Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 15, 2019

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.15

Завантажити журнал №15, 2019

Економіка

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.15.5

В. І. Кравченко

д. е. н., професор, Заслужений економіст України, Президент, Міжнародний інститут фінансів

ЖИТЛОВА ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

V. Kravchenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Honored economist in Ukraine, President, International Finance Institute

HOUSING ECONOMY IN UKRAINE: MATTERS OF THEORY AND PRACTICE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.15.13

С. О. Кушнір

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи і страхування,Запорізький національний університет

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ ЙОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

S. Kushnir

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Finance, Banking and Insurance, Zaporizhzhya National University

INSTITUTIONAL PROVISION OF ECONOMIC SAFETY OF AGRICULTURAL SECTOR IN CONDITIONS OF ITS INNOVATION DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.15.20

В. В. Коровій

к. е. н., доцент, докторант кафедри фінансів,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

V. Koroviy

PhD in Economics, Assistant professor, Doctoral student at the Department of FinanceKyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

THE TAX POLICY IN THE SYSTEM OF THE ECONOMIC REGULATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.15.27

Г. О. Комарницька

к. е. н., доцент, в. о. завідувача кафедри економіки та менеджменту, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ МИТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В УМОВАХ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

H. Komarnytska

PhD in Economics, Associate Professor, Acting Head of Department of Economics and Management, Ivan Franko National University of Lviv

MECHANISM OF DEVELOPMENT OF CUSTOMS SERVICES IN THE CONDITIONS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.15.35

Д. М. Лойко

к. е. н., доцент, докторант кафедри теоретичної та прикладної економіки,Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів (Україна)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У СПОЖИВЧИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

D. Loiko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Theoretical and Applied EconomicsChernihiv National Technological University, Chernihiv (Ukraine)

ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF INVESTIGATION OF FOREIGN INVESTMENTS IN THE CONSUMER SECTOR OF THE ECONOMY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.15.42

Ю. В. Набока

викладач кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності, Дніпровський гуманітарний університет, Україна

ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-МОДЕЛІ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ

Y. Naboka

Teacher of the Department of Economics and Management of Tourism Dniprovskii University of the Humanities, Ukraine

FORMING BUSINESS MODELS OF THE RECREATIONAL ENTERPRISE ON THE MARKET OF MEDICAL TOURISM

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.15.47

A. В. Дрепін

аспірант кафедри фінансів,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

РОЛЬ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ

A. Drepin

Postgraduate student at the department of finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

THE ROLE OF LOCAL BUDGET EXPENDITURES IN THE SOCIAL WELFARE ENSURING

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.15.57

М. В. Ляшенко

аспірант відділу земельних відносин та природокористування,Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

СИНЕРГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО ТА ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОГО ПІДХОДІВ У РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ

M. Liashenko

postgraduate student of the Department of Land Relations and Nature Management, National Scientific Center "Institute of Agrarian Economics"

SYNERGY OF INNOVATIVE AND ECOLOGICALLY-SAFE APPROACHES IN LIVESTOCK DEVELOPMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.15.63

О. І. Чугунов

аспірант кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

A. Chugunov

post-graduate student of the Department of Finance,Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

DIRECTIONS OF FORMATION OF LOCAL BUDGETS IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC TRANSFORMATIONS

Державне управління

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.15.70

N. Datsii

Doctor of Sciences in Public Administration, professor, professor of the department of economic theory, intellectual property and public administration, Zhytomyr National Agroecological University

I. Sychevska

Master of specialty "Public management and аdministration" of the department of economic theory, intellectual property and public administration, Zhytomyr National Agroecological University

THEORETICAL APPROACHES AND PRACTICAL INSTRUMENTS OF INNOVATIONS IMPLEMENTATION IN SOCIAL POLICY

Н. В. Дацій

д. держ. упр., проф., професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет

І. В. Сичевська

магістр спеціальності "Публічне управління та адміністрування" кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ТА ПРАКТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У СОЦІАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.15.76

М. В. Сіцінська

д. держ. упр., головний науковий співробітник відділу з координації наукових заходів, міжнародного співробітництва та грантової діяльності, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

І. В. Ярмолинська

методист І категорії факультету управління та економіки,Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

МЕХАНІЗМИ ЗДІЙСНЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВ ДИТИНИ В ЗАКЛАДАХ ІНСТИТУЦІЙНОГО ДОГЛЯДУ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ

M. Sitsinska

Doctor of sciences in public administration, Chief Scientist of the Department for Coordination of Scientific Events, International Cooperation and Grant Activities, Leonid Yuzkov Khmelnytskyi university of management and law

I. Yarmolynska

Methodist of the I category of the Faculty of Management and Economics,Leonid Yuzkov Khmelnytskyi university of management and law

MECHANISMS OF IMPLEMENTATION OF PUBLIC CONTROL FOR IMPLEMENTATION OF CHILD RIGHTS IN THE INSTITUTIONAL CARE AND CHILDREN'S INSTITUTIONS

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.15.80

С. А. Вавренюк

к. н. з держ. упр., докторант навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України

ІСТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ РЕФОРМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ЄВРОПІ

S. Vavreniuk

PhD in Public Administration, Doctoral candidate of Educational, Scientific and Production Center of the National University of Civil Defense of Ukraine, Kharkiv

THE HISTORY OF THE REFORM OF HIGHER EDUCATION IN EUROPE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.15.85

І. Я. Зима

к. мед. наук, головний лікар комунального закладу "Рівненська обласна клінічна лікарня", м. Рівне

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

I. Zyma

PhD in Medical scienc, Chief Physician of the Municipal Institution"Rivne Regional Clinical Hospital", city of Rivne

THEORETICAL APPROACHES TO THE DEFINITION AND FORMATION OF MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.15.90

О. В. Кравчук

к. ю. н., доцент кафедри кримінального права та процесу, Хмельницький університет управління та права, м. Хмельницький

ПОБУДОВА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ РОЗКРИТТЯ І РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

O. Kravchuk

PhD in Law Sciences,Associate Professor of Criminal Law and Process Department, Khmelnytsky University of Management and Law, Khmelnytsky

THE CREATION OF AN INFORMATION STRUCTURE OF DISCLOSURE AND INVESTIGATION OF CRIMES IN PUBLIC ADMINISTRATION OF EXPERT AND CRIMINALIST ACTIVITY

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.15.94

Т. Л. Шестаковська

к. е. н., старший викладач, Чернігівський національний технологічний університет

Т. І. Батракова

к. е. н., доцент, Запорізький національний університет

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ

T. Shestakovskа

PhD in Economics, Senior Lecturer, Chernihiv National University of Technology

T. Batrakova

PhD in Economics, associate professor, Zaporizha National University

STRATEGIC ENVIRONMENTS OF THE STATE POLICY TO PROVIDE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL SECTOR IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.15.102

О. П. Борис

к. техн. н., заступник начальника, Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЩОДО ЗАГРОЗ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

O. Boris

candidate of technical sciences,Deputy Chief of the Ukrainian Research Institute of Civil Protection

ANALYSIS AND COLLECTION OF RESULTS OF SOCIOLOGICAL RESEARCH ON NATIONAL SECURITY IN CIVIL PROTECTION

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.15.107

О. А. Марушева

к. ю. н., здобувач наукового ступеня доктора наук з державного управління, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

НЕДОЛІКИ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ У БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

O. Marusheva

PhD in Law, Interregional Academy of Personnel Management

WEAKNESSES OF MARKETING STRATEGIES IN CONSTRUCTION INDASTRY IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.15.113

І. І. Крилова

к. ю. н., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, Київ, Україна

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ ЯК ФАКТОР СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

I. Krylova

Candidate of Law, Doctoral student of National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine

INCREASING THE EFFICIENCY OF MANAGEMENT OF ASSETS OF ENTERPRISES OF WATER SUPPLY AND WASTEWATER AS A FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.15.121

В. В. Карлаш

здобувач, Національний університет цивільного захисту України, Навчально-науково-виробничий центр Національного університету цивільного захисту України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕФОРМУВАННЯМ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

V. Karlash

applicant of the National University of Civil Defense of Ukraine, Educational, Scientific and Production Center of the National University of Civil Defense of Ukraine, Kharkov

STATE REGULATION OF THE REFORM OF THE HEALTH CARE SYSTEM OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.15.125

Ю. М. Семенова

аспірант, Національний університет водного господарства та природокористування

Є. А. Курілов

головний державний ревізор-інспектор Департаменту податків та зборів з юридичних осіб Державної фіскальної служби України, м. Київ

О. Ф. Якимчук

аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ, Україна

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ КОМПЛЕКСІВ

Y. Semenova

postgraduate student, National University of Water and Environmental Engineering

Y. Kurilov

Chief State Auditor-Inspector of the Department of Taxes and Fees for Legal Entities of the State Fiscal Service of Ukraine, Kyiv

O. Yakimchuk

postgraduate student, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv, Ukraine

STATE REGULATION OF INFORMATION PROVIDING PROCESSES OF WATER MANAGEMENT COMPLEXES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент