EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 15, 2018

Завантажити журнал №15, 2018

Економіка

О. С. Бондаренко

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

O. Bondarenko

Ph. D., Professor of Department of Finance, Kyiv National Trade and Economic University, Kyiv

TRENDS OF THE FUNCTIONING OF FINANCIAL MARKET IN THE ECONOMY OF UKRAINE

Р. В. Тульчинський

к. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту і публічного адміністрування, ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая"

ФІНАНСОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА ЇЇ НЕДОЛІКИ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ НОВОГО РЕГІОНАЛІЗМУ В УКРАЇНІ

R. Tulchinskiy

Candidate of economic sciences, Associate professor, Head of the management and public administration department PHEI "Academician Yuriy Bugay International scientific and technical university"

FINANCIAL DECENTRALIZATION AND ITS DISADVANTAGES IN THE CONDITIONS OF NEW REGIONALISM FORMATION IN UKRAINE

О. В. Лебеденко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного управління, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДТВОРЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

O. Lebedenko

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Dneprо State Agrarian Economics University

FACTORS AND CONDITIONS REPRODUCTION OF SOIL FERTILITY IN THE AGRICULTURAL ENTERPRISES

А. І. Лівінський

к. с.-г. н., доцент, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ТВАРИННИЦТВА У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РЕНОВАЦІЇ

A. Lіvinsky

сand. s.-g. sciences, associate professor, Odessa State Agrarian University, Odessa

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ANIMAL ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF THE FORMATION OF THE STRATEGY OF RENOVATION

З. В. Валіулліна

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗМІН НА ДІЯЛЬНІСТЬ КОРПОРАЦІЙ В ІНФОРМАЦІЙНО-ІНСТИТУЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Z. Valiullina

Ph.D., Associate Professor of the Department of International Economic Relations National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL CHANGES ON THE CORPORATIONS ACTIVITY IN THE INFORMATIONAL-INSTITUTIONAL ENVIRONMENT

О. П. Зоря

к. с. н., доцент кафедри обліку та оподаткування, Запорізький національний технічний університет

М. В. Зуєва

магістрантка 6 курсу, Запорізький національний технічний університет

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДОХОДИ, ВИТРАТИ ТА ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗВІТНИХ СЕГМЕНТІВ ТА ЇЇ РОЗКРИТТЯ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ

O. Zorya

Ph.D. in Sociology, Associate Professor of Accounting and Taxation chair, Zaporozhye National Technical University

M. Zuyeva

master, the 6th course, Zaporizhzhya National Technical University

METHODOLOGICAL FORMS OF INFORMATION ON INCOME, COSTS AND FINANCIAL RESULTS OF REPORTING SEGMENTS AND ITS DISCLOSURE IN FINANCIAL STATEMENTS OF BANKING INSTITUTION

М. М. Гусейнов

к. э. н., доцент, докторант, Институт экономики Национальной Академии Наук Азербайджана

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ АГРАРНОГО СЕКТОРА АЗЕРБАЙДЖАНА

M. Guseynov

Ph.D of economics, associate professor, Doctoral candidate of Institute of economics of National Academy of Sciences of Azerbaijan

MODERN PROBLEMS OF AGRARIAN SECTOR OF AZERBAIJAN

Байрамов Рамин Захид оглы

докторант, Институт Экономики НАН Азербайджанской Республики

КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БАНКА

Bayramov Ramin Zakhid Oglu

doctoral candidate of Institute of Economy of ANAS of Azerbaijan

CREDIT POLICY AND ITS ESSENCEFOR THE BANK DEVELOPMENT

А. С. Олійник

здобувач наукового ступеня кандидата економічних наук, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

A. Oliіnyk

PhD candidate, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

STATE FINANCIAL SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF FARMS

С. С. Кисіль

аспірант, ННЦ "Інститут аграрної економіки"

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. Kysil

Postgraduate Student, NSC "Institute of Agricultural Economy NAAS"

PRIORITY DIRECTIONS OF CREDIT SUPPORT IMPROVEMENT FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

І. І. Давидова

аспірант кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

РОЗВИТОК ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗАСАД ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ КРАЇНИ

I. Davydova

post-graduate student of the Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

DEVELOPMENT OF THE INSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF THE COUNTRY'S FINANCIAL SYSTEM

Л. В. Цюкало

ад'юнкт, Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

АНАЛІЗ ВИДАТКІВ НА ДЕЯКІ ВИДИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

L. Tsiukalo

Postgraduate student of the Military Institute of Taras Shevchenko National University of Kyiv

ANALYSIS OF EXPENDITURES ON CERTAIN TYPES OF SOCIAL SUPPORT OF SERVICEMEN OF THE ARMED FORCES OF UKRAINE

Державне управління

Л. Х. Тихончук

к. держ. упр., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЙ

L. Tikhonchuk

PhD Public Administration, Associate Professor, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

AREAS OF STATE REGULATION OF INTERNATIONAL ECONOMIC ACTIVITY OF CORPORATIONS

Ю. В. Козаченко

к. держ. упр., Перший заступник ДФС у Запорізькій області

ПРОВЕДЕННЯ СТРУКТУРНИХ РЕФОРМ ЯК МОЖЛИВІСТЬ ДОСЯГНЕННЯ СТІЙКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Yu. Kozachenko

Candidate of Science in Public Administration, First deputy of the State fiscal service in Zaporozhye region

CONDUCTING STRUCTURAL REFORMS AS POSSIBILITY FOR ACHIEVING STABLE ECONOMIC DEVELOPMENT

Л. М. Акімова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та природокористування, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

L. Akimova

PhD of economic science, assistant professor, Assoc. Professor Finance and Environmental Economic, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine

SYSTEM OF ESTIMATION OF INDICATORS OF EFFICIENCY OF STATE CONTROL OF ECONOMIC ACTIVITY

О. П. Євсюков

к. психол. н., доц., професор кафедри державної служби, управління та навчання за міжнародними проектами, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ ТА ДЕРЖАВНІ МЕХАНІЗМИ ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

O. Yevsiukov

PhD in Psychological Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Civil Service, Management and Training in International Projects, Institute of Public Administration in the Sphere of Civil Protection

MODERN CHALLENGES OF THE SOCIAL AND ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE AND STATE MECHANISMS FOR THEIR IDENTIFICATION

А. О. Бойко

заступник начальника відділу Держгеокадастру у Деражнянському районі Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області, м. Хмельницький

ЗАКОНОДАВЧО-ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ

A. Boyko

Deputy Head of the State Geocodraw Department in the Derazhnyansky District of the General Directorate of the State Geocodistra in Khmelnytskyi Oblast, Khmelnytskyi

LEGISLATIVE AND INSTITUTIONAL BASES FOR FORMATION AND REALIZATION OF STATE POLICIES IN THE LAND RELATIONS OF UKRAINE

Т. О. Тимошенко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ В РАМКАХ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

T. Tymoshenko

postgraduate, The National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP DEVELOPMENT IN THE HOSPITALITY INDUSTRY WITHIN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONCEPT FRAMEWORK AND ITS IMPLEMENT IN UKRAINE

І. А. Лагунова

аспірант кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ СПОРУД: НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ

I. Lahunova

Postgraduate student of Public Administration Department, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

PUBLIC MANAGEMENT OF RISKS IN CONSTRUCTION AND OPERATION BUILDING: NORMATIVE LEGAL FRAMEWORK

С. М. Шостак

аспірант кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ СПІЛЬНИХ З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ПРОЕКТІВ

S. Shostak

Postgraduate student of Public Administration Department, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

NORMATIVE AND LEGAL ASPECTS OF PUBLIC ADMINISTRATION BY INVESTMENT PROCESS AT THE TIME OF REALIZATION OF COMMON PROJECTS WITH INTERNATIONAL FINANCIAL ORGANIZATIONS

А. О. Гаваза

викладач кафедри організації управління в надзвичайних ситуаціях, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАВЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ З ПРОТИМІННОЇ БЕЗПЕКИ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЦИВІЛЬНОЮ БЕЗПЕКОЮ

A. Havaza

lecturer of the Department of Management in Emergencies, Institute of Public Administration in the sphere of civil protection

TOPICAL ISSUES OF TRAINING THE POPULATION OF MITIGATION SAFETY AS A COMPONENT OF THE CIVIL SECURITY MANAGEMENT SYSTEM

С. І. Волошин

здобувач Навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

S. Voloshyn

PhD candidate of the Education, Scientific and Production Center, National University of Civil Defence of Ukraine, Kharkiv

THE INFORMATION SUPPORT OF STATE REGULATION OF THE LAND RELATIONS IN UKRAINE

В. В. Джумеля

здобувач, Інституту законодавства Верховної Ради України

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПРОТИДІЇ ТІНЬОВІЙ ЕКОНОМІЦІ В УКРАЇНІ

V. Dzhumelia

applicant of the Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine

PRIORITY DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF THE STATE POLICY OF COUNTERACTION TO THE SHADOW ECONOMY IN UKRAINE

О. В. Капштик

здобувач, Хмельницький університет управління та права, м. Хмельницький

АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ МЕХАНІЗМІВ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЇ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

O. Kapshtyk

Candidate for a degree of Khmelnytskyi university of management and law

ANALYSIS OF THE LEGAL AND REGULATORY FRAMEWORK OF THE STATE MECHANISMS ОF STRATEGIC COMMUNICATIONS IN THE SECURITY AND DEFENSE SECTOR OF UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили