EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 16, 2010

Економіка

Н. В. Дацій

к. е. н., доцент, РВПС України НАН України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГАЛУЗЕВОГО РІВНЯ

О. В. Буглак

к. е. н., старший викладач кафедри економіки, Інститут Економіки та менеджменту Національного Авіаційного Університету

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ В АВІАГАЛУЗІ УКРАЇНИ

О. Л. Ворсовський

аспірант, Київський Національний університет імені Тараса Шевченка

МОЖЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

О. В. Пирог

к. е. н., доцент, докторант, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

А. І. Зацепило

магістр, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

ОЦІНКА ПРІОРИТЕТНИХ РЕГІОНІВ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО ІНВЕСТУВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Г. О. Чевела

аспірант, Донецький державний університет управління

УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЄВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Є. Ю. Забігайло

студент, Національний технічний університет України "КПІ"

В. О. Капустян

доктор фізико-математичних наук, професор, зав. каф. ММЕС,Національний технічний університет України "КПІ"

О. М. Капустян

старший викладач, Київський бізнес-інститут при Національному технічному університеті України "КПІ"

М. С. Козерацька

студентка, Національний технічний університет України "КПІ"

ОПТИМАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ ІНВЕСТУВАННЯ КОШТІВ В КВАЗІРІВНОВАЖНУ ТА НЕРІВНОВАЖНУ ЕКОНОМІКИ

О. Д. Гудзинський

д. е. н., професор, Національний університет біотехнологій і природокористування України, м. Київ

П. В. Іванюта

к. е. н., завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Полтавська філія Національної академії статистики, обліку та аудиту

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНОСТЮ ВИРОБНИЦТВА ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОЇ М'ЯСО-САЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ

І. М. Перепаддя

аспірант, Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СЕК'ЮРИТИЗАЦІЇ АКТИВІВ ЯК ІННОВАЦІЙНОГО СПОСОБУ ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ

О. М. Сазонець

д. е. н., доцент, професор кафедри міжнародних фінансів, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Є. В. Найденко

аспірант, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У КРАЇНАХ СВІТУ

Т. С. Шемет

к. е. н., доцент кафедри банківської справи, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ТЕОРЕТИЧНІ ВИТОКИ ВАЛЮТНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

В. Л. Дідик

здобувач, Криворізький технічний університет

С. В. Капітула

к. е. н., доцент кафедри економічного аналізу і фінансів, Криворізький технічний університет

В. М. Якубець

Криворізький технічний університет

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЗАГАЛЬНОГО РІВНЯ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Т. О. Сливка

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА В УКРАЇНІ

Т. В. Дзядук

аспірант, Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка

МЕРЕЖЕВА ЕКОНОМІКА ТА СУПЕРЕЧНОСТІ ЇЇ ПРОЯВУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

В. П. Хамчук

аспірант, Рада по вивченню продуктивних сил НАН України

ПРАКТИКА ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ В УКРАЇНІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ ТА ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТИ

І. А. Верещук

директор, Агенція регіонального розвитку "Жовківщина — Європейський дім"

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Д. І. Коваленко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, КНУТД

Т. І. Белялов

к. е. н., доцент кафедри фінансів, КНУТД

УДОСКОНАЛЕННЯ РОЗРАХУНКУ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗМІРУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

С. Є. Клименко

аспірант, Класичний приватний університет

АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

В. П. Нестеренко

аспірант кафедри "Банківської справи", Київський національний університет імені Тараса Шевченка

МІСЦЕ ВАРТОСТІ У ФОРМУВАННІ КОРПОРАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

О. Ю. Рижак

аспірант кафедри маркетингу та реклами, Київський національний торговельно-економічний університет

АУТСОРСИНГ МАРКЕТИНГОВИХ ФУНКЦІЙ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: ПРИЧИНИ РОЗВИТКУ, ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Ю. В. Ковбасюк

доктор наук з державного управління, президент, Національна академія державного управління при Президентові України

ЕЛЕКТРОННЕ ВРЯДУВАННЯ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ

Я. Ф. Жовнірчик

к. держ. упр., заступник проректора, Національна академія державного управління при Президентові України

МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМУ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Г. В. Дмитренко

кандидат наук з державного управління

БЮДЖЕТНИЙ КОНТРОЛЬ, МАЙБУТНЄ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ АВІАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ОБЛАСНОЇ ПРОГРАМИ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

І. В. Клименко

кандидат фізико-математичних наук, доцент, докторант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

СКЛАДОВІ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕЛЕКТРОННОГО ВРЯДУВАННЯ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили