Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 16, 2010

Економіка

Н. В. Дацій

к. е. н., доцент, РВПС України НАН України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГАЛУЗЕВОГО РІВНЯ

О. В. Буглак

к. е. н., старший викладач кафедри економіки, Інститут Економіки та менеджменту Національного Авіаційного Університету

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ В АВІАГАЛУЗІ УКРАЇНИ

О. Л. Ворсовський

аспірант, Київський Національний університет імені Тараса Шевченка

МОЖЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

О. В. Пирог

к. е. н., доцент, докторант, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

А. І. Зацепило

магістр, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

ОЦІНКА ПРІОРИТЕТНИХ РЕГІОНІВ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО ІНВЕСТУВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Г. О. Чевела

аспірант, Донецький державний університет управління

УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЄВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Є. Ю. Забігайло

студент, Національний технічний університет України "КПІ"

В. О. Капустян

доктор фізико-математичних наук, професор, зав. каф. ММЕС,Національний технічний університет України "КПІ"

О. М. Капустян

старший викладач, Київський бізнес-інститут при Національному технічному університеті України "КПІ"

М. С. Козерацька

студентка, Національний технічний університет України "КПІ"

ОПТИМАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ ІНВЕСТУВАННЯ КОШТІВ В КВАЗІРІВНОВАЖНУ ТА НЕРІВНОВАЖНУ ЕКОНОМІКИ

О. Д. Гудзинський

д. е. н., професор, Національний університет біотехнологій і природокористування України, м. Київ

П. В. Іванюта

к. е. н., завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Полтавська філія Національної академії статистики, обліку та аудиту

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНОСТЮ ВИРОБНИЦТВА ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОЇ М'ЯСО-САЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ

І. М. Перепаддя

аспірант, Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СЕК'ЮРИТИЗАЦІЇ АКТИВІВ ЯК ІННОВАЦІЙНОГО СПОСОБУ ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ

О. М. Сазонець

д. е. н., доцент, професор кафедри міжнародних фінансів, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Є. В. Найденко

аспірант, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У КРАЇНАХ СВІТУ

Т. С. Шемет

к. е. н., доцент кафедри банківської справи, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ТЕОРЕТИЧНІ ВИТОКИ ВАЛЮТНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

В. Л. Дідик

здобувач, Криворізький технічний університет

С. В. Капітула

к. е. н., доцент кафедри економічного аналізу і фінансів, Криворізький технічний університет

В. М. Якубець

Криворізький технічний університет

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЗАГАЛЬНОГО РІВНЯ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Т. О. Сливка

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА В УКРАЇНІ

Т. В. Дзядук

аспірант, Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка

МЕРЕЖЕВА ЕКОНОМІКА ТА СУПЕРЕЧНОСТІ ЇЇ ПРОЯВУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

В. П. Хамчук

аспірант, Рада по вивченню продуктивних сил НАН України

ПРАКТИКА ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ В УКРАЇНІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ ТА ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТИ

І. А. Верещук

директор, Агенція регіонального розвитку "Жовківщина — Європейський дім"

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Д. І. Коваленко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, КНУТД

Т. І. Белялов

к. е. н., доцент кафедри фінансів, КНУТД

УДОСКОНАЛЕННЯ РОЗРАХУНКУ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗМІРУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

С. Є. Клименко

аспірант, Класичний приватний університет

АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

В. П. Нестеренко

аспірант кафедри "Банківської справи", Київський національний університет імені Тараса Шевченка

МІСЦЕ ВАРТОСТІ У ФОРМУВАННІ КОРПОРАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

О. Ю. Рижак

аспірант кафедри маркетингу та реклами, Київський національний торговельно-економічний університет

АУТСОРСИНГ МАРКЕТИНГОВИХ ФУНКЦІЙ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: ПРИЧИНИ РОЗВИТКУ, ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Ю. В. Ковбасюк

доктор наук з державного управління, президент, Національна академія державного управління при Президентові України

ЕЛЕКТРОННЕ ВРЯДУВАННЯ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ

Я. Ф. Жовнірчик

к. держ. упр., заступник проректора, Національна академія державного управління при Президентові України

МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМУ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Г. В. Дмитренко

кандидат наук з державного управління

БЮДЖЕТНИЙ КОНТРОЛЬ, МАЙБУТНЄ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ АВІАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ОБЛАСНОЇ ПРОГРАМИ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

І. В. Клименко

кандидат фізико-математичних наук, доцент, докторант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

СКЛАДОВІ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕЛЕКТРОННОГО ВРЯДУВАННЯ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент