Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 15, 2018

Завантажити журнал №15, 2018

Економіка

О. С. Бондаренко

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

O. Bondarenko

Ph. D., Professor of Department of Finance, Kyiv National Trade and Economic University, Kyiv

TRENDS OF THE FUNCTIONING OF FINANCIAL MARKET IN THE ECONOMY OF UKRAINE

Р. В. Тульчинський

к. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту і публічного адміністрування, ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая"

ФІНАНСОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА ЇЇ НЕДОЛІКИ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ НОВОГО РЕГІОНАЛІЗМУ В УКРАЇНІ

R. Tulchinskiy

Candidate of economic sciences, Associate professor, Head of the management and public administration department PHEI "Academician Yuriy Bugay International scientific and technical university"

FINANCIAL DECENTRALIZATION AND ITS DISADVANTAGES IN THE CONDITIONS OF NEW REGIONALISM FORMATION IN UKRAINE

О. В. Лебеденко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного управління, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДТВОРЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

O. Lebedenko

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Dneprо State Agrarian Economics University

FACTORS AND CONDITIONS REPRODUCTION OF SOIL FERTILITY IN THE AGRICULTURAL ENTERPRISES

А. І. Лівінський

к. с.-г. н., доцент, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ТВАРИННИЦТВА У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РЕНОВАЦІЇ

A. Lіvinsky

сand. s.-g. sciences, associate professor, Odessa State Agrarian University, Odessa

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ANIMAL ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF THE FORMATION OF THE STRATEGY OF RENOVATION

З. В. Валіулліна

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗМІН НА ДІЯЛЬНІСТЬ КОРПОРАЦІЙ В ІНФОРМАЦІЙНО-ІНСТИТУЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Z. Valiullina

Ph.D., Associate Professor of the Department of International Economic Relations National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL CHANGES ON THE CORPORATIONS ACTIVITY IN THE INFORMATIONAL-INSTITUTIONAL ENVIRONMENT

О. П. Зоря

к. с. н., доцент кафедри обліку та оподаткування, Запорізький національний технічний університет

М. В. Зуєва

магістрантка 6 курсу, Запорізький національний технічний університет

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДОХОДИ, ВИТРАТИ ТА ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗВІТНИХ СЕГМЕНТІВ ТА ЇЇ РОЗКРИТТЯ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ

O. Zorya

Ph.D. in Sociology, Associate Professor of Accounting and Taxation chair, Zaporozhye National Technical University

M. Zuyeva

master, the 6th course, Zaporizhzhya National Technical University

METHODOLOGICAL FORMS OF INFORMATION ON INCOME, COSTS AND FINANCIAL RESULTS OF REPORTING SEGMENTS AND ITS DISCLOSURE IN FINANCIAL STATEMENTS OF BANKING INSTITUTION

М. М. Гусейнов

к. э. н., доцент, докторант, Институт экономики Национальной Академии Наук Азербайджана

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ АГРАРНОГО СЕКТОРА АЗЕРБАЙДЖАНА

M. Guseynov

Ph.D of economics, associate professor, Doctoral candidate of Institute of economics of National Academy of Sciences of Azerbaijan

MODERN PROBLEMS OF AGRARIAN SECTOR OF AZERBAIJAN

Байрамов Рамин Захид оглы

докторант, Институт Экономики НАН Азербайджанской Республики

КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БАНКА

Bayramov Ramin Zakhid Oglu

doctoral candidate of Institute of Economy of ANAS of Azerbaijan

CREDIT POLICY AND ITS ESSENCEFOR THE BANK DEVELOPMENT

А. С. Олійник

здобувач наукового ступеня кандидата економічних наук, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

A. Oliіnyk

PhD candidate, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

STATE FINANCIAL SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF FARMS

С. С. Кисіль

аспірант, ННЦ "Інститут аграрної економіки"

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. Kysil

Postgraduate Student, NSC "Institute of Agricultural Economy NAAS"

PRIORITY DIRECTIONS OF CREDIT SUPPORT IMPROVEMENT FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

І. І. Давидова

аспірант кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

РОЗВИТОК ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗАСАД ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ КРАЇНИ

I. Davydova

post-graduate student of the Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

DEVELOPMENT OF THE INSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF THE COUNTRY'S FINANCIAL SYSTEM

Л. В. Цюкало

ад'юнкт, Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

АНАЛІЗ ВИДАТКІВ НА ДЕЯКІ ВИДИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

L. Tsiukalo

Postgraduate student of the Military Institute of Taras Shevchenko National University of Kyiv

ANALYSIS OF EXPENDITURES ON CERTAIN TYPES OF SOCIAL SUPPORT OF SERVICEMEN OF THE ARMED FORCES OF UKRAINE

Державне управління

Л. Х. Тихончук

к. держ. упр., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЙ

L. Tikhonchuk

PhD Public Administration, Associate Professor, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

AREAS OF STATE REGULATION OF INTERNATIONAL ECONOMIC ACTIVITY OF CORPORATIONS

Ю. В. Козаченко

к. держ. упр., Перший заступник ДФС у Запорізькій області

ПРОВЕДЕННЯ СТРУКТУРНИХ РЕФОРМ ЯК МОЖЛИВІСТЬ ДОСЯГНЕННЯ СТІЙКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Yu. Kozachenko

Candidate of Science in Public Administration, First deputy of the State fiscal service in Zaporozhye region

CONDUCTING STRUCTURAL REFORMS AS POSSIBILITY FOR ACHIEVING STABLE ECONOMIC DEVELOPMENT

Л. М. Акімова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та природокористування, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

L. Akimova

PhD of economic science, assistant professor, Assoc. Professor Finance and Environmental Economic, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine

SYSTEM OF ESTIMATION OF INDICATORS OF EFFICIENCY OF STATE CONTROL OF ECONOMIC ACTIVITY

О. П. Євсюков

к. психол. н., доц., професор кафедри державної служби, управління та навчання за міжнародними проектами, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ ТА ДЕРЖАВНІ МЕХАНІЗМИ ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

O. Yevsiukov

PhD in Psychological Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Civil Service, Management and Training in International Projects, Institute of Public Administration in the Sphere of Civil Protection

MODERN CHALLENGES OF THE SOCIAL AND ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE AND STATE MECHANISMS FOR THEIR IDENTIFICATION

А. О. Бойко

заступник начальника відділу Держгеокадастру у Деражнянському районі Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області, м. Хмельницький

ЗАКОНОДАВЧО-ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ

A. Boyko

Deputy Head of the State Geocodraw Department in the Derazhnyansky District of the General Directorate of the State Geocodistra in Khmelnytskyi Oblast, Khmelnytskyi

LEGISLATIVE AND INSTITUTIONAL BASES FOR FORMATION AND REALIZATION OF STATE POLICIES IN THE LAND RELATIONS OF UKRAINE

Т. О. Тимошенко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ В РАМКАХ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

T. Tymoshenko

postgraduate, The National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP DEVELOPMENT IN THE HOSPITALITY INDUSTRY WITHIN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONCEPT FRAMEWORK AND ITS IMPLEMENT IN UKRAINE

І. А. Лагунова

аспірант кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ СПОРУД: НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ

I. Lahunova

Postgraduate student of Public Administration Department, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

PUBLIC MANAGEMENT OF RISKS IN CONSTRUCTION AND OPERATION BUILDING: NORMATIVE LEGAL FRAMEWORK

С. М. Шостак

аспірант кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ СПІЛЬНИХ З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ПРОЕКТІВ

S. Shostak

Postgraduate student of Public Administration Department, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

NORMATIVE AND LEGAL ASPECTS OF PUBLIC ADMINISTRATION BY INVESTMENT PROCESS AT THE TIME OF REALIZATION OF COMMON PROJECTS WITH INTERNATIONAL FINANCIAL ORGANIZATIONS

А. О. Гаваза

викладач кафедри організації управління в надзвичайних ситуаціях, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАВЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ З ПРОТИМІННОЇ БЕЗПЕКИ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЦИВІЛЬНОЮ БЕЗПЕКОЮ

A. Havaza

lecturer of the Department of Management in Emergencies, Institute of Public Administration in the sphere of civil protection

TOPICAL ISSUES OF TRAINING THE POPULATION OF MITIGATION SAFETY AS A COMPONENT OF THE CIVIL SECURITY MANAGEMENT SYSTEM

С. І. Волошин

здобувач Навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

S. Voloshyn

PhD candidate of the Education, Scientific and Production Center, National University of Civil Defence of Ukraine, Kharkiv

THE INFORMATION SUPPORT OF STATE REGULATION OF THE LAND RELATIONS IN UKRAINE

В. В. Джумеля

здобувач, Інституту законодавства Верховної Ради України

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПРОТИДІЇ ТІНЬОВІЙ ЕКОНОМІЦІ В УКРАЇНІ

V. Dzhumelia

applicant of the Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine

PRIORITY DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF THE STATE POLICY OF COUNTERACTION TO THE SHADOW ECONOMY IN UKRAINE

О. В. Капштик

здобувач, Хмельницький університет управління та права, м. Хмельницький

АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ МЕХАНІЗМІВ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЇ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

O. Kapshtyk

Candidate for a degree of Khmelnytskyi university of management and law

ANALYSIS OF THE LEGAL AND REGULATORY FRAMEWORK OF THE STATE MECHANISMS ОF STRATEGIC COMMUNICATIONS IN THE SECURITY AND DEFENSE SECTOR OF UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент