Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 15, 2021

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15

Завантажити журнал №15, 2021

Економіка

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.5

О. В. Ходаківська

д. е. н., професор, заступник директора, ННЦ "Інститут аграрної економіки", м. Київ, Україна

І. А. Гнатенко

д. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва та бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

Т. О. Дяченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний транспортний університет, м. Київ, Україна

І. М. Сабій

старший науковий співробітник відділу земельних відносин та природокористування, ННЦ "Інститут аграрної економіки", м. Київ, Україна

МОДЕЛІ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ: УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ТА ВИТРАТАМИ

O. Khodakivska

Doctor of Economic Sciences, Professor, Deputy Director, National Scientific Center "Institute of Agrarian Economics", Kyiv, Ukraine

I. Hnatenko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship and Business, Kyiv National University of Technologies and Design, Ukraine, Kyiv

T. Diachenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, National Transport University, Ukraine, Kyiv

I. Sabii

Senior Researcher of the Department of Land Relations and Nature Management,National Scientific Centre "Institute of Agrarian Economics", Kyiv, Ukraine

ENTREPRENEURSHIP MODELS IN THE CONDITIONS OF INNOVATIVE ECONOMY AND KNOWLEDGE ECONOMY: RESOURCE AND COST MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.12

О. М. Юркевич

к. е. н., доцент, доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

В. П. Залізнюк

д. держ. упр., доцент, професор кафедри світової економіки, Київський національний торговельно-економічний університет

О. В. Субочев

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ІСЛАМСЬКИХ ФІНАНСІВ ЯК СКЛАДОВОГО СЕГМЕНТУ СУЧАСНОЇ МІЖНАРОДНОЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ

O. Yurkevich

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Corporate Finance and Controlling, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

V. Zalizniuk

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Professor of the Department of World Economics,Kyiv National University of Trade and Economics

О. Subochev

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Finance, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

HISTORICAL PREREQUISITES FOR THE EMERGENCE OF ISLAMIC FINANCE AS A COMPONENT SEGMENT OF THE MODERN INTERNATIONAL FINANCIAL SYSTEM

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.19

І. В. Свиноус

д. е. н., професор, Білоцерківський національний аграрний університет

О. І. Слободенюк

к. б. н., доцент, Білоцерківський національний аграрний університет

Н. М. Присяжнюк

к. вет. н., доцент, Білоцерківський національний аграрний університет

О. Ю. Гаврик

к. е. н., доцент, Білоцерківський національний аграрний університет

М. С. Осадчий

магістр, Білоцерківський національний аграрний університет

ЕКОЛОГІЧНЕ ОПОДАТКУВАННЯ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

I. Svynous

Doctor of Economic Sciences, Professor, Bila Tserkva National Agrarian University

O. Slobodeniuk

PhD in Biological Sciences, Associate Professor, Bila Tserkva National Agrarian University

N. Prysiazhniuk

PhD in Veterinary Sciences, Associate Professor, Bila Tserkva National Agrarian University

O. Gavryk

PhD in Economics, Associate Professor, Bila Tserkva National Agrarian University

M. Osadchy

Master's student, Bila Tserkva National Agrarian University

ENVIRONMENTAL TAXATION: WORLD EXPERIENCE AND CHALLENGES FOR UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.25

А. П. Колесніков

к. е. н., доцент, Західноукраїнський національний університет

Л. І. Біловус

д. і. н., доцент, Західноукраїнський національний університет

O. І. Олійничук

к. е. н., доцент, Західноукраїнський національний університет

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ОКРЕМІ ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ В ОСВІТІ

A. Kolesnikov

PhD in Economics, Associate Professor, West Ukrainian National University

L. Bilovus

Doctor of Historical Sciences, Associate Professor, West Ukrainian National University

O. Oliynychuk

PhD in Economics, Associate Professor, West Ukrainian National University

INFORMATION MANAGEMENT: CERTAIN PRACTICAL ASPECTS IN EDUCATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.31

І. В. Бєлкін

к. пед. н., доктор філософії, старший викладач, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця, Україна

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МЕНЕДЖЕРА МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ НА ОСНОВІ ДІЛОВИХ ІГОР

І. Belkin

PhD in Pedagogical Sciences, Doctor of Philosophy, Senior Lecturer, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsya, Ukraine

PROFESSIONAL TRAINING OF THE MANAGER OF MARKETING COMMUNICATIONS ON THE BASIS OF BUSINESS GAMES

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.38

В. Ф. Гарькава

к. е. н., доцент, ректор, ПЗВО "Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика"

А. Ю. Кліщевська

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та фінансів, ПЗВО "Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика"

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ

V. Harkava

PhD in Economics, Associate Professor, Rector, Pylyp Orlyk International Classical University

A. Klishchevs'ka

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Finance, Pylyp Orlyk International Classical University

DEPARTMENT OF FOOD INDUSTRY ENTERPRISES IN THE REGIONAL ECONOMIC SECURITY SYSTEM

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.46

К. О. Бабікова

к. с.-г. н., Інститут агроекології і природокористування НААН

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО ТУРИЗМУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

K. Babikova

PhD in Agricultural Sciences, Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS

PROSPECTIVE DIRECTIONS OF IMPROVING THE SYSTEM OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC PROVISION OF RECREATIONAL TOURISM IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.52

А. С. Саленко

к. е. н., заступник начальника управління — начальник відділу роботи з ризиками, моніторингу операцій та ризиків управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків Головного управління ДПС в Одеській області

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ ВІТЧИЗНЯНИХ ВЧЕНИХ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

А. Salenko

PhD in Economics, Deputy Head of the Department — Head of the Department of working with risks, monitoring of transaction and risks, Department of tax risk identification and processing of Main Department of the State Tax Service іn the Odessa region

MAIN DIRECTIONS OF RESEARCH OF DOMESTIC SCIENTISTS IN THE FIELD OF INFORMATION AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.58

М. Я. Височанська

к. е. н., старший дослідник зі спеціальності 051 — Економіка, Інститут агроекології і природокористування НААН

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗАСАД РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ У КОНТЕКСТІ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

M. Vysochanska

PhD in Economics, Senior Researcher in specialty 051 — Economics,Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS (Kyiv, Ukraine)

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC FUNDAMENTALS OF THE DEVELOPMENT AGRICULTURAL SECTOR IN THE CONTEXT OF CROSS-BORDER COOPERATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.64

С. В. Онешко

к. е. н, професор кафедри економіки та фінансів, Одеський національний морський університет

С. А. Вітер

к. пед. н., старший викладач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Поліський національний університет

А. М. Віремейчик

аспірант кафедри державного управління та місцевого самоуправління,Херсонський національний технічний університет

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ АУДИТУ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

S. Oneshko

PhD in Economics, Professor of the Department of Economics and Finance,Odessa National Maritime University

S. Viter

PhD in Pedagogical Sciences, Senior Lecturer of the Department of Accounting, Taxation and Audit, Polissia National University

А. Viremeichyk

Postgraduate student of the Department of Public Administration and Local Self-Government, Kherson National Technical University

AUDIT DEVELOPMENT STRATEGY IN THE CONDITION OF DIGITAL ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.70

Г. Т. Молнар

аспірант кафедри eкономіки та фінансів, Мукачівський державний університет

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНІХ ДЖЕРЕЛ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

G. Molnar

Postgraduate student of the Department of Economics and Finance, Mukachevo State University

PROVISION OF DOMESTIC SOURCES FOR THE DEVELOPMENT OF THE INVESTMENT POTENTIAL OF THE PEASANT HOUSEHOLD

Державне управління

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.77

О. Ю. Бобровська

д. держ. упр., професор, професор кафедри економіки та соціально-трудових відносин, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

Д. М. Бондаренко

аспірант кафедри публічного управління та митного адміністрування,Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА РЕГІОНІВ ЯК КВАЗІОБ'ЄКТ ПУБЛІЧНОГО І ГАЛУЗЕВОГО УПРАВЛІННЯ

O. Bobrovska

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Economics and Social and Labor Vidnosin, University of Customs and Finance

D. Bondarenko

Postgraduate student of the Department of Public Management and Custom Administration, University of Customs and Finance

THE ECONOMIC SYSTEM OF REGIONS AS A QUASI-OBJECT OF PUBLIC AND SECTORAL MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.86

С. М. Сальніков

слухач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

З. В. Гбур

д. держ. упр., професор, професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ДЕРЖАВИ

S. Salnikov

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Z. Hbur

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

PUBLIC ADMINISTRATION OF STATE FINANCIAL RESOURCES

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.93

Ф. В. Мальчиков

слухач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

О. К. Толстанов

д. мед. н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

РОЛЬ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В ПУБЛІЧНОМУ АДМІНІСТРУВАННІ

F. Malchykov

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv,Ukraine

O. Tolstanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector for Education, Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

THE ROLE OF CIVIL SOCIETY INSTITUTIONS IN PUBLIC ADMINISTRATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.100

Л. В. Давид

здобувач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

Я. Ф. Радиш

д. держ. упр., професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗМІНИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАДИ

L. Davyd

Master's student of the Department of Management Health Care and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

Ya. Radysh

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

MAIN ASPECTS OF TERRITORIAL CHANGE GOVERNMENT ORGANIZATIONS

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.107

П. І. Бігняк

здобувач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

В. М. Михальчук

д. мед. н., професор, завідувач кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: ЦИФРОВІЗАЦІЯ

P. Bihniak

Master's student of the Department of Management Health Care and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

V. Mykhalchuk

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

PUBLIC ADMINISTRATION REFORM: DIGITALIZATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.114

А. M. Єсауленко

слухач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

С. П. Кошова

к. держ. упр., доцент, старший викладач кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В ЕКОЛОГІЧНІЙ СФЕРІ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

A. Yesaulenko

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

S. Koshova

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

PUBLIC ADMINISTRATION IN THE ENVIRONMENTAL SPHERE: THE LEGAL ASPECT

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.120

О. В. Ковальчук

слухач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

К. В. Дубич

д. держ. упр., професор, професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В МИТНИХ ОРГАНАХ

O. Kovalchuk

Master's student of the Department of Management Health Care and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

K. Dubych

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

PROBLEMS OF CIVIL SERVICE REFORM IN CUSTOMS AUTHORITIES

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.127

Абдуллаєв Вагіф Ахмед огли

аспірант, Чорноморський національний університет імені П. Могили

ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В АЗЕРБАЙДЖАНІ: УРОКИ ДЛЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

V. Abdullayev

Postgraduate student, Black Sea National University named after P. Mohyla

EXPERIENCE OF ANTI-CORRUPTION POLICY IMPLEMENTATION IN AZERBAIJAN: LESSONS FOR MODERN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.136

Р. Ю. Набока

здобувач Навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

R. Naboka

Сandidate for a degree, Educational, Research and Production Centre, National University of Civil Defence of Ukraine

CONCEPTUAL FRAMEWORK OF STATE REGULATION OF THE DEVELOPMENT OF THE CIRCULAR ECONOMY IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.140

М. М. Павлов

аспірант кафедри управління інформаційною політикою ННІ публічного управління та державної служби, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В РОЗВИНУТИХ КРАЇНАХ

M. Pavlov

Postgraduate student of the Department of Information Policy Administration, Educational and Research Institute of Public Administration and Public Service, Taras Shevchenko National University of Kyiv

PECULIARITIES OF THE DIGITALIZATION PROCESS OF PUBLIC GOVERNANCE IN DEVELOPED COUNTRIES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент