Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 15, 2017

Економіка

О. О. Мороз

д. е. н., професор, завідувач кафедри підприємництва та фінансової діяльності, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

В. М. Семцов

к. е. н., доцент кафедри фінанси і кредит, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

Г. С. Кукель

к. е. н., Вінницький кооперативний інститут, м. Вінниця

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ АГРОХОЛДИНГІВ В СУЧАСНОМУ СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

O. Moroz

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of entrepreneurship and financial activities, Vinnytsia national technical university, Vinnitsa

V. Semtsov

PhD (Economics), Associate Professor, Department of finance and credit Vinnitsa research institute of Economics Ternopil National Economic University, Vinnitsa

G. Kukel

PhD (Economics), Vinnytsia cooperative institute, Vinnitsa

THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS OF IDENTIFICATION AGROHOLDINGS IN THE MODERN AGRICULTURAL HOLDING OF UKRAINE

М. Ф. Безкровний

к. т. н., доцент кафедри аграрного консалтингу та сервісу, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ДІЯЛЬНІСТЬ УСТАНОВ АГРАРНОЇ ОСВІТИ НА РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

M. Bezkrovnyy

Ph.D., Associate Professor of Department of agrarian consulting and service, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ACTIVITY OF INSTITUTIONS OF AGRARIAN EDUCATION IN THE MARKET OF AGRICULTURAL INFORMATION AND CONSULTING SERVICES

К. В. Ковтуненко

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності, Одеський національний політехнічний університет

О. В. Нестеренко

аспірант кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності, Одеський національний політехнічний університет

ВИКОРИСТАННЯ КРАУДФАНДІНГУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

K. Kovtunenko

Doctor of Economics, associate professor, head of the department of Management of Foreign Economic and Innovative Activities, Odessa National Polytechnic University

O. Nesterenko

postgraduate student, department of Management of Foreign Economic and Innovative Activities, Odessa National Polytechnic University

USING OF CROWDFUNDING AS A TOOL FOR FINANCING INNOVATIVE PROJECTS

Б. С. Стеценко

к. е. н., доцент, докторант кафедри фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ

B. Stetsenko

PhD, Associate Professor, Doctoral Candidate of Finance SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

THE FEATURES OF POST-INDUSTRIAL ORGANIZATION OF FINANCIAL MARKETS

Л. А. Задорожня

науковий співробітник, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

ЗВІТНІ АСПЕКТИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ

L. Zadorozhnia

researcher, University of State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

REPORTING ASPECTS OF ADMINISTRATION OF PERSONAL INCOME TAX IN UKRAINE

О. В. Кузьменко

д. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики, Сумський державний університет, м. Суми

Т. В. Доценко

аспірант кафедри економічної кібернетики, Сумський державний університет, м. Суми, Заступник керуючого ТВБВ№10018/0145 Філії Сумського обласного управління АТ"Ощадбанк"

МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ БАНКІВ У РОЗРІЗІ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ КОШТІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ ТА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ

O. Kuzmenko

Doctor of Economics, Associate Professor, Head of the Department of Economic Cybernetics, Sumy State University

T. Dotsenko

Post graduate student of the Department of Economic Cybernetics, Sumy State University, Depute director of Branch №10018/0145 — Sumy regional branch "Oschadbank"

MODELING THE EFFECTIVENESS OF FINANCIAL MONITORING OF BANKS IN TERMS OF RISK ASSESSMENT FOR THE MONEY LAUNDERING, TERRORIST FINANCING AND THE PROLIFERATION OF WEAPONS FOR MASS DESTRUCTION

Н. Ю. Чорна

к. е. н., доцент, докторант кафедри міжнародних економічних відносин, Хмельницький національний університет

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМИ ПЕРЕВАГАМИ ПІДПРИЄМСТВА

N. Chorna

Ph.D., Associate Professor, Doctoral Candidate, of the International Economic Relations Department, Khmelnytsky National University

THE FORMATION OF MANAGEMENT COMPETITIVE ADVANTAGES MECHANISM OF THE ENTERPRISE

А. В. Уніят

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКОЇ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ

A. Uniyat

PhD, Associate professor of department international economic , Ternopil National Economic University, Ternopil

ECONOMIC COOPERATION OF UKRAINE WITH COUNTRIES OF THE NORTHERN AMERICAN REGION OF FREE TRADE

І. В. Новойтенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і права, Національний університет харчових технологій, м. Київ

Ю. М. Шишута

аспірант, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ВАЖЕЛІ ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНУ СТАБІЛЬНІСТЬ ОЛІЙНО-ЖИРОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

I. Novoitenko

Ph.D, associate Professor, Department of Economics and Low, National University of Food Technologies

Y. Shyshuta

Postgraduate student, Department of Economics and Low, National University of Food Technologies

LEVERS OF INFLUENCE ON THE ECONOMICS STABILITY OF OIL AND FAT ENTERPRISES IN UKRAINE

І. П. Сидоров

здобувач, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

I. Sydorov

candidate for a degree, Dnipropetrovsk State University of Agrarian and Economics

METHODOLOGICAL APPROACHES TO EVALUATION OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF AGRO INDUSTRIAL PRODUCTION

С. С. Голіков

аспірант кафедри фінансів економічного факультету, Київський національний університет ім. Т. Шевченка

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОДАТКОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

S. Golikov

Post-graduate student of the Department of Finance, Faculty of Economics, Taras Shevchenko Kyiv National University

PROBLEMS OF PROVISIONING TAX SECURITY OF UKRAINE

Державне управління

В. М. Князевич

д. мед. н., завідувач кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

Н. О. Васюк

к. держ. упр., доцент кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

РОЗВИТОК ТРЕНІНГОВИХ ПРОГРАМ ДЛЯ КЕРІВНИКІВ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ В УКРАЇНІ

V. Kniazevych

D in Medicine, Head of the Department of Public Health National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

N. Vasiuk

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Public Health National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

DEVELOPMENT OF TRAINING PROGRAMS FOR HEALTHCARE MANAGERS AT THE LOCAL LEVEL IN UKRAINE

Т. О. Паутова

к. держ. упр., доцент, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Г. І. Шарий,

Г. І. Шарий

к. держ. упр., доцент, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: АКТУАЛЬНІСТЬ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ

T. Pautova

Ph.D in Public Administration, Associate Professor of Public Administration and Law Department

G. Sharyi

Ph.D. of state administration, Associate Professor Department highways, geodesy, land management and rural building Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University

LAND REFORM IN UKRAINE: ACTUALITY, PROBLEMS AND PROSPECTS OF IMPLEMENTATION

О. В. Балуєва

д. е. н., доцент, проректор з наукової роботи, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

В. І. Ляшенко

викладач кафедри менеджменту виробничої та невиробничої сфери, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

СТАН ТА ПЕРЕДУМОВИ ВІДРОДЖЕННЯ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

O. Baluieva

Doctor of Economics, Docent, vice rector for scientific work Donetsk State University of Management, Mariupol

V. Liashenko

Teacher of the department of management of production and non-production sphere Donetsk State University of Management, Mariupol

THE STATE AND PRECONDITIONS FOR THE REVIVAL OF THE DEFENSE INDUSTRIAL COMPLEX OF UKRAINE

О. Б. Андрющенко

старший викладач кафедри маркетингу, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

КОМПОНЕНТИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

H. Andrushchenko

Senior Lecturer at the Marketing Department of the Kharkіv Trade and Economics institute of the Kyiv National Trade and Economics University

COMPONENTS OF THE GUALITY OF LIFE OF THE POPULATION OF UKRAINE AS A TOOL FOR THE FORMATION OF MANAGERIAL DECISIONS

Р. В. Матвієнко

здобувач, Інститут законодавства Верховної Ради України

ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

R. Matvienko

Getter, Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine

INSTRUMENTS OF FINANCIAL AND CREDIT MECHANISM OF STATE REGULATION OF AGRARIAN PRODUCTION DEVELOPMENT

Т. В. Савіна

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

T. Savina

Postgraduate student of the Department of Public Health National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

HUMAN RESOURCES FOR HEALTHCARE IN UKRAINE: STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент