Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 15-16, 2020

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16

Завантажити журнал №15-16, 2020

Економіка

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.5

О. В. Більська

д. е. н., доцент, професор кафедри економічної теорії, маркетингу та національної економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ТРАЄКТОРІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

О. Bіlska

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Economic Theory, Marketing and National Economy, Classical Private University, Zaporozhye

TRAJECTORY OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.10

Т. Д. Косова

д. е. н., професор, провідний фахівець, Національний авіаційний університет, м. Київ

Н. Е. Дєєва

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університету, м. Київ

Г. В. Ползікова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та маркетингу, ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", м. Дніпро

ФІНАНСОВА АРХІТЕКТОНІКА: ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ, МАРКЕТИНГУ

T. Kosova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Leading Specialist, National Aviation University, Kyiv

N. Dyeyeva

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

H. Polzikova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Marketing, Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture, Dnipro

FINANCIAL ARCHITECTURE: DEVELOPMENT POTENTIAL FOR ECONOMICS, MANAGEMENT, MARKETING

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.17

Л. М. Сатир

д. е. н., професор, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,Білоцерківський національний аграрний університет

В. М. Кепко

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,Білоцерківський національний аграрний університет

Л. І. Стаднік

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,Білоцерківський національний аграрний університет

А. В. Непочатенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,Білоцерківський національний аграрний університет

БІЗНЕС-АНАЛІТИЧНА РОБОТА В КОМЕРЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ОБГРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ ЩОДО РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

L. Satyr

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Business, Trade and Exchange activities, Bila Tserkva National Agrarian Universit

V. Kepko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business, Trade and Exchange activities, Bila Tserkva National Agrarian University

L. Stadnik

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business, Trade and Exchange activities, Bila Tserkva National Agrarian University

A. Nepochatenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business, Trade and Exchange activities, Bila Tserkva National Agrarian University

BUSINESS ANALYTICAL WORK IN THE COMMERCIAL ACTIVITY: SUBSTANTIATION OF ECONOMIC DECISIONS CONCERNING RETAIL TRADE

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.22

О. Pen'kova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Marketing, Uman National University of Horticulture

А. Kharenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing, Uman National University of Horticulture

V. Nevlad

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing, Uman National University of Horticulture

ADVERTISING CONCEPTS OF THE PROMOTION OF THE PRODUCTION OF MILK PROCESSING ENTERPRISES IN CHERKASY REGION

О. Г. Пенькова

д. е. н., доцент, завідувач кафедри маркетингу, Уманський національний університет садівництва

А. О. Харенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Уманський національний університет садівництва

В. Ф. Невлад

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Уманський національний університет садівництва

РЕКЛАМНІ КОНЦЕПЦІЇ ПРОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.28

Н. В. Приказюк

д. е. н., доцент, завідувач кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Л. С. Гуменюк

магістр, спеціальність "Фінанси, банківська справа та страхування",Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ КІБЕР-СТРАХУВАННЯ

N. Prykaziuk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Insurance, Banking and Risk Management, Taras Shevchenko National University of Kyiv

L. Gumenyuk

Master of the Departament of Finance, banking and risk management,Taras Shevchenko National University of Kyiv

PREREQUISITES FOR THE DEVELOPMENT OF CYBER INSURANCE

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.35

І. В. Свиноус

д. е. н., професор, Білоцерківський національний аграрний університет

О. Ю. Гаврик

к. е. н., доцент, Білоцерківський національний аграрний університет

К. В. Ткаченко

к. е. н., доцент, Білоцерківський національний аграрний університет

Д. М. Микитюк

к. с.-г. н., доцент, НДІ "Украгропромпродуктивність"

А. В. Семисал

НДІ "Украгропромпродуктивність"

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРАКТИКУ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. Svynous

Doctor of Economic Sciences, Professor, Bila Tserkva national agrarian University

A. Gavryk

PhD in Economics, Associate Professor, Bila Tserkva national agrarian University

K. Tkachenko

PhD in Economics, Associate Professor, Bila Tserkva national agrarian University

D. Mykytyuk

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor, Scientific Research Institute Ukragropromproduktyvnist

A. Semysal

Research Officer, Scientific Research Institute Ukragropromproduktyvnist

THE CURRENT STATE AND PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE PRACTICE OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.40

О. І. Заяць

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Ужгородський національний університет

МОДЕЛІ КОНКУРЕНТНОЇ СИЛИ МІЖНАРОДНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ОБ'ЄДНАНЬ

O. Zayats

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of International Economic Relations, Uzhorod National University

MODELS OF INTEGRATION GROUPINGS' COMPETITIVE FORCE

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.47

Г. Л. Чміль

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу і комерційної діяльності, Харківський державний університет харчування та торгівлі

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ В ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

H. Chmil

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and Commercial Activities, Kharkiv State University of Food Technology and Trade

ANALYSIS OF THE COMPANY'S ACTIVITIES IN THE HOSPITALITY INDUSTRY

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.51

Л. С. Безугла

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри маркетингу,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

МІСЦЕ УКРАЇНИ У ВИРОБНИЦТВІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ БІОЛОГІЧНО ЦІННИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ СЕРЕД КРАЇН СВІТУ

L. Bezuhla

PhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of Marketing Department, Dnipro State Agrarian and Economic University

PLACE OF UKRAINE IN THE PRODUCTION AND SALE OF PLANT RAW MATERIALS FOR BIOLOGICALLY VALUABLE FOOD PRODUCTS AMONG COUNTRIES

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.57

C. И. Маммадова

докторант кафедры Экономики и менеджмента энергетики и нефтехимии,Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности, Азербайджан

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИЗМА БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

S. Mammadova

PhD in Economics and Energy Management and Petrochemistry, Azerbaijan State University of Petroleum and Industry, Azerbaijan

CURRENT PROBLEMS OF THE BANK LENDING MECHANISM IN AZERBAIJAN

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.63

Ю. О. Єрешко

к. е. н., доцент, НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

В. Р. Товмасян

к. е. н., докторант, ПВНЗ "Європейський університет"

ТЕОРІЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Ju. Yereshko

PhD in Economics, Associate Professor,National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

V. Tovmasian

PhD in Economics, Doctoral candidate, Private Higher Educational Institution "European University"

THEORY OF ENTERPRISE FINANCIAL POLICY

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.69

Ю. В. Біляк

к. е. н., доцент кафедри фінансів, НУБіП

СКЛАДОВІ, ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Y. Biliak

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, NUBiP

COMPONENTS, TASKS AND PRINCIPLES OF FINANCIAL SECURITY OF BUSINESS ENTITIES

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.75

О. І. Кір'ян

к. е. н., доцент, кафедра менеджменту, Українська інженерно-педагогічна академія

ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ДЖЕРЕЛА ЇЇ СТІЙКОСТІ ТА ПРИБУТКОВОСТІ

О. Kirian

PhD in Economics, Associate Professor, Department of management,Ukrainian Engineering Pedagogics Academy

FORMATION OF THE ORGANIZATION'S IMAGE AS A SOURCE OF ITS STABILITY AND PROFITABILITY

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.81

Л. І. Гейко

аспірант кафедри "Школа охорони здоров'я", Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Т. П. Юрочко

к. держ. упр., завідувач кафедри "Школа охорони здоров'я", Національний університет "Києво-Могилянська академія"

ПОЛІТИКА ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В УКРАЇНІ: ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

L. Heiko

Postgraduate student of the Department of School of Public Health, National University of Kyiv-Mohyla Academy

T. Yurochko

PhD in Public Administration, Head of the Department of School of Public Health, National University of Kyiv-Mohyla Academy

HEALTHY DIET POLICY FOR CHILDREN OF EARLY SCHOOL AGE IN UKRAINE: LITERATURE REVIEW

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.92

V. Matviyiv

Postgraduate student, Lutsk National Technical University, Lutsk

EXPENDITURE ON THE HEALTHCARE SYSTEM IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF IMPROVING THE QUALITY OF PROVISION OF MEDICAL SERVICES

В. В. Матвіїв

аспірант, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

ВИТРАТИ НА СИСТЕМУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.100

Н. В. Кінзерська

аспірант кафедри аудиту та підприємництва, Національна академія статистики, обліку та аудиту

СКЛАДОВІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОБ'ЄКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

N. Kinzerska

Postgraduate student of the Department of Audit and Entrepreneurship, National Academy of Statistics, Accounting and Audit

COMPONENTS OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY AS OBJECTS OF ACCOUNTING IN CONDITIONS OF UNCERTAINTY OF THE EXTERNAL ENVIRONMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.106

Л. М. Помазан

аспірант, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПОТЕНЦІАЛУ НАУКОЄМНИХ ПІДПРИЄМСТВ

L. Pomazan

Postgraduate student, Dnipro State Agrarian and Economic University

MANAGEMENT OF DEVELOPMENT OF POTENTIAL OF SCIENCE-INTENSIVE ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.111

Ю. Л. Ратушна

магістр, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

Ju. Ratushna

Mаstеr's dеgrее, Vinnytsa Institute of Trade and Economics of KNUTE

MARKETING MANAGEMENT IN THE ACTIVITIES OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS ENTERPRISES

Державне управління

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.116

В. І. Абрамов

д. філос. н., професор, професор кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

БЕЗПЕКА ЯК ТРАНСГРЕСІЯ: ОНТОЛОГІЧНИЙ СТАТУС ФЕНОМЕНА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

V. Abramov

Doctor of Sciences in Philosophy, Professor, Professor of the Chair of Globalistics, European Integration and National Security Management Department, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

SECURITY AS A TRANSGRESS: ONTOLOGICAL STATUS OF THE NATIONAL SECURITY PHENOMENON

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.121

N. Datsii

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of economic theory, intellectual property and public administration, Zhytomyr National Agroecological University

S. Hubert

Master of specialty "Public management and аdministration" of the department of economic theory, intellectual property and public administration, Zhytomyr National Agroecological University

L. Kharchenko

Master of specialty "Public management and аdministration " of the department of economic theory, intellectual property and public administration, Zhytomyr National Agroecological University

ANTI-CORRUPTION POLICY AS A NECESSARY CONDITION FOR THE IMPROVEMENT OF THE QUALITY OF LIFE IN CIVIL SOCIETY

Н. В. Дацій

д. держ. упр., професор, професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет

С. А. Губерт

магістр спеціальності "Публічне управління та адміністрування" кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет

Л. С. Харченко

магістр спеціальності "Публічне управління та адміністрування" кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет

АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ У ГРОМАДЯНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.126

С. А. Дяченко

к. держ. упр., доцент кафедри економічної політики та врядування, Національна академія державного управління при Президентові України

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ЯК СУЧАСНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМИ ФІНАНСАМИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ

S. Diachenko

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of economic policy and governance, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

DIGITALIZATION AS A MODERN MECHANISM OF LOCAL FINANCE MANAGEMENT IN THE CONDITIONS OF DECENTRALIZATION OF POWER

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.132

А. П. Лелеченко

к. держ. упр., доцент, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Нaцioнaльна aкaдeмiя дeржaвнoгo упрaвлiння при Прeзидeнтoвi Укрaїни

ЕВОЛЮЦІЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

A. Lelechenko

PhD in Public Administration, Associate Professor, Professor of the Department of Regional Governance, Local Self-Government and Urban Management, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

EVOLUTION OF REGULATORY FRAMEWORK FOR ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.138

Г. Т. Терешкевич

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри українознавства, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького,докторант кафедри парламентаризму та політичного менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ІСТОРИЧНИЙ ВИМІР БІОЕТИКИ В КОНТЕКСТІ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я (ПУБЛІЧНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ)

H. Tereshkevych

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Ukrainian Studies,Danylo Halytsky Lviv National Medical University,Doctoral candidate of the Department of Parliamentarism and Political Management, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

THE HISTORICAL DIMENSION OF BIOETHICS IN THE CONTEXT OF THE HEALTH CARE SYSTEM (PUBLIC MANAGEMENT ASPECT)

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.148

І. О. Васильєв

к. ю. н., професор кафедри профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

А. В. Пруський

к. т. н., доцент, начальник кафедри профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення, полковник служби цивільного захисту, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

В. О. Тищенко

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ЕВАКУАЦІЄЮ ЛЮДЕЙ — ГОЛОВНИЙ ПРІОРИТЕТ ПРИ ГАСІННІ ПОЖЕЖ В ТОРГОВЕЛЬНО-РОЗВАЖАЛЬНИХ ЦЕНТРАХ

I. Vasyliev

PhD in Law, Professor of the Department of Fire Prevention and Life Safety, Institute of Public Administration and Research in Civil Protection

A. Pruskyi

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Chief of the Department of Fire Prevention and Life Safety, Colonel of the Civil Defense Service, Institute of Public Administration and Research in Civil Protection

V. Tyshchenko

PhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Fire Prevention and Life Safety, Institute of Public Administration and Research in Civil Protection

HUMAN EVACUATION MANAGEMENT IS THE ISSUE OF TOP-PRIORITY DURING FIRE EXTINGUISHING IN SHOPPING AND ENTERTAINMENT CENTERS

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.153

І. В. Супрунова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет "Житомирська політехніка"

СУТНІСТЬ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК СТРУКТУРНОЇ СКЛАДОВОЇ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ

I. Suprunova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Security, Public Administration and Management, State University "Zhytomyr Polytechnic"

THE ESSENCE OF THE SHADOW ECONOMY AS A STRUCTURAL COMPONENT OF STATE SECURITY

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.158

О. С. Ігнатенко

аспірант, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Львів — Брюховичі

ГРОМАДЯНСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ НА ПРОЦЕСИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

O. Igratenko

Postgraduate student of the Lviv Regional Institute of Public Administration of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Lviv — Bryukhovychi

CIVIL CONTROL AS AN TOOL OF INFLUENCE ON PUBLIC GOVERNANCE PROCESSES IN MODERN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.162

О. М. Вівсяник

аспірант кафедри державного управління та публічного адміністрування,Міжрегіональна Академія управління персоналом

МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В ІНСТИТУЦІЙНОМУ МЕХАНІЗМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

O. Vivsyanyk

Postgraduate student of the Department of Public management and public administration, Interregional Academy of Personnel Management

INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN THE INSTITUTIONAL MECHANISM OF STATE MANAGEMENT OF THE HEALTHCARE SYSTEM

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.168

М. М. Бурик

здобувач

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ РОЗВИТКУ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ

M. Buryk

Сandidate for a degree

ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF MANAGEMENT ENTITIES IN THE FIELD OF DEVELOPMENT OF ROAD AND TRANSPORT INFRASTRUCTURE IN UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент