Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 16, 2011

Економіка

В. Я. Чевганова

к. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства, Полтавський національний технічний університет імені Ю. Кондратюка

А. С. Скрильник

асистент кафедри економіки підприємства, Полтавський національний технічний університет імені Ю. Кондратюка

Я. Г. Пройдак

студент фінансово-економічного факультету, Полтавський національний технічний університет імені Ю. Кондратюка

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТННЯ ВЛАСНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

О. Л. Ворсовський

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ПРИБУТОК ЯК ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Ю. О. Якимов

аспірант, Національний університет державної податкової служби України

ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА КОНСТРУКТИВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ

І. В. Сіліна

аспірант, Класичний приватний університет

СКРИНІНГ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ ПРИРОДООХОРОННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

А. О. Малай

Інститут міжнародних відносин Національного університету імені Тараса Шевченка

ВПЛИВ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ПРИЙМАЮЧОЇ КРАЇНИ

А. В. Кузнєцов

Національний технічний університет України "КПІ"

ЗНИЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИЗИКУ ШЛЯХОМ МІЖКОРПОРАТИВНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВИХ ГРУП

О. М. Ляшенко

д. е. н., завідувач кафедри економічної кібернетики та інформатики, Тернопільський національний економічний університет

МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УПРАВЛІННІ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ

А. О. Золковер

асистент кафедри фінансів, КНУТД

РОЛЬ, МІСЦЕ ТА ФІНАНСОВІ МОЖЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ У ФІНАНСУВАННІ ДОВГОСТРОКОВИХ Й ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ТА У ПРОЦЕСАХ ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОЗБРОЄННЯ

Т. С. Демченко

аспірант, Уманський національний університет садівництва

ТЕОРЕТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ АГРОФОРМУВАНЬ

В. И. Кокорина

аспирант, ГВУЗ "Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана"

АУТСОРСИНГ КАК ФОРМА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В. В. Батрименко

к. е. н., доцент, докторант, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРА НОВИХ РИНКОВИХ ЕКОНОМІК ЯК ЧИННИК ПОСТКРИЗОВОГО РОЗВИТКУ

І. П. Ткаченко

к. е. н, доцент, Дніпродзержинський державний технічний університет

І. О. Лозовий

магістрант, Дніпродзержинський державний технічний університет

Г. О. Нагорнюк

магістрант, Дніпродзержинський державний технічний університет

СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ В ПОСТКРИЗОВОМУ ПЕРІОДІ

Д. В. Пірог

аспірант кафедри "Банківська справа", Київський національний університет імені Тараса Шевченка

МІСЦЕ КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ В СИСТЕМІ БАНКІВСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Є. О. Фоменко

здобувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ФОРМУВАННЯ ПОСТКРИЗОВИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ СВІТОВИХ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ

С. М. Сологуб

к. е. н., Державний економіко-технологічний університет транспорту

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО СИНХРОНІЗАЦІЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТЕЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРЗАЛІЗНИЦІ

А. С. Авдющенко

асистент кафедри прикладної економіки, ДВНЗ "Національний гірничий університет"

ОБГРУНТУВАННЯ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВ ТА ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТЕЙ МІЖ ПОКАЗНИКАМИ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Ю. О. Івахів

аспірант кафедри обліку в бюджетних і кредитних установах та економічного аналізу, Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ТА ЕЛЕМЕНТИ МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

І. В. Мілько

здобувач, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ У ПРОЦЕСІ МІЖНАРОДНОЇ І МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ: КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД

А. М. Новак

аспірант кафедри економіки підприємств міського господарства, Харківська національна академія міського господарства

РЕАЛІЗАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ У ПРОЦЕСІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Ю. В. Сидоренко

аспірант, Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури

ФОРМУВАННЯ ПІДХОДУ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО НАЗЕМНОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ

В. В. Новиков

Інститут міжнародних відносин, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ЛІЦЕНЗІЯМИ В РАМКАХ ЄС

Г. І. Груба

д. держ. упр., Голова правління ВАТ "Крименерго"

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Г. В. Дмитренко

д. держ. упр., заступник віце-президента, Національна академія державного управління При Президентові України

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛІСОВОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

О. М. Чечель

к. е. н., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙ У ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ

В. М. Ємельянов

к. т. н., Чорноморський державний університет імені Петра Могили

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ФОРМУВАННІ ТА ПІДТРИМЦІ КЛАСТЕРНОГО ПІДХІДУ ДО ОБГРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЙ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ Й ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ

М. В. Банчук

к. політ. н., доцент, докторант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

МОНІТОРИНГ ТА ОБЛІК КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Н. А. Фойгт

к. е. н., докторант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ УКРАЇНИ У ГРАНИЦЯХ ЕФЕКТИВНОСТІ МОДЕЛЕЙ ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В ЄВРОПІ В УМОВАХ ДЕМОГРАФІЧНОГО СТАРІННЯ

Л. Є. Карамишева

головний спеціаліст інспекції з контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення, Харківський обласний центр зайнятості

ОСОБЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ЄДИНОГО ВНЕСКУ НА ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Т. Г. Зотова

аспірант кафедри права і законотворчого процесу, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ У РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ ТА УКРАЇНІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

І. В. Лисов

к. е. н., докторант, Академія муніципального управління

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО РЕФОРМУВАННЯ СФЕРИ РЕГІОНАЛЬНОГО ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА З УРАХУВАННЯМ СОЦІАЛЬНИХ ПРІОРИТЕТІВ РОЗВИТКУ

О. В. Алейнікова

к. е. н., доц., докторант, Класичний приватний університет

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АПК

Л. М. Васільєва

доцент кафедри обліку і аудиту, Дніпропетровський державний аграрний університет

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЦІНОУТВОРЕННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ КРАЇН З РОЗВИНУТОЮ РИНКОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент