EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 15, 2017

Економіка

О. О. Мороз

д. е. н., професор, завідувач кафедри підприємництва та фінансової діяльності, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

В. М. Семцов

к. е. н., доцент кафедри фінанси і кредит, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

Г. С. Кукель

к. е. н., Вінницький кооперативний інститут, м. Вінниця

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ АГРОХОЛДИНГІВ В СУЧАСНОМУ СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

O. Moroz

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of entrepreneurship and financial activities, Vinnytsia national technical university, Vinnitsa

V. Semtsov

PhD (Economics), Associate Professor, Department of finance and credit Vinnitsa research institute of Economics Ternopil National Economic University, Vinnitsa

G. Kukel

PhD (Economics), Vinnytsia cooperative institute, Vinnitsa

THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS OF IDENTIFICATION AGROHOLDINGS IN THE MODERN AGRICULTURAL HOLDING OF UKRAINE

М. Ф. Безкровний

к. т. н., доцент кафедри аграрного консалтингу та сервісу, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ДІЯЛЬНІСТЬ УСТАНОВ АГРАРНОЇ ОСВІТИ НА РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

M. Bezkrovnyy

Ph.D., Associate Professor of Department of agrarian consulting and service, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ACTIVITY OF INSTITUTIONS OF AGRARIAN EDUCATION IN THE MARKET OF AGRICULTURAL INFORMATION AND CONSULTING SERVICES

К. В. Ковтуненко

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності, Одеський національний політехнічний університет

О. В. Нестеренко

аспірант кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності, Одеський національний політехнічний університет

ВИКОРИСТАННЯ КРАУДФАНДІНГУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

K. Kovtunenko

Doctor of Economics, associate professor, head of the department of Management of Foreign Economic and Innovative Activities, Odessa National Polytechnic University

O. Nesterenko

postgraduate student, department of Management of Foreign Economic and Innovative Activities, Odessa National Polytechnic University

USING OF CROWDFUNDING AS A TOOL FOR FINANCING INNOVATIVE PROJECTS

Б. С. Стеценко

к. е. н., доцент, докторант кафедри фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ

B. Stetsenko

PhD, Associate Professor, Doctoral Candidate of Finance SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

THE FEATURES OF POST-INDUSTRIAL ORGANIZATION OF FINANCIAL MARKETS

Л. А. Задорожня

науковий співробітник, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

ЗВІТНІ АСПЕКТИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ

L. Zadorozhnia

researcher, University of State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

REPORTING ASPECTS OF ADMINISTRATION OF PERSONAL INCOME TAX IN UKRAINE

О. В. Кузьменко

д. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики, Сумський державний університет, м. Суми

Т. В. Доценко

аспірант кафедри економічної кібернетики, Сумський державний університет, м. Суми, Заступник керуючого ТВБВ№10018/0145 Філії Сумського обласного управління АТ"Ощадбанк"

МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ БАНКІВ У РОЗРІЗІ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ КОШТІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ ТА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ

O. Kuzmenko

Doctor of Economics, Associate Professor, Head of the Department of Economic Cybernetics, Sumy State University

T. Dotsenko

Post graduate student of the Department of Economic Cybernetics, Sumy State University, Depute director of Branch №10018/0145 — Sumy regional branch "Oschadbank"

MODELING THE EFFECTIVENESS OF FINANCIAL MONITORING OF BANKS IN TERMS OF RISK ASSESSMENT FOR THE MONEY LAUNDERING, TERRORIST FINANCING AND THE PROLIFERATION OF WEAPONS FOR MASS DESTRUCTION

Н. Ю. Чорна

к. е. н., доцент, докторант кафедри міжнародних економічних відносин, Хмельницький національний університет

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМИ ПЕРЕВАГАМИ ПІДПРИЄМСТВА

N. Chorna

Ph.D., Associate Professor, Doctoral Candidate, of the International Economic Relations Department, Khmelnytsky National University

THE FORMATION OF MANAGEMENT COMPETITIVE ADVANTAGES MECHANISM OF THE ENTERPRISE

А. В. Уніят

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКОЇ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ

A. Uniyat

PhD, Associate professor of department international economic , Ternopil National Economic University, Ternopil

ECONOMIC COOPERATION OF UKRAINE WITH COUNTRIES OF THE NORTHERN AMERICAN REGION OF FREE TRADE

І. В. Новойтенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і права, Національний університет харчових технологій, м. Київ

Ю. М. Шишута

аспірант, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ВАЖЕЛІ ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНУ СТАБІЛЬНІСТЬ ОЛІЙНО-ЖИРОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

I. Novoitenko

Ph.D, associate Professor, Department of Economics and Low, National University of Food Technologies

Y. Shyshuta

Postgraduate student, Department of Economics and Low, National University of Food Technologies

LEVERS OF INFLUENCE ON THE ECONOMICS STABILITY OF OIL AND FAT ENTERPRISES IN UKRAINE

І. П. Сидоров

здобувач, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

I. Sydorov

candidate for a degree, Dnipropetrovsk State University of Agrarian and Economics

METHODOLOGICAL APPROACHES TO EVALUATION OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF AGRO INDUSTRIAL PRODUCTION

С. С. Голіков

аспірант кафедри фінансів економічного факультету, Київський національний університет ім. Т. Шевченка

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОДАТКОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

S. Golikov

Post-graduate student of the Department of Finance, Faculty of Economics, Taras Shevchenko Kyiv National University

PROBLEMS OF PROVISIONING TAX SECURITY OF UKRAINE

Державне управління

В. М. Князевич

д. мед. н., завідувач кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

Н. О. Васюк

к. держ. упр., доцент кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

РОЗВИТОК ТРЕНІНГОВИХ ПРОГРАМ ДЛЯ КЕРІВНИКІВ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ В УКРАЇНІ

V. Kniazevych

D in Medicine, Head of the Department of Public Health National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

N. Vasiuk

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Public Health National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

DEVELOPMENT OF TRAINING PROGRAMS FOR HEALTHCARE MANAGERS AT THE LOCAL LEVEL IN UKRAINE

Т. О. Паутова

к. держ. упр., доцент, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Г. І. Шарий,

Г. І. Шарий

к. держ. упр., доцент, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: АКТУАЛЬНІСТЬ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ

T. Pautova

Ph.D in Public Administration, Associate Professor of Public Administration and Law Department

G. Sharyi

Ph.D. of state administration, Associate Professor Department highways, geodesy, land management and rural building Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University

LAND REFORM IN UKRAINE: ACTUALITY, PROBLEMS AND PROSPECTS OF IMPLEMENTATION

О. В. Балуєва

д. е. н., доцент, проректор з наукової роботи, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

В. І. Ляшенко

викладач кафедри менеджменту виробничої та невиробничої сфери, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

СТАН ТА ПЕРЕДУМОВИ ВІДРОДЖЕННЯ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

O. Baluieva

Doctor of Economics, Docent, vice rector for scientific work Donetsk State University of Management, Mariupol

V. Liashenko

Teacher of the department of management of production and non-production sphere Donetsk State University of Management, Mariupol

THE STATE AND PRECONDITIONS FOR THE REVIVAL OF THE DEFENSE INDUSTRIAL COMPLEX OF UKRAINE

О. Б. Андрющенко

старший викладач кафедри маркетингу, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

КОМПОНЕНТИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

H. Andrushchenko

Senior Lecturer at the Marketing Department of the Kharkіv Trade and Economics institute of the Kyiv National Trade and Economics University

COMPONENTS OF THE GUALITY OF LIFE OF THE POPULATION OF UKRAINE AS A TOOL FOR THE FORMATION OF MANAGERIAL DECISIONS

Р. В. Матвієнко

здобувач, Інститут законодавства Верховної Ради України

ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

R. Matvienko

Getter, Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine

INSTRUMENTS OF FINANCIAL AND CREDIT MECHANISM OF STATE REGULATION OF AGRARIAN PRODUCTION DEVELOPMENT

Т. В. Савіна

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

T. Savina

Postgraduate student of the Department of Public Health National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

HUMAN RESOURCES FOR HEALTHCARE IN UKRAINE: STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили