

DIRECTIONS OF INCREASE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF UKRAINE NATIONAL RAILWAYS

Г. М. Савранська

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

ПАРТИСИПАТОРНА ФУНКЦІЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

G. Savranska

Postgraduate student of division of European integration and globalization and management of national security of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

PARTICIPATORY FUNCTION OF THE SYSTEM OF PROVIDING SOCIAL SECURITY

С. П. Завгородня

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МОДЕЛІ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

S. Zavgorodnia

postgraduate student of the Department of globalistics, European integration and national security administration National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

THE THEORETICAL BASIS OF THE MODEL THE SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE AREA OF ECONOMIC SECURITY IN UKRAINE

М. С. Литвин

аспірант, Академія муніципального управління м. Київ

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ: КОНЦЕПТ, СТРУКТУРНО-ЕЛЕМЕНТНЕ НАПОВНЕННЯ І МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ

M. Litvin

Postgraduate Academy of Municipal Administration, Kyiv

PUBLIC ADMINISTRATION OF SOCIAL DEVELOPMENT: CONCEPT, STRUCTURE-ELEMENT CONTENT AND METHODOLOGICAL TOOLS

В. А. Соколов

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

КАТЕГОРІАЛЬНО-ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ПРОБЛЕМАТИКИ АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

V. Sokolov

Postgraduate student of division of European integration and globalization and management of national security of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

CATEGORICAL-CONCEPTUAL APPARATUS OF PROBLEMS OF ANALYTICAL ACTIVITIES IN THE SPHERE OF ENSURING OF NATIONAL SECURITY IN UKRAINE

К. С. Глущенко

аспірант кафедри державного менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІМІДЖУ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В СИСТЕМІ КОМУНІКАЦІЇ З ГРОМАДЯНСЬКИМ СУСПІЛЬСТВОМ

K. Glushchenko

postgraduate in department of public management, National academy for public administration under the President of Ukraine

LEGISLATIVE SUPPORT OF GOVERNMENTAL IMAGE IN THE SYSTEM OF PUBLIC RELATIONS

Є. В. Соловйов

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

СУБ'ЄКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОЮ ВИМУШЕНОЮ МІГРАЦІЄЮ

E. Solovyov

Aspyrant department of public policy and social development, National academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine

INSTITUTION OF GOVERNMENT REGULATION INTERNAL FORCED MIGRATION

У. Ю. Безкоровайна

аспірант кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РОЛІ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ В УКРАЇНІ ТА У СВІТІ

Ju Bezkorovayna

graduate student of public administration and local government, Lviv Regional Institute of Public Administration National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ROLE OF THE NURSE IN THE UKRAINE AND IN THE WORLD

Ю. О. Трестер

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

ДО ПИТАННЯ РОЗРОБКИ МІНІМАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДИТИНИ

Y. Trester

graduate student of globalistics, European integration and national securitymanagement, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

TO THE ISSUE OF THE DEVELOPMENT OF MINIMUM STANDARDS TO ENSURE CHILD SAFETY

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент