EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 16, 2011

Економіка

В. Я. Чевганова

к. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства, Полтавський національний технічний університет імені Ю. Кондратюка

А. С. Скрильник

асистент кафедри економіки підприємства, Полтавський національний технічний університет імені Ю. Кондратюка

Я. Г. Пройдак

студент фінансово-економічного факультету, Полтавський національний технічний університет імені Ю. Кондратюка

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТННЯ ВЛАСНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

О. Л. Ворсовський

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ПРИБУТОК ЯК ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Ю. О. Якимов

аспірант, Національний університет державної податкової служби України

ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА КОНСТРУКТИВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ

І. В. Сіліна

аспірант, Класичний приватний університет

СКРИНІНГ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ ПРИРОДООХОРОННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

А. О. Малай

Інститут міжнародних відносин Національного університету імені Тараса Шевченка

ВПЛИВ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ПРИЙМАЮЧОЇ КРАЇНИ

А. В. Кузнєцов

Національний технічний університет України "КПІ"

ЗНИЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИЗИКУ ШЛЯХОМ МІЖКОРПОРАТИВНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВИХ ГРУП

О. М. Ляшенко

д. е. н., завідувач кафедри економічної кібернетики та інформатики, Тернопільський національний економічний університет

МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УПРАВЛІННІ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ

А. О. Золковер

асистент кафедри фінансів, КНУТД

РОЛЬ, МІСЦЕ ТА ФІНАНСОВІ МОЖЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ У ФІНАНСУВАННІ ДОВГОСТРОКОВИХ Й ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ТА У ПРОЦЕСАХ ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОЗБРОЄННЯ

Т. С. Демченко

аспірант, Уманський національний університет садівництва

ТЕОРЕТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ АГРОФОРМУВАНЬ

В. И. Кокорина

аспирант, ГВУЗ "Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана"

АУТСОРСИНГ КАК ФОРМА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В. В. Батрименко

к. е. н., доцент, докторант, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРА НОВИХ РИНКОВИХ ЕКОНОМІК ЯК ЧИННИК ПОСТКРИЗОВОГО РОЗВИТКУ

І. П. Ткаченко

к. е. н, доцент, Дніпродзержинський державний технічний університет

І. О. Лозовий

магістрант, Дніпродзержинський державний технічний університет

Г. О. Нагорнюк

магістрант, Дніпродзержинський державний технічний університет

СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ В ПОСТКРИЗОВОМУ ПЕРІОДІ

Д. В. Пірог

аспірант кафедри "Банківська справа", Київський національний університет імені Тараса Шевченка

МІСЦЕ КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ В СИСТЕМІ БАНКІВСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Є. О. Фоменко

здобувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ФОРМУВАННЯ ПОСТКРИЗОВИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ СВІТОВИХ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ

С. М. Сологуб

к. е. н., Державний економіко-технологічний університет транспорту

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО СИНХРОНІЗАЦІЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТЕЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРЗАЛІЗНИЦІ

А. С. Авдющенко

асистент кафедри прикладної економіки, ДВНЗ "Національний гірничий університет"

ОБГРУНТУВАННЯ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВ ТА ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТЕЙ МІЖ ПОКАЗНИКАМИ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Ю. О. Івахів

аспірант кафедри обліку в бюджетних і кредитних установах та економічного аналізу, Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ТА ЕЛЕМЕНТИ МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

І. В. Мілько

здобувач, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ У ПРОЦЕСІ МІЖНАРОДНОЇ І МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ: КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД

А. М. Новак

аспірант кафедри економіки підприємств міського господарства, Харківська національна академія міського господарства

РЕАЛІЗАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ У ПРОЦЕСІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Ю. В. Сидоренко

аспірант, Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури

ФОРМУВАННЯ ПІДХОДУ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО НАЗЕМНОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ

В. В. Новиков

Інститут міжнародних відносин, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ЛІЦЕНЗІЯМИ В РАМКАХ ЄС

Г. І. Груба

д. держ. упр., Голова правління ВАТ "Крименерго"

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Г. В. Дмитренко

д. держ. упр., заступник віце-президента, Національна академія державного управління При Президентові України

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛІСОВОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

О. М. Чечель

к. е. н., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙ У ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ

В. М. Ємельянов

к. т. н., Чорноморський державний університет імені Петра Могили

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ФОРМУВАННІ ТА ПІДТРИМЦІ КЛАСТЕРНОГО ПІДХІДУ ДО ОБГРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЙ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ Й ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ

М. В. Банчук

к. політ. н., доцент, докторант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

МОНІТОРИНГ ТА ОБЛІК КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Н. А. Фойгт

к. е. н., докторант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ УКРАЇНИ У ГРАНИЦЯХ ЕФЕКТИВНОСТІ МОДЕЛЕЙ ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В ЄВРОПІ В УМОВАХ ДЕМОГРАФІЧНОГО СТАРІННЯ

Л. Є. Карамишева

головний спеціаліст інспекції з контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення, Харківський обласний центр зайнятості

ОСОБЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ЄДИНОГО ВНЕСКУ НА ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Т. Г. Зотова

аспірант кафедри права і законотворчого процесу, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ У РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ ТА УКРАЇНІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

І. В. Лисов

к. е. н., докторант, Академія муніципального управління

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО РЕФОРМУВАННЯ СФЕРИ РЕГІОНАЛЬНОГО ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА З УРАХУВАННЯМ СОЦІАЛЬНИХ ПРІОРИТЕТІВ РОЗВИТКУ

О. В. Алейнікова

к. е. н., доц., докторант, Класичний приватний університет

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АПК

Л. М. Васільєва

доцент кафедри обліку і аудиту, Дніпропетровський державний аграрний університет

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЦІНОУТВОРЕННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ КРАЇН З РОЗВИНУТОЮ РИНКОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили